Quyết định số 345/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 345/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 345/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 345/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 345/Q -UBDT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V T CH C CÁN B B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V T ch c cán b là ơn v c a U ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác t ch c và cán b thu c thNm quy n c a U ban Dân t c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng các án, chương trình, k ho ch h ng năm v công tác t ch c, cán b trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t và t ch c th c hi n các án, chương trình, k ho ch ó. 2. V công tác t ch c, biên ch : a) Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v thu c U ban Dân t c xây d ng Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c báo cáo B trư ng, Ch nhi m trình Chính ph ban hành; thNm nh quy nh v ch c năng, nhi m v , quy ch ho t ng c a các V , ơn v và các t ch c tr c thu c U ban Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m xem xét, quy t nh; b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v c a B N i v và các B , ngành, a phương có liên quan xây d ng thông tư ho c thông tư liên t ch hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân các c p qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c trình B trư ng, Ch nhi m ban hành;
  2. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan phân lo i các ơn v s nghi p công l p tr c thu c U ban Dân t c; thNm nh trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t ho c trình c p có thNm quy n phê duy t án thành l p, gi i th , sáp nh p, t ch c l i i v i các t ch c s nghi p tr c thu c U ban Dân t c; d) Ch trì, ph i h p v i các ơn v tr c thu c U ban Dân t c xây d ng k ho ch biên ch h ng năm báo cáo B trư ng, Ch nhi m g i B N i v t ng h p; t ch c th c hi n k ho ch biên ch theo quy nh; ) Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các qui nh v ch t ch , t ch u trách nhi m trong th c hi n nhi m v , t ch c b máy và biên ch i v i các ơn v s nghi p thu c U ban Dân t c; ch trì, ph i h p v i các ơn v nghiên c u, xu t s a i, b sung các qui nh ó trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. 3. V công tác cán b , công ch c, viên ch c: a) Ch trì xây d ng các quy nh, quy ch v công tác cán b , công ch c, viên ch c bao g m: quy ho ch; ào t o, b i dư ng; ti p nh n, tuy n d ng, tuy n ch n, h p ng lao ng; b nhi m, mi n nhi m; i u ng, luân chuy n; x p lương, nâng lương, x p ng ch, nâng ng ch, k lu t, ngh hưu và các quy nh khác v công tác cán b thu c n i b U ban Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m ban hành; rà soát trình B trư ng, Ch nhi m s a i, b sung các quy nh, quy ch ó cho phù h p v i quy nh hi n hành và i u ki n th c t c a U ban Dân t c; b) Ch trì xây d ng quy ho ch cán b lãnh o c a U ban Dân t c theo quy nh; h ng năm rà soát, b sung quy ho ch cán b trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t; c) Ch trì ph i h p v i các ơn v qu n lý nhà nư c c a U ban Dân t c l p k ho ch và t ch c tuy n d ng cán b , công ch c; hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c U ban tuy n d ng viên ch c theo quy nh; d) Ch trì xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. Th c hi n t ng k t công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c c a U ban Dân t c theo quy nh; ) Ch trì xây d ng tiêu chuNn các ng ch cán b , công ch c c a U ban Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m xem xét trư c khi th ng nh t B trư ng B N i v ban hành; xây d ng tiêu chuNn ch c danh lãnh o c p V , c p Phòng c a U ban Dân t c, ch c danh Trư ng ban, Phó trư ng ban Ban Dân t c thu c U ban nhân dân c p t nh trình B trư ng, Ch nhi m ban hành theo thNm quy n; e) Giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n các quy nh c a ng và Nhà nư c v công tác nh n xét, ánh giá cán b , công ch c h ng năm và khi xem xét quy ho ch, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n cán b theo phân c p qu n lý c a B trư ng, Ch nhi m; g) Theo dõi, ki m tra tình hình s d ng và qu n lý cán b , công ch c, viên ch c c a các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c, báo cáo B trư ng, Ch nhi m theo quy nh; ng d ng tin h c hoá trong qu n lý h sơ cán b , công ch c; báo cáo th ng kê s lư ng, ch t lư ng cán b , công ch c theo quy nh c a B N i v ;
  3. h) Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v tr c thu c U ban Dân t c t ch c th c hi n các ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c, cán b hưu trí c a U ban Dân t c; th c hi n các chính sách khen thư ng Huân chương; thi hành k lu t cán b , công ch c; i) Ch trì, ph i h p v i Văn phòng và các V , ơn v có liên quan t ch c tang l cho cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c U ban Dân t c khi t tr n theo quy nh c a Nhà nư c và Quy ch c a U ban Dân t c. 4. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng chính sách c thù i v i cán b , công ch c, viên ch c làm công tác dân t c; chính sách thu hút, tăng cư ng cán b , công ch c, viên ch c công tác t i vùng dân t c; chính sách ào t o, b i dư ng i v i cán b , công ch c, viên ch c ngư i dân t c thi u s trình c p có thNm quy n ban hành. 5. Ch trì, ph i h p v i các V , ơn v có liên quan xu t vi c c cán b công ch c, viên ch c i công tác, nghiên c u, h c t p, ào t o trong nư c, ngoài nư c; c cán b , công ch c, viên ch c tham gia Ban So n th o, T biên t p, T công tác liên ngành theo ngh c a các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c liên quan trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. 6. Xây d ng k ho ch th c hi n c i cách hành chính c a U ban Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t. Theo dõi, ki m tra tình hình t ch c th c hi n k ho ch c i cách hành chính c a các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c báo cáo B trư ng, Ch nhi m và B N i v theo quy nh. 7. T ch c th c hi n công tác b o v chính tr n i b , quy ch dân ch cơ s trong ho t ng c a cơ quan. 8. Xây d ng k ho ch và th c hi n ki m tra công tác t ch c, cán b theo quy nh c aB N iv . 9. Làm nhi m v thư ng tr c các H i ng tư v n: tuy n d ng, xét tuy n cán b , công ch c, viên ch c; nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i cán b , công ch c, viên ch c; ch ti n lương; k lu t cán b , công ch c và các H i ng khác v công tác cán b do B trư ng, Ch nhi m giao. 10. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá, theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c thu c V ; qu n lý tài s n ư c U ban giao cho ơn v . xu t vi c th c hi n các ch chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a V , trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. 11. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3: Cơ c u t ch c 1. V T ch c cán b có V trư ng, các Phó V trư ng và các chuyên viên, làm vi c tr c tuy n theo Quy ch làm vi c c a c a V .
  4. 2. V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a V . Các Phó V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m theo ngh c a V trư ng, Phó V trư ng giúp V trư ng ph trách m t s m t công tác c a V và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 3. V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a V , trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 235/2003/Q -UBDT ngày 16/10/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a V T ch c cán b . i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản