Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 33/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V VI C BÃI B CÁC QUY T NNH, THÔNG TƯ, CH THN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1997 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT, QUY T NNH: i u 1. Bãi b các Quy t nh, Thông tư, Ch th sau ây: 1. Quy t nh s 06/2005/Q -BGTVT ngày 04/01/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành m t s quy nh trong công tác u th u xây l p các d án u tư xây d ng b ng ngu n v n trong nư c do B Giao thông v n t i qu n lý. 2. Quy t nh s 337/1998/Q -BGTVT ngày 04/3/1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c s a i kho n 16.3 i u 16 c a Quy trình th c hi n trình t u tư và xây d ng trong ngành giao thông v n t i ư c ban hành theo Quy t nh s 1781/CG -KH T-TCKT ngày 17/7/1997 c a B Giao thông v n t i. 3. Quy t nh s 1781/CG -KH T-TCKT ngày 17/7/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành quy trình th c hi n trình t u tư và xây d ng trong ngành giao thông v n t i. 4. Thông tư s 167/1998/TT-BGTVT ngày 18/6/1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n thu c ngành giao thông v n t i. 5. Ch th s 23/2002/CT-BGTVT ngày 03/12/2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c tăng cư ng công tác qu n lý u tư và xây d ng trong Giao thông v n t i.
  2. 6. Ch th s 423/1998/CT-BGTVT ngày 22/12/1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ào t o tư v n giám sát các công trình xây d ng giao thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B , Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (BTP); - Công báo; Website Chính ph ; H Nghĩa Dũng - Lưu VT, CG (3).
Đồng bộ tài khoản