Quyết định số 3322QĐ/KH-KT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 3322QĐ/KH-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3322QĐ/KH-KT về việc ban hành bản Tiêu chuẩn ngành 22-TCN 225-95 "Phương tiện cơ giới đường bộ-Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3322QĐ/KH-KT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3322Q /KH-KT Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 1995 QUY T NNH BAN HÀNH B N TIÊU CHU N NGÀNH 22-TCN 225-95 "PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B -QUY TRÌNH KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s : 141/H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành " i u l v công tác Tiêu chu n hoá"; Căn c Ngh nh s : 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i. Theo ngh c a các ông: V trư ng V Khoa h c k thu t và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Tiêu chuNn ngành: "Phương ti n cơ gi i ư ng b ". Quy trình ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng. S ăng ký: 22-TCN 225-95. i u 2: Tiêu chuNn ngành này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3: Các ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V KHKT, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m tri n khai và ki m tra quá trình áp d ng tiêu chuNn này trong c nư c. Lã Ng c Khuê ( ã ký)
 2. C ng hoà xã h i ch nghĩa Qui trình ki m nh an toàn S tiêu chuNn Vi t Nam k thu t và b o v môi 22-TCN trư ng i v i phương 225-95 B Giao thông ti n cơ gi i ư ng b Có hi u l c t v nt i 29-6-1995 1. NH NG QUY NNH CHUNG 1.1. Ph m vi i tư ng áp d ng tiêu chuNn 1.1.1. Áp d ng cho các Tr m ăng ki m làm nhi m v ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b . 1.1.2. Làm cơ s cho các Ch phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n trong vi c b o dư ng s a ch a, ki m tra b o dư ng cho phương ti n áp ng ư c yêu c u v an toàn k thu t khi ưa vào s d ng. 1.2. N i dung tiêu chuNn Tiêu chuNn này quy nh phương pháp, trình t ti n hành vi c ki m nh h ng m c ư c quy nh trong tiêu chuNn "An toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n cơ gi i ư ng b " t i Tr m trang b bán cơ gi i và cơ gi i. 2. QUY TRÌNH KI M NNH 2.1 Quy trình ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b t i tr m trang b bán cơ gi i. H ng m c ki m tra Thi t b d ng Yêu c u c phương pháp 1. Làm th t c ki m nh 1.1. Ki m tra các gi y t xe 1.1.1. Ch ng nh n ăng ký ưa vào máy Có h p l . bi n s tính 1.1.2. Gi y phép lưu hành Có i v i xe ã lưu hành. 1.1.3. H sơ k thu t Có i v i xe có s thay i v k t c u so v i l n khám trư c. 1.2. Thu ti n ki m nh N p , vi t biên nh n. Xu t phi u ki m nh. 2. Ki m tra k thu t 2.1. Ki m tra nh n d ng 2.1.1. Bi n s ăng ký Quan sát úng quy nh, không n t gãy,
 3. nh v ch t. 2.1.2. S khung Quan sát úng 2.1.3. S ng cơ Quan sát úng 2.1.4. Màu sơn Quan sát úng màu 2.1.5. Nh ng thay i v k t c u, Quan sát úng v i gi y phép c i t o và t ng thành ch ng nh n ki m nh k thu t. 2.2. Ki m tra t ng quát 2.2.1. Thân v , bu ng lái, thùng Quan sát - úng h sơ k thu t hàng -Kích thư c n m trong gi i h n cho phép -Không th ng rách, m t r , n t gãy - nh v ch c ch n. Sàn b Quan sát - nh v úng, ch c ch n -Không m t r , th ng -Các d m không ư c n t gãy Khung Quan sát -Không cong vênh, n t gãy Khung xương Quan sát -Không m t g , n t gãy Tay v n, c t ch ng, giá hàng Quan sát - nh v úng, ch c ch n. Ch n bùn Quan sát -Không th ng, rách, nh v ch c ch n. L p sơn Quan sát -Không bong chóc 2.2.2. Kính ch n gió Quan sát -Lo i kính an toàn, không n t v , trong su t. 2.2.3. Gh ngư i lái và gh hành Quan sát -Có kích thư c t i t TCVN khách 4461-87 - nh v úng, ch c ch n 2.2.4. H treo - úng s lư ng Nhíp, lò xo, thanh xo n Quan sát - úng h sơ k thu t, s lư ng, không n t gãy. - nh v úng, ch c ch n Gi m ch n -Làm vi c t , nh v ch c ch n
 4. Thanh gi ng -Không n t gãy, nh v ch c ch n -Kh p quay không dơ 2.2.5. H th ng truy n l c Quan sát - úng h sơ k thu t, nh v úng - ai c, b t ch t -Có dơ n m trong gi i h n cho phép -Không cong vênh r n n t H ps Quan sát - úng h sơ k thu t - nh v ch c ch n C u xe Quan sát -Không r n n t, nh v ch c ch n 2.2.6. Bánh xe Quan sát, Clê - úng ki u, ai c, nh v l c ch c ch n. Moay-ơ Quan sát, -Quay trơn, không bó k t không quay, l c bánh có dơ d c tr c và hư ng xe. kính. Vành Quan sát -Không cong vênh, n t. L p Quan sát - úng c , ng nh t v ch ng lo i, không n t v , th ng. Quan sát và -Chi u cao hoa l p còn l i o không nh hơn: 1,6mm i v i ôtô con 1,0mm i v i ôtô t i 2,0mm i v i ôtô khách o b ng áp k - úng áp su t L p bánh xe d n hư ng Quan sát -L p cùng lo i, hoa l p có mòn tương dương nhau, không ph ng p và không ư c s ng l p p 2.2.7. Dây d n i n Quan sát - nh v ch c ch n, v cách i n không r n n t ho c h ng 2.2.8. kín khít c a các h th ng Quan sát -Không rò g (thành gi t iv i có s d ng ch t l ng, khí ch t l ng) ng cơ, lý h p, h p s , c u truy n
 5. ng, h th ng lái phanh và làm mát 2.2.9 H th ng d n khí x ư ng ng d n Quan sát -Kín, nh v ch c ch n B u gi m thanh Quan sát -Kín, nh v ch c ch n 2.2.10. H th ng phanh 2.2.10.1. Cơ c u d n ng Quan sát - , không r n n t, ho t phanh ng bình thư ng. -Cơ c u hãm c a phanh tay ho t ng t t 2.2.10.2. H th ng phanh hơi. Bình ch a khí. Quan sát -Kín, van an toàn ho t ng t t. Áp su t hơi c a h th ng Quan sát -Theo úng quy nh - ng h ch áp l c, úng, nh v ch c ch n 2.2.10.3. ng d n làm t v t li u Quan sát -Không r n n t, nh v ch c c ng ch n 2.2.10.4. ng d n làm t v t li u Quan sát -Không xơ c ng, r n n t m m 2.3. H th ng lái 2.3.1. Vô lăng Vành vô lăng Quan sát -Không n t v , úng ki u lo i - nh v úng dơ góc c a vô lăng o b ng -Không vư t quá: thư c chuyên dùng 10o i v i ôtô con, ôtô khách n 12 ch , ôtô t i tr ng n 1500kg 20o i v i ôtô khách 25o i v i ôtô t i tr ng t i trên 1500kg 2.3.2. Tr c lái Ki m tra -Không có dơ d c tr c -Không có dơ ngang - nh v ch c ch n
 6. 2.3.3. Các kh p c u và kh p Ki m tra khi -Không dơ, nh v ch c ch n chuy n hư ng l c vô lăng - cơ c u phòng l ng -Không có ti ng kêu 2.3.4. Ngõng quay lái Quan sát -Không có dơ, nh v ch c ch n 2.3.5. Thanh d n ng lái Quan sát -Không bi n d ng, r n n t 2.3.6. H tr l c lái ( i v i xe có Cho ng cơ - Ho t ng bình thư ng tr l c lái) làm vi c, quan sát và quay vô lăng 2.3.7. H lái phương ti n 3 bánh có Quan sát -Không có dơ d c tr c, i u m t bánh d n hư ng ki n lái nh nhàng -Càng lái cân i, không n t gãy, gi m ch n ho t ng t t. 2.4 H th ng èn chi u sáng, tín hi u, các thi t b khác liên quan n an toàn; n, khí x 2.4.1. Ki m tra tình tr ng o c quy - i n áp nh m c 2.4.2. èn chi u sáng phía trư c o b ng thi t - s lư ng, úng ki u lo i b - Cư ng sáng không nh hơn 10.000 cd èn chi u xa (pha), èn chi u g n -Góc ư c t o thành b i tia ph n (c t) chi u ngoài phía trên và dư i c a chùm sáng theo m t ph ng d c t o thành v i ư ng tâm c a chùm tia không nh hơn 3o -Tia ph n chi u ngoài, trên cùng c a chùm sáng không vư t trên ư ng n m ngang song song v i m t ư ng Ho c: -D i sáng xa (pha) không nh hơn 100m, r ng 4m -D i sáng g n (c t) không nh hơn 50m 2.4.3. Các lo i èn khác 2.4.3.1. èn xin ư ng o c -Màu vàng, , ho t ng t t Quan sát,
 7. -T n s nháy t 60 l n/phút n 120 l n/phút l n u, t th i i m óng công t c cho n khi èn sáng không vư t quá 3 giây 2.4.3.2. èn soi bi n s -Soi rõ bi n s 2.4.3.3. èn kích thư c - s lư ng - sáng 2.4.3.4. èn phanh - s lư ng Quan sát - mb o sáng 2.44. G t mưa - s lư ng, nh v úng Quan sát, ki m tra -Không làm xư c kính, ho t ng t t -Di n tích quét ít nh t là 2/3 di n tích kính ch n gió 2.4.5. H th ng phun nư c r a kính -Ho t ng t t 2.4.6. Gương chi u h u Quan sát, - s lư ng, úng lo i ki m tra -Quan sát ư c ph n ư ng phía sau: Kho ng nhìn r ng 4m c ly ít nh t 20m. 2.4.7. Cói i n Nghe và - m lư ng toàn b không l n hơn 115dBA và không nh hơn 65dBA kho ng cách 2m ki m tra - i v i ôtô kéo rơ móc và sơ mi rơ móc ph i l p 2 còi có t n s âm thanh khác nhau. 2.4.8. n o b ng thi t b -Không vư t quá gi i h n quy nh trong công văn s 1449/MTG ban hành ngày 23/6/1995 c a B Khoa h c và môi trư ng 2.4.9. Khí x ng cơ xăng o b ng thi t b 2.5. Hi u qu phanh 2.5.1. Hi u qu phanh chính o quãng ư ng V = 30 km/h o phanh ho c gia t c -Xe không t i Lo i ôtô Spmax Jpmin (m) Không (m/s2)Không l n hơn nh hơn
 8. Ôtô con và 7,2 5,8 ôtô chuyên dùng cùng lo i Ôtô t i ho c 9,5 5,0 oàn ôtô tr ng lư ng toàn b 8000kg và ôtô khách có chi u dài toàn b l n hơn 7,5m -Khi phanh, qu o chuy n ng c a ôtô không l ch quá 8o ho c không l ch kh i hành lang 3,5mm. 2.5.2. Hi u qu phanh tay M t d c, c u -D ng ư c d c 23% i v i ki m tra ho c ôtô con và d c31% i v i th trên ôtô khách, ôtô t i Vo = 15 km/h ư ng (xe không t i) Spma x = 2m/s2. 3. Lưu tr , x lý s li u 3.1. Lưu k t qu ki m tra - , úng -Có ch ký c a KV 3.2. Thông báo k t qu cho ch - úng như quy nh phương ti n 2.2. Quy trình ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b t i tr m trang b cơ gi i H ng m c ki m tra Thi t b , d ng Yêu c u c phương
 9. pháp 1. Làm th t c ki m nh 1.1. Ki m tra các gi y t xe. 1.1.1. Ch ng nh n ăng ký bi n ưa vào máy Có, h p l s tính 1.1.2. Gi y phép lưu hành Có i v i xe ã lưu hành 1.1.3. H sơ k thu t Có i v i xe có s thay i v k t c u so v i l n khám trư c. 1.2. Thu ti n ki m nh N p , vi t biên nh n. Xu t phi u ki m nh 2. Ki m tra k thu t 2.1. Ki m tra nh n d ng Quan sát úng quy nh, không n t gãy, nh v ch t 2.1.1. Bi n s ăng ký 2.1.2. S khung Quan sát úng 2.1.3. S ng cơ Quan sát úng 2.1.4. Màu sơn Quan sát úng m u 2.1.5. Nh ng thay i v k t c u, t ng thành Quan sát úng v i gi y phép c i t o và ch ng nh n ki m nh k thu t. 2.2 Ki m tra ph n trên và bên ngoài 2.2.1. Thân v , bu ng lái thùng hàng Quan sát - úng h sơ k thu t -Kích thư c n m trong gi i h n cho phép -Không th ng rách, m t g , n t gãy - nh v ch c ch n Sàn, b Quan sát - nh v úng, ch c ch n -Không m t g , th ng -Các d m không ư c n t gãy. Khung xương Quan sát -Không m t g , n t gãy Tay v n, c t ch ng, giá hàng Quan sát - nh v úng, ch c ch n Ch n bùn Quan sát -Không th ng rách, nh v ch c ch n. L p sơn Quan sát -Không bong chóc
 10. 2.2.2. Kính ch n gió Quan sát -Lo i kính an toàn, không n t v , trong su t 2.2.3. Gh ngư i lái và gh hành khách Quan sát -Có kích thư c t i thi u t TCVN 4461-87 - nh v úng, ch c ch n - úng s lư ng. 2.2.4. kín khít c a các c m có s d ng ch t Quan sát -Không rò g (thành gi t i v i ch t l ng) l ng, khí t t i ph n trên c a phương ti n 2.2.5. Dây d n i n quan sát ư c trên Quan sát - nh v ch c ch n -V cách i n không r n n t ho c h ng 2.2.6. Bánh xe Quan sát, Clê l c - úng ki u, ai c, nh v ch c ch n Moay-ơ Quan sát, quay l c -Quay trơn, không bó k t, không có dơ d c bánh xe tr c và hư ng kính. Vành Quan sát -Không cong, vênh, n t L p Quan sát - úng c , ng nh t v ch ng lo i, không n t v , th ng Quan sát và o c -Chi u cao hoa l p còn l i không nh hơn: 1,6mm i v i ôtô con 1,0mm i v i ôtô t i 2,0mm i v i ôtô khách o b ng áp k - úng áp su t L p bánh xe d n hư ng Quan sát -L p cùng lo i, hoa l p có mòn tương ương nhau, không ph ng d p và không ư c s d ng l p p 2.3. Ki m tra trên băng t ng h p 2.3.1. Ki m tra s trư t ngang c a bánh xe d n -Không quá 5m/1km hư ng 2.3.2. Ki m tra sai s c a ng h t c -Không quá 10% t i V = 40 Km/h 2.3.3. Ki m tra hi u qu phanh chính 2.3.3.1. Hi u qu phanh chính bánh xe trư c -Hi u qu phanh t ng thành c a các bánh không nh hơn 50% tr ng lư ng phương ti n 2.3.3.2. Hi u qu phanh -S chênh l ch v l c phanh chính bánh xe sau bánh ph i và bánh trái trên cùng m t tr c ph i nh hơn 8% 2.3.4. Ki m tra hi u qu phanh tay -Không nh hơn 22% so v i tr ng lư ng phương ti n i v i ôtô con và không nh hơn 30% tr ng lư ng phương ti n i v i ôtô t i,
 11. ôtô khách. 2.4. H th ng èn chi u sáng tín hi u, các thi t b khác liên quan n an toàn, n, khí x . 2.4.1. Ki m tra tình tr ng c quy o - i n áp nh m c 2.4.2. èn chi u sáng phía trư c o b ng thi t b - s lư ng úng ki u lo i -Cư ng sáng không nh hơn 10.000 cd èn chi u xa (pha) èn chi u g n (c t) -Góc ư c t o thành b i tia ph n chi u ngoài phía trên và dư i c a chùm sáng theo m t ph ng d c t o thành v i ư ng tâm c a chùm tia không nh hơn 3 -Tia ph n chi u ngoài, trên cùng c a chùm sáng không vư t trên ư ng n m ngang song song v i m t ư ng Ho c: -D i sáng xa (pha) không nh hơn 100m, r ng 4m -D i sáng g n (c t) không nh hơn 50m 2.4.3. Các lo i èn khác 2.4.3.1. èn xin ư ng Quan sát, o d c -Màu vàng, , ho t ng t t -T n s nháy t 60 l n/ph n 120 l n/ph l n u, t th i i m óng công t c cho n khi èn sáng không vư t quá 3 giây 2.4.3.2. èn soi bi n s Quan sát -Soi rõ bi n s 2.4.3.3. èn kích thư c - s lư ng - sáng 2.4.3.4. èn phanh - mb o sáng 2.4.4. G t mưa Quan sát, ki m tra - s lư ng, nh v úng -Không làm xư c kính, ho t ng t t -Di n tích quét ít nh t là 2/3 di n tích kính ch n gió 2.4.5. H th ng phun nư c -Ho t ng t t r a kính 2.4.6. Gương chi u h u Quan sát, ki m tra - s lư ng, úng lo i -Quan sát ư c ph n ư ng phía sau: Kho ng nhìn r ng 4m c ly ít nh t 20m 2.4.7. Còi i n Nghe và ki m tra - m lư ng toàn b không l n hơn 115 dBA và
 12. không nh hơn 65 dBA kho ng cách 2m - i v i ôtô kéo rơ móc và sơ mi rơ móc ph i l p 2 còi có t n s âm thanh khác nhau 2.4.8. n o b ng thi t b -Không vư t quá gi i h n 2.4.9. Khí x quy nh trong công văn s 1449/MTG ban hành ngày 23/6/1995 c a B Khoa h c và môi trư ng ng cơ xăng o b ng thi t b ng cơ Diesel 2.5. Ki m tra ph n dư i c a phương ti n 2.5.1. Khung Quan sát -Không cong vênh, n t gãy, m t g 2.5.2. H treo Quan sát - úng h sơ k thu t, s lư ng không n t gãy Nhíp, lò xo, thanh xo n - nh v úng Gi m ch n -Làm vi c t t, nh v ch c ch n Thanh gi ng -Không n t gãy, nh v ch c ch n -Kh p quay không dơ 2.5.3. H th ng truy n l c Quan sát - úng h sơ k thu t Các ăng - ai c ,b t ch t -Có dơ n m trong gi i h n cho phép -Không cong vênh r n n t H ps Quan sát - úng h sơ k thu t - nh v ch c ch n C u truy n ng Quan sát -Không r n n t, nh v ch c ch n 2.5.4. kín khít c a các h th ng có s d ng ch t Quan sát -Không rò r (thành gi t i v i ch t l ng) l ng, khí t ph n dư i phương ti n 2.5.5. H th ng d n khí x ư ng ng d n Quan sát -Kín, nh v ch c ch n B u gi m thanh Quan sát -Kín, nh v ch c ch n 2.5.6. H th ng phanh 2.5.6.1. Cơ c u d n ng phanh Quan sát - , không r n n t, ho t ng bình thư ng
 13. -Cơ c u hãm c a phanh tay ho t ng t t 2.5.6.2. H th ng phanh hơi -Kín, van an toàn ho t ng Bình ch a khí Quan sát t t Áp su t hơi c a h th ng Quan sát và o -Theo úng quy nh - ng h ch áp l c, úng; nh v ch c ch n 2.5.6.3. ng d n làm t v t li u c ng Quan sát -Không r n n t, nh v ch c ch n 2.5.6.4. ng d n làm t v t li u m m Quan sát -Không sơ c ng r n n t 2.5.7. H th ng lái 2.5.7.1. Vô lăng Vành vô lăng Quan sát -Không n t v , úng ki u lo i - nh v úng 2.5.7.2. Tr c lái Ki m tra -Không có dơ d c tr c -Không có dơ ngang - nh v ch c ch n 2.5.7.3. Các kh p c u và kh p chuy n hư ng Ki m tra khi l c vô -Không dơ, nh v ch c ch n lăng - cơ c u phòng l ng -Không có ti ng kêu 2.5.7.4. Ngõng quay lái Quan sát -Không có dơ, nh v ch c ch n 2.5.7.5. Thanh d n ng lái Quan sát -Không bi n d ng, r n n t 2.5.7.6. H tr l c lái ( i v i xe có tr l c lái) Cho ng cơ làm vi c, -Ho t ng bình thư ng quan sát và quay vô lăng 2.5.7.7. H lái phương ti n 3 bánh có m t bánh d n Quan sát -Không có dơ d c tr c, i u ki n lái nh hư ng nhàng -Càng lái cân i, không n t gãy; gi m ch n ho t ng t t 2.5.8. Dây d n i n quan sát ư c bên dư i Quan sát - nh v ch c ch n, v cách i n không b r n, phương ti n n t ho c h ng 3. Lưu tr , x lý s li u 3.1. Lưu k t qu ki m tra - úng, 3.2. Thông báo k t qu cho ch phương ti n -Có ch ký c a KV
 14. - úng quy nh
Đồng bộ tài khoản