Quyết định số 3338/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 3338/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc thành lập khu quản lý giao thông đô thị số 04 trực thuộc Sở Giao thông - công chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3338/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3338/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V THÀNH L P KHU QU N LÝ GIAO THÔNG Ô THN S 04 TR C THU C S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP, ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S Giao thông - Công chính t i Công văn s 120/SGTCC- TCCB, ngày 07 tháng 6 năm 2006 và c a Giám c S N i v t i T trình s 354/TTr-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Khu Qu n lý giao thông ô th s 04, tr c thu c S Giao thông - Công chính. Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p m t ph n kinh phí t ngân sách và ư c s d ng ngu n thu m b o ho t ng; ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 t t i s 272 ư ng Cô B c, qu n 1 thành ph H Chí Minh. i u 2. Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 có nhi m v : Giúp Giám c S Giao thông - Công chính qu n lý h th ng cơ s k thu t h t ng giao thông ô th (c u, ư ng b , thoát nư c, chi u sáng công c ng, công viên-cây xanh) thu c a bàn qu n 7, huy n Bình Chánh, huy n Nhà Bè và huy n C n Gi . Th c hi n k ho ch duy tu s a ch a thư ng xuyên, k ho ch s a ch a l n, xây d ng m i các công trình k thu t h t ng giao thông ô th trên a bàn phân công qu n lý. Th c hi n công tác thNm nh, thi t k k thu t – d toán công trình chuyên ngành giao thông công chánh theo phân công c a S Giao thông - Công chính và các quy nh c a Nhà nư c.
  2. Qu n lý ch t lư ng và th c hi n ki m tra ch t lư ng các công trình chuyên ngành giao thông công chính theo phân c p và y quy n c a S Giao thông - Công chính. Qu n lý và s d ng ngu n v n s nghi p dành cho công tác duy tu và s a ch a thư ng xuyên công trình c u, ư ng b , thoát nư c, chi u sáng công c ng và b o qu n công viên - cây xanh theo úng quy nh c a Nhà nư c. Giao k ho ch, t hàng ho c th c hi n cơ ch u th u i v i các doanh nghi p Nhà nư c, các doanh nghi p khác s n xu t, cung ng s n phNm d ch v công ích có liên quan n vi c duy tu, b o dư ng, s a ch a, b o qu n thư ng xuyên h th ng công trình c u, ư ng, thoát nư c, chi u sáng công c ng, công viên - cây xanh theo phân c p. Qu n lý tr c ti p các d án u tư xây d ng công trình chuyên ngành do Khu t th c hi n và ph i h p qu n lý các d án u tư do qu n 7, huy n Bình Chánh, huy n Nhà Bè và huy n C n Gi th c hi n, các d án B.O.T, các d án phát tri n khu ô th m i. Ph i h p cùng Thanh tra S Giao thông-Công chính th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, tuyên truy n vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông công chính, x lý các hành vi vi ph m hành chính v b o v công trình giao thông công chính. Th c hi n ch thông tin, báo cáo và lưu tr , b o m t theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 do m t Giám c i u hành tr c ti p và có t 1 n 2 Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S Giao thông - Công chính; các Phó Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 do Giám c S Giao thông - Công chính b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 04. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 ch ng s p x p t ch c b máy, b trí cán b chuyên môn nghi p v trên nguyên t c tinh g n, ho t ng có hi u qu ; qu n lý biên ch phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v theo pháp l nh cán b , công ch c và quy nh c a Nhà nư c. i u 4. Giám c S Giao thông - Công chính có trách nhi m ch o Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t. i u 5. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, huy n Bình Chánh, huy n Nhà Bè, huy n C n Gi , Th trư ng các s - ngành thành ph có liên quan và Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 04 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 6; - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB; - Ban T ch c Thành y; - NHNN/TP, KBNN/TP; - S N i v TP (2b); - Công an thành ph (PC.13); Nguy n Văn ua - VPH -UB: PVP/VX, T; - T VX, T; - Lưu : VT.(VX/Nh) D.
Đồng bộ tài khoản