Quyết định số 3332/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 3332/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3332/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phối hợp lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3332/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3332/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH PH I H P L P L I TR T T HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG S T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2008 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ch th s 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; Căn c Quy t nh s 259/Q -TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án tăng cư ng b o m tr t t an toàn giao thông qu c gia n năm 2010; Xét ngh c a S Giao thông v n t i t i Công văn s 122/SGTVT-GT ngày 21 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này, K ho ch ph i h p l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t trên a bàn thành ph H Chí Minh năm 2008. i u 2. Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , các t ch c, oàn th , cơ quan, ơn v óng trên a bàn thành ph H Chí Minh và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, tùy ch c năng nhi m v , căn c n i dung k ho ch ã ư c ban hành xây d ng k ho ch, bi n pháp c th t ch c th c hi n t ng a bàn, cơ quan, ơn v mình, góp ph n th c hi n t t k ho ch m b o an toàn giao thông ư ng s t; kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn toàn thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, các t ch c oàn th , cơ quan, ơn v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài K HO CH
  2. PH I H P L P L I TR T T HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG S T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3332/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành k ho ch th c hi n l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t trên a bàn thành ph năm 2008. I. M C TIÊU Th c hi n m c tiêu nhi m v i v i giao thông ư ng s t trong giai o n 1 t nay n h t năm 2008 theo Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t: - T ch c tuyên truy n pháp lu t v ư ng s t và hành lang an toàn giao thông ư ng s t và v n ng các t ch c, cá nhân t giác tháo d các công trình vi ph m hành lang an toàn giao thông ư ng s t; - Th ng kê, rà soát các v trí vi ph m hành lang an toàn giao thông ư ng s t, xu t phương án gi i quy t; - Xây d ng, nâng c p, c i t o ư ng ngang; k t h p óng ư ng ngang dân sinh, xây d ng hàng rào và ư ng gom ưu tiên các v trí c bi t nguy hi m. II. YÊU C U - Các t ch c, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý, s d ng hành lang an toàn ư ng s t bi t ư c rõ hơn các quy nh c a pháp lu t và trách nhi m c a mình trong vi c b o v hành lang an toàn ư ng s t; nâng cao ư c ý th c ch p hành pháp lu t v b o v hành lang an toàn ư ng s t c a các cá nhân liên quan, nh t là i v i các ch công trình d c hai bên tuy n ư ng s t. - Th ng kê c th các v trí vi ph m hành lang an toàn ư ng s t; xác nh c th trách nhi m, bi n pháp và th i h n gi i quy t. - Tăng cư ng m b o tr t t an toàn giao thông t i các khu v c ư ng ngang ư ng s t; th ng kê c th tình hình s d ng t d c tuy n ư ng s t; h tr ph i h p gi a các t ch c, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý, s d ng ư ng s t có th hoàn thành nâng c p, s a ch a 09 v trí có ư ng ngang v i ư ng s t (theo Ph l c ính kèm). III. BI N PHÁP TH C HI N A. Thành l p t công tác liên ngành ph i h p th c hi n k ho ch: th c hi n nhi m v trong giai o n 1 - K ho ch năm 2008 i v i ư ng s t c n thành l p T công tác liên ngành ph i h p th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t theo hư ng d n c a C c ư ng s t Vi t Nam t i Văn b n s 372/C SVN-TTr ngày 18 tháng 4 năm 2008 v i thành ph n g m có: + ng chí Tr n Quang Phư ng, y viên y ban nhân dân thành ph , Phó Trư ng Ban An toàn giao thông thành ph , Giám c S Giao thông v n t i, T trư ng T công tác; + ng chí Thư ng tá Ph m Ng c Châu, Phó Trư ng Phòng C13B, Công an thành ph , thành viên; + ng chí Nguy n Vũ Khuê, y viên Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , thành viên;
  3. + ng chí u An Phúc, Phó Phòng Qu n lý giao thông, S Giao thông v n t i, thành viên; + ng chí ào Qu c Cư ng, Phó Trư ng Phân Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t khu v c III, thành viên; + ng chí Trung tá Tr n Văn ng, Cán b i Tham mưu t ng h p Phòng PC26, Công an thành ph , thành viên; + ng chí Phí Văn Hòa, Chuyên viên Phân ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t khu v c III, thành viên; + ng chí Ph m Xuân Phúc, Chuyên viên Phân ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t khu v c III, thành viên; + ng chí Nguy n Minh Kông, i trư ng i Giám sát an toàn giao thông ư ng s t thành viên; + ng chí Nguy n Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Hành chính s nghi p S Tài chính, thành viên; + ng chí Nguy n ình Hi n, Phó Trư ng Phòng Qu n lý o cb n , S Tài nguyên và Môi trư ng, thành viên; + ng chí Tr n Bá H , Chuyên viên Phòng Qu n lý ô th qu n Bình Th nh, thành viên; + ng chí Lương Văn Gi i, Thanh tra Xây d ng qu n Gò V p, thành viên; + ng chí Lưu Tr ng Nghĩa, Chuyên viên Phòng Qu n lý ô th qu n Th c, thành viên; + ng chí Lê Quang t, Phó Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n Phú Nhu n, thành viên; + i di n Phòng Qu n lý ô th qu n 3, thành viên; + i di n S Văn hóa, Th thao và Du l ch, thành viên. B. T ch c tuyên truy n ph bi n pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng s t: 1. ng lo t m chi n d ch tuyên truy n trên ph m vi toàn thành ph t ngày 30 tháng 9 năm 2008. 2. Tuyên truy n thông qua các hình th c sau: a) Các cơ quan thông tin truy n thông, nh t là ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph . b) Áp phích, t rơi, băng rôn, khNu hi u, h th ng truy n thanh phư ng - xã. c) Các n i dung tuyên truy n lưu ng. d) Tuyên truy n t i c ng ng dân cư (khu ph , t dân ph ). 3. N i dung tuyên truy n: + S d ng khNu hi u sau “Vi ph m hành lang an toàn ư ng s t - hi m h a tai n n giao thông”. + Ph bi n tuyên truy n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng s t.
  4. + Tuyên truy n v vai trò, tác d ng c a hành lang an toàn trong vi c b o v s b n v ng c a công trình giao thông và m b o tr t t an toàn giao thông, h n ch và phòng ng a tai n n giao thông ư ng s t. + Tuyên truy n v trách nhi m b o v hành lang an toàn ư ng s t c a các c p chính quy n a phương; c a ngành giao thông v n t i; c a các t ch c, cá nhân khác có khai thác s d ng (các l i ích) trong ph m vi hành lang an toàn ư ng s t. + Tuyên truy n các công vi c và l trình th c hi n K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t: a) Giai o n I: T nay n h t năm 2008: - T ch c tuyên truy n, v n ng nhân dân m i ngư i hi u rõ các quy nh c a pháp lu t v ư ng s t, c bi t là hành lang an toàn ư ng s t; - T ch c rà soát ánh giá th c tr ng tình hình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t và xu t các phương án gi i quy t; v n ng các t ch c, cá nhân t giác tháo d các công trình xây d ng trái phép trong hành lang an toàn ư ng s t; - C i t o nâng c p các ư ng ngang hi n có và b sung m i các ư ng ngang. b) Giai o n II: T năm 2009 n h t năm 2010: - L p quy ho ch t ng th các v trí giao c t gi a ư ng b và ư ng s t, h th ng ư ng gom th a thu n v i B Giao thông v n t i trư c tháng 12 năm 2009; - T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh l p d toán, t ng h p kinh phí ph i b i thư ng gi i t a trong ph m vi hành lang an toàn ư ng s t và các công trình làm m t an toàn giao thông ư ng s t; - Các cơ quan ch c năng ph i h p v i chính quy n a phương t ch c cư ng ch gi i t a các công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t ã ư c b i thư ng, công trình tái l n chi m; -C m y m c gi i h n hành lang an toàn ư ng s t trên t t c các tuy n bàn giao cho các a phương qu n lý; - Xây d ng tư ng rào b o v hành lang an toàn giao thông ư ng s t; - Xây d ng các ư ng ngang, c u vư t, h m chui m i; - Nh ng ph n vi c trên ư c t p trung gi i quy t xong trong năm 2009. c) Giai o n III: t năm 2011 n năm 2020: xây d ng c u vư t khác m c gi a ư ng s t v i qu c l trên a bàn thành ph . C. T ch c rà soát ánh giá th c tr ng tình hình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t: 1. i v i hành lang an toàn ư ng s t: - Trong năm 2008 - 2009 các t ch c, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý, s d ng hành lang an toàn ư ng s t ph i tăng cư ng qu n lý, ki m ra, x ph t, cư ng ch các trư ng h p vi ph m, l n chi m hành lang an toàn ư ng s t. m b o hành lang an toàn ư ng s t ư c duy trì như hi n tr ng (5,6m tính t mép ray ngoài cùng ra m i bên theo Ngh nh s 39-CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t).
  5. - i v i ph m vi gi i h n hành lang an toàn giao thông ư ng s t theo quy nh t i i u 35 Lu t ư ng s t s ư c ph i h p th c hi n cùng v i d án xây d ng tuy n ư ng s t trên cao mà y ban nhân dân thành ph ang xem xét xu t v i B Giao thông v n t i. Do ó, thu n ti n cho công tác gi i t a úng hành lang an toàn ư ng s t sau này, c n ph i tăng cư ng công tác qu n lý xây d ng, s d ng t trong ph m vi hành lang an toàn ư ng s t. 2. i v i tư ng rào ư ng s t: Trong năm 2008 - 2009, s xây d ng b sung nh ng o n tư ng rào b o v tuy n ư ng s t nh ng nơi còn thi u trên a bàn thành ph sau ây: + o n 1: t Km 1712+200 n Km 1713+270, phư ng Linh ông, Linh Tây, qu n Th c. + o n 2: t Km 1715+350 n Km 1715+500 (bên trái lý trình), phư ng Hi p Bình Chánh, qu n Th c. + o n 3: t Km 1720+800 n Km 1721+800 (bên trái lý trình), phư ng 1 qu n, Gò V p. + o n 4: t Km 1720+460 n Km 1721+800 (bên ph i lý trình), phư ng 4, 5, qu n Gò V p. + o n 5: Km 1722+880 n Km 1722+950 (bên trái lý trình), phư ng 5, qu n Phú Nhu n. 3. Tình hình t t p, h p ch : Gi i quy t d t i m tình tr ng l n chi m, t t p, h p ch t i các v trí ư ng ngang v i ư ng s t, c th : - T i ư ng ngang Hoàng o (Km 1725+850), phư ng 11, qu n 3. - T i ư ng ngang Tr n H u Trang (Km 1724+815 - Chùa Quang Minh), phư ng 10, 11, qu n Phú Nhu n. - T i ư ng ngang Tr n Kh c Chân (Km 1723+990), phư ng 9, qu n Phú Nhu n. - T i ư ng ngang Nguy n Ki m (Km 1723+498), phư ng 4, qu n Phú Nhu n. - T i ư ng ngang Km 1716+140, phư ng Hi p Bình Chánh, Hi p Bình, qu n Th c. D. C i t o nâng c p các ư ng ngang hi n có và b sung m i các ư ng ngang: - Tri n khai th c hi n nâng c p c i t o 9 ư ng ngang ư ng s t trên a bàn thành ph theo danh sách ính kèm. - Ti p t c tăng cư ng tr c c nh gi i t i 11 v trí ư ng ngang (g m 10 ư ng ngang c nh báo t ng và 01 ư ng ngang dân sinh). Danh sách v trí theo b ng ính kèm. IV. PHÂN CÔNG NHI M V 1. T công tác liên ngành: Ch o tr c ti p các ơn v có liên quan hoàn thành t t các công vi c trong k ho ch. 2. Ban Khoa giáo Thành y:
  6. ngh thư ng xuyên ki m tra, ch o các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn thành ph Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t. 3. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , Thành oàn Thanh niên C ng s n, H i Liên hi p Ph n thành ph , H i C u Chi n binh thành ph , H i Nông dân thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph , Ny m nh công tác tuyên truy n v n ng oàn viên, h i viên và các thành ph n dân cư trong vi c ch p hành Lu t Giao thông ư ng s t, ph m vi hành lang an toàn giao thông ư ng s t. 4. Ban An toàn giao thông thành ph : - Ph i h p cùng ngành ư ng s t, S Văn hóa, Th thao và Du l ch, các s - ban - ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n liên quan t ch c thư ng xuyên, liên t c công tác tuyên truy n, thông báo n các t ch c, cá nhân có công trình xây d ng trong hành lang ư ng s t v các quy nh c a pháp lu t trong vi c qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng s t, k ho ch gi i t a trong hành lang an toàn ư ng s t theo K ho ch s 116/UBATGTQG ngày 14 tháng 4 năm 2008 c a y ban An toàn giao thông qu c gia. - ChuNn b y tài li u tuyên truy n cung c p cho các cơ quan ơn v m nhi m công tác tuyên truy n pháp lu t v ư ng s t và hành lang an toàn ư ng s t m b o ph bi n r ng rãi n ngư i dân sinh s ng xung quanh khu v c tuy n ư ng s t. - Ch ng ph i h p v i các cơ quan h u quan m các chuyên m c, chuyên trang v an toàn giao thông ư ng s t trên Website ng b thành ph , ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Sài Gòn Gi i Phóng, Báo Giáo d c, Báo C u Chi n binh, T p chí Vành ai xanh c a H i Nông dân thành ph , S tay Xây d ng ng. - Nghiên c u, tri n khai l p t các panô tuyên truy n v tr t t an toàn giao thông ư ng s t trên các tuy n ư ng giao thông công c ng, nh t là nh ng tuy n ư ng giao thông c t ngang ho c song hành ư ng s t. - Ph i h p Thanh tra ư ng s t khu v c III t ch c l ra quân th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . m b o trong tháng 8 và tháng 9 ph i in n y tài li u thông tin tuyên truy n công b các trư ng h c, nơi sinh ho t ông ngư i các v trí ư ng ngang ư ng s t; cung c p n các cơ quan thông tin i chúng và M t tr n T qu c Vi t Nam các qu n - huy n liên quan. 5. ngh các báo Sài Gòn Gi i Phóng, Tu i Tr , Ph N , Ngư i Lao ng, Công An thành ph , Pháp Lu t, Thanh Niên,… tăng s lư ng chuyên m c tuyên truy n, v n ng nhân dân m i ngư i hi u rõ các quy nh c a pháp lu t v ư ng s t, c bi t là hành lang an toàn ư ng s t trên t t c các lo i hình báo chí và a d ng hóa hình th c tuyên truy n nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a nhân dân. Các báo c n làm cho ngư i dân th y trách nhi m và ý th c c a b n thân v b o v an toàn tính m ng c a chính mình và gia ình, c a ngư i khác khi tham gia giao thông; nêu gương ngư i t t, vi c t t; t o dư lu n xã h i lên án m nh m các hành vi vi ph m tr t t an toàn hành lang an toàn ư ng s t. 6. ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph tăng th i lư ng phát sóng các chuyên m c v tuyên truy n, v n ng nhân dân m i ngư i hi u rõ các quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng s t, c bi t là hành lang an toàn ư ng s t; tri n khai b sung ph n tin v tai n n giao thông ư ng s t x y ra trên a bàn thành ph sau các b n tin th i s , tin t c. 7. Công an thành ph : - Ph i h p cùng y ban nhân dân các qu n - huy n liên quan trong công tác tuyên truy n, cư ng ch i v i các trư ng h p vi ph m hành lang an toàn giao thông ư ng s t.
  7. - Có trách nhi m cung c p k p th i thông tin v s v tai n n giao thông, s ngư i b ch t và b thương vì tai n n giao thông cho các cơ quan báo, ài k p th i biên t p, ghi hình nh m k p th i thông tin phát sóng. - X lý các vi ph m v tr t t an toàn ư ng s t theo quy nh. 8. S N i v : T ch c thành l p T công tác liên ngành ph i h p th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t g m có i di n các cơ quan, ơn v nêu t i M c A - Ph n III. 9. S Tài chính: Ch trì, ph i h p cùng ngành ư ng s t, S Giao thông v n t i và y ban nhân dân các qu n - huy n d trù kinh phí b i thư ng, h tr các công trình vi ph m ph i gi i t a theo quy nh c a pháp lu t. 10. S Tài nguyên và Môi trư ng: Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân các qu n - huy n liên quan t ch c rà soát l i di n tích t trong ph m vi hành lang an toàn ư ng s t ã c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho cá nhân, t ch c có phương án thu h i di n tích t ã c p. 11. S Văn hóa, Th thao và Du l ch: Ph i h p cùng các ban, ngành liên quan xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác thông tin tuyên truy n, v n ng v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t t i nh ng khu v c công c ng ông ngư i trên a bàn thành ph , c bi t t p trung xung quanh khu v c có tuy n ư ng s t i qua b ng nhi u hình th c sinh ng v i ch chính là v n ng m i ngư i, m i gia ình ph i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v an toàn giao thông ư ng s t. 12. S Giao thông v n t i: Ph i h p cùng ngành ư ng s t và các cơ quan, ơn v liên quan m b o h th ng tín hi u giao thông trên ư ng b t i khu v c ư ng ngang ư ng s t y úng quy nh. Ph i h p, h tr cùng ngành ư ng s t và các cơ quan ơn v liên quan tri n khai hoàn thành vi c nâng c p c i t o ư ng ngang ư ng s t, xây d ng hoàn ch nh hàng rào b o v ư ng s t. 13. y ban nhân dân các qu n 3, Gò V p, Phú Nhu n, Bình Th nh, Th c: - Rà soát l i di n tích t trong ph m vi hành lang an toàn ư ng s t ã c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho cá nhân và t ch c ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và có phương án thu h i di n tích ã c p. - Ph i h p cùng ngành ư ng s t t ch c rà soát, th ng kê và phân lo i các công trình vi ph m và các công trình gây nh hư ng n an toàn ư ng s t. Xác nh các công trình n m trong hành lang an toàn ư ng s t c n ph i gi i t a d trù kinh phí b i thư ng, h tr cho ch công trình b gi i t a theo quy nh c a pháp lu t. - Ph i h p h tr cùng ngành ư ng s t trong vi c gi i t a mb o di n tích t xây d ng nâng c p c i t o, s a ch a ư ng ngang ư ng s t. - Có bi n pháp gi i quy t ngay tình tr ng l n chi m hành lang an toàn ư ng s t t t p, buôn bán; ng th i ph i có k ho ch lâu dài m b o tình hình l n chi m, buôn bán h p ch không tái di n.
  8. - Tăng cư ng ki m tra và có hình th c x lý nghiêm, k p th i tri t i v i các t ch c, cá nhân x y ra tình tr ng l n chi m ho c tái l n chi m, s d ng trái phép t hành lang an toàn ư ng s t. - Ch u trách nhi m b o v t trong ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn ư ng s t; ngăn ch n, x lý vi c t t p buôn bán; b o v hàng rào ư ng s t ch ng phá ho i và có hình th c x lý th t nghiêm i v i cá nhân, t ch c vi ph m. N u x y ra các vi ph m như l n chi m, s d ng trái phép t, phá ho i hàng rào b o v ư ng s t, tr m c p v t tư - ph ki n - thi t b ư ng s t mà không có bi n pháp gi i quy t thì Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n liên quan ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. - Ch o các cơ quan thông tin tuyên truy n c a a phương, M t tr n T qu c, oàn Thanh niên và các t ch c oàn th xã h i tuyên truy n, ph bi n sâu r ng các ki n th c pháp lu t v ư ng s t trong a phương nh m nâng cao ý th c t giác ch p hành pháp lu t v ư ng s t trong các t ng l p nhân dân, góp ph n b o v ư ng s t và phòng ng a tai n n giao thông ư ng s t. V. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các s - ban - ngành, ơn v , oàn th óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n căn c vào nh ng n i dung K ho ch ã ư c ban hành, l p k ho ch chi ti t th c hi n c a cơ quan, ơn v , a phương mình m b o t hi u qu cao nh t nh m góp ph n hoàn thành t t k ho ch ra. 2. Giao Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph thư ng xuyên theo dõi, ôn c các cơ quan, ơn v , các a phương trong vi c th c hi n k ho ch, k p th i t ng h p tình hình, báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph gi i quy t các khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n; sơ k t tình hình th c hi n hàng quý, năm 2008 và các năm ti p theo. 3. S Giao thông v n t i s theo dõi và ph i h p v i các s - ban - ngành có liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n liên quan tri n khai th c hi n các n i dung K ho ch trên./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản