Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
88
lượt xem
7
download

Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới do của Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRONG S N XU T, L P RÁP XE CƠ GI I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m hàng hoá; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a: C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c Công ngh , V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng trong s n xu t, l p ráp xe cơ gi i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy t nh s 2069/2000/Q -BGTVT và Quy t nh s 2070/2000/Q - BGTVT ngày 28/07/2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i/Giao thông Công chính và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) QUY NNH
  2. V KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRONG S N XU T, L P RÁP XE CƠ GI I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 34/2005/Q -BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng các lo i xe cơ gi i ư c s n xu t, l p ráp t các linh ki n hoàn toàn m i ho c t ô tô sát xi, xe cơ gi i hoàn toàn m i chưa có bi n s ăng ký. 2. Các doanh nghi p s n xu t linh ki n, l p ráp xe cơ gi i và các t ch c, cơ quan liên quan n vi c ki m tra, th nghi m xe cơ gi i ph i th c hi n Quy nh này. 3. Quy nh này không áp d ng i v i các i tư ng sau ây: a) Mô tô, xe máy; b) Xe cơ gi i ư c s n xu t, l p ráp s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh c a B Qu c phòng, B Công an. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Xe cơ gi i là lo i phương ti n giao thông cơ gi i ho t ng trên ư ng b ư c nh nghĩa t i phiên b n m i nh t c a tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6211 và TCVN 7271; 2. Ô tô sát xi là ô tô d ng bán thành phNm, có th t di chuy n, có bu ng lái ho c không có bu ng lái, không có thùng ch hàng, không có khoang ch khách, không g n thi t b chuyên dùng; 3. T ng thành là ng cơ, khung, bu ng lái, thân xe ho c thùng ch hàng hay thi t b chuyên dùng l p trên xe; 4. H th ng là h th ng truy n l c, h th ng chuy n ng, h th ng treo, h th ng phanh, h th ng lái, h th ng nhiên li u, h th ng i n, h th ng èn chi u sáng và tín hi u; 5. Linh ki n là các t ng thành, h th ng và các chi ti t ư c s d ng l p ráp xe cơ gi i; 6. S n phNm là linh ki n ho c xe cơ gi i;
  3. 7. S n phNm cùng ki u lo i là các s n phNm c a cùng m t ch s h u công nghi p, cùng nhãn hi u, thi t k và các thông s k thu t, ư c s n xu t theo cùng m t công ngh ; 8. Ch ng nh n ki u lo i s n phNm là quá trình ki m tra, th nghi m, xem xét, ánh giá và ch ng nh n s phù h p c a m t ki u lo i s n phNm v i các tiêu chuNn, quy nh hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 9. M u i n hình là s n phNm do Cơ s s n xu t l a ch n theo quy nh th c hi n vi c ki m tra, th nghi m; 10. Cơ s s n xu t là doanh nghi p s n xu t linh ki n, l p ráp xe cơ gi i có i u ki n theo các quy nh hi n hành. 11. Cơ s thi t k là t ch c hành ngh kinh doanh d ch v thi t k xe cơ gi i theo các quy nh hi n hành. 12. Cơ quan qu n lý ch t lư ng (g i t t là Cơ quan QLCL) là C c ăng ki m Vi t Nam tr c thu c B Giao thông V n t i. 13. Cơ s th nghi m là t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c th nghi m linh ki n ho c xe cơ gi i ư c Cơ quan QLCL ánh giá và ch p thu n. Chương 2: QUY NNH V KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG i u 3. H sơ thi t k và th m nh thi t k 1. H sơ thi t k : H sơ thi t k xe cơ gi i ư c Cơ s thi t k l p thành 03 b g i t i Cơ quan QLCL thNm nh, bao g m: a) Các b n v k thu t: - B n v b trí chung c a s n phNm; -B nv l p t t ng thành, h th ng; - B n v và các thông s k thu t c a các chi ti t, t ng thành, h th ng ư c s n xu t trong nư c; - B n thông s , tính năng k thu t c a các t ng thành, h th ng nh p khNu. Các b n v k thu t ph i ư c trình bày theo các tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành. b) B n thuy t minh tính toán bao g m các n i dung sau:
  4. - Thuy t minh c tính k thu t cơ b n c a s n phNm; - Tính toán các c tính ng h c, ng l c h c; - Tính toán ki m nghi m b n. 2. ThNm nh thi t k : a) ThNm nh thi t k là vi c xem xét, ki m tra i chi u các n i dung c a h sơ thi t k s n phNm v i các tiêu chuNn, quy nh hi n hành nh m m b o cho các s n phNm ư c s n xu t, l p ráp áp ng các yêu c u v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. b) Vi c thNm nh thi t k ư c th c hi n trong ph m vi 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l . c) Sau khi thNm nh, h sơ thi t k ư c chuy n cho: Cơ s thi t k , Cơ s s n xu t và lưu tr t i Cơ quan QLCL. 3. Mi n l p h sơ thi t k : i v i xe cơ gi i s n xu t, l p ráp theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài, Cơ s s n xu t ư c mi n l p h sơ thi t k n u cung c p ư c các tài li u thay th sau ây: a) B n v b trí chung c a s n phNm; b) B n sao gi y ch ng nh n ư c Cơ quan nhà nư c có thNm quy n nư c ngoài c p cho ki u lo i s n phNm; c) Văn b n c a bên chuy n giao công ngh xác nh n s n phNm ư c s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam có ch t lư ng tương ương v i s n phNm nguyên m u. i u 4. H sơ ki m tra ư c ch ng nh n cho t ng ki u lo i s n phNm, Cơ s s n xu t l p 01 b h sơ ki m tra (g i t t là h sơ) và g i t i Cơ quan QLCL. 1. H sơ c a linh ki n: i v i các ki u lo i linh ki n ph i ki m tra quy nh t i Ph l c I c a Quy nh này, h sơ bao g m: a) B n v k thu t kèm các thông s c a s n phNm; b) nh ch p s n phNm; B n thuy t minh các ký hi u, s óng trên s n phNm (n u có); c) B n ăng ký thông s k thu t kèm theo tiêu chuNn k thu t tương ng;
  5. d) B n mô t quy trình công ngh s n xu t và quy trình ki m tra ch t lư ng s n phNm. 2. H sơ c a xe cơ gi i bao g m: a) H sơ thi t k ã ư c Cơ quan QLCL thNm nh ho c các tài li u thay th quy nh t i các i m a, b, c kho n 3 i u 3; b) nh ch p ki u dáng, b n ăng ký thông s k thu t kèm theo các tiêu chuNn k thu t tương ng; c) B n th ng kê các t ng thành, h th ng s n xu t trong nư c và nh p khNu dùng s n xu t, l p ráp s n phNm; d) B n sao gi y ch ng nh n ki u lo i c a các linh ki n s n xu t trong nư c quy nh t i kho n 1 i u này. i v i linh ki n nh p khNu thu c danh m c ph i ki m tra quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Quy nh này thì Cơ s s n xu t, l p ráp xe cơ gi i ph i cung c p b n sao c a m t trong các tài li u sau: - Văn b n c a T ch c nư c ngoài, trong nư c xác nh n linh ki n nh p khNu ã ư c ki m tra theo hi p nh ho c tho thu n th a nh n l n nhau mà Vi t Nam tham gia ký k t; - Văn b n c a Nhà s n xu t linh ki n nư c ngoài xác nh n ki u lo i linh ki n tho mãn tiêu chuNn hi n hành c a Vi t Nam; - Báo cáo k t qu th nghi m c a Cơ s th nghi m (quy nh t i kho n 13 i u 2) trong ó xác nh n linh ki n tho mãn tiêu chuNn hi n hành c a Vi t Nam. e) B n mô t quy trình công ngh s n xu t, l p ráp và quy trình ki m tra ch t lư ng s n phNm; f) K t qu ki m tra ch t lư ng c a Cơ s s n xu t i v i s n phNm m u các công o n s n xu t, l p ráp; g) B n thuy t minh phương pháp và v trí óng s khung, s ng cơ; h) Tài li u hư ng d n s d ng và b o hành s n phNm. i u 5. Th nghi m m u i n hình 1. Các h ng m c ph i ki m tra, th nghi m ư c quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Quy nh này. 2. Cơ s th nghi m ti n hành th nghi m m u i n hình theo các tiêu chuNn hi n hành; l p báo cáo k t qu th nghi m và ch u trách nhi m v các k t qu th nghi m c a mình. Trư ng h p c n thi t, Cơ quan QLCL có th tr c ti p giám sát vi c th nghi m.
  6. i u 6. ánh giá i u ki n ki m tra ch t lư ng s n ph m t i Cơ s s n xu t 1. Trách nhi m c a Cơ s s n xu t: m b o vi c duy trì ch t lư ng các s n phNm s n xu t hàng lo t, Cơ s s n xu t có trách nhi m: a) Xây d ng quy trình ki m tra ch t lư ng cho t ng ki u lo i s n phNm; b) Trang b các thi t b ki m tra c n thi t cho t ng công o n s n xu t. Danh m c các thi t b t i thi u c n thi t th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng xu t xư ng xe cơ gi i ư c quy nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Quy nh này; hàng năm, các thi t b ki m tra ch t lư ng xu t xư ng này ph i ư c Cơ quan QLCL ki m tra và xác nh n tình tr ng ho t ng; c) Có k thu t viên th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm ư c Nhà s n xu t nư c ngoài (bên chuy n giao công ngh ) ho c Cơ quan QLCL c p ch ng ch nghi p v ki m tra ch t lư ng phù h p v i lo i s n phNm s n xu t, l p ráp. 2. Cơ quan QLCL có trách nhi m th c hi n vi c ánh giá i u ki n ki m tra ch t lư ng s n phNm t i Cơ s s n xu t theo các phương th c sau: a) ánh giá l n u ư c th c hi n khi c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i i u 7; b) ánh giá hàng năm ư c th c hi n khi xác nh n l i hi u l c gi y ch ng nh n theo quy nh t i i u 9; c) ánh giá t xu t ư c th c hi n khi Cơ s s n xu t vi ph m các quy nh liên quan n vi c ki m tra ch t lư ng ho c khi có các khi u n i v ch t lư ng s n phNm. Các n i dung ánh giá i u ki n ki m tra ch t lư ng s n phNm t i Cơ s s n xu t do Cơ quan QLCL hư ng d n c th . 3. i v i các ki u lo i s n phNm tương t , không có s thay i v quy trình ki m tra thì Cơ quan QLCL ch th c hi n ánh giá i u ki n ki m tra ch t lư ng cho ki u lo i s n phNm u tiên. i u 7. C p gi y ch ng nh n 1. Cơ quan QLCL căn c vào h sơ theo quy nh t i i u 4, báo cáo k t qu th nghi m m u i n hình theo quy nh t i i u 5 và báo cáo k t qu ánh giá i u ki n ki m tra ch t lư ng s n phNm t i Cơ s s n xu t theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho ki u lo i s n phNm (g i t t là gi y ch ng nh n) theo m u tương ng ư c quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Quy nh này. N u không i u ki n c p gi y ch ng nh n, Cơ s s n xu t s ư c thông báo có bi n pháp kh c ph c trong th i h n không quá 6 tháng. Sau th i h n nói trên, Cơ s s n xu t ph i th c hi n l i th t c ăng ký t u.
  7. 2. Vi c c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i kho n 1 i u này ư c th c hi n trong ph m vi 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . i u 8. Ki m tra trong quá trình s n xu t, l p ráp hàng lo t 1. Sau khi s n phNm ư c c p gi y ch ng nh n, Cơ s s n xu t ti n hành s n xu t hàng lo t, ki m tra ch t lư ng trong su t quá trình s n xu t, l p ráp cho t ng s n phNm và ph i m b o các s n phNm này t tiêu chuNn k thu t như h sơ và m u i n hình ã ư c ch ng nh n. 2. Cơ s s n xu t ph i ch u trách nhi m v ngu n g c, xu t x , ch t lư ng các s n phNm xu t xư ng. 3. T ng s n phNm s n xu t hàng lo t ph i ư c Cơ s s n xu t ki m tra ch t lư ng xu t xư ng (g i t t là ki m tra xu t xư ng) theo m t trong hai hình th c ki m tra xu t xư ng có s giám sát c a Cơ quan QLCL ho c t ki m tra xu t xư ng: a) Ki m tra xu t xư ng có s giám sát c a Cơ quan QLCL: Cơ quan QLCL th c hi n giám sát vi c ki m tra xu t xư ng (g i t t là giám sát) t i các Cơ s s n xu t, l p ráp xe cơ gi i ch ngư i ho c xe cơ gi i ư c l p ráp t các linh ki n r i trong các trư ng h p sau: - Cơ s s n xu t l n u tiên s n xu t, l p ráp xe cơ gi i; - Cơ s s n xu t có ch t lư ng s n phNm không n nh. Ch t lư ng s n phNm ư c coi là không n nh n u t l gi a s s n phNm không t yêu c u, ph i giám sát l i và t ng s s n phNm ư c giám sát như sau: + L n hơn 5% tính cho c t giám sát ho c + L n hơn 10% tính cho m t tháng b t kỳ c a t giám sát. - Cơ s s n xu t vi ph m các quy nh liên quan n ki m tra ch t lư ng nhưng chưa n m c ph i thu h i gi y ch ng nh n. Các n i dung giám sát ư c quy nh t i Ph l c IV ban hành kèm theo Quy nh này. Th i gian c a m t t giám sát là 06 tháng ho c 500 s n phNm tuỳ theo y u t nào n trư c. Sau t giám sát nói trên, n u ch t lư ng s n phNm n nh và Cơ s s n xu t th c hi n úng quy nh liên quan n ki m tra ch t lư ng thì s ư c áp d ng hình th c t ki m tra xu t xư ng theo quy nh t i i m b kho n này. N u sau 04 t giám sát liên ti p mà ch t lư ng s n phNm v n không n nh thì Cơ quan QLCL s d ng vi c c p phi u xu t xư ng và báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, x lý. b) T ki m tra xu t xư ng:
  8. Các Cơ s s n xu t không thu c di n ph i giám sát quy nh t i i m a kho n này ư c t th c hi n vi c ki m tra xu t xư ng theo các quy nh hi n hành. Cơ quan QLCL có th ki m tra t xu t. N u k t qu ki m tra t xu t cho th y Cơ s s n xu t vi ph m các quy nh liên quan n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm thì tuỳ theo m c vi ph m s b thu h i gi y ch ng nh n ho c ph i áp d ng hình th c giám sát như quy nh t i i m a kho n này. 4. H sơ xu t xư ng i v i xe cơ gi i: a) Căn c vào gi y ch ng nh n ư c c p và báo cáo k t qu ki m tra, giám sát c a lô xe ã th c hi n, Cơ s s n xu t s ư c nh n phôi phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng (theo m u quy nh t i Ph l c V ban hành kèm theo Quy nh này) tương ng v i s lư ng c a lô xe ó. Căn c vào k t qu ki m tra c a t ng s n phNm, Cơ s s n xu t c p phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng (g i t t là phi u xu t xư ng) cho xe cơ gi i. Phi u xu t xư ng ph i do ngư i có thNm quy n (c p trư ng, c p phó ho c c p dư i tr c ti p ư c y quy n b ng văn b n c a th trư ng Cơ s s n xu t) ký tên, óng d u. Phi u xu t xư ng c p cho xe cơ gi i nêu trên dùng làm th t c ăng ký xe cơ gi i. b) Cơ s s n xu t có trách nhi m l p và c p cho t ng xe cơ gi i xu t xư ng các h sơ sau ây: - Phi u xu t xư ng theo quy nh t i i m a kho n này; - Tài li u hư ng d n s d ng trong ó có các thông s k thu t chính và hư ng d n s d ng các thi t b an toàn c a xe; - Phi u b o hành s n phNm trong ó ghi rõ i u ki n và a ch các cơ s b o hành. i u 9. Xác nh n l i hi u l c và thu h i gi y ch ng nh n 1. Hàng năm, trên cơ s ngh c a Cơ s s n xu t, Cơ quan QLCL căn c vào báo cáo s n lư ng các s n phNm cùng ki u lo i ã s n xu t và k t qu ánh giá l i i u ki n ki m tra ch t lư ng c a Cơ s s n xu t ti n hành vi c xác nh n l i hi u l c gi y ch ng nh n. 2. Khi các quy nh, tiêu chuNn k thu t liên quan và s n phNm có s thay i nh hư ng n s phù h p c a ki u lo i s n phNm ó v i quy nh, tiêu chuNn k thu t hi n hành thì Cơ s s n xu t có trách nhi m th c hi n các th t c ch ng nh n l i. 3. Cơ quan QLCL th c hi n vi c xác nh n l i hi u l c gi y ch ng nh n trong ph m vi 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l . 4. Gi y ch ng nh n s ương nhiên h t hi u l c và b thu h i trong các trư ng h p sau:
  9. a) Cơ s s n xu t vi ph m nghiêm tr ng các quy nh liên quan n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm và s d ng phi u xu t xư ng; b) Cơ s s n xu t không th c hi n vi c thu h i s n phNm theo úng quy nh hi n hành i v i các s n phNm b khuy t t t trong quá trình thi t k , ch t o có kh năng gây m t an toàn cho ngư i s d ng và nh hư ng x u n môi trư ng. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 10. Cơ quan QLCL có trách nhi m sau ây: 1. Căn c vào ch c năng và nhi m v ư c giao hư ng d n c th vi c th c hi n Quy nh này; 2. Th ng nh t phát hành, qu n lý và hư ng d n s d ng i v i các gi y ch ng nh n và phôi phi u xu t xư ng; 3. T ch c ánh giá và công b danh sách các Cơ s th nghi m ư c ch p thu n th c hi n vi c th nghi m linh ki n, xe cơ gi i ph c v cho công tác ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng; 4. T ch c ki m tra, thanh tra theo nh kỳ ho c t xu t i v i vi c th c hi n ki m tra ch t lư ng c a Cơ s s n xu t; 5. T ch c th c hi n vi c ki m tra, th nghi m các linh ki n nh p khNu thu c danh m c ph i ki m tra quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Quy nh này khi có nghi v n v ch t lư ng; 6. T ng h p k t qu th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i báo cáo B Giao thông v n t i vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm. i u 11. H sơ ki m tra ph i ư c lưu tr t i Cơ quan QLCL và Cơ s s n xu t ít nh t 03 năm k t th i i m Cơ s s n xu t ng ng s n xu t, l p ráp ki u lo i s n phNm ã ư c c p gi y ch ng nh n. i u 12. Cơ quan QLCL và Cơ s th nghi m ư c thu các kho n thu theo các quy nh hi n hành. i u 13. Các gi y ch ng nh n, phi u xu t xư ng còn hi u l c ã ư c c p trư c ngày quy nh này có hi u l c v n có giá tr n h t th i h n s d ng./.
Đồng bộ tài khoản