Quyết định số 342/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 342/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 342/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành tạm thời Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 342/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 342/Q -BXD Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH T M TH I QUY CH QU N LÝ NGƯ I I DI N PH N V N NHÀ NƯ C U TƯ VÀO DOANH NGHI P KHÁC C A CÁC T NG CÔNG TY, CÔNG TY C L P TR C THU C B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c s 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 132/2005/N -CP ngày 20/10/2005 c a Chính ph v th c hi n các quy n và nghĩa v c a ch s h u nhà nư c i v i Công ty nhà nư c; Căn c Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 05/02/2009 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a Công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác; Theo ngh c a Trư ng ban Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng và ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH : i u 1. Ban hành t m th i kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý ngư i i di n ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác c a các T ng công ty, Công ty c l p tr c thu c B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ký. Trư ng ban Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng; V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính; H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty; Giám c các Công ty c l p tr c thu c B và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 2; - Công oàn XDVN; - Lưu VP, MDN, TCCB - AV (60). Nguy n H ng Quân QUY CH QU N LÝ NGƯ I I DI N PH N V N NHÀ NƯ C U TƯ VÀO DOANH NGHI P KHÁC C A CÁC T NG CÔNG TY, CÔNG TY C L P TR C THU C B XÂY D NG
 2. ( Ban hành t m th i kèm theo Quy t nh s 342/Q -BXD ngày 31 tháng 03 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c qu n lý ngư i i di n ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác c a các T ng công ty, Công ty c l p tr c thu c B Xây d ng v i n i dung sau : - Tiêu chuNn; quy trình, th t c c , thay th ngư i i di n; - Quy n h n, nhi m v và nghĩa v c a ngư i i di n; - Ti n lương, ti n thư ng và quy n l i khác c a ngư i i di n; - Ch báo cáo c a ngư i i di n; - Khen thư ng và x lý vi ph m ngư i i di n. i u 2. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng Quy ch này bao g m : - T ng công ty, Công ty c l p tr c thu c B Xây d ng (Dư i ây g i chung là T ng công ty) có v n góp t i các doanh nghi p khác. - Ngư i ư c T ng công ty c i di n ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. Các ơn v s nghi p tr c thu c B , các Công ty con c a T ng công ty có th nghiên c u, v n d ng quy nh t i Quy ch này l a ch n, qu n lý ngư i i di n ph n v n c a mình t i các doanh nghi p khác cho phù h p. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. Doanh nghi p khác là doanh nghi p có v n u tư c a T ng công ty, Công ty c l p, ư c t ch c, ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, ho c Lu t u tư dư i m t trong các hình th c : a) Công ty trách nhi m h u h n (TNHH), bao g m : + Công ty TNHH m t thành viên do T ng công ty s h u 100% v n i u l , hình thành t vi c chuy n i Công ty thành viên h ch toán c l p 100% v n nhà nư c, ho c thành l p m i. + Công ty TNHH có t hai thành viên tr lên do T ng công ty, Công ty c l p góp v n thành l p m i, ho c tham gia góp v n vào doanh nghi p hi n có. b) Công ty c ph n, bao g m : + Công ty c ph n hình thành t vi c c ph n hóa b ph n doanh nghi p c a T ng công ty, Công ty c l p tr c thu c B ; ho c t vi c c ph n hóa doanh nghi p và b ph n doanh nghi p thành viên c a T ng công ty;
 3. + Công ty c ph n ư c T ng công ty, Công ty c l p tr c thu c B góp v n thành l p m i ho c tham gia góp v n. c) Công ty h p danh, trong ó T ng công ty là thành viên góp v n. d) Công ty liên doanh, trong ó T ng công ty là thành viên góp v n, ho t ng theo Lu t u tư. 2. i di n ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p khác là H i ng qu n tr T ng công ty, Giám c Công ty c l p tr c thu c B Xây d ng. 3. V n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác là v n do T ng công ty u tư vào doanh nghi p khác và bao g m : - V n b ng ti n, giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t, giá tr nh ng tài s n khác c a T ng công ty ư c T ng công ty u tư ho c góp v n vào doanh nghi p khác; - V n t ngân sách nhà nư c giao cho T ng công ty qu n lý u tư, góp vào doanh nghi p khác; - Giá tr c ph n t i các doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hóa, bao g m c giá tr c ph n Nhà nư c c p cho ngư i lao ng trong doanh nghi p này hư ng c t c khi doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa giai o n trư c ngày 14/7/1998; giá tr v n nhà nư c t i Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên, Công ty TNHH có t hai thành viên tr lên; - V n do T ng công ty vay u tư; - L i t c và các kho n ư c chia khác do T ng công ty u tư, góp v n doanh nghi p khác ư c s d ng tái u tư t i doanh nghi p này; - Giá tr c phi u thư ng, c phi u tr thay c t c c a ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác; - Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i i di n ph n v n góp c a T ng công ty t i doanh nghi p khác là ngư i ư c H i ng qu n tr T ng công ty, Giám c Công ty c l p y quy n b ng văn b n th c hi n các quy n c a T ng công ty, Công ty t i doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t (dư i ây g i t t là ngư i i di n). Chương II TIÊU CHU N; QUY TRÌNH, TH T C C , THAY TH NGƯ I I DI N T I DOANH NGHI P KHÁC i u 4. Tiêu chu n và i u ki n tuy n ch n ngư i i di n 1. Tiêu chuNn và i u ki n tuy n ch n ngư i i di n : a) Là công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam. b) Có phNm ch t o c t t, có s c kho m ương nhi m v ư c giao; c) Hi u bi t v pháp lu t, có ý th c ch p hành pháp lu t và quy nh c a T ng công ty; d) Có trình t i h c tr lên v lĩnh v c tài chính doanh nghi p, ho c lĩnh v c kinh doanh c a doanh nghi p khác; có năng l c, kinh nghi m t i thi u là 03 năm v lĩnh v c s n xu t kinh doanh và t ch c qu n lý, i u hành doanh nghi p phù h p v i v trí công tác d ki n b trí t i doanh nghi p khác.
 4. i v i ngư i ư c c làm i di n t i doanh nghi p khác là Công ty liên doanh, h p tác kinh doanh v i nư c ngoài còn ph i có trình ngo i ng làm vi c tr c ti p v i ngư i nư c ngoài, không c n ph i thuê phiên d ch. ) Có y năng l c hành vi dân s . 2. Nh ng i tư ng sau ây không ư c tuy n ch n làm ngư i i di n: a) Là b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a nh ng ngư i là : i di n ch s h u T ng công ty, Công ty c l p; các thành viên H QT và T ng giám c T ng công ty; Giám c Công ty c l p. b) Có quan h góp v n thành l p doanh nghi p, cho vay v n, ký k t h p ng mua, bán v i doanh nghi p có v n c a T ng công ty mà ngư i ó ư c giao i di n ph n v n góp, tr trư ng h p có c ph n t i doanh nghi p c ph n hóa. c) Thu c i tư ng b c m qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Tiêu chu n và i u ki n tuy n ch n ngư i i di n tham gia ng c vào H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p khác 1. Ngư i i di n ư c c , gi i thi u vào các ch c danh thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p khác ph i m b o các tiêu chuNn và i u ki n sau : a) Có tiêu chuNn và i u ki n quy nh t i i u 4 Quy ch này; b) Có tiêu chuNn và i u ki n tương ng như thành viên H i ng qu n tr , Giám c Công ty nhà nư c ư c quy nh t i i u 24, i u 31 Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; Quy t nh s 25/Q -BXD ngày 10/01/2003 c a B Xây d ng và theo quy nh t i i u l c a doanh nghi p khác. 2. Nh ng i tư ng sau ây không ư c c , gi i thi u vào các ch c danh thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p khác, bao g m : các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng T ng công ty; Giám c Công ty c l p. Trư ng h p c n thi t ph i có ý ki n ch p thu n c a B Xây d ng. i u 6. S lư ng ngư i i di n theo u quy n Tuỳ thu c vào quy mô v n i u l , t l v n góp c a T ng công ty, quy nh c a Lu t Doanh nghi p năm 2005 và i u l m u i v i Công ty c ph n, T ng công ty c ngư i i di n theo u quy n tham gia H i ng qu n tr , ho c tham gia H i ng thành viên v i s lư ng như sau : a) i v i Công ty c ph n mà T ng công ty s h u t 10% t ng s c ph n ph thông tr lên có th u quy n s ngư i i di n tham gia H i ng qu n tr t 01 n t i a không quá 2/3 t ng s thành viên H i ng qu n tr ; b) i v i Công ty trách nhi m h u h n có t hai thành viên tr lên, trong ó T ng công ty s h u t 35% v n i u l tr lên có th c t 01 n t i a không quá 2/3 t ng s thành viên c a H i ng thành viên; c) i v i Công ty TNHH m t thành viên là t ch c, ho t ng theo mô hình H i ng thành viên, T ng giám c (Giám c) và Ki m soát viên, s ngư i i di n theo y quy n trong H i ng thành viên do Ch s h u Công ty quy t nh. d) i v i doanh nghi p khác là Công ty c ph n, Công ty TNHH có t 02 ngư i i di n theo y quy n tr lên làm vi c tr c ti p t i doanh nghi p, T ng công ty c n ưu tiên ch n 01 trong s ngư i này là Ch t ch Công oàn ho c i di n Ban Ch p hành công oàn cơ s có tiêu chuNn và i u ki n là ngư i i di n theo quy nh t i i u 4, i u 5 Quy ch này tham gia H i ng qu n tr , H i ng thành viên.
 5. ) Trư ng h p s lư ng ngư i i di n ư c c t i doanh nghi p khác có t 02 ngư i tr lên thì T ng công ty ph i c m t ngư i trong s này làm t trư ng (ngư i có ch c danh quan tr ng, ư c y quy n i di n ph n v n l n nh t), ch u trách nhi m chính trư c T ng công ty v hi u qu u tư v n t i doanh nghi p khác; ng th i, ho t ng c a nh ng ngư i i di n ph i th c hi n theo nguyên t c phân công, ph i h p ch t ch trong quá trình th c thi nhi m v . Trư ng h p nh ng ngư i i di n có ý ki n khác nhau trong quá trình th c thi nhi m v thì ngư i ư c giao làm t trư ng ph i có trách nhi m báo cáo b ng văn b n v H i ng qu n tr T ng công ty các ý ki n khác nhau ó xem xét, gi i quy t. i u 7. V n giao cho ngư i i di n qu n lý t i doanh nghi p khác 1. M i ngư i i di n ư c giao qu n lý m t ph n v n góp c a T ng công ty t i doanh nghi p khác phù h p v i năng l c và v trí công tác ư c m nhi m. 2. S lư ng v n giao cho t ng ngư i i di n th hi n theo các s li u sau : - S lư ng c ph n tr c ti p qu n lý (N u doanh nghi p khác là Công ty c ph n); - Giá tr v n (tính theo m nh giá c phi u c a Công ty c ph n) tr c ti p qu n lý; - T l ph n v n giao qu n lý so v i v n i u l c a doanh nghi p khác. i u 8. Th i h n ư c u quy n c a ngư i i di n 1. Th i h n ư c u quy n c a ngư i i di n t i doanh nghi p khác ư c quy nh theo nhi m kỳ t i a là 05 năm. Trư ng h p ngư i i di n là Ch t ch Công oàn cơ s ho c là i di n Ban ch p hành công oàn cơ s , th i h n ư c y quy n t i a b ng th i gian nhi m kỳ i h i công oàn cơ s . Căn c vào báo cáo k t qu th c hi n nhi m v c a ngư i i di n hàng năm, H i ng qu n tr T ng công ty s xem xét ti n hành tái c (gia h n nhi m kỳ), ho c thay th , ho c ch m d t vi c c ngư i i di n. 2. Ngư i i di n ư c tái c khi hoàn thành các nhi m v theo h p ng ký k t v i T ng công ty; 3. Ngư i i di n không ư c tái c , ho c b thay th , ho c b ch m d t b t kỳ th i i m nào khi có m t trong các trư ng h p sau : a) Ngư i i di n t xin thôi làm ngư i i di n trư c th i h n quy nh trong h p ng; b) Do yêu c u c a công tác t ch c, công tác cán b c a T ng công ty; c) Do thay i t l v n góp c a T ng công ty t i doanh nghi p khác; d) n tu i ngh hưu, ho c không m b o s c kho m ương nhi m v ư c giao; ) H t nhi m kỳ công tác và không ư c gia h n h p ng; e) Do ngư i i di n không hoàn thành nhi m v theo h p ng ã ký k t v i T ng công ty và các Ngh quy t giao nhi m v hàng năm do H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t; g) Không ch p hành, ho c ch p hành không nghiêm túc s ch o c a T ng công ty theo quy nh t i Quy ch qu n lý ngư i i di n do T ng công ty ban hành. h) L m d ng quy n c a mình làm thi t h i, gây m t uy tín cho T ng công ty.
 6. i) B tòa án k t án b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t; k) B m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s . i u 9. Quy trình, th t c c ngư i i di n 1. Căn c c i m c a doanh nghi p, quy mô v n u tư và nhu c u qu n lý doanh nghi p khác, hàng năm H i ng qu n tr T ng công ty giao phòng T ch c lao ng T ng công ty l p phương án c ngư i i di n t i các doanh nghi p khác báo cáo T ng giám c, trình H QT T ng công ty phê duy t. 2. Sau khi ư c H QT phê duy t phương án c ngư i i di n; khi có nhu c u, T ng công ty ti n hành tuy n ch n ngư i i di n. Vi c tuy n ch n ư c ti n hành công khai theo các bư c sau : a) Trư ng h p tuy n ch n ngư i ang công tác t i T ng công ty ho c t i doanh nghi p khác có v n góp c a T ng công ty : - Trao i tr c ti p v i nhân s d ki n c ; - Trao i v i c p u , ho c v i Ban Ch p hành công oàn cơ s ho c i di n Ban Ch p hành công oàn cơ s (n u nhân s d ki n c là Ch t ch công oàn cơ s ho c i di n Ban Ch p hành Công oàn cơ s ) c a ơn v v vi c d ki n c nhân s nói trên; - Trao i v i lãnh o qu n lý tr c ti p nhân s d ki n c ; - Báo cáo H i ng qu n tr H i ng qu n tr T ng công ty quy t nh ho c trao i v i t p th c p u cùng c p (n u có) xem xét, quy t nh; - Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty ký k t H p ng u quy n i di n ph n v n c a T ng công ty t i doanh nghi p khác. b. Trư ng h p ch n ngư i ngoài T ng công ty : - H i ng qu n tr T ng công ty l p H i ng tuy n ch n c a T ng công ty và giao cho Phòng T ch c lao ng T ng công ty nghiên c u, xây d ng quy trình, quy ch , tiêu chuNn, hình th c tuy n ch n (b ng hình th c thi tuy n ho c xét tuy n) báo cáo T ng giám c trình H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t; - Thông báo công khai vi c tuy n ch n ngư i i di n theo các yêu c u c a T ng công ty trên các phương ti n thông tin i chúng trư c ngày t ch c thi tuy n ít nh t 30 ngày; - T ch c thi tuy n ch n; - Trao i, tho thu n, ký k t H p ng u quy n i di n v i ngư i ư c trúng tuy n. 3. Sau khi ký k t H p ng, H i ng qu n tr T ng công ty g i văn b n t i doanh nghi p khác thông báo vi c c và gi i thi u ngư i i di n c a mình tham gia ng c vào các ch c danh qu n lý, i u hành t i doanh nghi p khác doanh nghi p khác t ch c i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr c a doanh nghi p xem xét, quy t nh theo thNm quy n. i u 10. V vi c thay th , ch m d t ngư i i di n Vào b t c th i i m nào, T ng công ty có quy n thay th , ch m d t ngư i i di n trong nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 3, i u 8 Quy ch này và T ng công ty ti n hành theo các bư c sau :
 7. 1. T ng công ty thông báo b ng văn b n cho ngư i i di n bi t vi c thay i, ch m d t ngư i i di n. 2. T ng công ty ph i có thông báo b ng văn b n n doanh nghi p khác v vi c thay i ngư i i di n. 3. Trong th i gian không quá 30 ngày (k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a T ng công ty), ngư i i di n cũ ph i có trách nhi m ti n hành các th t c bàn giao cho ngư i i di n m i ư c T ng công ty thay th . 4. Ngư i i di n m i ph i yêu c u doanh nghi p ti n hành các bư c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t tri n khai th c hi n vi c thay i ngư i i di n; b u các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p n u ngư i i di n m i tham gia gi ch c danh cán b qu n lý ch ch t t i doanh nghi p. i u 11. Quy n và nghĩa v c a T ng công ty i v i ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác và i v i ngư i ư c c làm i di n 1. T ng công ty th c hi n quy n và nghĩa v i v i ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c t i các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. T ng công ty tr c ti p th c hi n quy n c a c ông, thành viên góp v n t i doanh nghi p khác b t c th i i m nào khi có m t trong các trư ng h p sau : - Ngư i i di n ngh ; - Ngư i i di n t i doanh nghi p khác không kh năng hư ng ư c doanh nghi p i úng nh hư ng, m c tiêu, không b o v ư c l i ích c a Nhà nư c, c a T ng công ty; - M t s v n quan tr ng khác (tuỳ theo i u ki n c a T ng công ty và tuỳ thu c vào tho thu n gi a T ng công ty v i ngư i i di n trong H p ng). 3. Có nghĩa v b i thư ng thi t h i cho ngư i i di n (khi ngư i i di n có yêu c u) n u các Quy t nh c a T ng công ty i v i ngư i i di n không úng quy nh c a pháp lu t hi n hành, gây thi t h i cho ngư i i di n. Chương III QUY N H N, NHI M V VÀ NGHĨA V C A NGƯ I I DI N T I DOANH NGHI P KHÁC i u 12. Quy n h n c a ngư i i di n 1. ư c tho thu n v i H i ng qu n tr T ng công ty ký k t h p ng u quy n i di n ph n v n c a T ng công ty t i doanh nghi p khác. 2. ư c H i ng qu n tr T ng công ty gi i thi u tham gia ng c vào các ch c danh qu n lý, i u hành t i m t ho c m t s doanh nghi p khác (t i a là 03 doanh nghi p) theo quy nh t i Quy ch này và i u l doanh nghi p khác; 3. ư c quy n thay m t H i ng qu n tr T ng công ty tham d và bi u quy t các v n có liên quan n quy n c a c ông, thành viên góp v n, bên liên doanh trong các kỳ h p i h i ng c ông, H i ng thành viên và H i ng qu n tr trên cơ s các Ngh quy t và ch o b ng văn b n c a H i ng qu n tr T ng công ty.
 8. Trư ng h p ngư i i di n có ý ki n khác v i ý ki n ch o c a T ng công ty thì ngư i i di n v n ph i ch p hành ý ki n ch o c a T ng công ty, nhưng v n ư c b o lưu ý ki n c a mình. 4. ư c hư ng các kho n lương, ph c p, ti n thư ng và các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và i u l doanh nghi p khác. 5. ư c tham gia các chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v do T ng công ty t ch c (n u có). 6. ư c T ng công ty m i tham d các cu c h p liên quan n ngư i i di n (n u có). 7. Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l doanh nghi p và T ng công ty. i u 13. Nhi m v và nghĩa v c a ngư i i di n 1. Nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu ph n v n góp c a T ng công ty t i doanh nghi p khác. Khi ư c u quy n th c hi n quy n c a c ông, thành viên góp v n, bên liên doanh, ngư i i di n ph i s d ng quy n ó m t cách th n tr ng theo úng ch o b ng văn b n c a T ng công ty, nh t là trong trư ng h p là c ông, bên góp v n chi ph i. 2. Theo dõi, giám sát tình hình ho t ng kinh doanh, tài chính, k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l doanh nghi p. Th c hi n báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a T ng công ty v tình hình, k t qu ho t ng kinh doanh, tình hình tài chính c a doanh nghi p khác, k t qu th c hi n các nhi m v c a ngư i i di n ư c giao. i v i doanh nghi p khác có nhóm ngư i i di n t 02 ngư i tr lên, t trư ng ngư i i di n th c hi n vi c báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a T ng công ty sau khi có ý ki n c a các t viên. 3. Theo dõi, ôn c và th c hi n thu h i v n nhà nư c t i doanh nghi p khác g m : v n cho ngư i lao ng vay mua c ph n, bán ch u c ph n cho ngư i lao ng, chia c ph n cho ngư i lao ng hư ng c t c, chuy n như ng c ph n c a nhà nư c, thu c t c và các kho n ư c chia khác t v n góp vào doanh nghi p khác. 4. Ngư i i di n tham gia ban qu n lý i u hành doanh nghi p khác ph i nghiên c u, xu t phương hư ng, k ho ch ho t ng c a mình t i doanh nghi p khác trình H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t m i ư c th c hi n. i v i nh ng v n quan tr ng c a doanh nghi p ưa ra th o lu n trong H i ng qu n tr , Ban Giám c, i h i ng c ông, H i ng thành viên (như : phương hư ng, chi n lư c, k ho ch kinh doanh, phát hành thêm c ph n, huy ng thêm v n góp, chia c t c, s a i b sung i u l , bán tài s n có giá tr l n...), ngư i i di n ph i ch ng báo cáo T ng công ty cho ý ki n b ng văn b n, có trách nhi m phát bi u trong cu c h p và bi u quy t theo ý ki n ch o c a H i ng qu n tr T ng công ty, b o v quy n, l i ích h p pháp c a Nhà nư c, c a T ng công ty t i doanh nghi p khác. i v i các v n khác như : b nhi m, mi n nhi m m t s ch c danh qu n lý, i u hành ch ch t c a doanh nghi p khác : T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng Công ty; ho c vi c quy t nh u tư d án, u tư tài chính; ho c vi c x lý tài chính; công tác h p ng, ngư i i di n th c hi n theo phân c p c a T ng công ty. Trư ng h p nhi u ngư i i di n cùng tham gia H i ng qu n tr , ban Giám c c a doanh nghi p khác thì ph i th ng nh t th c hi n ý ki n ch o c a T ng công ty. 5. Ngư i i di n doanh nghi p mà T ng công ty có c ph n, v n góp chi ph i ph i có trách nhi m hư ng doanh nghi p ó i úng m c tiêu, nh hư ng c a Nhà nư c, c a T ng công ty; s d ng quy n chi ph i ho c ph quy t quy t nh vi c b sung ngành ngh kinh doanh t i doanh nghi p khác. Khi phát hi n doanh nghi p i ch ch m c tiêu, nh hư ng c a Nhà nư c, c a T ng công ty ph i báo cáo
 9. ngay T ng công ty và xu t gi i pháp kh c ph c. Sau khi ư c T ng công ty thông qua, c n t ch c th c hi n ngay nhanh chóng hư ng doanh nghi p i úng m c tiêu, nh hư ng ã xác nh. 6. Ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr T ng công ty v k t qu th c hi n các nhi m v ư c giao. Trư ng h p không th c hi n ch báo cáo theo quy nh, thi u trách nhi m gây thi t h i (v n, tài s n) cho T ng công ty thì ph i ch u trách nhi m b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh khác có liên quan. 7. Th c hi n các nhi m v , nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l doanh nghi p và T ng công ty giao. 8. Tùy theo c i m c a T ng công ty, có th phân c p trách nhi m i v i ngư i i di n m t s công vi c c th ngư i i di n ch ng quy t nh trong ho t ng c a mình. Chương IV TI N LƯƠNG, TI N THƯ NG VÀ QUY N L I C A NGƯ I I DI N T I DOANH NGHI P KHÁC i u 14. Ngư i i di n tham gia qu n lý, i u hành t i doanh nghi p khác ư c hư ng lương, ph c p có tính ch t lương, ti n thư ng và quy n l i khác như sau : 1. ư c hư ng y quy n l i ghi trong H p ng ã ký v i H i ng qu n tr T ng công ty. 2. Ngư i i di n ho t ng chuyên trách trong ban qu n lý, i u hành ho c là ngư i lao ng khác ư c hư ng ti n lương, ph c p trách nhi m (n u có), ti n thư ng và các quy n l i khác theo quy nh t i i u l doanh nghi p và do doanh nghi p ó chi tr . Ngoài ra còn ư c hư ng ti n ph c p ngư i i di n do T ng công ty tr theo quy nh. Ngu n ph c p ngư i i di n ư c l y t l i nhu n ư c chia t v n c a nhà nư c góp vào doanh nghi p khác. 3. Ngư i i di n ho t ng kiêm nhi m không tham gia chuyên trách trong ban qu n lý, i u hành doanh nghi p khác thì ti n lương và ph c p trách nhi m (n u có), ti n thư ng và các quy n l i khác theo quy nh do T ng công ty tr . Ngoài ra còn ư c hư ng ti n ph c p ngư i i di n do T ng công ty tr theo quy nh. Trư ng h p ngư i i di n ư c các doanh nghi p khác tr thù lao thì doanh nghi p khác chuy n tr v T ng công ty. T ng công ty xây d ng m c ph c p c th i v i ngư i i di n thu c các lo i hình doanh nghi p cho phù h p v i i u ki n th c t c a ơn v . 4. Ngư i i di n khi ư c mua c phi u phát hành thêm, trái phi u chuy n i theo quy t nh c a Công ty c ph n (tr trư ng h p ư c mua theo quy n c a c ông hi n h u) thì ph i báo cáo b ng văn b n cho T ng công ty. T ng công ty quy t nh b ng văn b n s lư ng c ph n ngư i i di n ư c mua theo m c óng góp và k t qu th c hi n nhi m v c a ngư i i di n, ph n còn l i thu c quy n mua c a T ng công ty. Trư ng h p ngư i i di n ư c c làm i di n nhi u ơn v , thì ư c ưu tiên l a ch n th c hi n quy n mua t i m t doanh nghi p; ng th i có trách nhi m chuy n ph n quy n mua c ph n còn l i cho T ng công ty. Trư ng h p ngư i i di n không báo cáo vi c ư c quy n mua c phi u, trái phi u chuy n i t i Công ty c ph n thì b xem xét mi n nhi m tư cách i di n t i doanh nghi p khác và ph i chuy n như ng l i cho T ng công ty s c phi u, trái phi u chuy n i chênh l ch vư t quá m c mua theo quy nh theo giá ư c mua t i th i i m phát hành. Trư ng h p ngư i i di n ã bán h t c phi u này thì ph i n p cho T ng công ty ph n chênh l ch gi a giá bán c phi u theo giá th trư ng t i th i i m bán v i giá mua và chi phí (n u có).
 10. 5. ư c T ng công ty b trí công tác khác khi thôi không làm ngư i i di n. Chương V CH BÁO CÁO C A NGƯ I I DI N T I DOANH NGHI P KHÁC i u 15. Báo cáo nh kỳ 1. Trên cơ s báo cáo tài chính và báo cáo khác c a doanh nghi p ã ư c ki m toán ho c ư c Ban ki m soát xác nh n theo quy nh c a i u l doanh nghi p, ngư i i di n có trách nhi m l p h sơ doanh nghi p theo m u quy nh theo dõi và th c hi n các nhi m v qu n lý ư c giao. Ngư i i di n ph i g i các báo cáo cho H i ng qu n tr T ng công ty theo nh kỳ phù h p v i quy nh c a B Xây d ng và yêu c u c a T ng công ty. 2. N i dung báo cáo : a) Báo cáo tài chính, báo cáo qu n tr ; b) Báo cáo m t s ch tiêu tài chính (theo m u quy nh); c) Báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình th c hi n u tư (n u có); d) Phương án phân ph i l i nhu n và chia c t c; ) K ho ch và k t qu s n xu t kinh doanh, k ho ch u tư, k ho ch v n cho kỳ sau và nh hư ng phát tri n c a doanh nghi p; e) Tình hình tăng, gi m v n i u l ; g) V t ch c lao ng và ti n lương c a doanh nghi p; tình hình th c hi n ch , chính sách iv i ngư i lao ng t i doanh nghi p; tình hình th c hi n quy ch dân ch t i doanh nghi p; h) Vi c s a i, i u ch nh, b sung i u l t ch c và ho t ng, cơ ch qu n lý n i b c a doanh nghi p; i) Ki n ngh và xu t bi n pháp tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c nh m phát huy có hi u qu v n c a nhà nư c u tư t i doanh nghi p khác; k) Các n i dung khác d ki n ưa ra th o lu n và bi u quy t t i cu c h p H i ng qu n tr , ih i ng c ông, h p H i ng thành viên c a công ty ; l) Báo cáo chương trình công tác c a ngư i i di n. 3. Th i h n báo cáo: a) Các báo cáo liên quan n tình hình th c hi n c a quý, năm ph i g i trư c ngày 20 tháng u tiên c a quý k ti p và trư c ngày 30 tháng 3 năm sau; b) Các báo cáo liên quan n k ho ch quý, năm thì ph i g i trư c ngày 20 c a tháng cu i quý ho c trư c ngày 20 c a tháng cu i năm trư c. c) Báo cáo chương trình công tác c a ngư i i di n ph i g i trư c ngày 25 c a tháng cu i quý ho c năm trư c.
 11. 4. Nơi g i báo cáo : Báo cáo ph i ư c g i qua b ph n văn thư – Văn phòng T ng công ty trình H i ng qu n tr T ng công ty x lý. Báo cáo g i tr c ti p các Phòng ch c năng c a T ng công ty không có giá tr gi i quy t, ch mang tính ch t tham kh o. i u 16. Báo cáo t xu t Ngoài báo cáo theo nh kỳ quy nh t i i u 15 c a Quy ch này, ngư i i di n ph i báo cáo t xu t theo yêu c u c a T ng công ty v các v n liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh, qu n lý, s d ng v n c a T ng công ty t i doanh nghi p khác. i u 17. Trình t x lý báo cáo c a ngư i i di n (ho c ngư i theo dõi): 1. Trên cơ s báo cáo c a ngư i i di n, T ng giám c T ng công ty có trách nhi m xem xét, trình H i ng qu n tr T ng công ty thông qua ho c T ng giám c thông qua i v i nh ng v n thu c thNm quy n c a T ng giám c và báo cáo v i H i ng qu n tr T ng công ty. 2. Sau khi có ý ki n tham gia c a H i ng qu n tr ho c c a T ng giám c T ng công ty ( i v i nh ng v n thu c thNm quy n c a T ng giám c), Ch t ch H i ng qu n tr có thông báo b ng văn b n t i ngư i i di n bi t và th c hi n. i u 18. T ng công ty, Công ty báo cáo B vi c c ngư i i di n ph n v n c a T ng công ty doanh nghi p khác theo nh kỳ 06 tháng (trư c ngày 10/7), 01 năm (trư c ngày 30/01 năm sau) ho c báo cáo t xu t áp ng công tác qu n lý c a B theo yêu c u. Chương VI KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M C A NGƯ I I DI N i u 19. Ngư i i di n hoàn thành t t các nhi m v theo h p ng ã ký k t v i T ng công ty thì ư c xem xét, khen thư ng theo quy nh c a T ng công ty ho c theo th a thu n trong h p ng. i u 20. Ngư i i di n vi ph m các quy nh trong h p ng ã ký v i T ng công ty, ho c có sai ph m trong qu n lý v n c a T ng công ty t i doanh nghi p khác thì b x lý k lu t, ho c truy c u trách nhi m theo quy nh t i i u l doanh nghi p và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 21. H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng, Trư ng các Phòng ban ch c năng c a T ng công ty, ngư i i di n và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. B giao V T ch c cán b có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. i u 22. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 1. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, phát sinh ho c có n i dung chưa h p lý, c n ph i s a i, b sung, các ơn v c n báo cáo k p th i v B Xây d ng xem xét, gi i quy t. 2. Căn c vào quy nh t i Quy ch này, H i ng qu n tr T ng công ty, Giám c Công ty c l p tr c thu c B t ch c nghiên c u, xây d ng quy ch qu n lý ngư i i di n ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác c a ơn v cho phù h p và g i báo cáo v B theo dõi; ng th i hư ng d n
 12. các Công ty con xây d ng Quy ch qu n lý ngư i i di n ph n v n c a các Công ty con u tư vào doanh nghi p khác/. DANH SÁCH CÁC ƠN VN GÓP Ý KI N QUY CH QU N LÝ NGƯ I I DI N PH N V N NHÀ NƯ C U TƯ VÀO DOANH NGHI P KHÁC 1. T ng công ty Sông à; 2. T ng công ty Xây d ng Hà N i; 3. T ng công ty Xây d ng B ch ng; 4. T ng công ty Sông H ng; 5. T ng công ty FiCO; 6. T ng công ty VIWASEEN; 7. T ng CTXD s 1; 8. T ng công ty Cơ khí xây d ng; 9. T ng công ty IDICO; 10. T ng công ty c ph n DIC. Corp; 11. T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 12. T ng công ty HUD; 13. Công oàn Xây d ng Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản