Quyết định số 3451/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 3451/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3451/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3451/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3451/Q -BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c, Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Xét báo cáo quy t toán c a S Giao thông v n t i Lào Cai; k t qu ki m toán c a Công ty c ph n Ki m toán và Tư v n thu (ATC) t i báo cáo ki m toán s 21/2007/BCXD-ATC ngày 10/9/2007 và báo cáo ki m toán b sung s 24/2008/BCXD-ATC ngày 23/7/2007; Biên b n th m tra c a T tư v n giúp vi c H i ng xét duy t quy t toán B Giao thông v n t i ngày 30/10/2008 ; ý ki n c a các thành viên H i ng xét duy t quy t toán B Giao thông v n t i; ý ki n c a B trư ng B Giao thông v n t i ngày11/11/2008. Theo ngh c a ông V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy t toán d án hoàn thành: - Tên d án: D án C u B o Hà qu c l 279 Km89, t nh Lào Cai. - Ch u tư: S Giao thông v n t i Lào Cai. - a i m xây d ng: t nh Lào Cai. - Th i gian kh i công: 1/2004; th i gian hoàn thành: 12/2006. i u 2. K t qu u tư: 1. Ngu n v n u tư ơn v : ng Ngu n ư c duy t Th c hi n T ng s 43.391.752.000 43.391.752.000 Trong ó: - V n NSNN 43.391.752.000 43.391.752.000
  2. 2. Chi phí u tư : ơn v : ng N i dung T ng d toán ư c duy t Chi phí u tư ư c quy t toán T ng s 50.093.999.818 46.289.105.385 - Xây l p 44.280.100.686 41.919.875.301 - Chi phí khác 4.579.679.806 4.369.230.084 - D phòng 1.234.219.326 (Chi ti t theo ph l c s 01/QL279 kèm theo). 3. Chi phí u tư ư c phép không tính vào giá tr tài s n: Không 4. Giá tr tài s n hình thành qua u tư: ơn v : ng Công trình thu c ch u tư Công trình giao ơn v khác N i dung qu n lý qu n lý T ng s 0 46.289.105.385 1. Tài s n c nh 0 46.289.105.385 2. Tài s n lưu ng 0 0 i u 3. Trách nhi m c a ch u tư và các ơn v liên quan : 1. Trách nhi m c a ch u tư: ư c phép t t toán ngu n v n và chi phí u tư công trình theo úng qui nh. 2. Công n n ngày 30/5/2007: T ng n ph i tr : 2.897.353.385 ng (Chi ti t các kho n công n theo ph l c s 02/QL279 kèm theo). 3. Trách nhi m c a ơn v ti p nh n tài s n : ơn v ti p nh n tài s n có trách nhi m ghi tăng giá tr tài s n, ngu n v n hình thành tài s n và qu n lý khai thác theo qui nh. 4. Trách nhi m c a cơ quan, ơn v liên quan: S Giao thông v n t i Lào Cai th c hi n vi c chi tr các kho n còn n cho các ơn v theo qui nh. i u 4. Các ông V trư ng V Tài chính, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S GTVT Lào Cai, Giám c Ban qu n lý d án các công trình giao thông Lào Cai và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c ); - ơn v c p phát v n liên quan; - V KH T; - C c QLXD&CLCTGT; Nguy n H ng Trư ng - TTr B ; - Lưu: VP, V TC
Đồng bộ tài khoản