Quyết định số 342/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 342/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 342/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 342/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 342/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TRI N KHAI TH C HI N CÁC GI I PHÁP TI N T , TÍN D NG VÀ NGÂN HÀNG T I NGHN QUY T S 01/NQ-CP NGÀY 09/01/2009, NGHN QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008, NGHN QUY T S 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 VÀ QUY T NNH S 167/2008/Q -TTG NGÀY 12/12/2008 TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; - Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; - Căn c Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; - Căn c Quy t nh s 167/2008/Q -TTg ngày 12/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr h nghèo v nhà ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “K ho ch hành ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tri n khai th c hi n các gi i pháp ti n t , tín d ng và ngân hàng t i Ngh Quy t s 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quy t nh s 167/2008/Q -TTg ngày 12/12/2008”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Văn phòng ch trì, ph i h p v i các ơn v c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ôn c, t ng h p và báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c vi c th c hi n Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - Lưu: VP, CSTT.
  2. Nguy n Văn Giàu K HO CH HÀNH NG V TRI N KHAI TH C HI N CÁC GI I PHÁP TI N T , TÍN D NG VÀ NGÂN HÀNG T I NGHN QUY T S 01/NQ-CP NGÀY 09/01/2009, NGHN QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008, NGHN QUY T S 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 VÀ QUY T NNH S 167/2008/Q -TTG NGÀY 12/12/2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 342/Q -NHNN ngày 19 tháng 02 năm 2009) th c hi n ch o c a Chính ph t i Ngh Quy t s 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i và Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo, Quy t nh s 167/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr h nghèo v nhà , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tri n khai th c hi n các n i dung, công vi c như sau: I. M C TIÊU Th c hi n k p th i, có hi u qu các gi i pháp v ti n t , tín d ng và ngân hàng theo ch o c a Chính ph và Th tư ng Chính ph nh m ki m soát l m phát, n nh kinh t vĩ mô, góp ph n ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh xã h i và m b o an toàn h th ng ngân hàng. II. CÁC BI N PHÁP, CÔNG VI C TRI N KHAI TH C HI N 1. M r ng tín d ng có hi u qu và phù h p v i quy nh c a pháp lu t, áp d ng lãi su t h p lý, x lý các vư ng m c v tr n vay và ti p c n tín d ng ngân hàng c a t ch c, cá nhân: - Rà soát, xu t vi c s a i các cơ ch cho vay, b o lãnh, cho thuê tài chính, bao thanh toán, u thác và các cơ ch c p tín d ng khác t o i u ki n thu n l i cho t ch c, cá nhân ti p c n v n tín d ng ngân hàng. - Ph i h p v i B Tài chính ban hành và tri n khai cơ ch b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a do Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n. - Ban hành Ch th v th c hi n các biÖn pháp nh m góp ph n thúc Ny s n xu t kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i. - T ch c giao ban tín d ng hàng quý gi a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v i các t ch c tín d ng và Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý các khó khăn, vư ng m c trong ho t ng tín d ng. 2. Ti p t c i m i chính sách và m r ng tín d ng i v i khu v c nông nghi p, nông thôn; tín d ng i v i h nghèo và các i tư ng chính sách khác góp ph n m b o an sinh xã h i: - Trình Chính ph ban hành Ngh nh v chính sách tín d ng i v i khu v c nông nghi p, nông thôn, bao g m c tín d ng quy mô nh theo hư ng khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho các t ch c tín d ng và các nh ch tài chính trong và ngoài nư c m r ng tín d ng i v i khu v c nông nghi p, nông thôn.
  3. - Ph i h p v i các b , ngành liên quan ti n hành rà soát, s a i các cơ ch liên quan n ho t ng tín d ng i v i khu v c nông nghi p, nông thôn như cho vay, b o m ti n vay, ăng ký giao d ch b o m, x lý tài s n b o m, b o hi m giá c và tiêu th hàng hoá, nông s n. - Ch o các t ch c tín d ng m r ng tín d ng và áp d ng lãi su t cho vay h p lý theo chính sách khách hàng c a t ch c tín d ng; cơ c u l i th i h n tr n và ti p t c cho vay m i áp ng v n cho s n xu t, kinh doanh có hi u qu i v i các doanh nghi p, h s n xu t khu v c nông nghi p, nông thôn. - Ph i h p v i các b , ngành liên quan xây d ng và tri n khai cơ ch tín d ng i v i 61 huy n nghèo theo phương th c ngân sách nhà nư c h tr 50% lãi su t ti n vay t i ngân hàng thương m i nhà nư c tr ng r ng, phát tri n s n xu t nông nghi p, u tư cơ s ch bi n nông, lâm, thu s n, b o qu n và tiêu th nông s n, h tr h nghèo phát tri n chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n và phát tri n ngành ngh . - Ban hành văn b n hư ng d n Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n cho vay, thu h i n vay, h sơ và th t c vay v n làm nhà theo Quy t nh s 167/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . - Rà soát ch nh s a cơ ch và th t c cho vay i v i h nghèo, h c sinh sinh viên và các i tư ng chính sách khác phát tri n s n xu t, kinh doanh, c i thi n i s ng và h c t p. - Ph i h p v i các b , ngành xây d ng và tri n khai phương án huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c cho Ngân hàng chính sách xã h i m r ng cho vay i v i h nghèo, h c sinh và sinh viên và các i tư ng chính sách khác trong hai năm 2009-2010. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư, các b , ngành khác có liên quan s a i chính sách h tr , khuy n khích doanh nghi p nh và v a, kinh t t p th phát tri n, t o i u ki n ti p c n v n vay ngân hàng. 3. xu t và t ch c th c hi n cơ ch h tr lãi su t và huy ng ngu n v n cho các d án kích c u u tư: - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các b ngành liên quan trình Chính ph ban hành quy t nh v h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh; ban hành văn b n hư ng d n và t ch c th c hi n cơ ch h tr lãi su t. - Ch o các ngân hàng thương m i i u hành cân i v n kinh doanh b trí v n gi i ngân cho các h p ng tín d ng ã ký k t cho các d án l n, tr ng i m qu c gia, các d án u tư theo ch trương kích c u u tư theo ch trương c a Chính ph ; mua trái phi u Chính ph v i m c ích u tư cho các d án kích c u u tư. - Ph i h p v i các b , ngành có liên quan tích c c àm phán v i các t ch c qu c t huy ng v n ODA và các ngu n v n tài tr khác; t o i u ki n cho các doanh nghi p, ngân hàng thương m i huy ng v n t nư c ngoài. 4. i u hành các công c chính sách ti n t , lãi su t, t giá linh ho t, th n tr ng, phù h p v i m c tiêu kích c u, khuy n khích s n xu t, xu t khNu, n nh kinh t vĩ mô, m b o an toàn h th ng: - Xây d ng và tri n khai th c hi n phương án i u hành các công c chính sách ti n t , lãi su t năm 2009 nh m ch ng ki m soát m c tăng t ng phương ti n thanh toán và dư n tín d ng i v i n n kinh t , i u hành chính sách lãi su t và t giá m c h p lý theo di n bi n th trư ng; b o m kh năng thanh kho n và an toàn h th ng ngân hàng. - Ban hành Thông tư hư ng d n các t ch c tín d ng th c hi n vi c cho vay theo lãi su t tho thu n phù h p v i quy nh t i Ngh quy t s 23/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 và ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 627/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 01 năm 2009.
  4. - Rà soát và xu t s a i, b sung các cơ ch i u hành các công c chính sách ti n t như d tr b t bu c, tái c p v n, nghi p v th trư ng m , hoán i ti n t . - Xây d ng và tri n khai th c hi n phương án i u hành t giá năm 2009. - Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Ngo i h i và ban hành các văn b n theo thNm quy n hư ng d n thi hành Ngh nh s 160/2006/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Ngo i h i; rà soát, xu t vi c s a i các cơ ch v qu n lý vay, tr n nư c ngoài, kinh doanh ngo i t c a các t ch c tín d ng. - Th ng kê và d báo t t các lu ng ti n t liên quan n vi c vay và tr n nư c ngoài; ph i h p v i B Công thương ki m soát ch t ch cán cân thương m i; thi t l p h th ng c nh báo s m v r i ro vay n nư c ngoài c a khu v c doanh nghi p. - Tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh v qu n lý ngo i h i h n ch tình tr ng u cơ, mua bán ngo i t b t h p pháp trên th trư ng. - Ban hành và t ch c th c hi n cơ ch qu n lý, ki m tra và giám sát các sàn giao d ch vàng. 5. Tăng cư ng thanh tra, giám sát và b o m an toàn h th ng ngân hàng: - Theo dõi sát di n bi n kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i, d báo nh ng nh hư ng x u có th x y ra i v i n n kinh t và h th ng ngân hàng nư c ta ch ng th c hi n các gi i pháp b o m an toàn h th ng. - Trình Chính ph ban hành và ban hành theo thNm quy n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam các cơ ch m i v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i, cơ c u l i h th ng ngân hàng thương m i; quy ch c p gi y phép và thành l p ngân hàng thương m i c ph n; quy nh v vi c m , thành l p và ch m d t m ng lư i ho t ng c a ngân hàng thương m i. - Rà soát, xu t vi c s a i và b sung cơ ch t ch c, ho t ng c a h th ng qu tín d ng nhân dân phù h p v i quy nh c a pháp lu t v kinh t t p th và b o m ho t ng an toàn, hi u qu . - Tăng cư ng ho t ng thanh tra, giám sát nh m n m b t k p th i di n bi n ho t ng c a các t ch c tín d ng và xu t bi n pháp x lý. - Trình Chính ph ban hành Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 91/1999/N -CP c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra ngân hàng; trình Chính ph ban hành Ngh nh thay th Ngh nh s 202/2004/N -CP v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng. - Hoàn thi n b máy Cơ quan thanh tra, giám sát phù h p v i Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c; nâng cao năng l c i ngũ thanh tra viên thanh tra t i ch , giám sát thư ng xuyên các ho t ng kinh doanh c a t ng t ch c tín d ng. - Nâng cao ch t lư ng thông tin tín d ng ph c v cho ho t ng tín d ng c a các t ch c tín d ng; x lý và ánh giá ho t ng tín d ng i v i n n kinh t . - Giám sát ch t ch di n bi n trên th trư ng ti n t , xu t các gi i pháp x lý v n n y sinh theo Phương án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 6. Nâng cao ch t lư ng công tác th ng kê, phân tích và d báo kinh t vĩ mô, ti n t : - Hoàn thi n h th ng thông tin, báo cáo gi a t ch c tín d ng v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; xây d ng b ng cân i ti n t c a khu v c tài chính theo Ngh nh s 82/2007/N -CP ngày 23/5/2007 c a Chính ph v cung c p thông tin ph c v xây d ng và i u hành chính sách ti n t qu c gia.
  5. - Nâng cao ch t lư ng công tác th ng kê và d báo kinh t vĩ mô, ti n t năm 2009 và các năm ti p theo làm cơ s cho i u hành chính sách ti n t , tín d ng và ngân hàng. - Nâng cao ch t lư ng l p, phân tích và d báo cán cân thanh toán qu c t . - T ng h p, ánh giá tình hình kinh t - xã h i, s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p, h s n xu t và ho t ng c a các t ch c tín d ng t i các a phương; xu t x lý các v n phát sinh. 7. Nâng cao ch t lư ng và m r ng thanh toán không dùng ti n m t; phát tri n và a d ng hoá d ch v ngân hàng hi n i: - Tri n khai úng k ho ch các án thành ph n thu c án Thanh toán không dùng ti n m t giai o n 2006-2010 và nh hư ng n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t theo Quy t nh s 291/2006/Q -TTg ngày 29/12/2006. - Hoàn thành D án hi n i hoá h th ng thanh toán i n t liên ngân hàng giai o n II; th c hi n thanh toán t p trung m t tài kho n c a h i s chính ngân hàng thương m i m t i Ngân hàng Nhà nư c; nghiên c u, th c hi n vi c thanh toán t p trung cho Kho b c Nhà nư c qua tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c. - Rà soát, xu t vi c s a i, b sung các cơ ch t o i u ki n cho các t ch c cung ng d ch v thanh toán phát tri n các s n phNm và d ch v ngân hàng hi n i, a d ng, d a trên ng d ng công ngh thông tin. 8. Tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c ngân hàng: - Ph i h p v i các b , ngành có liên quan ti n hành àm phán, khai thác v n ODA, các chương trình tài tr và vi n tr c a nư c ngoài cho Vi t Nam phù h p v i ch trương kích c u u tư c a Chính ph ; cung c p k p th i các thông tin, s li u nh kỳ ho c t xu t theo cam k t v i các t ch c IMF, WB và các t ch c khác phát tri n và m r ng quan h h p tác qu c t . - Theo dõi và c p nh t tình hình tài chính, ti n t qu c t , di n bi n các dòng v n u tư nư c ngoài cũng như nh n nh c a các i tác qu c t v tác ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i i v i n n kinh t và th trư ng ti n t trong nư c, áp d ng các bi n pháp ng phó c a qu c t phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam. 9. Ny m nh công tác tuyên truy n, thông tin trong h th ng ngân hàng: Cung c p y , k p th i ngu n thông tin v các chính sách cũng như k t qu th c hi n v ti n t , tín d ng và ngân hàng cho công chúng, doanh nghi p, các nhà u tư trong và ngoài nư c, các t ch c qu c t h hi u úng v ho t ng ngân hàng, góp ph n n nh th trư ng ti n t và ho t ng ngân hàng nư c ta trên các cơ quan báo chí ngành như Th i báo Ngân hàng, T p chí Ngân hàng. c bi t là c p nh t thông tin hàng ngày trên các Website ti ng Vi t, ti ng Anh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản