Quyết định số 344/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 344/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 344/1997/QĐ-TTg về các thành viên Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 344/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 344/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 1997 QUY T NNH V CÁC THÀNH VIÊN U BAN QU C GIA TÌM KI M -C U N N TRÊN KHÔNG VÀ TRÊN BI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch cChính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Ti p theo Quy t nh780/TTg ngày 23 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ch nh các ng chí có tênsau ây là thành viên U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n trên không và trênbi n: Ch t ch: ng chí Tr n c Lương, Phó Th tư ng Chính ph Các Phó Ch t ch: - ng chí àoTr ng L ch, Phó T ng Tham mưu trư ng Quân i Nhân dân Vi t Nam: Phó Ch t chThư ng tr c - ng chí Bùi Văn Sư ng, Th trư ng B Giao thông v n t i - ng chí Nguy n Ng c H ng, Th trư ng B Thu s n - ng chí Nguy n H ng Nh , C c trư ng C c Hàng không Dând ng Vi t Nam Các U viên - ng chí Bùi Ng c Châu, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam - ng chí Mai Xuân Vĩnh, Tư l nh quân ch ng h i quân - ng chí Nguy n Văn C c, quy n tư l nh quân ch ng khôngquân - ng chí Tr n Hi n, Phó T ng Giám c T ng Công ty d u khíVi t Nam. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a U ban: th c hi n theo n i dung Quy t nh s 780/TTg ngày 23 tháng 10 năm 1996c a Th tư ng Chính ph .
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơquan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trungương và các ng chí có tên nói trên, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản