Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 35/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH PH I H P TH C HI N CÔNG TÁC ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU VÀ C P GI Y PHÉP KH C D U I V I DOANH NGHI P THÀNH L P TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Căn c Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p th c hi n công tác ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p thành l p trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; giám c, th trư ng các s , ngành có liên quan và ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT. TU, H ND t nh; - CT và các PCT. UBND t nh; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các s , ban ngành oàn th c p t nh; - UBND huy n, th , thành ph ; - Lãnh o VP. UBND t nh; - Trung tâm công báo t nh; Vương Bình Th nh - Các phòng, ban, trung tâm thu c VP. UBND t nh; - Lưu: KT; VT.
  2. QUY CH PH I H P TH C HI N CÔNG TÁC ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU VÀ ĂNG KÝ CON D U I V I DOANH NGHI P THÀNH L P TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 35 /2008/Q -UBND ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Nh m t o i u ki n thu n l i khi tri n khai th c hi n cơ ch m t c a liên thông trong gi i quy t h sơ, th t c thành l p doanh nghi p, y ban nhân dân t nh An Giang ban hành Quy ch ph i h p th c hi n công tác ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này Quy nh v h sơ, trình t và cơ ch ph i h p gi a S K ho ch và u tư, C c Thu , Công an t nh v ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u khi thành l p doanh nghi p, thành l p chi nhánh, văn phòng i di n ho c thay i n i dung ăng ký kinh doanh theo Quy nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Qu n lý thu ; 2. Cơ quan và cán b , công ch c ngành K ho ch và u tư, Công an t nh, C c Thu trong quá trình th c thi nhi m v gi i quy t th t c hành chính có liên quan n ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u. i u 3. Nguyên t c gi i quy t th t c hành chính 1. Nguyên t c gi i quy t th t c hành chính th c hi n theo Quy nh t i kho n 3 M c I Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an; 2. Cơ quan ăng ký kinh doanh ư c nêu t i kho n 3 M c I Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an là Phòng ăng ký kinh doanh thu c S K ho ch và u tư (sau ây g i t t là Phòng ăng ký kinh doanh). i u 4. K t qu gi i quy t các th t c hành chính v ăng ký kinh doanh, ăng ký thu , ăng ký con d u
  3. 1. K t qu gi i quy t th t c hành chính ư c th c hi n theo Quy nh t i kho n 4 M c I Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an. 2. S K ho ch và u tư th c hi n các i u ki n c n thi t i u ch nh các chương trình ăng ký kinh doanh và ăng ký kinh doanh qua m ng cho phù h p v i m u Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , m u Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu theo Quy nh t i Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an. Chương II TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU , ĂNG KÝ CON D U i u 5. H sơ ăng ký kinh doanh, ăng ký thu , ăng ký con d u 1. Các trư ng h p thành l p m i doanh nghi p, thành l p m i chi nhánh, văn phòng i di n, thay i n i dung ăng ký kinh doanh và ăng ký thu : h sơ ăng ký kinh doanh, ăng ký thu , ăng ký con d u th c hi n theo Quy nh t i i m a, b và c kho n 1 M c II Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an. Vi c n p B n kê khai thông tin ăng ký thu m i có kèm 01 b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu ã ư c c p cho C c Thu theo Quy nh t i i m c kho n 1 M c II Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an ư c th c hi n trong th i gian 05 ngày k t ngày th c hi n thay i nh ng n i dung trong B n kê khai thông tin ăng ký thu . 2. thu n ti n trong công tác th ng kê qu n lý doanh nghi p trên a bàn t nh, S K ho ch và u tư là cơ quan ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan tham mưu xu t y ban nhân dân t nh cơ ch c p i l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thành Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu cho t t c các lo i hình doanh nghi p ăng ký kinh doanh trư c ngày Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an và Quy ch này có hi u l c thi hành. i u 6. Ti p nh n h sơ 1. Phòng ăng ký kinh doanh là cơ quan u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t các th t c hành chính theo quy nh t i Quy ch này. Quy nh v ti p nh n h sơ th c hi n theo hư ng d n t i kho n 2 M c II Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an. 2. Doanh nghi p có th g i h sơ ăng ký t i Phòng ăng ký kinh doanh qua m ng i n t theo a ch http://www.angiangbusiness.gov.vn. Trong trư ng h p này, sau
  4. khi xem xét h sơ ăng ký c a doanh nghi p, Phòng ăng ký kinh doanh thông báo qua m ng i n t cho ngư i thành l p doanh nghi p các n i dung c n s a i, b sung h sơ (n u có) ho c th i i m n nh n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu . i u 7. Phí và l phí gi i quy t th t c hành chính 1.T ch c, cá nhân khi ăng ký kinh doanh, ăng ký con d u ph i n p l phí theo quy nh t i kho n 3 M c II Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an và theo Quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Khi yêu c u kh c các lo i d u b t bu c, các lo i d u theo nhu c u c a doanh nghi p, doanh nghi p ph i ng trư c chi phí cho Phòng ăng ký kinh doanh Phòng ăng ký kinh doanh chuy n cho cơ s kh c d u ti n hành kh c d u cho doanh nghi p. Vi c t m ng phí kh c d u ph i ư c ghi Phi u nh n t m ng phí kh c d u có óng d u treo c a Phòng ăng ký kinh doanh. i u 8. Tr k t qu ăng ký kinh doanh và ăng ký thu Vi c tr k t qu ăng ký kinh doanh và ăng ký thu th c hi n theo Quy nh t i kho n 4 M c II Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an nhưng th i h n tr k t qu là 4 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . i u 9. Tr k t qu ăng ký con d u 1. Trong th i h n 1 ngày làm vi c k t khi nh n ư c con d u do cơ s kh c d u chuy n n, Phòng C nh sát Qu n lý Hành chính v Tr t t Xã h i - Công an An Giang (g i t t là PC 13) có trách nhi m ki m tra, ăng ký tr con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u cho cơ s kh c d u. Cơ s kh c d u n nh n con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u t i PC 13, i di n cơ s kh c d u n p b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu c a doanh nghi p ăng ký kh c d u và xu t trình Gi y gi i thi u c a cơ s kh c d u cho PC 13. 2. Ngay sau khi nh n con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u c a doanh nghi p, cơ s kh c d u chuy n ngay cho Phòng ăng ký kinh doanh tr k t qu cho doanh nghi p. 3. Vi c l a ch n cơ s kh c d u cho doanh nghi p do doanh nghi p t quy t nh d a trên danh sách các cơ s kh c d u i u ki n ho t ng do Phòng ăng ký kinh doanh và PC 13 cung c p. i u 10. Cung c p thông tin v thay i n i dung ăng ký kinh doanh.
  5. Vi c cung c p thông tin v thay i n i dung ăng ký kinh doanh th c hi n theo kho n 6 M c II Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an. PC 13 là cơ quan giúp Công an t nh nh n b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu do Phòng ăng ký kinh doanh g i n. Chương III QUY TRÌNH PH I H P GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH i u 11. Quy trình ph i h p gi i quy t th t c ăng ký kinh doanh, ăng ký thu : 1. Quy trình ph i h p gi i quy t th t c ăng ký kinh doanh ư c th c hi n theo Quy nh t i i m a, b kho n 1 M c III Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T- BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an. Th i gian ư c Quy nh c th khi th c hi n t i t nh An Giang như sau: a) Th i gian t i a nêu t i i m a kho n 1 M c III Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an là 01 ngày làm vi c; b) Th i gian t i a nêu t i i m b kho n 1 M c III Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC-BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an là 01 ngày làm vi c. 2. Vi c g i và nh n thông tin gi a Phòng ăng ký kinh doanh v i C c Thu và ngư c l i b t bu c ph i ư c th c hi n theo th t ưu tiên c a các phương th c sau ây: a) Nh n và g i b ng scan; b) Nh n và g i thông qua m ng i n t ; c) Nh n và g i b ng b n gi y; d) Nh n và g i thông qua máy fax. i u 12. Quy trình ph i h p gi i quy t th t c ăng ký con d u: 1. Trong th i h n 1 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ ăng ký h p l c a doanh nghi p, Phòng ăng ký kinh doanh thông báo n cơ s kh c d u do doanh nghi p ch n: b n sao Gi y ngh ăng ký kinh doanh ( i v i trư ng h p thành l p doanh nghi p) ho c b n sao Thông báo thành l p chi nhánh, văn phòng i di n ( i v i trư ng h p thành l p chi nhánh, văn phòng i di n) và b n sao Gi y biên nh n t m ng phí kh c d u có óng d u treo c a Phòng ăng ký kinh doanh. 2. Trong th i h n 1 ngày làm vi c k t ngày nh n Gi y t Quy nh t i kho n 1 i u này t i Phòng ăng ký kinh doanh, cơ s kh c d u th c hi n kh c con d u và chuy n
  6. con d u cho PC 13 ki m tra, ăng ký và tr con d u, Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u. Th i h n PC 13 ki m tra, ăng ký và tr con d u, Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u cho cơ s kh c d u là 01 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c con d u do cơ s kh c d u chuy n n. 3. Ngay sau khi nh n con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u c a doanh nghi p, cơ s kh c d u chuy n ngay cho Phòng ăng ký kinh doanh tr k t qu cho doanh nghi p. Th i h n k t khi nh n h sơ ăng ký kinh doanh n khi Phòng ăng ký kinh doanh nh n ư c con d u, Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u không quá 3 ngày làm vi c nh m m b o th i gian tr k t qu cho doanh nghi p không quá 4 ngày làm vi c úng theo Quy ch này. i u 13. Chuy n b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu : Công tác chuy n b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu cho C c thu , PC 13, cơ s kh c d u và các cơ quan có liên quan ư c th c hi n theo Quy nh t i i m c kho n 1 M c III Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH T-BTC- BCA ngày 29/7/2008 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an. Chương IV T CH C TH C HI N i u 14. Trách nhi m c a các cơ quan 1. Căn c vào Quy ch này, S K ho ch và u tư, C c Thu , Công an t nh ch o các b ph n chuyên môn s p x p công vi c th t s khoa h c, m b o công tác gi i quy t th t c hành chính ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , ăng ký con d u theo úng th i gian Quy nh t i Quy ch này. 2. S K ho ch và u tư cân i, s d ng biên ch ã ư c giao b sung nhân s cho Phòng ăng ký kinh doanh nh m th c hi n t t Quy ch này. 3. Các S , ngành c p t nh, y ban nhân dân huy n, th , thành có trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c, khi u n i c a các t ch c, cá nhân v ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký d u. i u 15. T ch c th c hi n 1. Bãi b Quy ch s 01/2007/KH T-CA-CT ngày 09/4/2007 c a Liên ngành K ho ch và u tư, Công an và C c Thu v V vi c gi i quy t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và c p Gi y phép kh c d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng trên a bàn t nh An Giang.
  7. 2. S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo nh kỳ tình hình tri n khai th c hi n Quy ch này, k p th i báo cáo y ban nhân dân t nh, B , ngành Trung ương nh ng v n khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n.
Đồng bộ tài khoản