Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT về công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 33/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH BÌNH NNH, T NH PHÚ YÊN VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I QUY NHƠN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Bình nh t i công văn s 3521/UBND- XD ngày 23 tháng 11 năm 2006; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Phú Yên t i công văn s 1764/UBND ngày 06 tháng 10 năm 2006; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bình nh, t nh Phú Yên bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng c a c ng bi n Quy Nhơn thu c a ph n t nh Bình nh: b n c ng Quy Nhơn, Th N i và Xăng d u Quy Nhơn; b) Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng c a c ng bi n Vũng Rô thu c a ph n t nh Phú Yên: b n phao chuyên dùng kho xăng d u Vũng Rô và c u c ng t ng h p Vũng Rô; c) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão thu c các c ng bi n quy nh t i i m a, i m b kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bình nh, t nh Phú Yên tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. C ng bi n Quy Nhơn: a) Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m QN1, QN2 và QN3, có to sau ây: QN1: 13o45’10” N, 109o17’02” E (mũi Y n); QN2: 13o41’04” N, 109o14’55” E (hòn t); QN3: 13o41’18” N, 109o13’41” E (mũi Bãi Xép). b) Ranh gi i v phía t li n: ư c gi i h n t i m QN3 ch y d c theo b bi n n i m QN4 có t a : 13o48’33” N, 109o13’25” E, n i n i m QN5 có t a : 13o48’33” N, 109o15’00” E và ch y d c theo b bi n bán o Phư c Mai n i m QN1. 2. C ng bi n Vũng Rô: a) Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i o n th ng n i hai i m VR1 và VR2, có t a sau ây: VR1: 12o50’54” N, 109o25’00” E; VR2: 12o51’18” N, 109o23’48” E. b) Ranh gi i v phía t li n: ư c gi i h n t i m VR1 ch y d c theo ven b c a v nh Vũng Rô n i m VR2 . i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh Bình nh, t nh Phú Yên ư c quy nh như sau: 1. C ng bi n Quy Nhơn: a) Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 0,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 13o44’18” N, 109o15’18” E. b) Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: theo quy t nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 2. C ng bi n Vũng Rô: a) Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 0,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a :
  3. 12o51’06” N, 109o24’30” E. b) Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: theo quy t nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. i u 4. C ng v hàng h i Quy Nhơn có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bình nh, t nh Phú Yên. 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i, tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i Quy Nhơn còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Bình nh, t nh Phú Yên. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 1601/Q -PCVT ngày 12 tháng 8 năm 1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng Quy Nhơn và khu v c trách nhi m c a C ng v Quy Nhơn và nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Bình nh, Giám c S Giao thông v n t i t nh Phú Yên, Giám c C ng v hàng h i Quy Nhơn, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, Thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, PC (5).
Đồng bộ tài khoản