intTypePromotion=1

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Chia sẻ: Dao Van Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
24
lượt xem
0
download

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 ban hành kèm theo quyết định số: 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 35/2017/QĐ­UBND Bắc Kạn, ngày 28 tháng 11 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2017 BAN  HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 30/2017/QĐ­UBND NGÀY 10/10/2017 CỦA ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2017 TRÊN ĐỊA  BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số: 50/2010/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;  Căn cứ Nghị định số: 177/2013/NĐ­CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;  Căn cứ Nghị định số: 12/2015/NĐ­CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi  tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số  điều của các Nghị định về thuế; Căn cứ Thông tư số: 152/2015/TT­BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn  về thuế tài nguyên; Căn cứ Thông tư số: 44/2017/TT­BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định về  khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 228/TTr­STC ngày 27 tháng 11 năm  2017; Báo cáo thẩm định số: 321/BCTĐ­STP ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Sở Tư pháp. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành bổ sung giá tính thuế tài nguyên "đất khai thác để san lấp, xây dựng công  trình" vào Phụ lục II ­ Giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại kèm theo  Quyết định số: 30/2017/QĐ­UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá  tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: Mã nhóm, loại tài  nguyênMã nhóm, loại tài  Giá tính  nguyênMã nhóm, loại tài  thuế tài  nguyênMã nhóm, loại tài  Đơn vị  Mã nhóm, loại tài nguyên nguyên  nguyênMã nhóm, loại tài  tính năm 2017  nguyênTên nhóm, loại tài  (đồng) nguyên/sản phẩm tài  nguyên Cấp Cấp 2 Cấp 3 Cấp  Cấp Cấp 
  2. 1 4 5 6 Khoáng sản không kim  II               loại Đất khai thác để san lấp,    II1         m3 49.000 xây dựng công trình Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm  tổ chức thực hiện Quyết định này. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số:  30/2017/QĐ­UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi  trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương, Giám  đốc Sở Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  và các tổ chức, cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định  này./.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2