Quyết định số 3405/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 3405/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3405/QĐ-UB Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3405/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3405/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH V THAY I THÀNH VIÊN BAN CH O TH C HI N 4 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C XÂY D NG, LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B , LĨNH V C V SINH MÔI TRƯ NG VÀ QU N LÝ NGƯ I LANG THANG XIN ĂN, SINH S NG NƠI CÔNG C NG CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 4073/Q -UB ngày 29 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban ch o th c hi n 4 Quy t nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c xây d ng, tr t t an toàn giao thông ư ng b , v sinh môi trư ng và qu n lý ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng ; Nh m tri n khai th c hi n các Quy t nh s 104/2003/Q -UB, Quy t nh s 105/2003/Q -UB, Quy t nh s 106/2003/Q -UB và Quy t nh s 107/2003/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét nhu c u và năng l c cán b ; QUY T NNH i u 1. Nay c Ông Trương Văn L m, Phó Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph thay th Ông Lâm Văn Ba, làm thành viên Ban ch o th c hi n 4 Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c xây d ng, lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b , lĩnh v c v sinh môi trư ng và qu n lý ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng trên a bàn thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, các thành viên c a Ban ch o th c hi n 4 Quy t nh, Ông Trương Văn L m và Ông Lâm Văn Ba ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CH T CH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (PC/L) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản