Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 35/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH CHI N LƯ C PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I N NĂM 2020, T M NHÌN N NĂM 2030 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 385/TTr-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2008 v Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i Vi t Nam n năm 2020 và t m nhìn n năm 2030, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i n năm 2020, t m nhìn n năm 2030 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M PHÁT TRI N - Giao thông v n t i là m t b ph n quan tr ng trong k t c u h t ng kinh t - xã h i, c n ưu tiên u tư phát tri n i trư c m t bư c v i t c nhanh, b n v ng nh m t o ti n cho phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh, ph c v s nghi p công nghi p hóa – hi n i hóa t nư c. - Phát huy t i a l i th v v trí a lý và i u ki n t nhiên c a t nư c, c bi t là ti m năng bi n, phát tri n h th ng giao thông v n t i h p lý, ti t ki m chi phí xã h i. - Phát tri n k t c u h t ng giao thông m t cách ng b , h p lý; k t h p phát tri n t ng bư c v ng ch c v i nh ng bư c t phá i th ng vào hi n i t o nên m ng lư i hoàn ch nh, liên hoàn, liên k t gi a các phương th c v n t i, gi a các vùng lãnh th , gi a ô th và nông thôn trên ph m vi toàn qu c, ng th i coi tr ng công tác b o trì, m b o khai thác hi u qu , b n v ng k t c u h t ng giao thông hi n có. - Phát tri n v n t i theo hư ng hi n i, ch t lư ng cao v i chi phí h p lý, an toàn, h n ch ô nhi m môi trư ng và ti t ki m năng lư ng; ng d ng công ngh v n t i tiên ti n, c bi t là v n t i a phương th c và logistics. - K t h p u tư m i v i c i t o, nâng c p, u tư theo chi u sâu phát huy hi u qu c a các cơ s công nghi p giao thông v n t i hi n có, nhanh chóng i m i và ti p
 2. c n công ngh hi n i có t l n i a hóa cao, c bi t là trong lĩnh v c óng tàu, ch t o ô tô và u máy toa xe s d ng trong nư c và xu t khNu. - Phát tri n h th ng giao thông v n t i i ngo i g n k t ch t ch v i h th ng giao thông v n t i trong nư c ch ng h p tác, h i nh p khu v c và qu c t . - Nhanh chóng phát tri n phương th c v n t i nhanh, kh i lư ng l n (v n t i bánh s t) i v i các ô th l n (trư c m t là Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh); phát tri n v n t i các ô th theo hư ng s d ng v n t i công c ng là chính, m b o hi n i, an toàn, ti n l i; phát tri n h th ng giao thông tĩnh và giao thông ti p c n cho ngư i khuy t t t; ki m soát s gia tăng phương ti n v n t i cá nhân; gi i quy t ùn t c giao thông và b o m tr t t an toàn giao thông ô th . - Phát tri n m nh giao thông v n t i a phương, áp ng ư c yêu c u công nghi p hóa – hi n i hóa nông nghi p – nông thôn, g n k t ư c m ng giao thông v n t i a phương v i m ng giao thông v n t i qu c gia, t o s liên hoàn, thông su t và chi phí v n t i h p lý, phù h p v i a s ngư i dân. - Xã h i hóa vi c u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông. Huy ng t i a m i ngu n l c, coi tr ng ngu n l c trong nư c, u tư phát tri n giao thông v n t i. Ngư i s d ng k t c u h t ng giao thông có trách nhi m óng góp phí s d ng b o trì và tái u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông. - Dành qu t h p lý phát tri n k t c u h t ng giao thông và m b o hành lang an toàn giao thông. Quy ho ch t s d ng cho k t c u h t ng giao thông c n có s th ng nh t và ph i h p ch t ch , th c hi n ng b gi a các B , ngành và a phương. II. CHI N LƯ C PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I N NĂM 2020, T M NHÌN N NĂM 2030 1. nh hư ng phát tri n giao thông v n t i n năm 2020 n năm 2020, h th ng giao thông v n t i nư c ta cơ b n áp ng nhu c u v n t i a d ng c a xã h i v i m c tăng trư ng nhanh, m b o ch t lư ng ngày càng cao, giá thành h p lý; ki m ch ti n t i gi m s gia tăng tai n n giao thông và h n ch ô nhi m môi trư ng. V t ng th , hình thành ư c m t h th ng giao thông v n t i h p lý gi a các phương th c v n t i và các hành lang v n t i ch y u i v i các m t hàng chính có kh i lư ng l n. ư ng b : h th ng qu c l và ư ng t nh ph i ư c ưa vào úng c p k thu t; m r ng và xây d ng m i các qu c l có nhu c u v n t i l n; xây d ng h th ng ư ng b cao t c. Các tuy n ư ng b i ngo i t tiêu chuNn k thu t c a ư ng b khu v c. Thành l p Qu b o trì ư ng b áp ng nhu c u ngu n v n cho công tác b o trì h th ng k t c u h t ng giao thông ư ng b . ư ng s t: hoàn thành c i t o, nâng c p các tuy n ư ng s t hi n có t c p tiêu chuNn k thu t ư ng s t qu c gia và khu v c t t c 120km/h; xây d ng m i các tuy n ư ng s t cao t c và ư ng s t t c cao; ưu tiên xây d ng tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam t c 350 km/h. Nhanh chóng phát tri n giao thông v n t i bánh
 3. s t t i các ô th , ư ng s t n i – ngo i ô, làm nòng c t trong v n t i hành khách công c ng, trư c m t ưu tiên tri n khai t i Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh. ư ng bi n: phát tri n h th ng c ng bi n qu c gia, bao g m c ng trung chuy n qu c t t i Vân Phong, các c ng c a ngõ qu c t , các b n c ng nư c sâu t i ba vùng kinh t tr ng i m có kh năng ti p nh n các tàu container th h m i, các c ng t ng h p, c ng chuyên dùng, c ng hành khách áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, h i nh p qu c t . u tư phát tri n ng b k t c u h t ng c ng bi n, bao g m b n c ng, lu ng vào c ng, giao thông n c ng và h th ng d ch v h tr sau c ng. ư ng th y n i a: hoàn thành nâng c p các tuy n th y n i a chính t c p k thu t quy nh; t p trung c i t o, ch nh tr m t s o n tuy n quan tr ng; tăng chi u dài các o n, tuy n sông ư c qu n lý khai thác. u tư chi u sâu, nâng c p và xây d ng m i các c ng u m i, b n hàng hóa và hành khách, c bi t ng b ng sông H ng và ng b ng sông C u Long. Hàng không: hoàn thành vi c nâng c p, m r ng và xây d ng m i các c ng hàng không t tiêu chuNn qu c t ; t p trung u tư các c ng hàng không qu c t trong khu v c Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh; nghiên c u, tri n khai u tư các c ng hàng không qu c t m i v i quy mô và ch t lư ng ph c v ngang t m v i các c ng hàng không qu c t l n trong khu v c. ưa năng l c khai thác các c ng hàng không lên 3,0 ÷ 3,5 l n vào năm 2020. Giao thông ô th : phát tri n h p lý h th ng k t c u h t ng giao thông ô th và v n t i công c ng; m b o qu t dành cho giao thông ô th t 16 – 26%. i v i các thành ph l n, phát tri n m nh h th ng xe buýt; nhanh chóng u tư xây d ng các tuy n v n t i công c ng kh i lư ng l n như ư ng s t trên cao và tàu i n ng m t i Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh tt l m nh n hành khách công c ng 35 ÷ 45%. Giao thông nông thôn: phát tri n ư ng giao thông nông thôn cho phương ti n giao thông cơ gi i t i t t c trung tâm xã ho c c m xã, m b o thông su t quanh năm. T l m t ư ng c ng, r i nh a t 60 ÷ 80%. Chú tr ng phát tri n giao thông ư ng th y n i a, c bi t vùng ng b ng sông C u Long. Công nghi p tàu th y: óng m i tàu bi n tr ng t i n 300.000 DWT; s a ch a tàu bi n tr ng t i t i 400.000 DWT; áp ng nhu c u trong nư c và có s n phNm xu t khNu; ph n u nâng t l n i a hóa lên 70%. Công nghi p ô tô và xe máy thi công: ph i h p v i các ngành công nghi p cơ khí ch t o, luy n kim, hóa ch t… hình thành ngành công nghi p ô tô, xe máy thi công; tăng nhanh t l n i a hóa t trên 60%. T p trung l p ráp ch t o xe khách, xe ô tô buýt, xe t i n ng, xe t i nông d ng và m t s ch ng lo i xe máy thi công b o m cho nhu c u phát tri n kinh t - xã h i; ph n u có s n phNm xe ô tô mang thương hi u Vi t Nam, s c c nh tranh qu c t . Công nghi p ư ng s t: óng m i các lo i toa xe khách và hàng hi n i, ti n nghi và a d ng v ch ng lo i s d ng trong nư c và xu t khNu. Ch t o m t s ph tùng, linh ki n và l p ráp ư c các lo i u máy hi n i.
 4. Công nghi p hàng không: tăng cư ng năng l c s a ch a, b o dư ng máy bay, ng cơ máy bay và các trang thi t b chuyên ngành, n năm 2020 m b o t ch trong vi c cung c p d ch v b o dư ng, s a ch a máy bay cho các hãng hàng không trong nư c, ti n t i m r ng d ch v cho các hãng hàng không nư c ngoài; h p tác ch t o t ng ph n máy bay, ph tùng máy bay và các trang thi t b k thu t chuyên ngành. 2. T m nhìn n năm 2030 n năm 2030 s cơ b n hoàn thi n m ng lư i giao thông v n t i trong c nư c cũng như các hành lang giao thông i ngo i. Ch t lư ng v n t i m b o t tiêu chuNn qu c t : êm thu n, nhanh chóng, an toàn và k t n i h p lý gi a các phương th c v n t i, nh t là các i m chuy n t i hành khách ư ng dài v i v n t i hành khách t i các ô th . Cơ b n hoàn thành xây d ng các tuy n ư ng b , ư ng s t cao t c B c – Nam. H th ng ư ng b , ư ng s t Vi t Nam ng b v i tiêu chuNn k thu t, k t n i thu n l i v i h th ng ư ng b ASEAN, Ti u vùng Mê Công m r ng và ư ng s t xuyên Á. H th ng c ng bi n áp ng t t nhu c u thông qua v hàng hóa xu t nh p khNu và n i a, trong ó c ng trung chuy n qu c t Vân Phong ã bư c vào giai o n khai thác hi u qu , các c ng c a ngõ qu c t t i các vùng kinh t tr ng i m g n li n v i h th ng trung tâm phân ph i hàng hóa, h th ng giao thông k t n i m b o t o thành m ng lư i cơ s h t ng logistics hi n i, hi u qu ngang t m v i các nư c trong khu v c. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n m ng lư i c ng hàng không trong c nư c v i quy mô hi n i t tiêu chuNn qu c t ; c ng hàng không qu c t Long Thành có vai trò và quy mô ngang t m v i các c ng hàng không qu c t l n trong khu v c. Phát tri n giao thông ô th theo quan i m: “Nhìn xa, hư ng t i văn minh, hi n i; nhanh chóng thu h p kho ng cách so v i th ô c a các nư c khác”. T ng bư c xây d ng các tuy n v n t i hành khách kh i lư ng l n t i các ô th lo i I. Phát tri n v n t i hành khách có kh i lư ng l n i trên cao và i ng m t i Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh m b o t l v n t i hành khách công c ng t i hai thành ph này t 50 ÷ 55%. 3. M c tiêu phát tri n n năm 2020 a) V v n t i - Phát tri n h p lý các phương th c v n t i + V n t i ư ng b ch y u m nh n vi c gom hàng, t o chân hàng, v n chuy n hàng hóa, hành khách v i c ly ng n và trung bình. + V n t i ư ng s t ch y u m nh n v n t i hàng hóa, hành khách ư ng dài, c ly trung bình, kh i lư ng l n, v n t i hành khách gi a các thành ph , khu ô th và v n t i hành khách công c ng t i các thành ph l n.
 5. + V n t i ư ng bi n ch y u m nh n v n chuy n hàng hóa vi n dương, các tuy n ven bi n, nh t là v n t i B c – Nam, v n t i than nh p khNu ph c v các nhà máy nhi t i n, v n chuy n d u thô ph c v các nhà máy l c hóa d u. Nâng cao th ph n v n chuy n hàng hóa xu t nh p khNu lên 25 ÷ 35%. Phát tri n tuy n v n t i hành khách ven bi n, h i o. + V n t i th y n i a ch y u m nh n v n t i hàng r i kh i lư ng l n (than, ximăng, phân bón, v t li u xây d ng …) v i chi phí th p, hàng siêu trư ng, siêu tr ng, v n t i chuy n ti p ph c v nông nghi p và nông thôn. + V n t i hàng không ch y u m nh n v n t i hành khách ư ng dài, qu c t và hàng hóa có giá tr kinh t cao. Phát tri n v n t i hàng không tr thành phương th c v n t i an toàn, ph thông và thu n ti n theo hư ng th trư ng m , g n li n v i th trư ng v n t i hàng không khu v c và th gi i; m m i các tuy n bay qu c t t m trung và xa, tăng t l m nh n v n chuy n hành khách qu c t i/ n Vi t Nam c a các hãng hàng không trong nư c. - Phát tri n phương ti n v n t i ư ng b : phát tri n phương ti n v n t i cơ gi i phù h p v i k t c u h t ng giao thông ư ng b , m b o tiêu chuNn k thu t an toàn và môi trư ng, phù h p v i ch ng lo i hàng hóa và i tư ng hành khách. T ng bư c h n ch t c tăng lư ng xe máy và ki m soát s gia tăng lư ng ô tô con cá nhân các thành ph l n. n năm 2020, toàn qu c có kho ng 2,8 ÷ 3 tri u xe ô tô các lo i, trong ó xe ô tô con 1,5 tri u chi c, xe ô tô khách 0,5 tri u chi c, xe ô tô t i 0,8 tri u chi c. ư ng s t: phát tri n phương ti n v n t i ư ng s t theo hư ng chuyên dùng cao v i cơ c u h p lý; i m i s c kéo và s c ch theo hư ng hi n i, gi m chi phí, h giá thành, chú tr ng phát tri n các oàn tàu t c cao; áp d ng công ngh tiên ti n trong v n t i và óng m i phương ti n nh m nâng cao t c ch y tàu. n năm 2020, ư ng s t Vi t Nam có kho ng 1.100 ÷ 1200 u máy và 50.000 ÷ 53.000 toa xe các lo i, trong ó có 4.000 ÷ 5.000 toa xe khách. ư ng bi n: chú tr ng phát tri n các lo i tàu chuyên dùng như tàu container, tàu hàng r i c l n, tàu d u, tàu khí hóa l ng, tàu Lash … tr hóa i tàu bi n t tu i bình quân 12 năm vào năm 2020. Nghiên c u phát tri n tàu ch khách cao t c ven bi n và tàu khách du l ch. n năm 2020 i tàu qu c gia có t ng tr ng t i là 12 ÷ 14 tri u DWT. ư ng th y n i a: khu v c ng b ng sông H ng, s d ng oàn tàu kéo Ny t 1.200 ÷ 1.600T, tàu t hành n 500T, tàu khách 50 ÷ 120 gh ; khu v c ng b ng sông C u Long, s d ng tàu kéo Ny 600 ÷ 1.200T, tàu t hành lo i n 500T và tàu khách n 30 ÷ 100 gh . i v i các tuy n ven bi n ng n, s d ng tàu t hành 500 ÷ 1.200T. Phát tri n các phương ti n v n t i chuyên dùng (container, xi măng r i, xăng d u…). n năm 2020, i tàu th y n i a có t ng tr ng t i 10 ÷ 12 tri u t n, t ng s c kéo 12 ÷ 13 tri u CV, t ng s c ch 0,8 ÷ 1 tri u gh khách. Hàng không: máy bay v n t i hành khách t m ng n s d ng các lo i t 65 ÷ 80 gh và t 150 ÷ 200 gh ; máy bay t m trung s d ng các lo i t 250 ÷ 350 gh ; máy bay t m xa s d ng các lo i trên 300 gh . Phát tri n các lo i máy bay ch hàng phù h p.
 6. S d ng các lo i máy bay tr c thăng, máy bay cánh b ng lo i nh chuyên dùng cho các ho t ng bay ta xi, tìm ki m c u n n. n năm 2020 i tàu bay qu c gia có kho ng 140 ÷ 150 chi c các lo i. b) V phát tri n k t c u h t ng giao thông Tr c d c B c – Nam Hoàn thành nâng c p và m r ng Qu c l 1A t H u Ngh Quan n Năm Căn; n i thông và nâng c p toàn tuy n ư ng H Chí Minh t Cao B ng n t Mũi; xây d ng ư ng b cao t c B c – Nam, ư ng b ven bi n; hoàn thành nâng c p ư ng s t Th ng Nh t, t c p tiêu chuNn k thu t qu c gia và khu v c. Tri n khai xây d ng ư ng s t cao t c B c – Nam. Phát tri n tuy n v n t i hành khách B c – Nam trên bi n. Khu v c phía B c Phát tri n k t c u h t ng giao thông khu v c phía B c v i tr ng tâm là vùng kinh t tr ng i m B c B , t p trung vào các nhi m v sau: Xây d ng m i các tuy n ư ng b cao t c thu c hai hành lang và m t vành ai kinh t Vi t Nam – Trung Qu c và các o n tuy n thu c ư ng b cao t c B c – Nam, m t s tuy n hư ng tâm có lưu lư ng v n t i l n và các tuy n vành ai vùng Th ô Hà N i. N i thông và nâng c p toàn b các qu c l thu c h th ng vành ai phía B c, ư ng b ven bi n; hoàn thành xây d ng tuy n vành ai biên gi i; hoàn thành xây d ng các o n tránh ng p khi xây d ng th y i n Sơn La; hoàn thành nâng c p, ưa vào úng c p k thu t các tuy n qu c l còn l i. Xây d ng m i ư ng s t cao t c Hà N i – Vinh thu c tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam. Xây d ng m i các tuy n ư ng s t t c cao thu c hai hành lang và m t vành ai kinh t Vi t Nam – Trung Qu c, các tuy n n i n c ng bi n, các khu kinh t l n và ưa vào c p các tuy n ư ng s t hi n có. Hoàn thành m r ng các c ng bi n khu v c H i Phòng, Qu ng Ninh; xây d ng c ng c a ngõ qu c t L ch Huy n ti p nh n tàu có tr ng n 80.000 DWT; ưu tiên phát tri n các b n container và các b n c ng chuyên dùng; xây d ng c ng khách t i khu v c H i Phòng, Qu ng Ninh. Hoàn thành ưa vào c p k thu t, m b o ch y tàu 24/24h các tuy n ư ng th y n i a quan tr ng: nâng c p, m r ng m t s c ng chính như: Ninh Bình – Ninh Phúc, a Phúc, Vi t Trì, Hòa Bình. Xây d ng m i c ng container Phù ng; xây d ng các c ng khách u m i t i Hà N i, H i Phòng và Qu ng Ninh. C ng Hà N i ư c nghiên c u chuy n i công năng theo hư ng ch y u ph c v du l ch, k t h p b c d hàng s ch. Ti p t c phát tri n các c ng hàng không qu c t N i Bài, Cát Bi; nâng c p các c ng hàng không i n Biên, Nà S n. Xây d ng m i các c ng hàng không Qu ng Ninh, Lào Cai. Khu v c mi n Trung – Tây Nguyên
 7. Phát tri n k t c u h t ng giao thông khu v c mi n Trung – Tây Nguyên v i tr ng tâm là vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, t p trung vào các nhi m v sau: Xây d ng các o n ư ng b cao t c thu c tuy n ư ng b cao t c B c – Nam. Nâng c p, xây d ng các ư ng thu c hàng lang kinh t ông – Tây và các ư ng ngang n i vùng duyên h i v i các t nh Tây Nguyên, n i các c ng bi n Vi t Nam v i các nư c láng gi ng như Lào, Thái Lan và Campuchia; n i thông và nâng c p tuy n ư ng b ven bi n; ưa vào úng c p k thu t các tuy n qu c l còn l i. Xây d ng ư ng hành lang biên gi i và h th ng ư ng phía Tây các t nh mi n Trung t Thanh Hóa n Qu ng Nam; xây d ng ư ng Trư ng Sơn ông t à N ng n Lâm ng. Xây d ng o n ư ng s t cao t c thu c tuy n ư ng s t cao t c B c Nam, ư ng s t Vũng Áng – Cha Lo (M Gi ) và ư ng s t n i các t nh Tây Nguyên. Xây d ng tuy n ư ng s t ph c v khai thác và s n xu t alumin – nhôm t i các t nh Tây Nguyên và n i Tây Nguyên v i c ng bi n. Hoàn thành vi c u tư xây d ng và ưa vào khai thác 2 b n kh i ng c ng trung chuy n qu c t Văn Phong t o ti n xây d ng c ng trung chuy n qu c t có t m c khu v c và qu c t . Ti p t c xây d ng, nâng c p và m r ng các c ng: Nghi Sơn, C a Lò, Vũng Áng, à N ng, Dung Qu t, Quy Nhơn; xây d ng các c ng chuyên d ng ph c v cho các nhà máy nhi t i n, xu t khNu alumin. L a ch n và xây d ng b n c ng khách qu c t t i khu v c Hu - à N ng, Nha Trang. Ch nh tr và nâng c p m t s o n tuy n sông quan tr ng; chú tr ng tăng chi u dài các o n sông ư c qu n lý, khai thác. Phát tri n các c ng hàng không qu c t à N ng, Phú Bài, Cam Ranh; ti p t c nâng c p c ng hàng không Chu Lai thành c ng hàng không trung chuy n hàng hóa qu c t c a khu v c; nâng c p, m r ng các c ng hàng không Vinh, ng H i, Phù Cát, Tuy Hòa, Liên Khương, Pleiku, Buôn Ma Thu t t tiêu chuNn qu c t i v i sân bay n i a; phát tri n c ng Liên Khương thành c ng hàng không qu c t khi có i u ki n. Khu v c phía Nam Phát tri n k t c u h t ng giao thông khu v c phía Nam v i tr ng tâm là vùng kinh t tr ng i m phía Nam, t p trung vào các nhi m v sau: Xây d ng các o n tuy n ư ng b cao t c thu c ư ng b cao t c B c – Nam, các tuy n cao t c t thành ph H Chí Minh i các t nh, thành và các ư ng vành ai thu c khu v c thành ph H Chí Minh; nâng c p và xây d ng m i các tr c d c chính, n i thông và nâng c p tuy n ư ng b ven bi n; hoàn thành nâng c p, ưa vào úng c p k thu t các tuy n qu c l còn l i. Hoàn thành ưa vào c p k thu t, m b o ch y tàu 24/24h các tuy n ư ng th y ch y u t thành ph H Chí Minh i các t nh mi n Tây Nam B . Nâng c p tuy n duyên h i ven bi n thành ph H Chí Minh – B n Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng – Cà Mau; xây d ng và nâng c p các c ng th y n i a hàng hóa và hành khách. Xây d ng ư ng s t cao t c thành ph H Chí Minh – Nha Trang (thu c tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam), ư ng s t Biên Hòa – Vũng Tàu; xây d ng ư ng s t Dĩ An
 8. – L c Ninh n i v i ư ng s t xuyên Á. Xây d ng ư ng s t thành ph H Chí Minh – M Tho – C n Thơ. C i t o, nâng c p và xây d ng 4 c m c ng bi n khu v c ông Nam B : - C m c ng Cái Mép, B n ình Sao Mai – Vũng Tàu: có vai trò c ng c a ngõ qu c t c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam; - C m c ng thành ph H Chí Minh: g m các khu c ng Hi p Phư c ti p nh n tàu n 50.000 DWT, khu c ng Cát Lái ti p nh n tàu n 30.000 DWT và khu c ng Sài Gòn, Nhà Bè ti p nh n tàu n 20.000 DWT. Hoàn thành k ho ch di d i các c ng n i ô ra khu v c Cát Lái, Hi p Phư c và Cái Mép, Th V i; chuy n i công năng c ng Sài Gòn phù h p v i quy ho ch c a Thành ph ; - C m c ng ng Nai: bao g m các khu c ng ng Nai, Phú h u – Nhơn Tr ch, Phư c An – Gò D u; - C m c ng Bà R a – Vũng Tàu: bao g m các khu M Xuân – Phú M , khu sông Dinh – Vũng Tàu. Xây d ng lu ng tàu m i vào sông H u qua kênh Quan Chánh B cho tàu tr ng t i 10.000 DWT y t i và tàu 20.000 DWT gi m t i g n v i vi c m r ng, nâng c p c m c ng C n Thơ – Cái Cui tr thành c m c ng u m i khu v c mi n Tây Nam B . u tư xây d ng c ng hàng không qu c t Long Thành tr thành c ng trung chuy n hành khách, hàng hóa có s c c nh tranh trong khu v c; ti p t c phát tri n c ng hàng không qu c t Tân Sơn Nh t nh m m b o vai trò h tr trong khai thác i v i c ng hàng không qu c t Long Thành. Ti p t c u tư xây d ng nâng c p c ng hàng không qu c t C n Thơ, Phú Qu c; xây d ng c ng hàng không Vũng Tàu ph c v bay d ch v và ho t ng hàng không chung; nâng c p, m r ng các c ng hàng không Cà Mau, R ch Giá, Côn o. c) V phát tri n giao thông v n t i ô th - Ưu tiên phát tri n v n t i hành khách công c ng, c bi t là các phương th c v n t i hành khách công c ng nhanh, kh i lư ng l n. Ki m soát s phát tri n c a xe máy, xe ô tô con cá nhân, c bi t Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh; - Th c hi n m t s d án ư ng s t ô th trên cao ho c ng m t i Th ô Hà N i (Ng c H i – Yên Viên, Như Quỳnh; N i Bài – Thư ng ình; Cát Linh – Thư ng ình – Ba La; Nh n – ga Hà N i – Hoàng Mai; ông Anh – Mê Linh; Nam Hà Tây – Hòa L c) và thành ph H Chí Minh (B n Thành – Su i Tiên; B n xe Tây Ninh – Th Thiêm; Qu c l 13 – Cây Gõ; C u B n Cát – Nguy n Văn Linh; b n xe C n Gu c m i – c u Sài Gòn; Bà Qu o – vòng xoay Phú Lâm); - T ch c qu n lý giao thông ô th m t cách khoa h c, s d ng công ngh và các trang thi t b hi n i như tín hi u, ài i u khi n, h th ng camera, h th ng giao thông thông minh (ITS)… m b o giao thông thông su t, an toàn và b o v môi trư ng. Nâng c p, m r ng hai trung tâm i u khi n giao thông c a Th ô Hà N i và
 9. thành ph H Chí Minh và u tư các trung tâm tương t các ô th khác khi có nhu c u. d) V phát tri n giao thông nông thôn - Duy trì, c ng c và nâng c p m ng lư i giao thông hi n có theo úng tiêu chuNn k thu t ư ng giao thông nông thôn, áp ng yêu c u cơ gi i hóa s n xu t nông nghi p, nông thôn. C i t o và xây d ng h th ng c u, c ng t tiêu chuNn k thu t; - Hoàn thành m ư ng m i n trung tâm các xã, c m xã chưa có ư ng, các nông, lâm trư ng, các i m công nghi p. Ti p t c xây d ng h th ng ư ng liên thôn, xã t o thành m ng lư i giao thông nông thôn liên hoàn; g n k t m ng lư i giao thông nông thôn v i m ng lư i giao thông qu c gia. T ng bư c xây d ng h th ng h m chui, c u vư t t i các giao c t gi a ư ng cao t c, qu c l và ư ng a phương, m b o an toàn giao thông; - Nghiên c u s d ng v t li u, k t c u và c u ki n l p ráp t i ch phù h p v i i u ki n và khí h u c a t ng vùng; - S d ng h p lý phương ti n v n t i truy n thông, phát tri n phương ti n cơ gi i nh phù h p v i i u ki n k t c u h t ng giao thông nông thôn và phù h p v i m c s ng c a a s ngư i dân. )V m b o an toàn giao thông - Ki m ch tai n n giao thông, ph n u gi m tai n n giao thông trên c 3 tiêu chí v s v , s ngư i ch t và s ngư i b thương; - Hoàn thi n h th ng pháp lu t, ki n toàn t ch c qu n lý an toàn giao thông t trung ương n a phương hư ng t i m b o tr t t an toàn giao thông m t cách b n v ng; - Nâng cao hi u qu công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c k t h p v i tăng cư ng công tác cư ng ch thi hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông; - Phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông ph i m b o hành lang an toàn, ph i ư c thNm nh v an toàn giao thông g n v i vi c xây d ng các nút giao, c ng dân sinh và x lý i m en trên tuy n; - Nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch và qu n lý ngư i i u khi n phương ti n v n t i; ch t lư ng ki m nh phương ti n cơ gi i. - Tăng cư ng công tác c u h , c u n n gi m thi u thi t h i do tai n n giao thông gây ra. e) V phát tri n b n v ng và b o v môi trư ng trong giao thông v n t i - Hoàn thi n các tiêu chuNn, văn b n hư ng d n, các quy nh b o v môi trư ng trong lĩnh v c giao thông v n t i. Tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c và cư ng ch thi hành pháp lu t v b o v môi trư ng;
 10. - Nâng cao ch t lư ng giám sát và qu n lý b o v môi trư ng trong giao thông v n t i. Th c hi n ánh giá môi trư ng chi n lư c t khâu l p chi n lư c, quy ho ch và ánh giá tác ng môi trư ng t khâu l p d án u tư. Giám sát ch t ch vi c th c hi n các quy nh b o v môi trư ng trong các d án xây d ng công trình và các cơ s công nghi p giao thông v n t i nh m gi m thi u tác ng tiêu c c n môi trư ng; - Các công trình giao thông và phương ti n v n t i ph i có tiêu chuNn k thu t và ch t lư ng phù h p v i các yêu c u v b o v môi trư ng. III. CÁC GI I PHÁP, CHÍNH SÁCH CH Y U 1. Gi i pháp, chính sách phát tri n v n t i - Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh v n t i, d ch v h tr v n t i; thành l p t p oàn v n t i có v n c a Nhà nư c ph c v các tuy n có nhu c u v n t i l n như tuy n B c – Nam, v n t i hành khách công c ng ô th , v n t i ph c v vùng sâu, vùng xa, vùng h i o và các nhi m v t xu t khác khi c n thi t. - H tr cho các doanh nghi p v n t i hành khách công c ng và v n t i ph c v vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn v i nhi u hình th c như: ưu ãi tín d ng, ưu ãi sau u tư mua s m phương ti n ho c tr giá. Khuy n khích s d ng phương ti n l p ráp trong nư c v n chuy n hành khách công c ng b ng các hình th c như bán tr ch m, bán tr góp, có chính sách ưu ãi trong vi c nh p khNu ph tùng, thi t b mà trong nư c chưa s n xu t ư c… - Xây d ng h th ng giá cư c, phí h p lý gi a các phương th c v n t i Nhà nư c làm công c i u ti t vĩ mô. - Phát tri n a d ng các lo i hình v n t i và d ch v h tr v n t i, m b o ch t lư ng, nhanh chóng, an toàn, ti n l i, ti t ki m chi phí xã h i. Phát tri n m nh v n t i a phương th c và d ch v logistics trong v n t i hàng hóa. 2. Gi i pháp, chính sách t o v n phát tri n k t c u h t ng giao thông - Tăng m c u tư cho k t c u h t ng giao thông b ng ngân sách nhà nư c hàng năm t 3,5 ÷ 4,5% GDP. - Huy ng t i a m i ngu n l c, chú tr ng ngu n n i l c, t o i u ki n thu n l i thu hút v n u tư t m i thành ph n kinh t dư i nhi u hình th c vào xây d ng k t c u h t ng giao thông, c bi t là u tư theo hình th c PPP, BOT, BT, BTO… trong và ngoài nư c. Áp d ng hình th c Nhà nư c u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông cho các ơn v , cá nhân thuê khai thác có v n b o trì ho c u tư vào các công trình khác. - Nhanh chóng tri n khai thành l p Qu b o trì và u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông, trư c h t là Qu b o trì ư ng b . ưa công tác b o trì ư ng theo k ho ch thành m t nhi m v không th thi u trong phát tri n giao thông nông thôn, th c hi n cam k t b o trì cho các d án u tư xây d ng, nâng c p k t c u h t ng giao thông nông thôn.
 11. - Nhanh chóng xây d ng k t c u h t ng giao thông ô th hi n i, ưu tiên xây d ng h th ng k t c u h t ng giao thông ph c v v n t i hành khách công c ng v i kh i lư ng l n và h th ng giao thông tĩnh gi i quy t tình tr ng ùn t c giao thông và h n ch ô nhi m môi trư ng t i các thành ph l n, c bi t là Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh. - Chú tr ng t o qu t h p lý cho phát tri n k t c u h t ng giao thông, c bi t là k t c u h t ng giao thông ô th ; k t h p phát tri n h p lý các mô hình v n t i hành khách công c ng m t t, i ng m và trên cao s d ng qu t m t cách hi u qu ; quy ho ch phân b l i không gian ô th t o thêm qu t cho phát tri n giao thông ô th . - Xây d ng, th c hi n quy ho ch phát tri n giao thông v n t i c p huy n, xã m b o phát tri n giao thông nông thôn có k ho ch, hài hòa, h p lý và g n k t ư c v i h th ng giao thông v n t i qu c gia. Ki n toàn t ch c và hoàn thi n th ch qu n lý i v i giao thông nông thôn. - i m i phương ti n v ch t lư ng và ch ng lo i phù h p v i yêu c u v n t i hàng hóa, hành khách trên các tuy n v n t i và i u ki n k t c u h t ng giao thông. Tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra nh kỳ ch t lư ng phương ti n và ch t lư ng d ch v v n t i, c bi t là i v i v n t i hành khách. Phát tri n các t ch c, hi p h i b o v quy n l i khách hàng. 3. Gi i pháp, chính sách phát tri n công nghi p giao thông v n t i - Khuy n khích và t o m i i u ki n các doanh nghi p công nghi p giao thông v n t i m r ng liên doanh, liên k t trong và ngoài nư c huy ng v n, chuy n giao công ngh , trao i kinh nghi m trong qu n lý, i u hành và th c hi n l trình n i a hóa. - Thành l p các công ty thuê mua tài chính có s b o lãnh c a Nhà nư c t o i u ki n cho các doanh nghi p ti p c n, s d ng các ngu n tài chính, công ngh , phương ti n k thu t m i. 4. Gi i pháp, chính sách v h i nh p và c nh tranh qu c t - Phát tri n ng b k t c u h t ng giao thông i ngo i và phương ti n v n t i, thi t b x p d phù h p v i tiêu chuNn k thu t c a các nư c trong khu v c và th gi i. Ưu tiên v n và ngu n l c phát tri n i tàu bi n và máy bay hi n i ng th i nâng cao ch t lư ng, tiêu chuNn d ch v m b o s c c nh tranh qu c t . - Ti p t c s a i, b sung h th ng pháp lu t, th ch , chính sách cho phù h p v i các quy nh c a T ch c Thương m i th gi i và các t ch c h p tác qu c t khác mà Vi t Nam là thành viên. 5. Gi i pháp, chính sách i m i t ch c qu n lý, c i cách hành chính - S p x p l i các ơn v qu n lý theo mô hình ch c năng, phân nh rõ ch c năng qu n lý nhà nư c c a cơ quan nhà nư c v i qu n lý s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Phát tri n mô hình t p oàn kinh t trong lĩnh v c giao thông v n t i.
 12. - i m i qu n lý hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i b ng phương pháp ng d ng tin h c và tiêu chuNn qu c t (ISO); tăng cư ng công tác qu n lý quy ho ch giao thông v n t i. 6. Gi i pháp, chính sách áp d ng khoa h c – công ngh m i - Xây d ng và hoàn thi n các tiêu chuNn, quy trình, quy chuNn, quy ph m … trong các lĩnh v c kh o sát, thi t k , thi công, nghi m thu, b o trì, v t li u, công ngh ư c s d ng trong ngành giao thông v n t i. Khuy n khích áp d ng công ngh m i, v t li u m i. - Hi n i hóa phương ti n v n t i, thi t b x p d ; áp d ng các công ngh v n t i tiên ti n, c bi t là v n t i a phương th c và d ch v logistics. - Áp d ng công ngh thông tin vào qu n lý, i u hành và khai thác. - Nâng cao năng l c các Vi n nghiên c u, các trung tâm thí nghi m, th nghi m trong ngành giao thông v n t i… 7. Gi i pháp, chính sách phát tri n ngu n nhân l c - M r ng các hình th c ào t o, ào t o l i; xã h i hóa công tác ào t o nâng cao trình , năng l c cho i ngũ cán b qu n lý, công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; áp d ng ch tuy n d ng công khai thông qua thi tuy n, th vi c. - Có chính sách ti n lương và các ch ưu ãi i v i ngư i lao ng trong i u ki n lao ng c thù c a ngành giao thông v n t i, c bi t là công tác b o trì k t c u h t ng giao thông các vùng sâu, vùng xa, lao ng n ng nh c, nguy hi m… - C n có s u tư t p trung nâng cao năng l c và trang thi t b cho các cơ s ào t o, hu n luy n, c bi t là ào t o phi công, sĩ quan, thuy n viên nâng cao trình ngu n nhân l c. Tăng cư ng s ph i h p và g n k t gi a các công ty s d ng ngu n nhân l c v i các cơ s ào t o, hu n luy n m b o áp ng nhu c u th c t và s d ng hi u qu ngu n nhân l c ã ư c ào t o. i u 2. T ch c th c hi n 1. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n “Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i n năm 2020 và t m nhìn n năm 2030”; nh kỳ c p nh t, xu t, i u ch nh cho phù h p v i yêu c u phát tri n t nư c. 2. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i, m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành.
 13. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản