Quyết định số 34/2002/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 34/2002/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2002/QĐ-BVHTT về việc thành lập Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2002/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 34/2002/Q -BVHTT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CÔNG TY PHÁT TRI N CÔNG NGH VÀ TRUY N HÌNH B TRƯ NG B VĂN HOÁ – THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá – Thông tin; Căn c Ngh quy t s 07/NQ – BCS, ngày 02 tháng 12 năm 2002 c a Ban Cán s ng B Văn hoá Thông tin; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1: Thành l p Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình, trên cơ s t ch c và s p x p l i các ơn v như sau: - Công ty T o m u In và Qu ng cáo. - Trung tâm Công ngh i n nh - Truy n hình thu c Công ty Xu t nh p khNu V t tư - i n nh và Video. Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p tr c thu c B Văn hoá – Thông tin, có con d u và tài kho n t i ngân hàng. Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình có tr s t i s 31 ph Nguy n Chí Thanh Hà N i. i u 2: B máy t ch c c a Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình g m: - Giám c Công ty - Các Phó Giám c - Các phòng: T ng h p, K ho ch – Tài v , Qu n lý K thu t, Kinh doanh Xu t nh p khNu - Các Trung tâm, Xí nghi p: + Trung tâm Công ngh i n nh - Truy n hình
  2. + Trung tâm T o m u, In và Qu ng cáo. + Trung tâm Công ngh thi t b ki m tra. + Xí nghi p s n xu t, kinh doanh in Tekcast - Chi nhánh Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình t i thành ph H Chí Minh. i u 3: Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình có nhi m v : 1. Kinh doanh Xu t nh p khNu: - V t tư văn hoá, i n nh; phát thanh truy n hình, i n t âm thanh, ánh sáng, cơ khí, quang h c, vi n thông, các thi t b i n, i n l nh. - Các thi t b ki m tra an ninh, o lư ng, thí nghi m, các lo i máy phát i n, h th ng thu phát sóng phát thanh, truy n hình, ăngten, tr ăngten - Các thi t b v t tư ngành in, các v t thi t b khác ph c v ngành văn hoá – thông tin. 2. S n xu t: - T o m u, ch b n, in, qu ng cáo, in các xu t b n phNm, n phNm khác. - Thi t b phát thanh- truy n hình; xây l p studio và các thi t b ph tr khác. 3. Tư v n thi t k , chuy n giao công ngh , d ch v k thu t, l p t b o hành các thi t b ư c phép kinh doanh. i u 4: Giao V T ch c Cán b , V K ho ch, V Tài chính - K toán, hư ng d n vi c t ch c bàn giao v tài chính, tài s n và t ch c cho Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình; Giám c Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình ch u trách nhi m qu n lý tài chính, tài s n và t ch c nhân s khi nh n bàn giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 5: Giám c Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình có trách nhi m s p x p t ch c, b trí nhân s và xây d ng i u l v t ch c, ho t ng c a Công ty trình B trư ng B Văn hoá – Thông tin phê duy t. i u 6: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 7: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V K ho ch, V trư ng V Tài chính K toán, Th trư ng các ơn v có liên quan và giám c Công ty Phát tri n Công ngh và Truy n hình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B VĂN HOÁ – THÔNG TIN - Như i u 4, - Lưu VP, V TCCB
  3. Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản