Quyết định số 355/1998/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 355/1998/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 355/1998/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 355/1998/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 355/1998/QĐ-UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY CH V T CH C VÀ HO T Đ NG C A TRUNG TÂM QU N LÝ VÀ ĐI U HÀNH V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG THÀNH PH H CHÍ MINH THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; - Căn c Thông báo s 164/TB ngày 30/12/1995 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Th tư ng Chính ph v chính sách v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh ; - Ti p theo Quy t đ nh s 4196/QĐ-UB-NC ngày 12/9/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c cho phép thành l p Trung tâm qu n lý và đi u hành v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh ; - Xét đ ngh c a Giám đ c S Giao thông công chánh (t trình s 407/TTr-TC ngày 21/11/1997) và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (t trình s 271/TCCQ ngày 22/11/1997) ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Phê duy t Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Trung tâm qu n lý và đi u hành v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh thu c S Giao thông công chánh (kèm theo quy t đ nh này). Đi u 2.- Quy t đ nh có hi u l c t ngày ký ban hành. Đi u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chánh thành ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Giám đ c S Giao thông công chánh và Giám đ c Trung tâm qu n lý và đi u hành v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH T CH PHÓ CH T CH Vũ Hùng Vi t QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A TRUNG TÂM QU N LÝ VÀ ĐI U HÀNH V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 355/1998/QĐ-UB-NC ngày 19/01/1998 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) Chương I PHÁP NHÂN VÀ NGUYÊN T C HO T Đ NG C A TRUNG TÂM QU N LÝ VÀ ĐI U HÀNH V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG THÀNH PH H CHÍ MINH Đi u 1.- Trung tâm qu n lý và đi u hành v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh (g i t t là Trung tâm) tr c thu c S Giao thông công chánh :
  2. Trung tâm là đơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, đư c c p kinh phí t Ngân sách Nhà nư c; m tài kho n t i kho b c và Ngân hàng Nhà nư c đ ho t đ ng theo quy đ nh. Tr s Trung tâm đ t t i : 102 Ký Con, phư ng Nguy n Thái Bình, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Đi n tho i liên l c : 8.224.913-8.294.705 Đi u 2.- Trung tâm ho t đ ng theo nguyên t c : 2.1- Ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Giám đ c S Giao thông công chánh thành ph và qu n lý Nhà nư c c a cơ quan ch c năng có liên quan theo phân công phân c p qu n lý ngành và qu n lý t ch c c a thành ph . 2.2- M i ho t đ ng c a Trung tâm ph i đ m b o tuân th theo lu t pháp hi n hành, các văn b n pháp quy có liên quan và các ch trương, chính sách c a thành ph . 2.3- Trung tâm làm vi c theo đ nh hư ng c i cách và luôn đ i m i phương pháp ho t đ ng đáp ng k p th i yêu c u c a ngành và nhu c u phát tri n c a c ng đ ng dân cư thành ph . T ng bư c chuyên môn hóa, hi n đ i hóa theo ngành, đ m b o ch t lư ng công tác và nâng cao hi u qu ph c v nhu c u xã h i. 2.4- B o đ m nguyên t c Đ ng lãnh đ o trong các đ nh hư ng quy ho ch chi n lư c phát tri n chuyên ngành t i Trung tâm. 2.5- Ch p hành nghiêm túc ch đ báo cáo, th ng kê và th c hi n đ y đ Ngh quy t c a c p trên v t ch c và qu n lý chuyên ngành. Chương II CH C NĂNG, NHI M, V VÀ QUY N H N C A TRUNG TÂM Đi u 3.- V công tác qu n lý v n t i hành khách công c ng (HKCC) : Căn c phương hư ng, chi n lư c quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i và phương án ph c h i, phát tri n m ng lư i v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh. 3.1- Tham gia nghiên c u xây d ng quy ho ch và k ho ch v cơ s h t ng, đ u tư k thu t ph c v nhu c u v n chuy n hành khách công c ng c a thành ph . 3.2- Tham mưu cho S Giao thông công chánh xây d ng quy ho ch v lu ng tuy n, đi u ch nh lu ng tuy n không còn phù h p (k c đư ng sông) ; quy ho ch b n bãi đ u d ng xe (và b n đư ng th y v n t i hành khách công c ng) chuyên ngành và cơ s h t ng ph c v t i ưu cho v n t i hành khách công c ng như : nhà đi u khi n Trung tâm, các tr m đi u khi n t ng khu v c, Tr m trung chuy n hành khách gi a các tuy n, đi m quay đ u xe (tàu th y v n t i hành khách công c ng), đi m đón khách, tr m ch (b và th y), h th ng thông tin-liên l c,…v.v. 3.3- Xây d ng k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n nh m đ m b o công tác v n t i hành khách công c ng (đư ng b và đư ng th y n i đ a) phát tri n theo quy ho ch c a ngành. T ch c tri n khai th c hi n quy ho ch và k ho ch đã đư c khi đư c phê duy t. 3.4- Ki n ngh v i y ban nhân dân thành ph (thông qua S Giao thông công chánh) s a đ i, b sung ho c bãi b nh ng quy đ nh có liên quan công tác qu n lý – đi u hành v n t i hành khách công c ng (đư ng b và đư ng th y n i đ a) trên đ a bàn thành ph không còn phù h p trong xu hư ng phát tri n chung c a thành ph . 3.5- Giúp Giám đ c S Giao thông công chánh trong vi c hư ng d n đi u ki n, tiêu chu n đ đư c c p phép v n t i hành khách công c ng trong thành ph (n i và ngo i thành). Trung tâm là đ u m i th lý h sơ và đ xu t c p phép v n t i hành khách công c ng trình Giám đ c S Giao thông công chánh quy t đ nh. Trong quá trình qu n lý, giám sát hi n trư ng phát hi n ch phương ti n (ho c phương ti n) vi ph m quy ch t ch c ho t đ ng v n t i hành khách công c ng c a ngành, Trung tâm đư c l p biên b n đình ch ho t đ ng trên các lu ng tuy n thu c th m quy n qu n lý và ki n ngh S Giao thông công chánh thu h i gi y phép đã c p cho ch phương ti n ho c phương ti n vi ph m. 3.6- Th a y quy n c a Giám đ c S Giao thông công chánh, Trung tâm đư c làm ch đ u tư m t s d án công trình đư c duy t thu c nhóm C đ u tư cho cơ s h t ng ph c v m ng lư i v n t i HKCC (đư ng b và đư ng th y n i đ a). 2
  3. 3.7- Khai thác và l p phương án liên k t, h p tác kh thi v đ u tư phát tri n v n t i hành khách công c ng trên đ a bàn thành ph (k c d án có tài tr c a nư c ngoài ho c t ch c qu c t ) thông qua S Giao thông công chánh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 3.8- Ph i h p v i l c lư ng c nh sát giao thông (đư ng b và đư ng th y) h tr ki m tra, giám sát và x lý các vi ph m v h p đ ng v n t i hành khách công c ng trên đ a bàn thành ph . 3.9- Nghiên c u đ xu t v i y ban nhân dân thành ph (thông qua S Giao thông công chánh) v chính sách ưu đãi (ho t đ ng công ích) c a Nhà nư c đ i v i các phương ti n tham gia v n t i hành khách công c ng trên đ a bàn thành ph như : mi n ho c gi m thu ; gi m các lo i phí ; tr giá và bù l . Đi u 4.- V công tác qu n lý b n bãi, cơ s h t ng ph c v v n t i hành khách công c ng. 4.1- Qu n lý các cơ s h t ng ph c v v n t i hành khách công c ng (tr các b n bãi ph c v v n t i hành khách liên t nh đã đư c giao cho các doanh nghi p Nhà nư c B n xe qu n lý). Thi t l p h th ng cơ s đi u hành h p lý đ đ m b o công tác đi u hành nhanh nh y k p th i như ; nhà đi u khi n Trung tâm và các tr m đi u hành khu v c có trang thi t b theo dõi thông tin c n thi t và t ng bư c đư c hi n đ i hóa. 4.2- Thư ng xuyên ki m tra các b n bãi đ phương ti n (v n t i hành khách công c ng đư ng b và đư ng th y n i đ a), đi m đón khách, tr m ch , đi m đ xe d c đư ng đ k p th i có các bi n pháp xây d ng m i, s a ch a, thay th , b sung, b o đ m t t cơ s h t ng cho v n t i hành khách công c ng đáp ng yêu c u ph c v hành khách văn minh, l ch s . 4.3- K p th i báo cáo các cơ quan ch c năng có liên quan c a thành ph l p biên b n đình ch các công trình xây d ng không h p pháp ho c không đúng gi y phép làm nh hư ng tr c ti p ho c gián ti p đ n vi c ph c v v n t i hành khách công c ng mà Trung tâm th a hành qu n lý. Đi u 5.- V công tác đi u hành v n t i hành khách công c ng : 5.1- Giám sát th c hi n các h p đ ng kinh t và quy ch v n t i hành khách công c ng, thanh lý h p đ ng và x lý các vi ph m h p đ ng theo quy đ nh hi n hành. 5.2- Giám sát các t ch c v n t i hành khách công c ng trên các lĩnh v c : ch t lư ng ph c v hành khách, k thu t phương ti n, lu ng tuy n, gi đi và đ n b t bu c c a phương ti n. 5.3- Trên cơ s tiêu chu n ph c v hành khách đư c quy đ nh cho t ng lu ng tuy n, quy ch v ho t đ ng c a các lo i phương ti n v n t i hành khách công c ng c a ngành giao thông v n t i ban hành, Trung tâm t ch c ký h p đ ng v i các doanh nghi p v n t i hành khách công c ng trên t ng lu ng tuy n (đư ng b và đư ng th y trên đ a bàn thành ph ). 5.4- L p biên b n t m th i đình ch các phương ti n v n t i hành khách công c ng không th c hi n đúng h p đ ng và quy ch ho t đ ng v n t i hành khách công c ng c a ngành. 5.5- Đi u hòa, ph i h p ho t đ ng c a các phương ti n v n t i hành khách công c ng thu c m i thành ph n kinh t trên các tuy n, đáp ng yêu c u đi l i thu n l i c a nhân dân thành ph . Đi u 6.- V công tác áp d ng ti n b Khoa h c-k thu t : 6.1- T ch c, ph bi n thông tin khoa h c k thu t và công ngh tiên ti n, nh t là công ngh tiên ti n trong qu n lý và đi u hành v n t i hành khách công c ng trong và ngoài nư c. T ch c nghiên c u và ng d ng các công ngh tiên ti n đó trong tác nghi p c a Trung tâm. 6.2- Nghiên c u đ xác đ nh h p lý ch ng lo i, t i tr ng các phương ti n và phương th c v n t i hành khách công c ng trong đ a bàn thành ph phù h p v i quy mô lu ng tuy n và nhu c u đi l i c a khách. 6.3- Nghiên c u bi n pháp th c hi n công tác ti p th trong v n t i hành khách công c ng như vi c bán vé tháng, xây d ng b n đ đi xe buýt v.v… Đi u 7.- V chính sách, ch đ : 7.1- Đ xu t các chính sách, đ nh m c, đơn giá, giá các lo i cư c v n t i hành khách công c ng, l phí b n bãi, các quy đ nh v th ch có liên quan đ n công tác qu n lý và phát tri n v n t i hành khách công c ng thông qua S Giao thông công chánh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo quy đ nh hi n hành. 3
  4. 7.2- T ch c ph bi n, tuyên truy n, hư ng d n, đôn đ c, thanh ki m tra vi c th c hi n pháp lu t chuyên ngành v i m i đ i tư ng có liên quan đ n ho t đ ng v n t i hành khách công c ng và các công trình ph c v v n t i hành khách công c ng. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng đi u tra x lý nh ng vi ph m phát sinh. Chương III QU N LÝ TÀI CHÍNH – K TOÁN Đi u 8.- 8.1- Trung tâm qu n lý tài chánh và kinh phí ho t đ ng theo ch tiêu k ho ch đư c giao hàng năm và t ng quý trong năm. Phương án thu chi tài chánh ph i đư c cơ quan tài chánh có th m quy n và S Giao thông công chánh phê duy t. 8.2- Trung tâm đư c b sung kinh phí, trang b phương ti n đ th c hi n ch c năng, nhi m v t ngu n phí c p phép v n t i hành khách công c ng, phí lưu đ u b n bãi (ngoài b n bãi đã giao doanh nghi p Nhà nư c có liên quan qu n lý), ch đ u xe trên đư ng và ngu n thu ph t do ch phương ti n (ho c phương ti n) vi ph m h p đ ng v n t i hành khách công c ng. Các ngu n thu và đư c b sung nói trên ph i đ m b o theo quy đ nh hi n hành và đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. 8.3- Nghiên c u, đ xu t v i y ban nhân dân thành ph (thông qua S Giao thông công chánh) k ho ch t ch c, s d ng và phát tri n qu v n t i hành khách công c ng (đư ng b và đư ng th y n i đ a) đư c hình thành t các ngu n thu nêu t i đi m 8.2 nói trên. 8.4- Đ m b o th c hi n đúng chính sách, ch đ tài chính-k toán theo quy đ nh c a Nhà nư c ; s d ng ngu n kinh phí ho t đ ng đúng m c đích và đ t hi u qu kinh t -xã h i c a thành ph . Chương IV H TH NG VÀ CƠ C U T CH C Đi u 9.- 9.1- Trung tâm qu n lý và đi u hành v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh do m t Giám đ c đi u hành tr c ti p, có m t đ n hai Phó Giám đ c giúp vi c. Phó Giám đ c đư c phân công m t s công vi c và ch u trách nhi m trư c Giám đ c v k t qu công vi c đư c giao. Giám đ c Trung tâm do y ban nhân dân thành ph b nhi m theo đ ngh c a Giám đ c S Giao thông công chánh. Phó Giám đ c do Giám đ c S Giao thông công chánh b nhi m theo phân công, phân c p qu n lý cán b c a thành ph . 9.2- H th ng và cơ c u t ch c c a Trung tâm : 1- Cơ quan Trung tâm : - Ban Giám đ c - Phòng K ho ch Đi u đ - Phòng Qu n lý B n bãi - Phòng T ch c hành chánh - Phòng K toán Tài chánh. 2- Các b ph n giám sát đi u hành : - Tr m Đi u hành v n t i Sàigòn (D ki n m thêm tr m đi u hành v n t i Gia Đ nh và Ch L n). - Đ i thu phí đ u xe ôtô s 1 (D ki n m thêm Đ i thu phí đ u xe ôtô s 2,3) (Kèm sơ đ t ch c). Chương V 4
  5. CÔNG TÁC LAO Đ NG – TI N LƯƠNG Đi u 10.- 10.1- Trên cơ s biên ch lao đ ng s nghi p đư c c p trên phê duy t, tiêu chu n nghi p v công ch c, viên ch c Nhà nư c, Trung tâm có k ho ch tuy n d ng, s p x p b trí h p lý theo ch c danh và theo công vi c ph i đ m nh n, đ m b o cho ho t đ ng c a Trung tâm đư c bình thư ng. 10.2- Qu n lý công ch c, viên ch c và lao đ ng theo quy đ nh và theo phân c p, đ ngh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng k lu t, x p lương đ i v i các ch c danh công ch c, viên ch c Nhà nư c do Trung tâm tr c ti p qu n lý. 10.3- Th c hi n đ y đ ch đ lao đ ng ti n lương đư c quy đ nh trong B lu t lao đ ng và quy ch công ch c Nhà nư c. Chương VI M I QUAN H Đi u 11.- Trong n i b Trung tâm : 11.1- Trung tâm đư c t ch c và làm vi c theo ch đ Th trư ng ; c p y Đ ng th c hi n ch c năng lãnh đ o và ki m tra các m t ho t đ ng c a Trung tâm nh m đ m b o th c hi n t t nhi m v c a Trung tâm theo đúng đư ng l i, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c, t o đi u k n thu n l i cho Giám đ c Trung tâm làm tròn nhi m v đư c giao. 11.2- Đ i v i các đoàn th trong Trung tâm – Là t ch c qu n chúng quan tr ng c a đơn v , cùng k t h p trong vi c v n đ ng t ch c, rèn luy n, giáo d c công ch c viên ch c thi đua công tác, tham gia qu n lý cơ quan. Giám đ c ph i l ng nghe ý ki n và t o đi u ki n thu n l i cho các đoàn th trên ho t đ ng nh m th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a mình. 11.3- Đ i v i các b ph n tr c thu c Trung tâm, Giám đ c có trách nhi m qu n lý toàn di n, th c hi n ki m tra, ch đ o ho t đ ng theo các quy đ nh c a ngành và n i quy c a Trung tâm. Các b ph n này ph i báo cáo thư ng xuyên, đ nh kỳ ho c đ t xu t m i ho t đ ng ho c phát sinh trong lĩnh v c công tác đư c giao v i Giám đ c Trung tâm m t cách trung th c, k p th i và đúng quy đ nh. Đi u 12.- Đ i v i cơ quan ch qu n tr c ti p. 12.1- S Giao thông công chánh là cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p và toàn di n đ i v i Trung tâm. 12.2- Trung tâm nh n m i ch th c a S Giao thông công chánh và tri n khai th c hi n k p th i n i dung ch th đư c giao. 12.3- Đ m b o ch đ báo cáo v ti n đ và th c hi n các ch tiêu k ho ch đư c giao. 12.4- V i các b ph n giúp vi c S Giao thông công chánh, Trung tâm ch u s giúp đ , hư ng d n v ch tiêu k ho ch đ hoàn thành nhi m v đư c giao. Đi u 13.- Đ i v i các cơ quan ch c năng chuyên ngành có liên quan c a thành ph . Trung tâm đư c quan h tr c ti p đ ph i h p th c hi n nhi m v theo chương trình k ho ch đã tri n khai. Trong trư ng h p vư t quá th m quy n quy đ nh, Giám đ c Trung tâm ph i th nh th ý ki n c a Giám đ c S Giao thông công chánh. Đi u 14.- Đ i v i chính quy n đ a phương. 14.1- Trung tâm ch u s qu n lý c a chính quy n đ a phương, s t i v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, v qu n lý dân cư và lao đ ng, v k t c u h t ng trên cơ s lu t pháp Nhà nư c và c a thành ph . 14.2- y ban nhân dân đ a phương có trách nhi m t o đi u ki n thu n l i đ Trung tâm ho t đ ng theo ch c năng, nhi m v đư c Nhà nư c giao. Chương VII ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15.- Quy ch này có hi u l c k t ngày y ban nhân dân thành ph phê duy t. 5
  6. Đi u 16.- T t c công ch c viên ch c c a Trung tâm có trách nhi m thi hành theo n i dung b n Quy ch này. Đi u 17.- y ban nhân dân thành ph có th m quy n s a đ i, b sung Quy ch khi c n thi t theo đ ngh c a Giám đ c S Giao thông công chánh. Đi u 18.- Các n i dung trong b n Quy ch này không đư c gi i thích trái v i các quy đ nh hi n hành có liên quan c a Nhà nư c và c a thành ph . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C SƠ Đ TRUNG TÂM QU N LÝ & ĐI U HÀNH V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG TP.HCM 6
Đồng bộ tài khoản