Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
96
lượt xem
5
download

Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE CƠ GI I NH P KH U VÀO VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 48, i u 50 Lu t giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c i m d kho n 1 i u 23, kho n 1 i u 25 và i u 27 c a Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Theo ngh c a C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i nh p khNu vào Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1944/1999/Q -BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Qui nh v ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b nh p khNu vào Vi t Nam. i u 3. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam ph i h p v i V Khoa h c Công ngh hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i/ Giao thông Công chính các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
  2. QUY NNH V KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU TVÀ B O V MÔI TRƯ NG XE CƠ GI I NH P KH U VÀO VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2005/Q -BGTVTngày 21 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Văn b n này quy nh v ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i các lo i xe cơ gi i do các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân ) nh p khNu xe cơ gi i vào Vi t Nam. 2. Quy nh này không áp d ng i v i: a) Mô tô, xe máy nh p khNu; b) Xe cơ gi i nh p khNu s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh c a B Qu c phòng. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Xe cơ gi i là các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ho t ng trên ư ng b ư c nh nghĩa t i phiên b n m i nh t c a tiêu chuNn TCVN 6211 và TCVN 7271. 2. Lô xe nh p khNu là các xe cơ gi i nh p khNu ư c kê khai trong cùng 01 T khai hàng hoá nh p khNu. 3. Xe cơ gi i cùng ki u lo i là các xe cơ gi i c a cùng m t ch s h u công nghi p, cùng nhãn hi u, thi t k , cùng các thông s k thu t và có cùng xu t x . i u 3. Xe cơ gi i nh p khNu vào Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh hi n hành v ki u lo i và tiêu chuNn k thu t i v i xe cơ gi i. i u 4. C c ăng ki m Vi t Nam (sau ây g i là Cơ quan ki m tra ch t lư ng) t ch c và ti n hành vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng (sau ây g i là ki m tra) xe cơ gi i nh p khNu trong ph m vi c nư c.
  3. Chương 2: QUY NNH V KI M TRA CÁC LO I XE CƠ GI I NH P KH U i u 5. H sơ ăng ký ki m tra 1. H sơ ăng ký ki m tra i v i m i lô xe nh p khNu ư c l p thành 01 b bao g m các tài li u sau: a) B n ăng ký ki m tra có ghi rõ s khung, s ng cơ và năm s n xu t c a xe cơ gi i. b) B n sao ch ng t nh p khNu. c) Tài li u k thu t là tài li u gi i thi u tính năng k thu t (b n sao) và/ho c b n ăng ký thông s k thu t xe cơ gi i nh p khNu (b n chính) c a t ch c, cá nhân nh p khNu trong ó có th hi n các n i dung cơ b n sau: - Các thông s v kích thư c; - Các thông s v tr ng lư ng: tr ng lư ng b n thân; tr ng t i; tr ng lư ng toàn b ; tr ng lư ng phân b trên các tr c xe (ch áp d ng i v i các xe cơ gi i có tr ng lư ng toàn b t 15 t n tr lên); - Các thông s k thu t cơ b n c a ng cơ; - S ngư i cho phép ch k c ngư i lái; - C l p xe; - Gi i thi u v các h th ng chính như : h th ng truy n l c; h th ng phanh; h th ng lái; h th ng treo; h th ng èn chi u sáng và tín hi u; cơ c u chuyên dùng l p trên xe (n u có). Riêng i v i xe cơ gi i chưa qua s d ng thì ngoài tài li u k thu t nêu trên, t ch c, cá nhân nh p khNu b sung b n sao phi u ki m tra xu t xư ng do nhà s n xu t c p cho t ng xe cơ gi i có ghi s khung, s ng cơ (n u có) ho c b n chính gi y ch ng nh n ch t lư ng (C/Q) c a nhà s n xu t c p cho lo i xe cơ gi i nh p khNu. 2. Mi n tài li u k thu t nêu t i i m c kho n 1 i u 5, i v i các xe cơ gi i nh p khNu cùng ki u lo i v i lo i xe ã ư c ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i nh p khNu (sau ây g i là gi y ch ng nh n). i u 6. Ki m tra i v i xe cơ gi i chưa qua s d ng 1. Mi n ki m tra:
  4. Mi n ki m tra ch t lư ng i v i các xe cơ gi i chưa qua s d ng, ư c s n xu t trư c th i i m nh p khNu không quá 3 năm, tuân theo các yêu c u nêu t i i u 3, có h sơ h p l theo quy nh t i i u 5 và tho mãn m t trong nh ng i u ki n sau: a) Xe cơ gi i ã ư c ki m tra theo Hi p nh ho c tho thu n th a nh n l n nhau v tiêu chuNn và s phù h p mà Vi t Nam tham gia ký k t; b) Xe cơ gi i có gi y ch ng nh n tuân theo các quy nh ECE, EEC, ECc a Châu Âu v an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe cơ gi i do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài c p; c) Xe cơ gi i cùng ki u lo i v i lo i xe ã ư c Cơ quan ki m tra ch t lư ng ki m tra và c p gi y ch ng nh n. 2. Ki m tra: Xe cơ gi i chưa qua s d ng, nh p khNu không tuân theo các yêu c u t i kho n 1 i u 6 thì ti n hành ki m tra như sau: a) Ki m tra 01 m u c a m i ki u lo i xe i v i: - Xe cơ gi i nh p khNu không có tài li u k thu t nêu t i i m c kho n 1 i u 5 ho c, - Xe cơ gi i nh p khNu ã ư c ki m tra t i nơi xu t khNu theo yêu c u riêng. b) Ki m tra t ng chi c i v i: - Xe cơ gi i chưa qua s d ng ư c s n xu t trư c th i i m nh p khNu trên 3 năm ho c, - Trư ng h p Cơ quan ki m tra ch t lư ng có cơ s ch ng minh s sai khác v thông s k thu t gi a tài li u k thu t v i xe cơ gi i nh p khNu. c) N i dung ki m tra : ch ki m tra theo các h ng m c ki m tra t ng quát, ki m tra ng cơ, ki m tra h th ng phanh, ki m tra h th ng treo, ki m tra h th ng lái, ki m tra trang thi t b i n, èn chi u sáng tín hi u theo quy nh t i i u 7. i u 7. Ki m tra i v i xe cơ gi i ã qua s d ng Xe cơ gi i ã qua s d ng, nh p khNu, có h sơ h p l ư c ki m tra t ng chi c theo quy nh sau ây: 1. Ki m tra t ng quát: a) S khung, s ng cơ úng v i b n ăng ký ki m tra;
  5. b) Xe cơ gi i ph i tr ng thái ho t ng bình thư ng, b o m y công d ng, ch c năng, có hình dáng và k t c u phù h p v i tài li u k thu t ã ăng ký t i Cơ quan ki m tra ch t lư ng (tr trư ng h p ô tô t i không có thùng ch hàng); c) Xe cơ gi i ph i có kích thư c tuân theo quy nh c a B Giao thông v n t i; d) Xe cơ gi i ph i có tr ng lư ng và s phân b tr ng lư ng trên các tr c xe tuân theo quy nh c a B Giao thông v n t i. i v i các xe ch hàng hóa có tr ng lư ng phân b trên các tr c xe l n hơn quy nh thì tr ng t i cho phép ch c a xe nh p khNu ư c xác nh theo k t qu tính toán t i tr ng tr c cho phép theo quy nh; Trư ng h p xe cơ gi i nh p khNu có s thay i m t s thông s k thu t so v i xe cơ s thì tr ng lư ng toàn b c a xe cơ gi i không ư c l n hơn tr ng lư ng toàn b c a xe cơ s nêu trong tài li u k thu t. 2. Ki m tra thân v , bu ng lái, thùng hàng: a) Không n t v , không bi n d ng, không th ng rách; b) Sơn thân v (tr thùng hàng), bu ng lái không long l , bong tróc t ng m ng l n; c) C a lên xu ng óng, m nh nhàng, không t m khi xe ch y; d) Kính ch n gió và kính c a s là lo i kính an toàn, úng ch ng lo i c a phương ti n ó, phù h p v i các quy nh v an toàn cho ngư i ng i trong xe; không r n n t, xư c thành v t; e) Gương chi u h u s lư ng, úng ch ng lo i, ư c nh v ch c ch n; f) Khung xe không cong vênh , n t gãy, không m t g ; g) Gh ngư i lái và gh hành khách có sơ b trí úng v i tài li u k thu t, l p ghép ch c ch n và có kích thư c tuân theo tiêu chuNn hi n hành. 3. Ki m tra ng cơ: a) úng ki u lo i ho c là lo i có công su t tương ương. Công su t ng cơ cho 1 t n kh i lư ng toàn b c a ô tô ph i t t 7,35 kW tr lên; b) Không có hi n tư ng rò r nhiên li u, d u bôi trơn và nư c làm mát; c) ng cơ ph i ho t ng ư c khi kh i ng b ng máy kh i ng i n liên ti p không quá 3 l n, m i l n không quá 5 giây; d) ng cơ ph i ho t ng n nh ch vòng quay không t i; không có ti ng gõ l ; e) áp su t d u bôi trơn, nhi t nư c làm mát khi ng cơ làm vi c n nh ph i n m trong gi i h n cho phép theo tài li u k thu t c a lo i ng cơ ó;
  6. f) Gi i h n l n nh t cho phép c a khí th i ng cơ không vư t quá m c quy nh hi n hành cho xe cơ gi i; g) n không vư t quá m c quy nh hi n hành cho xe cơ gi i. 4. Ki m tra h th ng truy n l c và h th ng chuy n ng: a) rơ góc t ng h p c a bánh xe c u ch ng không vư t quá 150; b) Không ư c có ti ng gõ l h p s , h p s ph , cơ c u truy n l c chính ... khi v n hành; c) Ly h p i u khi n nh nhàng, óng hoàn toàn, c t d t khoát. Hành trình t do, hành trình làm vi c c a bàn p ly h p n m trong gi i h n cho phép theo tài li u k thu t c a lo i phương ti n ó. Ly h p th y l c không có hi n tư ng rò r d u; d) H p s , h p s ph : Ra vào s d dàng, không k t s , không t nh y s và không rò r d u; e) Tr c các ăng không bi n d ng, không có v t n t; f) C u ch ng ho t ng bình thư ng, không có v t n t, không ch y d u; g) C u b ng không bi n d ng, không có v t n t; h) Các moay ơ không rơ, không bó k t; i) L p xe úng tài li u k thu t, s lư ng, không ph ng r p, không n t v . 5. Ki m tra h th ng phanh: a) Có y các b ph n, các chi ti t theo tài li u k thu t c a ki u lo i xe ó; b) Các ư ng ng d n d u, d n khí không n t v , không mòn, b p, không rò r ; c) i v i h th ng phanh d u: sau không quá 2 l n p phanh thì h th ng phanh ph i có tác d ng. Th i gian t lúc p phanh có tác d ng n khi h t tác d ng không nh hơn 1,5 phút; d) i v i h th ng phanh khí nén: sau 10 phút ng cơ làm vi c vòng quay không t i, áp su t trong bình khí nén ph i t m c quy nh theo tài li u k thu t c a lo i xe ó. Khi p h t hành trình phanh, áp su t trong bình khí nén không nh hơn 5kG/cm2. Sau khi t t ng cơ 30 phút, lư ng gi m áp su t trong bình khí nén không l n hơn 0,5 kG/cm2. 6. Ki m tra h th ng lái: a) Có y các c m, các chi ti t theo tài li u k thu t c a lo i xe ó và ho t ng bình thư ng, n nh;
  7. b) Vô lăng lái úng ki u lo i, không n t v , b trí bên trái c a xe (tr lo i xe ã ư c cơ quan có thNm quy n cho phép); c) Tr c lái úng ki u lo i, l p ghép úng, không có rơ d c tr c và rơ hư ng kính; d) Cơ c u lái úng ki u lo i, không ch y d u, l p ghép úng, chi ti t k p ch t và phòng l ng; e) Thanh và òn d n ng lái không bi n d ng, không có v t n t, các chi ti t k p ch t và phòng l ng; f) Các kh p c u và kh p chuy n hư ng l p ghép úng và ch c ch n, chi ti t phòng l ng, không rơ, không có ti ng kêu khi l c vô lăng lái; g) Ngõng quay lái không có rơ gi a b c và tr c, ch t nh v ch c ch n; h) rơ góc c a vô lăng lái: - Không l n hơn 100 i v i ô tô con, ô tô khách n 12 ch k c ngư i lái, ô tô t i có tr ng t i n 1500 kG; - Không l n hơn 200 i v i ô tô khách trên 12 ch k c ngư i lái; - Không l n hơn 250 i v i ô tô t i có tr ng t i trên 1500 kG; - Gi i h n rơ góc c a các lo i ô tô chuyên dùng tương ng v i gi i h n c a ô tô cơ s ho c theo tài li u k thu t c a nhà s n xu t. 7. Ki m tra h th ng treo: a) Các b ph n àn h i: nhíp, lò so, thanh xo n, .... ph i úng ch ng lo i, s lư ng, không n t gãy, xô l ch. Không mòn thành g m t ti p giáp gi a các lá nhíp. m b o kho ng sáng g m xe úng v i tài li u k thu t c a lo i xe ó; b) i v i b ph n àn h i khí nén: không rò r khí nén, m b o cân b ng thân xe theo các hư ng; c) Các gi m ch n th y l c ho t ng bình thư ng, không rò r d u. 8. Ki m tra trang thi t b i n, èn chi u sáng và tín hi u: a) Có y các trang thi t b i n úng v i tài li u k thu t c a lo i xe ó và ho t ng b o m ch c năng; b) Còi i n, èn chi u sáng, èn tín hi u, g t mưa m b o tiêu chuNn an toàn k thu t theo quy nh hi n hành i v i xe cơ gi i ang lưu hành. 9. Ki m tra cơ c u chuyên dùng:
  8. i v i xe cơ gi i chuyên dùng thì cơ c u chuyên dùng ph i y , m b o các ch c năng phù h p v i tài li u k thu t c a lo i xe ó. i u 8. X lý k t qu ki m tra 1. i v i các xe cơ gi i tuân theo các yêu c u nêu t i kho n 1 i u 6 thì ư c c p thông báo mi n ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i nh p khNu (sau ây g i là thông báo mi n ki m tra) theo m u nêu t i Ph l c 1 kèm theo Quy nh này. 2. i v i xe cơ gi i có k t qu ki m tra t yêu c u thì Cơ quan ki m tra ch t lư ng c p gi y ch ng nh n theo m u nêu t i Ph l c 2 kèm theo Quy nh này. 3. i v i xe cơ gi i qua ki m tra không t yêu c u thì Cơ quan ki m tra ch t lư ng ra Thông báo không t ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i nh p khNu theo m u nêu t i Ph l c 3 kèm theo Quy nh này và g i cho t ch c, cá nhân nh p khNu bi t có bi n pháp x lý. 4. Gi y ch ng nh n ho c Thông báo mi n ki m tra i v i xe cơ gi i nh p khNu ư c s d ng gi i quy t các th t c ki m nh an toàn k thu t l n u và gi i quy t các th t c khác có liên quan theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n (ví d : ăng ký xe cơ gi i, gi i quy t th t c nh p khNu). i v i nh ng xe cơ gi i ã ư c c p gi y ch ng nh n ho c thông báo mi n ki m tra nhưng b hư h ng không b o m ch t lư ng trong quá trình x p d , v n chuy n, b o qu n thì gi y ch ng nh n ho c thông báo mi n ki m tra ã c p cho xe cơ gi i ó s không còn giá tr . 5. X lý i v i các trư ng h p khác: a) i v i trư ng h p tài li u k thu t nêu t i i m c kho n 1 i u 5 chưa th hi n y các n i dung theo yêu c u thì thông s k thu t cơ b n c a xe ư c xác nh trên cơ s ki m tra th c t . b) i v i các xe cơ gi i chuyên dùng có kích thư c và/ ho c tr ng lư ng l n hơn quy nh hi n hành thì ư c ki m tra nh p khNu nhưng trong gi y ch ng nh n ch t lư ng có ghi rõ là khi tham gia giao thông ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n v qu n lý ư ng b . c) i v i các xe cơ gi i có s thay i t nư c ngoài v m t s thông s k thu t và k t c u so v i xe cơ s thì t ch c, cá nhân nh p khNu ph i xu t trình các tài li u k thu t i v i xe ã thay i. Sau khi ki m tra, n u xe cơ gi i b o m các yêu c u v ch t lư ng, an toàn k thu t i v i xe cơ gi i nh p khNu thì cơ quan ki m tra ch t lư ng c p gi y ch ng nh n cho chi c xe ó và trong gi y ch ng nh n có ghi rõ vi c chi c xe này ã ư c thay i t nư c ngoài. d) i v i các xe cơ gi i có s khung và/ ho c s ng cơ b c s a thì cơ quan ki m tra ch t lư ng ch ti n hành ki m tra n u s c s a là do l i k thu t c a nhà s n xu t và s c s a này ph i ư c nhà s n xu t xác nh n. Trư ng h p có nghi v n v
  9. s khung và/ho c s ng cơ c a xe thì cơ quan ki m tra ch t lư ng s trưng c u giám nh t i cơ quan giám nh chuyên ngành. e) i v i các xe cơ gi i nh p khNu b hư h i trong quá trình v n chuy n t c ng x p hàng v Vi t nam thì ư c phép hoàn thi n trong m t s trư ng h p sau: - Thân v , bu ng lái, thùng hàng có l p sơn b tr y xư c ho c ô xi hóa c c b nhưng không b m t, th ng; - Kính ch n gió, kính c a s b n t v ; - H th ng èn chi u sáng, tín hi u: B n t, v ; Các rơ le i u khi n b thi u ; M u s c c a èn không phù h p v i qui nh hi n hành; - Gương chi u h u b n t, v ; - G t nư c mưa b hư h i ho c ho t ng không bình thư ng; - c qui không ho t ng. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. T ch c, cá nhân nh p kh u có trách nhi m: 1. Ch u trách nhi m v tính trung th c và chính xác c a các h sơ tài li u ã cung c p cho Cơ quan ki m tra ch t lư ng; 2. Xu t trình nguyên tr ng xe cơ gi i Cơ quan ki m tra ch t lư ng th c hi n vi c ki m tra; 3. Th c hi n quy t nh x lý c a B Giao thông v n t i n u có vi ph m quy nh v ki m tra nhà nư c v ch t lư ng xe cơ gi i nh p khNu. i u 10. Cơ quan ki m tra ch t lư ng có trách nhi m: 1. Th c hi n quy nh này ng th i có trách nhi m hư ng d n các t ch c, cá nhân nh p khNu trong vi c b o m các yêu c u v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe cơ gi i nh p khNu; 2. Th ng nh t phát hành, qu n lý gi y ch ng nh n và thông báo mi n ki m tra; 3. Th c hi n vi c ki m tra, th nghi m xe cơ gi i theo các n i dung c n thi t khác khi có nghi v n v s không phù h p c a các thông s k thu t c a xe; 4. Xây d ng, ban hành hư ng d n và quy trình ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng các lo i xe cơ gi i nh p khNu vào Vi t nam;
  10. 5. Thu các kho n thu liên quan t i vi c ki m tra, c p gi y ch ng nh n, thông báo mi n ki m tra theo quy nh hi n hành; 6. Lưu tr h sơ ki m tra xe cơ gi i trong th i h n 03 năm; 7. T ng h p k t qu ki m tra ch t lư ng xe cơ gi i nh p khNu báo cáo B Giao thông v n t i vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm./.
Đồng bộ tài khoản