Quyết định số 33/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 33/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/QĐ-UBDT về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 33/Q -UBDT Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C Căn c Lu t phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 04 năm 2000 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 04 năm 2003; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân tôc; Xét ngh c a Chánh Thanh tra U ban, V trư ng V T ch c Cán b QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong Cơ quan U ban Dân t c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. B trư ng, Ch nhi m U ban, các Phó ch nhi m U ban, V trư ng các V , Th trư ng các ơn v , cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên h p ng lao ng thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph QUY T C NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C LÀM VI C TRONG CƠ QUAN U BAN DÂN T C
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33 /Q -UBDT ngày 19 / 02 /2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh Quy t c này quy nh vi c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên h p ng lao ng làm vi c trong Cơ quan U ban Dân t c trong thi hành nhi m v , công v , trong quan h xã h i, nơi cư trú và trong gia ình. Quy t c này áp d ng v i m i cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên h p ng lao ng làm vi c trong các cơ quan thu c U ban Dân t c (sau ây g i chung là cán b , công ch c). i u 2. M c ích M c ích quy nh Quy t c ng x c a cán b , công ch c nh m: 1. Quy nh v ng x c a cán b , công ch c, viên ch c, khi thi hành nhi m v , công v và trong quan h xã h i, nơi cư trú và trong gia ình bao g m nh ng vi c ph i làm ho c không ư c làm nh m b o m s liêm chính và trách nhi m c a cán b , công ch c. 2. Th c hi n công khai các ho t ng nhi m v , công v và quan h xã h i c a cán b , công ch c; nâng cao ý th c, trách nhi m c a cán b , công ch c trong công tác phòng, ch ng tham nhũng. 3. Là căn c các cơ quan, ơn v có thNm quy n xét thi ua, khen thư ng ho c x lý trách nhi m khi cán b , công ch c vi ph m v ng x trong thi hành nhi m v , công v và trong quan h xã h i, nơi cư trú và trong gia ình. Chương II NH NG QUY NNH C TH M c I. NG X TRONG THI HÀNH NHI M V , CÔNG V i u 3. Nh ng vi c cán b , công ch c ph i làm 1. Cán b , công ch c khi thi hành nhi m v , công v ph i th c hi n y và úng các quy nh v nghĩa v c a cán b , công ch c ư c quy nh t i i u 6, i u 7, i u 8 c a Pháp l nh Cán b , công ch c bao g m: “ i u 6: Cán b , công ch c có nh ng nghĩa v sau ây: 1. Trung thành v i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b o v s an toàn, danh d và l i ích qu c gia;
  3. 2. Ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, ch trương c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; thi hành nhi m v , công v theo úng quy nh c a pháp lu t; 3. T n t y ph c v nhân dân, tôn tr ng nhân dân; 4. Liên h ch t ch v i nhân dân, tham gia sinh ho t v i c ng ng dân cư nơi cư trú, l ng nghe ý ki n và ch u s giám sát c a nhân dân; 5. Có n p s ng lành m nh, trung th c, c n ki m liêm chính, chí công vô tư; không ư c quan liêu, hách d ch, c a quy n, tham nhũng; 6. Có ý th c t ch c k lu t và trách nhi m trong công tác; th c hi n nghiêm ch nh n i quy c a cơ quan, t ch c; gi gìn và b o v c a công, b o v bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; 7. Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình ; ch ng, sáng t o, ph i h p trong công tác nh m hoàn thành t t nhi m v , công v ư c giao; 8. Ch p hành s i u ng, phân công công tác c a cơ quan, t ch c có thNm quy n. i u 7: Cán b , công ch c ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v , công v c a mình; cán b , công ch c gi ch c v lãnh o còn ph i ch u trách nhi m v vi c thi hành nhi m v , công v c a cán b , công ch c thu c quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 8: Cán b , công ch c ph i ch p hành quy t nh c a c p trên; khi có căn c cho là quy t nh ó trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh; trong trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó”. 2. Cán b , công ch c có trách nhi m phát hi n vi c th c hi n sai ho c không y , không úng quy nh c a các cán b , công ch c, viên ch c khác trong cùng cơ quan, ơn v và cán b , công ch c các cơ quan, ơn v khác có liên quan trong th c hi n nhi m v , công v , ph n ánh n cơ quan, ơn v có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c ó và ch u trách nhi m cá nhân v nh ng ph n ánh c a mình. 3. Ngư i ng u cơ quan, ơn v có thNm quy n qu n lý và s d ng cán b , công ch c có trách nhi m ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v , công v c a cán b , công ch c thu c thNm quy n và x lý theo thNm quy n, ho c ngh c p thNm quy n x lý i v i cán b , công ch c vi ph m các quy nh c a pháp lu t theo phân c p qu n lý cán b , công ch c. 4. Cán b , công ch c khi th c thi nhi m v , công v ph i ph i h p v i cán b , công ch c khác trong cùng cơ quan, ơn v và cán b , công ch c các cơ quan, ơn v , t ch c khác có liên quan th c hi n nhi m v , công v có hi u qu . 5. Cán b , công ch c khi làm vi c t i công s và trong th i gian th c thi nhi m v , công v ph i m c trang ph c g n gàng, l ch s thù h p v i thu n phong m t c, phong t c t p quán văn hoá; ph i eo th công ch c theo quy nh.
  4. 6. Trong giao ti p t i công s và v i công dân, cán b , công ch c ph i có thái l ch s , hoà nhã, văn minh. Khi giao d ch tr c ti p, ho c b ng văn b n hành chính ho c qua các phương ti n thông tin ( i n tho i, thư tín, qua m ng...) ph i b o m thông tin trao i úng n i dung công vi c mà cơ quan, ơn v , t ch c và công dân c n hư ng d n, tr l i. Thanh tra U ban xây d ng quy ch ti p dân theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo và phù h p v i c thù c a Cơ quan U ban Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m ban quy t nh. Văn phòng U ban ch trì xây d ng n i quy ra, vào cơ quan treo t i c ng cơ quan (v trí d nhìn) m b o trang nghiêm và úng quy nh. 7. Cán b , công ch c lãnh o trong qu n lý, i u hành ho t ng c a cơ quan, ơn v ph i n m b t k p th i tâm lý c a cán b , công ch c thu c thNm quy n qu n lý có cách th c i u hành phù h p v i t ng i tư ng nh m phát huy kh năng, kinh nghi m, tính sáng t o, ch ng trong vi c th c hi n nhi m v , công v c a cán b , công ch c. Phát huy dân ch , t o i u ki n trong h c t p và phát huy sáng ki n c a cán b , công ch c, viên ch c. Tôn tr ng và t o ni m tin cho cán b , công ch c khi giao và ch o th c hi n nhi m v , công v . B o v danh d c a cán b , công ch c khi b ph n ánh, khi u n i, t cáo không úng s th t. 8.Trong quan h ng nghi p cán b , công ch c ph i chân thành, nhi t tình b o m s oàn k t; ph i h p và góp ý trong quá trình th c hi n nhi m v , công v công vi c ư c gi i quy t nhanh và hi u qu . i u 4. Nh ng vi c cán b , công ch c không ư c làm 1.Cán b , công ch c, viên ch c ph i th c hi n nh ng quy nh t i các i u 15, 16, 17, 18, 19 và i u 20 c a Pháp l nh Cán b , công ch c bao g m: “ i u 15: Cán b , công ch c không ư c chây lư i trong công tác, tr n tránh trách nhi m ho c thoái thác nhi m v , công v ; không ư c gây bè phái, m t oàn k t, c c b ho c t ý b vi c. i u 16: Cán b , công ch c không ư c c a quy n, hách d ch, sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong khi gi i quy t công vi c. i u 17: Cán b , công ch c không ư c thành l p, tham gia thành l p ho c tham gia qu n lý, i u hành các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, h p tác xã, b nh vi n tư, trư ng h c tư và t ch c nghiên c u khoa h c tư. Cán b , công ch c không ư c làm tư v n cho các doanh nghi p, t ch c kinh doanh, d ch v và các t ch c, cá nhân khác trong nư c và nư c ngoài v các công vi c có liên quan n bí m t nhà nư c, bí m t công tác, nh ng công vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a mình và các công vi c khác mà vi c tư v n ó có kh năng gây phương h i n l i ích qu c gia.
  5. i u 18: Cán b , công ch c làm vi c nh ng ngành, ngh có liên quan n bí m t nhà nư c, thì trong th i h n ít nh t là năm năm k t khi có quy t nh hưu trí, thôi vi c, không ư c làm vi c cho các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài ho c t ch c liên doanh v i nư c ngoài trong ph m vi các công vi c có liên quan n ngành, ngh mà trư c ây mình ã m nhi m. i u 19: Ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan, v ho c ch ng c a nh ng ngư i ó không ư c góp v n vào doanh nghi p ho t ng trong ph m vi ngành, ngh mà ngư i ó tr c ti p th c hi n vi c qu n lý nhà nư c. i u 20: Ngư i ng u và c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c không ư c b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a mình gi ch c v lãnh o v t ch c nhân s , k toán - tài v ; làm th qu , th kho trong cơ quan, t ch c ho c mua bán v t tư, hàng hoá, giao d ch, ký k t h p ng cho cơ quan, t ch c ó”. 2. Cán b , công ch c ph i th c hi n nh ng quy nh t i các i u 37, i u 40 c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng Bao g m: “ i u 37. Nh ng vi c cán b , công ch c, viên ch c không ư c làm 1. Cán b , công ch c, viên ch c không ư c làm nh ng vi c sau ây: a) C a quy n, hách d ch, gây khó khăn, phi n hà i v i cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân trong khi gi i quy t công vi c; b) Thành l p, tham gia thành l p ho c tham gia qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, h p tác xã, b nh vi n tư, trư ng h c tư và t ch c nghiên c u khoa h c tư, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; c) Làm tư v n cho doanh nghi p, t ch c, cá nhân khác trong nư c và nư c ngoài v các công vi c có liên quan n bí m t nhà nư c, bí m t công tác, nh ng công vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a mình ho c mình tham gia gi i quy t; d) Kinh doanh trong lĩnh v c mà trư c ây mình có trách nhi m qu n lý sau khi thôi gi ch c v trong m t th i h n nh t nh theo quy nh c a Chính ph ; ) S d ng trái phép thông tin, tài li u c a cơ quan, t ch c, ơn v vì v l i. 2. Ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan, v ho c ch ng c a nh ng ngư i ó không ư c góp v n vào doanh nghi p ho t ng trong ph m vi ngành, ngh mà ngư i ó tr c ti p th c hi n vi c qu n lý nhà nư c. 3. Ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v không ư c b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a mình gi ch c v qu n lý v t ch c nhân s , k toán - tài v , làm th qu , th kho trong cơ quan, t ch c, ơn v ho c giao d ch, mua bán v t tư, hàng hoá, ký k t h p ng cho cơ quan, t ch c, ơn v ó.
  6. 4. Ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan không ư c v ho c ch ng, b , m , con kinh doanh trong ph m vi do mình qu n lý tr c ti p. 5. Cán b , công ch c, viên ch c là thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng và nh ng cán b qu n lý khác trong doanh nghi p c a Nhà nư c không ư c ký k t h p ng v i doanh nghi p thu c s h u c a v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t; cho phép doanh nghi p thu c s h u c a v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t tham d các gói th u c a doanh nghi p mình; b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t gi ch c v qu n lý v t ch c nhân s , k toán - tài v , làm th qu , th kho trong doanh nghi p ho c giao d ch, mua bán v t tư, hàng hoá, ký k t h p ng cho doanh nghi p. i u 40. Vi c t ng quà và nh n quà t ng c a cán b , công ch c, viên ch c: 1. Cơ quan, t ch c, ơn v không ư c s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c làm quà t ng, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Cán b , công ch c, viên ch c không ư c nh n ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác c a cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân liên quan n công vi c do mình gi i quy t ho c thu c ph m vi qu n lý c a mình. 3. Nghiêm c m l i d ng vi c t ng quà, nh n quà t ng h i l ho c th c hi n các hành vi khác vì v l i”. 3. khi th c thi nhi m v , công v không ư c m o danh gi i quy t công vi c; không ư c mư n danh cơ quan, ơn v gi i quy t công vi c c a cá nhân. 4. Khi th c hi n nhi m v , công v không ư c tr n tránh, ùn Ny trách nhi m do mình th c hi n gây ra h u qu nh hư ng n ho t ng c a cơ quan, ơn v mình ho c c a cơ quan, ơn v , t ch c khác ho c vi ph m t i quy n l i chính áng, danh d và nhân phNm c a công dân. 5. Khi th c hi n nhi m v , công v không ư c c tình kéo dài th i gian ho c t ch i s ph i h p c a nh ng ngư i trong cơ quan, ơn v mình ho c cơ quan, ơn v , t ch c có liên quan và c a công dân khi th c hi n nhi m v , công v . 6. Không ư c làm l bí m t Nhà nư c, bí m t công tác và bí m t n i dung làm vi c khi chưa có k t lu n chính th c, n i dung ơn thư khi u n i, t cáo c a cơ quan, ơn v , t ch c và công dân theo quy nh c a pháp lu t. M c II. NG X TRONG QUAN H XÃ H I, NƠI CƯ TRÚ, TRONG GIA ÌNH, V I T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI i u 5. Nh ng vi c cán b , công ch c ph i làm 1. Khi tham gia các ho t ng xã h i ph i th hi n văn minh, l ch s trong giao ti p, trang ph c ngư i dân tin yêu. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t và quy t c sinh ho t nơi công c ng.
  7. 2. Có trách nhi m hư ng d n ngư i dân và khách khi n liên h công tác ho c gi i quy t công vi c. 3. K p th i thông báo ngay cho cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n bi t các thông tin v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. 4. Th c hi n quy ch dân ch cơ s , gương m u và tích c c tham gia sinh ho t nơi cư trú, ch u s giám c a t ch c ng, chính quy n oàn th và nhân dân nơi cư trú. 5. Tích c c tuyên truy n, giáo d c, v n ng nhân dân và ngư i thân trong gia ình ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. i u 6. Nh ng vi c cán b , công ch c không ư c làm 1. Cán b , công ch c không ư c l i d ng ch c v , quy n h n, m o danh t o thanh th khi tham gia các ho t ng trong xã h i. 2. Không ư c vi ph m các quy nh v n i quy, quy t c nơi công c ng; không ư c vi ph m các chuNn m c v thu n phong m t c t i nơi công c ng b o m s văn minh, ti n b c a xã h i. 3. Không ư c s d ng các tài s n, phương ti n công cho các ho t ng xã h i không thu c ho t ng nhi m v , công v . 4. Không ư c t ch c các ho t ng cư i h i, ma chay, m ng th , sinh nh t, tân gia, thăng ch c và các ho t ng khác c a b n thân và gia ình xa hoa, lãng phí vì m c ích v l i. 5. Không b , m , v ho c ch ng, con, anh, ch , em ru t l i d ng danh nghĩa, c a b n thân v l i cho gia ình và b n thân; i u 7. ng x v i t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài 1. Th c hi n úng quy nh c a pháp lu t và cơ quan khi quan h v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài. 2. Ch ư c cung c p thông tin, tài li u, phát ngôn nh ng v n có liên quan khi ư c c p có thNm quy n giao. 3. V H p tác Qu c t xây d ng Quy ch qu n lý các ho t ng i ngo i c a U ban Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh. Chương III T CH C TH C HI N i u 8. Trách nhi m th c hi n
  8. 1. V trư ng các V , Th trư ng các ơn v thu c U ban có trách nhi m t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra ôn c vi c th c hi n Quy t c này t i ơn v mình. 2. Chánh Thanh tra U ban ch trì ph i h p v i Chánh Văn phòng U ban U ban ch u trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n Quy t c này, t ng h p báo cáo Lãnh o U ban. Ki n ngh vi c xét thi ua khen thư ng theo quy nh t i Kho n 3, i u 2 Quy t c này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c c n ch nh s a, b sung, ngh các V ơn v ph i h p cùng Thanh tra U ban, V T ch c Cán b trình B trư ng, Ch nhi m xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản