Quyết định số 359/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 359/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 359/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 359/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 359/Q -BXD Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N NĂNG L C TH C HI N CÁC PHÉP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng; Căn c Quy t nh s 1468/Q -BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 v vi c u quy n cho V trư ng V Khoa h c công ngh và môi trư ng ký Quy t nh công nh n năng l c th c hi n các phép th c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. Xét h sơ ăng ký công nh n phòng thí nghi m c a Công ty TNHH tư v n xây dung Hưng Nghi p ngày 1 tháng 8 năm 2009; QUY T NNH: i u 1. Công nh n Phòng thí nghi m a ch t n n móng thu c Công ty TNHH tư v n xây dung Hưng Nghi p, mã s LAS-XD457, a ch : S 860/60-Z3-Xô Vi t Ngh Tĩnh-Phư ng 26-Qu n Bình Th nh-Tp. H Chí Minh, ư c th c hi n các phép th nêu trong b ng danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký n h t ngày 17 tháng 8 năm 2012. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng cơ s qu n lý phòng thí nghi m nêu t i i u 1 và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V KHCN VÀ MÔI Nơi nh n: TRƯ NG - Như i u 1 - Lưu : VP, V KHCN-MT-BXD
  2. TS. Nguy n Trung Hoà DANH M C CÁC PHÉP TH VÀ PHƯƠNG PHÁP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD 457 (Kèm theo Quy t nh s : 359 /Q -BXD, ngày 17 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng) TT Tên phép th Cơ s pháp lý ti n hành th 1 Th nghi m cơ lý t trong Phòng - Xác nh kh i lư ng riêng( t tr ng ) TCVN 4195:95 - Xác nh Nm và hút Nm TCVN 4196:95 - Xác inh gi i h n d o, gi i h n ch y TCVN 4197:95 - Xác nh thành ph n c h t TCVN 4198:95 - Xác nh s c ch ng c t trên máy c t ph ng. TCVN 4199:95 - Xác nh tính nén lún trong i u ki n không n hông TCVN 4200:95 - Xác nh ch t tiêu chuNn TCVN 4201:95 - Xác nh kh i lư ng th tích (dung tr ng) TCVN 4202:95 - Thí nghi m s c ch u t i c a t (CBR)- Trong phòng 22TCN 332- 06 thí nghi m - Xác nh các ch tiêu c a t trên máy nén 3 tr c BS 1377:90 (UU;CU;CD;CV) - Thí nghi m nén 1 tr c có n hông ASTM D 2166-01 2 Th nghi m t i hi n trư ng - o dung tr ng, Nm c a t b ng PP dao ai 22TCN 02-71 - Nm; Kh i lư ng TT c a t trong l p k t c u b ng 22TCN 346:06 PP rót cát - PP th nghi m X modul àn h i "E"n n ư ng b ng 22TCN 211:06 t m ép l n - X mô un àn h i "E"chung c a áo ư ng b ng c n 22TCN 251:98 Ben kelman - o chuy n v ngang c a công trình TCXD 203:97 - o lún công trình TCXDVN 271:02 - Thí nghi m xuyên tĩnh (CPT) TCXD 174:89 - Thí nghi m c t cánh hi n trư ng (FVT) ASTM D2573-94
  3. - Thí nghi m xuyên tiêu chuNn (th nghi m SPT) TCXD 226: 99 - C c-PP thí nghi m b ng t i tr ng tĩnh ép d c tr c TCXDVN 269: 02 - Thí nghi m c c khoan nh i b ng PP siêu âm TCXDVN 358:05 - Thí nghi m c c b ng phương pháp bi n d ng l n ASTM D4945-00 (PDA) - Thí nghi m bi n d ng nh (PIT) TCXDVN 359:05 - o chuy n v ngang c a công trình TCXD 203:97 - o m c nư c ng m áp l c nư c l r ng BS 5930 P 20; 23;81 Ghi chú: Phòng ư c phép th c hi n các phép th trên theo tiêu chu n nư c ngoài tương ương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
Đồng bộ tài khoản