intTypePromotion=3

Quyết định số 3512/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
8
lượt xem
0
download

Quyết định số 3512/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình công tác năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3512/QĐ-UBND TP Cần Thơ

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3512/QĐ­UBND Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ­HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành  phố về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế ­ xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và phương  hướng, nhiệm vụ năm 2018; Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ­UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành  phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội năm 2018; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân  dân thành phố. Điều 2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được phân công tại Quyết định  này chủ động xây dựng kế hoạch, đề án và văn bản tổ chức triển khai thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban  ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan có trách nhiệm  thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Thành Thống   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  (Ban hành kèm Quyết định số 3512/QĐ­UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân   thành phố) 1. Hoạt động trọng tâm của UBND thành phố Thời gian  Nội dung Đơn vị thực hiện thực hiện
 2. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 ­  Sở KH&ĐT Quý I ­ IV 2020 Chỉ đạo chuẩn bị nội dung sơ kết Nghị quyết Đại  hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015  Sở KH&ĐT Quý I ­ 2020 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế ­ xã  hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo  Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân  Sở KH&ĐT Quý I ­ IV dân thành phố; kế hoạch kinh tế ­ xã hội và đầu tư  công trung hạn 5 năm 2016 ­ 2020 Chỉ đạo rà soát hoàn chỉnh hệ thống cơ cấu tổ chức  Sở, ban ngành và  bộ máy các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chính  UBND quận,  Quý I ­ IV phủ huyện Chỉ đạo thực hiện Chủ đề năm 2018 "Kiện toàn tổ  Sở KH&ĐT; Sở  chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn,  Nội vụ và sở, ban,  Quý I ­ IV hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế ­ xã  ngành, UBND  hội, nâng cao đời sống nhân dân"  quận, huyện Chỉ đạo rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách  trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các lĩnh  Sở KH&ĐT Quý I ­ II vực thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và huy  động các nguồn lực đầu tư phát triển Gặp gỡ định kỳ các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết  các khó khăn; đẩy mạnh và tạo mọi điều kiện thuận  Sở KH&ĐT Quý I ­ IV lợi cho các thành phần kinh tế phát triển  Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử  Sở TN&MT; Sở  dụng đất và các quy hoạch công trình, dự án phát  Xây dựng; Sở  Quý I ­ IV triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của thành  Công Thương; Sở  phố  KH&ĐT Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình (báo cáo, tờ  trình,...) và kiểm tra công tác thể chế hóa các Nghị  Cơ quan chuyên  Quý I ­ IV quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ  môn họp trong năm 2018 Chỉ đạo đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố  Thanh tra TP, Văn  cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính  Quý I ­ IV phòng UBND TP theo lĩnh vực phụ trách Chỉ đạo tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập  Sở Ngoại vụ Quý I ­ IV quốc tế Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời  phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi  Thanh tra TP Quý I ­ IV phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng  Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải  Thanh tra TP Quý I ­ IV quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật  Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và xử  lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất  Thanh tra TP Quý I ­ IV lượng, hiệu quả, đúng tiến độ  Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua  Sở Nội vụ Quý I và công tác khen thưởng của thành phố năm 2017;  phát động và ký kết thi đua của các cụm, khối thi đua 
 3. năm 2018 Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết giao ước thi đua  năm 2017 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc  Sở Nội vụ Quý I Trung ương và bảng điểm thi đua của thành phố Cần  Thơ Chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị Sơ  kết giao ước thi đua năm 2018 của cụm thi đua 5  Sở Nội vụ Quý III thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo kiểm tra cơ quan, đơn vị và địa phương việc  thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ  Sở Nội vụ Quý IV quốc  Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng biên chế và tiếp tục  Sở Nội vụ Quý I ­ IV thực hiện tinh giản biên chế theo quy định Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần  tại Nghị quyết số 39­NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ  Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ  cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17­ KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình  thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ  chức trong hệ thống chính trị năm 2015 ­ 2016 và  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 ­ 2021;  Nghị quyết số 18­NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị  Sở Nội vụ Quý I ­ IV lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Một  số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ  máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu  lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19­NQ/TW ngày  25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành  Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ  thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và  hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công  lập Chỉ đạo kiểm tra, giám sát quận, huyện và các sở,  ban, ngành việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua  Sở Nội vụ Quý IV và công tác khen thưởng Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT­ TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về  Quý II Công an TP "Phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây  (tháng 6) dựng và bảo vệ Tổ quốc" Chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an  toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm và  Công an TP Quý I ­ IV các hành vi vi phạm pháp luật khác Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ  Cảnh sát PC&CC Quý I ­ IV cứu nạn Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc  Bộ Chỉ huy Quân  Quý I ­ IV phòng, an ninh sự TP Chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và  Ban An toàn giao  Quý I ­ IV giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thông thành phố Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục Sở GD&ĐT; sở,  Quý I ­ IV
 4. ban ngành và  Ông Lê Văn Tâm ­ Phó Chủ tịch Thường trực  UBND quận,  UBND thành phố huyện Chỉ đạo sơ kết học kỳ I năm học 2017 ­ 2018 và sơ  Quý I  kết việc triển khai thực hiện kế hoạch trường điển  Sở GD&ĐT (tháng 01) hình đổi mới năm 2017 Sở GD&ĐT; sở,  Chỉ đạo tổng kết phổ cập giáo dục, chống mù chữ  ban ngành và  Quý I  năm học 2016 ­ 2017 và hoạt động trung tâm học tập  UBND quận,  (tháng 02) cộng đồng năm 2017 huyện Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm  Quý I  Sở GD&ĐT học 2018 ­ 2020  (tháng 3) Sở GD&ĐT; sở,  Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Xây dựng  ban ngành và  Quý I  xã hội học tập giai đoạn 2012 ­ 2020" trên địa bàn  UBND quận,  (tháng 3) thành phố huyện Sở GD&ĐT; sở,  Chỉ đạo công tác tổ chức thi Trung học phổ thông  ban ngành và  Quý II  Quốc gia và tuyển sinh thành phố năm 2018 UBND quận,  (tháng 5) huyện Chỉ đạo khảo sát kiến thức học sinh lớp 12 chuẩn bị  Quý II Sở GD&ĐT thi trung học phổ thông quốc gia  (tháng 5) Sở GD&ĐT;  Quý II  Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác hè năm 2018 UBND quận,  (tháng 5) huyện Sở GD&ĐT; sở,  Chỉ đạo công tác tổ chức thi trung học phổ thông  ban ngành và  Quý II quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 ­  UBND quận,  (tháng 6) 2019 huyện Chỉ đạo kiểm tra công tác triển khai kế hoạch hè  Sở GD&ĐT;  Quý III  năm 2018 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học  UBND quận,  (tháng 7) 2018 ­ 2019 huyện Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện chương trình xây  Quý III  Sở GD&ĐT dựng trường mầm non lấy trẻ em làm trung tâm  (tháng 7) Sở GD&ĐT; sở,  Chỉ đạo công tác rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu  ban ngành và  Quý III về giáo dục do thành phố giao năm 2018 UBND quận,  (tháng 7) huyện Chỉ đạo tổng kết năm học 2017 ­ 2018 và triển khai  Quý III  Sở GD&ĐT phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 ­ 2019 (tháng 8) Chỉ đạo tổ chức lễ vinh danh, khen thưởng học sinh  Quý III  đạt giải cao các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia, khu  Sở GD&ĐT (tháng 9) vực và cấp thành phố năm học 2017 ­ 2018 Sở GD&ĐT;  Chỉ đạo tổ chức Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường  Quý III  UBND quận,  và khai giảng năm học 2018 ­ 2019 (tháng 9) huyện Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt  Sở GD&ĐT; sở,  Quý IV đời năm 2018 ban ngành và  (tháng 10) UBND quận, 
 5. huyện Sở GD&ĐT;  Chỉ đạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, chống  Quý IV (tháng  UBND quận,  mù chữ năm học 2017 ­ 2018 10) huyện Quý IV Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam  Sở GD&ĐT (tháng 11) Chỉ đạo tổ chức lễ khởi động triển khai thực hiện  Ban Dân tộc;  Quý I dự án khoa học "Dạy nghề và chữ viết Khmer cho  UBND huyện Cờ  (tháng 01) người dân tộc Khmer tại huyện Cờ Đỏ" Đỏ Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án  thực hiện Quyết định số 2085/QĐ­TTg ngày  31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Quý I Ban Dân tộc chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế ­ xã hội  (tháng 3) vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 ­  2020 Chủ trì họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm  Quý II Ban Dân tộc 2018  (tháng 4) Chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn công tác dân tộc  cho cán bộ và Hội nghị phổ biến các chủ trương,  Quý II Ban Dân tộc chính sách pháp luật cho các vị có uy tín trong cộng  (tháng 5) đồng dân tộc thiểu số Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch phát động  nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa ­ xã hội trong  Ban Dân tộc Quý II đồng bào dân tộc thiểu số  Quý II, IV Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối  Ban Dân tộc (tháng 6,  với đồng bào dân tộc thiểu số tháng 11) Quý II, IV Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết  Ban Dân tộc (tháng 6,  năm 2018 về công tác dân tộc  tháng 12) Chỉ đạo tổ chức trao chi phí hỗ trợ học tập cho các  Quý IV Ban Dân tộc em học sinh dân tộc thiểu số năm học 2018 ­ 2019 (tháng 12) Chỉ đạo tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa  lãnh đạo thành phố với thanh niên, với nội dung Chủ  Sở Nội vụ Quý I đề dự kiến là "Khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo" Chỉ đạo thực hiện các kết luận của lãnh đạo UBND  thành phố trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại các  cuộc họp thường kỳ và việc thực hiện Kế hoạch số  01­KH/BCĐ ngày 20/6/2017 của Ban chỉ đạo công tác  Sở Nội vụ Quý I ­ IV Tôn giáo ­ Dân tộc về việc hỗ trợ giải quyết những  vụ việc tồn đọng và mới phát sinh liên quan đến tôn  giáo Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị  tổng kết công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn  Sở Nội vụ Quý I ­ IV giáo năm 2017 Chỉ đạo công tác phối hợp hỗ trợ Ban Tôn giáo Chính  phủ tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn,  Sở Nội vụ Quý I ­ IV bồi dưỡng cán bộ công tác tôn giáo tại thành phố  Cần Thơ
 6. Chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng của bộ máy  Sở Nội vụ Quý I ­ IV và lực lượng làm công tác tôn giáo Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về  công tác tôn giáo và các nghị định quy định chi tiết  Sở Nội vụ Quý II Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt Chỉ đạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về  tôn giáo và các nghị định quy định chi tiết Luật Tín  Sở Nội vụ Quý II ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ cơ sở Chỉ đạo tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp  luật của Đảng, Nhà nước và các nghị định quy định  Sở Nội vụ Quý II chi tiết cho Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc,  chức việc, nhà tu hành các tôn giáo Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp  luật về tôn giáo cho các Trưởng điểm nhóm của các  hệ phái Tin Lành (có pháp nhân và chưa có pháp  Sở Nội vụ Quý II, IV nhân); tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật Thi đua,  Khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành  Luật Chỉ đạo thực hiện Hội nghị đánh giá kết quả cải  cách hành chính và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức  Sở Nội vụ Quý IV tôn giáo, tín ngưỡng về việc thực hiện công tác cải  cách hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Chỉ đạo công tác tổ chức họp mặt báo chí mừng  Sở TT&TT Quý I Đảng ­ mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 Chỉ đạo thực hiện dự án "Mở rộng hệ thống hội nghị  Sở TT&TT Quý I ­ II truyền hình thành phố Cần Thơ" Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển xuất bản, in,  phát hành xuất bản phẩm thành phố đến năm 2020 và  Sở TT&TT Quý I ­ II định hướng đến năm 2030  Chỉ đạo tổ chức xây dựng đường sách năm 2018 Sở TT&TT Quý II ­ III Chỉ đạo tổ chức hội thảo về an toàn thông tin mạng  Sở TT&TT Quý III Chỉ đạo mở rộng, khai thác và sử dụng có hiệu quả  phần mềm quản lý văn bản điều hành trong hoạt  Sở TT&TT Quý I ­ IV động cơ quan nhà nước  Chỉ đạo tổ chức họp báo định kỳ hằng quý Sở TT&TT Quý I ­ IV Chỉ đạo thực hiện dự án "Tăng cường cơ sở vật chất  cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ tầng  Sở TT&TT Quý I ­ IV kỹ thuật các đài truyền thanh cấp huyện" Chỉ đạo thực hiện dự án "Hệ thống tổng hợp, thu  thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ  chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục  Sở TT&TT Quý I ­ IV hành chính tại các cơ quan nhà nước thành phố giai  đoạn 2016 ­ 2020" Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án thành lập Khu  Sở TT&TT Quý I ­ IV Công nghệ thông tin tập trung  Chỉ đạo xây dựng cổng thông tin dịch vụ công trực  Sở TT&TT Quý I ­ IV tuyến tập trung thành phố  Chỉ đạo triển khai lập dự án "Xây dựng các dịch vụ  Sở TT&TT Quý I ­ IV nền tảng dùng chung toàn thành phố"
 7. Chỉ đạo triển khai lập dự án "Xây dựng phần mềm  Sở TT&TT Quý I ­ IV dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực" Chỉ đạo triển khai lập dự án "Nâng cấp hạ tầng an  Sở TT&TT Quý I ­ IV toàn thông tin" Chỉ đạo triển khai lập dự án "Thiết kế cơ sở dữ liệu  Sở TT&TT Quý I ­ IV tập trung toàn thành phố" Chỉ đạo triển khai lập dự án "Xây dựng các cơ sở dữ  Sở TT&TT Quý I ­ IV liệu nền tảng" Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc  Sở Y tế Quý I ­ IV phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện Chỉ đạo sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ  y tế dự phòng, hình thành hệ thống trung tâm kiểm  Sở Y tế, Sở Nội  Quý I ­ IV soát bệnh tật và kết nối với mạng lưới kiểm soát  vụ bệnh tật trong khu vực và cả nước Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động y tế cơ sở, thực hiện  Sở Y tế; UBND  vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức  Quý I ­ IV quận, huyện khoẻ Chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng,  chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự  phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và  Sở Y tế; UBND  kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các  Quý I ­ IV quận, huyện bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc sức  khỏe tại y tế cơ sở; kết nối y tế cơ sở với các phòng  khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác  Sở Y tế; UBND  phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy  Quý I ­ IV quận, huyện ra Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng  Sở Y tế; UBND  Quý II hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm quận, huyện (tháng 4) Sở Y tế; Sở Công  Chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc  Thương; UBND  Quý I ­ IV biệt là trong các dịp lễ, Tết quận, huyện Chỉ đạo duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ  số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận  Sở Y tế; sở, ban,  dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già  ngành và UBND  Quý I ­ IV hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất  quận, huyện lượng dân số Sở Y tế; Sở  Chỉ đạo tập trung triển khai các công trình, dự án của  KH&ĐT, Sở Tài  Quý I ­ IV Sở Y tế quản lý chính Chỉ đạo triển khai quy hoạch Ngành Y tế giai đoạn  Sở Y tế Quý III đến năm 2020 Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực  Sở Y tế, Sở Nội  Quý III ngành Y tế  vụ Chỉ đạo khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc  Sở Y tế; sở, ban,  người cao tuổi; cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ  Quý IV ngành và UBND  đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của  (tháng 12) quận, huyện người cao tuổi. Chỉ đạo tổ chức các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm  Sở VH,TT&DL;  Quý I ­ IV
 8. sở, ban, ngành và  lớn trong năm của cả nước và thành phố  UBND quận,  huyện Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa,  Quý I Sở VH,TT&DL thể thao và du lịch năm 2017 (tháng 01) Chỉ đạo tổ chức họp mặt văn nghệ sỹ mừng Đảng ­  Sở VH,TT&DL Quý I mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 Sở VH,TT&DL;  Chỉ đạo sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây  sở, ban, ngành và  Quý I dựng đời sống văn hóa" năm 2017 UBND quận,  (tháng 3) huyện Sở VH,TT&DL;  Chỉ đạo tổ chức liên hoan các mô hình văn hóa tiêu  sở, ban, ngành và  Quý III biểu thành phố năm 2018 UBND quận,  (tháng 9) huyện Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án "Xây dựng, phát  Sở VH,TT&DL;  triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc  sở, ban, ngành và  Quý I ­ IV công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm  UBND quận,  2030"  huyện Chỉ đạo tập trung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa  Sở VH,TT&DL;  nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn  sở, ban, ngành và  Quý I ­ IV minh đô thị trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây  UBND quận,  dựng đời sống văn hóa" huyện UBND quận Bình  Chỉ đạo công tác tổ chức Lễ Kỳ Yên Thượng Điền  Thủy; Sở  Quý II Đình Bình Thủy năm 2018 VH,TT&DL và sở,  (tháng 5) ngành liên quan UBND quận Thốt  Chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội du lịch Vườn trái  Nốt; Sở  Quý II cây Tân Lộc năm 2018 VH,TT&DL và sở,  (tháng 6) ngành liên quan Chỉ đạo tổ chức Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi  UBND quận Cái  Quý III Cái Răng" năm 2018, hưởng ứng Ngày du lịch Việt  Răng; Sở  (tháng 7) Nam VH,TT&DL UBND quận Ninh  Chỉ đạo tổ chức Ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh  Quý III Kiều; Sở  Kiều lần thứ II năm 2018 (tháng 8) VH,TT&DL UBND huyện  Chỉ đạo tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái Phong  Quý III Phong Điền; Sở  Điền năm 2018 (tháng 9) VH,TT&DL Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du  UBND quận Ô  Quý IV lịch quận Ô Môn ­ Đại đoàn kết các dân tộc thành  Môn; Sở  (tháng 11) phố năm 2018 VH,TT&DL Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện  Sở KH&ĐT; sở,  Đề án nâng cao chỉ số phát triển con người đến năm  Quý I ­ IV ngành liên quan 2020 Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần  Trung tâm  Quý II thứ VII năm 2018 XTĐTTM&HCTL;  (tháng 4) sở, ban, ngành và 
 9. UBND quận,  huyện Chỉ đạo tăng cường quản lý các trung tâm đào tạo  Sở LĐ­TB&XH Quý I ­ IV dạy nghề, giải pháp giải quyết việc làm  Chỉ đạo triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện  Quý I quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết  Sở LĐ­TB&XH (tháng 3) người và tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm Chỉ đạo tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh  Quý II Sở LĐ­TB&XH lao động lần thứ 2 năm 2018 (tháng 5) Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm  Quý III Sở LĐ­TB&XH Ngày Thương binh­Liệt sỹ (27/7/1947­ 27/7/2018) (tháng 7) Chỉ đạo công tác sơ kết Nghị quyết số 09/NQ­HĐND  ngày 07/7/2017 về công tác phòng, chống mại dâm  Quý IV Sở LĐ­TB&XH giai đoạn 2017 ­ 2020 trên địa bàn thành phố Cần  (tháng 11) Thơ Chỉ đạo sơ kết Quyết định số 22/2013/QĐ­TTg ngày  26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người  có công với cách mạng về nhà ở; Nghị quyết số  Sở LĐ­TB&XH;  Quý IV 13/2016/NQ­HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND  Sở Y tế (tháng 12) thành phố Cần Thơ về việc quy định mức hỗ trợ  đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và  phụ nữ bán dâm hoàn lương Chỉ đạo sơ kết 01 năm thực hiện đề án số 05/ĐA­ Quý III UBND ngày 31/7/2017 về phòng, chống ma túy trên  Công an TP (tháng 9) địa bàn thành phố  Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng thành  phố Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh,  Sở KH&ĐT Quý I ­ IV giai đoạn 2016 ­ 2025" Chỉ đạo điều chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch  ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố, giai  Sở TT&TT Quý I ­ IV đoạn 2016 ­ 2018  Chỉ đạo công tác tổ chức phê duyệt Đồ án quy hoạch  phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận Ninh Kiều, Bình  Sở Xây dựng Quý I ­ III Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt Chỉ đạo tiếp tục rà soát triển khai thực hiện Đồ án  điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố tầm  Sở Xây dựng Quý I ­ IV nhìn đến năm 2050 Chỉ đạo công tác tổ chức phê duyệt các quy hoạch  vùng huyện (Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh) và Quy  Sở Xây dựng Quý I ­ IV hoạch chung đô thị Phong Điền Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thông  tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn  Sở Xây dựng Quý I ­ IV thành phố tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia Chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý  Sở Xây dựng Quý I ­ IV quy hoạch, đô thị của thành phố Chỉ đạo hoàn thành và triển khai dự án phát triển  thành phố tăng cường khả năng đô thị ứng phó với  Sở Xây dựng Quý I ­ IV biến đổi khí hậu Chỉ đạo tăng cường quản lý quy hoạch, chất lượng  Sở Xây dựng Quý I ­ IV
 10. công tác thẩm định quy hoạch xây dựng; giám sát đầu  tư, chất lượng công trình Chỉ đạo theo dõi các dự án đầu tư xây dựng khu dân  cư, khu tái định cư, khu đô thị mới (Vốn ngoài ngân  Sở Xây dựng Quý I ­ IV sách) Chỉ đạo kiểm tra triển khai thực hiện các chính sách  về nhà ở, đặc biệt cho các đối tượng chính sách, hộ  Sở Xây dựng Quý I ­ IV nghèo, cận nghèo, công nhân  Chỉ đạo lập Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc  Sở Xây dựng Quý I ­ IV tổng thể đô thị thành phố Chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện Chương trình phát  Sở Xây dựng Quý I ­ IV triển đô thị thành phố Cần Thơ 2015 ­ 2020 Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý thị trường bất  động sản; công tác quản lý vật liệu xây dựng; Ứng  Sở Xây dựng Quý I ­ IV dụng công nghệ trong xây dựng; ứng dụng vật liệu  xây dựng mới thân thiện môi trường Chỉ đạo lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị  Sở Xây dựng Quý I ­ IV và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị  Chỉ đạo lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch  đất sét nung bằng lò thủ công lạc hậu, lò vòng, lò  Sở Xây dựng Quý I ­ IV đứng, lò thủ công cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa  thạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ Chỉ đạo kiểm tra công tác triển khai Thanh tra ngành;  Sở Xây dựng;  kiểm tra công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn  UBND quận,  Quý I ­ IV thành phố huyện Chỉ đạo tiếp tục triển khai hợp tác với Hiệp hội Bất  động sản Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam  Sở Xây dựng Quý I ­ IV xúc tiến đầu tư các dự án phát triển đô thị Chỉ đạo kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây  dựng cơ sở dữ liệu; dịch vụ công thuộc lĩnh vực  Sở Xây dựng Quý I ­ IV ngành Xây dựng Chỉ đạo lập và triển khai quy hoạch chuyên ngành hạ  Sở Xây dựng Quý I ­ IV tầng kỹ thuật đô thị (cây xanh, chiếu sáng,…) Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về công sở và trụ sở  Sở Xây dựng Quý III ­ IV làm việc thuộc sở hữu nhà nước Chỉ đạo công tác lập quy hoạch ngành giao thông vận Sở Giao thông vận  Quý I tải  tải Chỉ đạo công tác kiểm tra phối hợp với các cơ quan  chức năng kiểm tra, nhắc nhở các chủ bến, chủ  Sở Giao thông vận  phương tiện neo đậu phương tiện tại cảng, bến  Quý I ­ IV tải chấp hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao  thông đường thủy nội địa Chỉ đạo tiếp tục nâng cao công tác quản lý vận tải,  hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô,  Sở Giao thông vận  Quý I ­ IV công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp  tải kinh doanh bến xe khách trên địa bàn Chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật cho các chủ  Sở Giao thông vận  Quý I ­ IV cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, chủ  tải phương tiện, người điều khiển phương tiện nâng 
 11. cao ý thức trong việc chấp hành đúng quy định, khi  tham gia giao thông tại cảng, bến Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch thuộc  lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được  Sở NN&PTNT Quý I ­ IV phê duyệt  Chỉ đạo xây dựng và triển khai các giải pháp chủ  Sở NN&PTNT Quý I ­ IV động hội nhập quốc tế trên lĩnh vực nông nghiệp  Chỉ đạo kiểm tra sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi  cơ cấu cây trồng, khôi phục phát triển chăn nuôi,  Sở NN&PTNT Quý I ­ IV thủy sản và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây  trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ  cao, nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, tạo  Sở NN&PTNT Quý I ­ IV giống và xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản  của thành phố  Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây  dựng cơ bản trọng điểm về nông nghiệp, thủy lợi,  Sở NN&PTNT Quý I ­ IV thủy sản  Chỉ đạo kiểm tra tình hình quản lý chất lượng nông  Sở NN&PTNT Quý I ­ IV lâm sản và thủy sản Chỉ đạo kiểm tra công tác thủy lợi mùa khô; công tác  Sở NN&PTNT Quý I ­ IV phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ  Chỉ đạo tổ chức phát động "Tết trồng cây" Sở NN&PTNT Quý II Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình  Sở NN&PTNT Quý III nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Chỉ đạo phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến  Quý II năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 ­  Sở TN&MT (tháng 4) 2020) cho quận, huyện Chỉ đạo rà soát, bổ sung danh mục các dự án cần thu  Quý II hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất  Sở TN&MT (tháng 4) trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018 Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại  Quý II Sở TN&MT đất định kỳ 5 năm (2015 ­ 2019)  (tháng 4) Chỉ đạo triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn  2017 ­ 2021; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng  Sở TN&MT Quý I ­ IV mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn  thành phố Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra môi  Sở TN&MT; sở,  trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công  ban ngành liên  Quý I ­ IV nghiệp, các khu xử lý rác, bệnh viện, chợ, kênh,  quan rạch… Chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng hệ thống hồ  Sở TN&MT;  sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai quận Thốt Nốt,  UBND quận Thốt  Quý I ­ IV huyện Thới Lai; dự án quy hoạch tài nguyên nước  Nốt, UBND huyện  thành phố Cần Thơ Thới Lai Chỉ đạo lập kế hoạch quản lý hành lang bảo vệ  nguồn nước theo Nghị định số 43/2015/NĐ­CP ngày  Sở TN&MT Quý I ­ IV 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý  hành lang bảo vệ nguồn nước
 12. Sở TN&MT; sở,  Chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ, chiến  ban ngành liên  Quý II ­ IV dịch về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học quan Ông Tr Ch ương Quang Hoài Nam ­ Phó Ch ỉ đạo công tác ph ủ tịch UBND thành ph ối hợp với Bộ Ngoại giao t ổ  ố Quý IV chức tập huấn kiến thức đối ngoại cho cán bộ, công  Sở Ngoại vụ (tháng 11) chức thành phố  Chỉ đạo công tác tổ chức họp mặt mừng năm mới  Quý IV năm 2019 cho người nước ngoài đang học tập, công  Sở Ngoại vụ (tháng 12) tác và sinh sống tại thành phố  Sở Công Thương;  Chỉ đạo tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển  sở, ban, ngành và  Quý I ngành cơ khí thành phố đến năm 2025, định hướng  UBND quận,  (tháng 01) đến năm 2030 huyện Chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích Sở Công Thương;  phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với  sở, ban, ngành,  Quý I ­ IV phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản trên  UBND quận,  địa bàn các quận, huyện  huyện Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hạ tầng  Sở Công Thương;  các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng  sở, ban, ngành và  Quý I ­ IV cường xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp ưu  UBND quận,  tiên, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố huyện Sở Công Thương;  Chỉ đạo tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn,  sở, ban, ngành và  vướng mắc cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy  Quý I ­ IV UBND quận,  mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh huyện Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp  Sở Công Thương;  theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư ngành công nghiệp  sở, ban, ngành và  Quý I ­ IV kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển  UBND quận,  các ngành công nghiệp mũi nhọn  huyện Sở Công Thương;  Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính  sở, ban, ngành và  sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp,  Quý I ­ IV UBND quận,  công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố  huyện Chỉ đạo tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách  Sở Công Thương;  mạng công nghiệp lần thứ tư theo Chỉ thị số 16/CT­ sở, ngành; UBND  Quý I ­ IV TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính  quận, huyện phủ  Chỉ đạo tăng cường liên kết với Thành phố Hồ Chí  Minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long để  Sở Công Thương Quý I ­ IV đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ  trợ  Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án cấp điện nông thôn  từ lưới điện quốc gia của thành phố giai đoạn 2015 ­  Sở Công Thương;  2020, hạng mục đường dây trung hạ áp và trạm biến  UBND huyện:  Quý I ­ IV áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn  Vĩnh Thạnh, Thới  huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai và huyện Phong  Lai và Phong Điền Điền  Chỉ đạo tiếp tục triển khai Quyết định số 896/QĐ­ Sở Công Thương Quý I ­ IV UBND ngày 11/4/2016 của UBND thành phố về việc 
 13. ban hành Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn  trong công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn  2016 ­ 2020 Chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương  Sở Công Thương Quý I ­ IV mại và hàng giả trên địa bàn thành phố  Chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kinh  Quý II doanh và quản trị thương mại quốc tế cho doanh  Sở Công Thương (tháng 5) nghiệp vừa và nhỏ Chỉ đạo cập nhật, đăng tải thông tin về tiềm năng,  cơ hội đầu tư và đăng tải các thông tin về hoạt động  Trung tâm XT  Quý I ­ IV xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp,  ĐTTM&HCTL hội chợ triển lãm trên website Trung tâm  Chỉ đạo tiếp tục cập nhật và thiết kế ấn phẩm giới  Trung tâm XT  Quý I ­ IV thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố  ĐTTM&HCTL Trung tâm XT  Chỉ đạo công tác tổ chức hội chợ và sự kiện tại  ĐTTM&HCTL;  Quý I ­ IV thành phố Cần Thơ Sở, ban, ngành có  liên quan Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Japan Desk Cần  Trung tâm XT  Quý I ­ IV Thơ ĐTTM&HCTL Trung tâm XT  ĐTTM&HCTL;  Chỉ đạo các hoạt động xúc tiến thương mại thị  Sở, ban, ngành và  Quý I ­ IV trường nội địa UBND quận,  huyện Trung tâm XT  Chỉ đạo công tác tổ chức hội thảo kết nối giao  ĐTTM&HCTL;  thương tại Hà Nội; Hội nghị tham tán thương mại  Quý I Sở, ban, ngành có  tại thành phố Cần Thơ liên quan Trung tâm XT  Chỉ đạo công tác tổ chức Hội thảo hợp tác thương  ĐTTM&HCTL;  Quý II mại và đầu tư tại thành phố Cần Thơ Sở, ban, ngành có  liên quan Trung tâm XT  Chỉ đạo tổ chức Tọa đàm đối thoại giữa Chính  ĐTTM&HCTL;  Quý I, III quyền và Doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ Sở, ban, ngành có  liên quan Trung tâm XT  Chỉ đạo tổ chức đoàn xúc tiến hợp tác đầu tư tại  ĐTTM&HCTL;  Quý II, III Nhật Bản, Hàn Quốc Sở, ban, ngành có  liên quan Trung tâm XT  Chỉ đạo khảo sát thị trường và tổ chức Hội thảo Xúc  ĐTTM&HCTL;  tiến Đầu tư ­ Thương mại vào thành phố Cần Thơ  Quý III Sở, ban, ngành có  tại thành phố Riverside, bang California (Hoa Kỳ) liên quan Trung tâm XT  Chỉ đạo tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt  ĐTTM&HCTL;  Quý IV Nam tại thành phố Cần Thơ sở, ban, ngành có  liên quan
 14. Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng và  BQL các Khu Chế  kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp triển khai  xuất và Công  Quý I ­ IV bồi hoàn, giải phóng mặt bằng để có đất sạch cho  nghiệp nhà đầu tư Chỉ đạo công tác thu, chi và điều hành ngân sách năm  Sở Tài chính Quý I ­ IV 2018 Chỉ đạo công tác xếp loại doanh nghiệp nhà nước và  đánh giá hiệu quả hoạt động của viên chức quản lý  Quý II Sở Tài chính năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND  (tháng 5) thành phố làm đại diện chủ sở hữu Chỉ đạo giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu  năm 2018 của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà  Sở Tài chính, sở,  Quý III nước, tổ chức tài chính nhà nước và doanh nghiệp có  ban, ngành liên  (tháng 8) vốn nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ  quan sở hữu Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi trợ cấp khó khăn  Quý IV Sở Tài chính Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (tháng 12) Chỉ đạo tổ chức họp mặt các nhà khoa học mừng  Sở Khoa học và  Quý I Đảng ­ mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 Công nghệ Sở Khoa học và  Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ phát  Công nghệ; sở,  Quý I ­ IV triển tài sản trí tuệ thành phố giai đoạn 2016 ­ 2020 ban, ngành liên  quan Sở Khoa học và  Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nâng cao năng  Công nghệ; sở,  suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các  Quý I ­ IV ban, ngành liên  doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố đến năm 2020 quan Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ doanh  Sở Khoa học và  nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai  Quý I ­ IV Công nghệ đoạn 2018 ­ 2020 Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02­NQ/TU  Sở Khoa học và  ngày 01/8/2016 về phát triển, ứng dụng khoa học và  Công nghệ; sở,  công nghệ; Kế hoạch số 114/KH­UBND ngày  Quý I ­ IV ban, ngành liên  23/9/2016 về thực hiện Nghị quyết số 02­NQ/TU  quan ngày 01/8/2016 của Thành ủy  Sở Khoa học và  Chỉ đạo xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ  Quý II Công nghệ; sở,  năm 2019 (tháng 6) ban, ngành Sở Khoa học và  Công nghệ; sở,  Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân  Quý III ban, ngành liên  quan Sở Công Thương;  Chỉ đạo công tác phối hợp với các sở, ban ngành và  Sở Khoa học và  địa phương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới  Quý I ­ IV Công nghệ; UBND  công nghệ  quận, huyện Chỉ đạo tổ chức họp mặt các doanh nghiệp mừng  Sở KH&ĐT Quý I Đảng ­ mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà  Sở KH&ĐT; Sở  Quý I ­ IV
 15. Tài chính; sở,  nước  ngành liên quan 2. Ban hành văn bản Cơ quan tham  Thời gian  Stt Văn bản mưu trình Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 ­  Quý III 1 Sở GD&ĐT 2019 (tháng 8) Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai ­ tìm  2 Sở NN&PTNT Quý I kiếm cứu nạn năm 2018 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hồ sơ địa  3 giới, bản đồ địa giới và mốc, tuyến địa giới hành  Sở Nội vụ Quý IV chính các cấp của thành phố Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa  Sở Công  4 Quý I ­ IV bàn thành phố  Thương Tổ chức đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán  Sở Công  Quý IV 5 năm 2019 Thương (tháng 12) Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an  Quý I 6 Công an TP toàn giao thông năm 2018 (tháng 01) Thành lập Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông  Quý II 1 Quốc gia năm 2018 và tuyển sinh thành phố năm  Sở GD&ĐT (tháng 4) học 2018 ­ 2019 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học  Quý III 2 2018 ­ 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục  Sở GD&ĐT (tháng 7) phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố  Giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế ­ xã hội trong  Quý IV 3 Ban Dân tộc đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 (tháng 12) Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách  Quý I 4 Sở Tài chính năm 2016 (tháng 01) Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà  Quý III 5 Sở Tài chính nước năm 2018 cho các quận, huyện  (tháng 7) Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm  Quý IV 6 Sở Tài chính 2019 cho các quận, huyện  (tháng 12) Chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp  Quý I 7 Sở Tư pháp thành phố năm 2018 (tháng 01) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án về  Quý I 8 phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 ­  Sở Tư pháp (tháng 02) 2021 Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo chương  Quý II 9 Sở Tư pháp trình trọng tâm  (tháng 6) Thành lập đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp  Quý IV 10 Sở Tư pháp luật năm 2018 (tháng 10) Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đô thị  Sở Giao thông  11 thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm  Quý I vận tải 2030 Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông thành  Sở Giao thông  12 Quý I phố đến năm 2030 vận tải Giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng chống  13 Sở NN&PTNT Quý I thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 16. Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công  nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước  Sở Khoa học và  14 Quý II (thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ­UBND  Công nghệ ngày 10/02/2015) Phê duyệt "Chiến lược và Chính sách chuyển  Sở Khoa học và  15 giao, đổi mới, ứng dụng công nghệ tại thành phố  Quý II Công nghệ Cần Thơ" Phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ khoa  Sở Khoa học và  16 học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm  Quý III Công nghệ 2019 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 3327/QĐ­UBND  ngày 09/11/2015 của UBND thành phố về việc  17 ban hành quy chế hướng dẫn việc đón, tiếp  Sở Ngoại vụ Quý III khách nước ngoài đến làm việc trên địa bàn  thành phố  Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện công  Quý I 18 Sở Y tế tác dân số trong tình hình mới đến năm 2030 (tháng 01) Ban hành Kế hoạch hành động về tăng cường  Quý I 19 công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  Sở Y tế (tháng 01) nhân dân trong tình hình mới  Thành lập Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát  Quý I 20 Sở Y tế triển  (tháng 02) Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường  tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số ­ kế hoạch  Quý I 21 Sở Y tế hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai  (tháng 02) đoạn 2016 ­ 2020 Thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch truyền thông  Quý I 22 lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh  Sở Y tế (tháng 3) sản/kế hoạch hóa gia đình  Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án sàng lọc,  Quý I 23 chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh giai  Sở Y tế (tháng 3) đoạn 2017 ­ 2020 Điều chỉnh toàn diện quy hoạch phát triển y tế  Quý III 24 thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm  Sở Y tế (tháng 7) 2030 25 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ Quý I Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện  Quý I 26 công tác cải cách hành chính của các cơ quan,  Sở Nội vụ (tháng 01) đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ Ban hành Chương trình hành động nâng cao hiệu  Quý II 27 quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018 ­  Sở Nội vụ (tháng 5) 2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp  Quý I 28 Sở TN&MT huyện (tháng 01) Ban hành quy chế thu thập, quản lý khai thác,  Quý II 29 chia sẻ và sử dụng thông tin; dữ liệu tài nguyên  Sở TN&MT (tháng 4) môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ 30 Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết  Sở TN&MT Quý II định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định  (tháng 4)
 17. công nhận hòa giải thành  Phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất  Quý III 31 và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng  Sở TN&MT (tháng 7) lúa (dưới 10ha) trong năm 2018 Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất định kỳ 05 năm  Quý IV 32 Sở TN&MT (2015 ­ 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tháng 10) Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  Quý IV 33 đến năm 2020 của quận, huyện trên địa bàn  Sở TN&MT (tháng 10) thành phố Cần Thơ Ban hành quy chế hoạt động của đội ứng cứu sự  34 cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà  Sở TT&TT Quý II nước thành phố  Triển khai xác định cấp độ an toàn hệ thống  35 Sở TT&TT Quý III thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ­CP Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông  Quý IV 36 Sở TT&TT tin trong cơ quan nhà nước thành phố năm 2019 (tháng 12) Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn  Quý IV 37 Sở TT&TT thông thụ động của doanh nghiệp viễn thông  (tháng 12) Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2016/QĐ­ UBND ngày 24/02/2016 của UBND thành phố  Quý IV 38 Sở VH,TT&DL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền  (tháng 12) hạn và cơ cấu tổ chức của Sở  Ban hành đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp  Sở Công  39 Quý II theo hướng hiện đại  Thương Quy định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển  Sở Công  40 sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp  Quý IV Thương hỗ trợ  Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thành  Sở Công  41 Quý IV phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Thương Kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn công trình lưới  Sở Công  42 Quý I ­ IV điện cao áp trên địa bàn thành phố Thương Kiện toàn Ban Chỉ đạo cung cấp và tiết kiệm  Sở Công  43 Quý I ­ IV điện trên địa bàn thành phố  Thương Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố  Sở Công  44 Quý I hóa chất cấp thành phố  Thương Phê duyệt đề án "Hỗ trợ di dời các cơ sở sản  xuất công nghiệp nằm xen kẻ trong khu dân cư  Sở Công  45 gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công  Quý I Thương nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay  đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"  Quy định mức hỗ trợ chương trình xúc tiến  Sở Công  46 Quý II thương mại thành phố  Thương Ban hành đề án quy hoạch Trung tâm logistics  Sở Công  47 hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trọng điểm vùng  Quý I Thương đồng bằng sông Cửu Long  Ban hành đề án quy hoạch chợ siêu thị, trung tâm  Sở Công  48 Quý II thương mại  Thương 49 Phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại  Sở Công  Quý II
 18. thành phố giai đoạn 2025, định hướng đến năm  Thương 2030 Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý  Sở Công  50 chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên  Quý I Thương địa bàn thành phố Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế  51 Sở KH&ĐT Quý I ­ xã hội 05 năm 2016 ­ 2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công  52 trung hạn 05 năm 2016 ­ 2020 thành phố Cần  Sở KH&ĐT Quý I Thơ  Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư  53 theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành  Sở KH&ĐT Quý I phố  Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực  54 hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu  Sở KH&ĐT Quý I Quốc gia giai đoạn 2016 ­ 2020 Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi  55 Sở KH&ĐT Quý I Chính phủ nước ngoài Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm  Quý I 56 Sở LĐ­TB&XH 2018 (tháng 3) Điều chỉnh giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước  57 Sở Xây dựng Quý I ­ II đối với cá nhân và tổ chức đang thuê Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản  58 lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình  Sở Xây dựng Quý III xây dựng trên địa bàn thành phố Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản  59 lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công  Sở Xây dựng Quý III xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến  60 khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội  Sở Xây dựng Quý I ­ IV trên địa bàn thành phố Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên  Quý I 1 Sở GD&ĐT địa bàn thành phố năm 2018  (tháng 01) Tổ chức các hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm  Quý I (tháng  2 Ban Dân tộc Thmây năm 2018  3) Quý II, IV Kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với  3 Ban Dân tộc (tháng 6, tháng  đồng bào dân tộc thiểu số 12) Công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa  Quý I 4 Sở Tư pháp văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 (tháng 01) Quý I 5 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 Sở Tư pháp (tháng 01) Quý I 6 Công tác pháp chế năm 2018 Sở Tư pháp (tháng 01) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở  Quý I 7 cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân  Sở Tư pháp (tháng 01) cơ sở và thực hiện quy ước năm 2018 8 Công tác bồi thường nhà nước ­ giao dịch bảo  Sở Tư pháp Quý I
 19. đảm năm 2018 (tháng 01) Công tác Hộ tịch ­ Quốc tịch ­ Chứng thực ­ Nuôi  Quý I 9 Sở Tư pháp con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2018 (tháng 01) Quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động tư  Quý I 10 Sở Tư pháp vấn pháp luật năm 2018 (tháng 01) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công  Quý I 11 Sở Tư pháp chứng năm 2018 (tháng 01) Xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực  Quý I 12 giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm  Sở Tư pháp (tháng 01) 2018 Quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài  Quý I 13 Sở Tư pháp sản trên địa bàn thành phố năm 2018 (tháng 01) Triển khai thực hiện chế định thừa phát lại năm  Quý I 14 Sở Tư pháp 2018 (tháng 01) Quý I 15 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 Sở Tư pháp (tháng 01) Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi  Quý I 16 Sở Tư pháp phạm hành chính năm 2018 (tháng 01) Thực hiện các đề án về phổ biến giáo dục pháp  Quý I 17 Sở Tư pháp luật giai đoạn 2017 ­ 2021 (tháng 3) Quý I, III Triển khai các Luật mới được Quốc hội thông  18 Sở Tư pháp (tháng 3, tháng  qua trong năm 2018 8) Kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến giáo  Quý III 19 Sở Tư pháp dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở (tháng 8) Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã  Quý III 20 Sở Tư pháp hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 (tháng 9) Quý IV 21 Thanh tra năm 2019 Thanh tra TP (tháng 12) Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm  22 Sở NN&PTNT Quý I 2018 23 Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018  Sở Nội vụ Quý I 24 Công tác thanh niên năm 2018 Sở Nội vụ Quý I 25 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 Sở Nội vụ Quý I Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và  26 Sở Nội vụ Quý I công tác khen thưởng của thành phố năm 2017 Thống kê Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của  27 thanh niên thành phố Cần Thơ thời kỳ công  Sở Nội vụ Quý III nghiệp hóa, hiện đại hóa Tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua năm  28 2018 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc  Sở Nội vụ Quý III Trung ương 29 Xuất bản quyển "Người tốt việc tốt" tập 13 Sở Nội vụ Quý III Quý IV 30 Công tác cải cách hành chính năm 2019 Sở Nội vụ (tháng 12) Quý IV 31 Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 Sở Nội vụ (tháng 12) 32 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 Sở Nội vụ Quý IV
 20. (tháng 12) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên  Quý IV 33 Sở Nội vụ chức thành phố Cần Thơ năm 2019 (tháng 12) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã  Quý IV 34 Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ năm 2019 (tháng 12) Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi  Quý IV 35 Sở Nội vụ đua, khen thưởng năm 2018 (tháng 12) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong  Quý IV 36 Sở Nội vụ trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018 (tháng 12) Quý II 37 Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 Sở TN&MT (tháng 6) 38 Tổ chức Hội sách lần thứ III năm 2019 Sở TT&TT Quý III Thực hiện đề án "Xây dựng, phát triển con  người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công  Quý I 39 Sở VH,TT&DL nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm  (tháng 01) 2030" Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, di sản văn  Quý II 40 hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh  Sở VH,TT&DL (tháng 4) gắn với phát triển du lịch  Tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ  Quý IV 41 Sở VH,TT&DL III năm 2020 (tháng 10) Triển khai thực hiện chương trình phát triển  Sở Công  Quý I 42 ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 trên địa  Thương (tháng 02) bàn thành phố  Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm  Sở Công  Quý II 43 2018 và dịp Tết Nguyên đán năm 2019 Thương (tháng 6) Triển khai thực hiện chương trình hành động  của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12­CT/TW  ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường  Quý I 44 sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo  Công an TP (tháng 01) an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội  nhập kinh tế quốc tế Sau khi Bộ  KH&ĐT ban  hành Chiến  45 Triển khai Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài Sở KH&ĐT lược quốc gia  về thu hút đầu  tư nước ngoài Phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn  Quý I 46 Sở LĐ­TB&XH thành phố Cần Thơ (tháng 01) Thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em năm  Quý I 47 Sở LĐ­TB&XH 2018 (tháng 02) Quý I 48 Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2018 Sở LĐ­TB&XH (tháng 02) Thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham  Quý I 49 gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em năm  Sở LĐ­TB&XH (tháng 3) 2018 50 Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu Sở LĐ­TB&XH Quý I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản