Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
6
download

Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3277/2003/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG, LO I B , THAY TH VÀ THAY Đ I M T S CH TIÊU K THU T Đ I V I CÁC TIÊU CHU N NGÀNH V XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 c a y ban Thư ng v Qu c H i; Xét đ ngh c a V trư ng V khoa h c và Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung, lo i b , thay th và thay đ i m t s ch tiêu k thu t đ i v i các tiêu chu n ngành v xây d ng công trình giao thông như sau: 1. Quy trình thí nghi m cư ng đ kháng ép c a bê tông b ng d ng c HPS-22TCN 68-84 - Lo i b , thay th b ng: Quy trình thí nghi m cư ng đ kháng ép c a bê tông b ng phương pháp không phá ho i s d ng k t h p máy siêu âm và súng b t n y TCXD171-89. 2. Quy trình thí nghi m v t li u nh a đư ng 22TCN 63-84 - Lo i b m t ph n - gi l i ph n thí nghi m nhũ tương; ph n nh a đư ng đ c thay th b ng: Tiêu chu n nh a đư ng đ c – Yêu c u k thu t, phương pháp th 22TCN 279-01. 3. Quy trình khoan thăm dò đ a ch t công trình 22TCN 82-85 - Lo i b , thay th b ng: Quy trình khoan thăm dò đ a ch t công trình 22TCN 259-2000. 4. Quy trình thi t k c u c ng theo tr ng thái gi i h n 22TCN 18-79 - S d ng có th i h n, song hành v i 22TCN 272-01 và th i h n là ch đư c s d ng đ n h t năm 2005. Hai tiêu chu n này ph i đư c s d ng đ c l p, không đư c dùng pha tr n. 5. Ph l c c a quy trình ki m tra nghi m thu đ ch t c a n n đ t trong ngành GTVT 22TCN 02-71 - Lo i b m t ph n có th i h n và có đi u ki n - Phép th “Tìm kh i lư ng th tích đ t khô b ng phao Kavaliép” thí nghi m này ch s d ng đ i v i các công trình đ a phương và có giá tr đ n h t năm 2004. 6. Quy trình kh o sát, thi t k , c i thi n nâng c p đư ng ô tô 22TCN -20-84 - Lo i b , thay th b ng: Quy trình kh o sát đư ng ô tô 22TCN-263-2000. 7. Quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t đư ng nh a dư i hình th c nh a nóng 22TCN-09-77 – Lo i b , thay th b ng: - Tiêu chu n k thu t thi công và nghi m thu m t đư ng láng nh a 22TCN 271-2001;
  2. - Tiêu chu n k thu t thi công và nghi m thu m t đư ng đá dăm th m nh p nh a 22TCN 270-2001. 8. Quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t đư ng nh a dư i hình th c nhũ tương 22TCN-10-77 - Lo i b , thay th b ng: Quy trình thi công và nghi m thu m t đư ng láng nh a nhũ tương axít 22TCN 250-98. 9. Quy trình thí nghi m đ nhám m t đư ng b ng phương pháp r c cát 22TCN 81-84 - Lo i b , thay th b ng: Quy trình thí nghi m xác đ nh đ nhám m t đư ng b ng phương pháp r c cát 22TCN 278-01. 10. Quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t đư ng bê tông nh a 22TCN 22-90 - Lo i b , thay th b ng: Quy trình công ngh thi công và nghi m thu m t đư ng bê tông nh a 22TCN 249-98, trong quy trình này thay đ i ch s mài mòn c a đá LA ≤ 30 (thay cho LA ≤ 25) đ i v i bê tông nh a l p trên. 11. Quy trình k thu t thi công và nghi m thu l p c p ph i đá dăm trong k t c u áo đư ng ô tô kèm theo Quy t đ nh s 3381/KHKT c a B Giao thông v n t i 03/7/1995 - Lo i b , thay th b ng: Quy trình thi công và nghi m thu l p c p ph i đá dăm trong k t c u áo đư ng ô tô 22TCN 252-98, trong quy trình này thay đ i ch tiêu k thu t ch s d o Ip ≤ 4 (thay th cho Ip=0) và thoi d t ≤ 12% (thay cho ≤ 10%) đ i v i c p ph i lo i I. 12. Quy trình thi công và nghi m thu c u c ng theo Quy t đ nh s 166/QĐ ngày 22/01/1975 – Khi s d ng ph i k t h p v i ch d n k thu t thi công. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Chánh văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V K ho ch đ u tư; C c trư ng các C c: Đư ng b Vi t Nam, Đư ng s t Vi t Nam, Giám đ nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông; Giám đ c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Ngô Th nh Đ c
Đồng bộ tài khoản