Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
7
download

Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT về Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 36 /2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B CHO NGƯ I ĐI U KHI N XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯ NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b cho ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính và th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như Đi u 3; - VP Chính ph ; - Các B : Công an, Qu c phòng, Tài chính, LĐ - TB&XH; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); H Nghĩa Dũng - Công báo; - Lưu VT, TCCB. QUY CH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B CHO NGƯ I ĐI U KHI N XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯ NG b (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 36 /2006/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i). Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh v vi c b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b cho ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b trên lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân liên quan đ n vi c b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b cho ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . 2. Quy ch này không áp d ng đ i v i ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đư ng b thu c B Qu c phòng, B Công an th c hi n nhi m v qu c phòng, an ninh. 1
  2. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b bao g m xe máy thi công, xe máy nông nghi p, lâm nghi p di chuy n trên đư ng b đang khai thác. 2. Ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b (sau đây g i t t là Ch ng ch ) là gi y ch ng nh n c p cho ngư i có đ đi u ki n theo quy đ nh c a Quy ch này đ đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . Chương 2 B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B Đi u 4. Đi u ki n d h c b i dư ng 1. Là công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài đư c phép cư trú t i Vi t Nam. 2. Đ 18 tu i tr lên. 3. Có đơn đ ngh h c b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b theo quy đ nh t i Ph l c I c a Quy ch này. Đi u 5. Cơ s b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b 1. Cơ s đào t o lái xe ô tô. 2. Cơ s đào t o c p b ng ho c ch ng ch ngh cho ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng có đ các đi u ki n sau: a) Phòng h c Lu t Giao thông đư ng b có đ tài li u gi ng d y, sa hình, bi n báo hi u giao thông đư ng b theo quy đ nh; b) Giáo viên gi ng d y ph i có trình đ trung c p chuyên ngành tr lên; có Ch ng ch sư ph m và am hi u lu t giao thông đư ng b . Đi u 6. Chương trình b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b TT N i dung h c S ti t h c 1 Lu t Giao thông đư ng b . 12 2 Đi u l báo hi u đư ng b Vi t Nam. 8 3 Quy đ nh x x lý v vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b . 4 4 Quy đ nh v c p đăng ký, bi n s ; ki m đ nh xe máy chuyên dùng tham gia giao 3 thông đư ng b . 5 Ôn t p, ki m tra 5 T ng c ng 32 Đi u 7. Trách nhi m c a cơ s b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b . 1. Tuy n sinh và đào t o theo n i dung, chương trình quy đ nh. 2. Đăng ký l p h c và đ a đi m b i dư ng ki n thq c pháp lu t giao thông đư ng b v i S Giao thông v n t i, Giao thông công chính. 3. T ch c ki m tra và c p Ch ng ch cho ngư i h c. 4. Thu và s d ng h c phí theo quy đ nh. 5. Báo cáo S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính công tác b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b theo quy đ nh. Chương 3 2
  3. C P VÀ THU H I CH NG CH Đi u 8. Ch ng ch 1. Ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b , ngoài vi c ph i có b ng ho c ch ng ch ngh đi u khi n xe máy chuyên dùng do cơ s đào t o ngh c p, còn ph i có Ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b . 2. M u Ch ng ch đư c quy đ nh t i Ph l c II c a Quy ch này. 3. Ch ng ch có giá tr không th i h n và đư c s d ng trong ph m vi c nư c. Đi u 9. C p Ch ng ch 1. Sau 05 ngày làm vi c, đ i v i ngư i đã qua ki m tra và đư c th trư ng cơ s đào t o ra quy t đ nh công nh n đ t k t qu . 2. Sau 05 ngày làm vi c, đ i v i ngư i có Gi y phép lái xe ôtô có s gi h c lu t giao thông đư ng b cao hơn s gi h c quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này và có b ng ho c ch ng ch chuyên môn đi u khi n xe máy chuyên dùng do cơ s đào t o ngh c p còn hi u l c và có đơn đ ngh c p Ch ng ch theo m u quy đ nh t i Ph l c III c a Quy ch này. Đi u 10. C p l i Ch ng ch 1. Ngư i có Ch ng ch b m t ho c b hư h ng và có tên trong h sơ lưu t i nơi c p Ch ng ch đư c xét c p l i Ch ng ch . 2. H sơ c p l i bao g m: a) Đơn xin c p l i Ch ng ch theo m u quy đ nh t i Ph l c IV c a Quy ch này; b) Ch ng ch b h ng ho c đơn trình báo m t có xác nh n c a U ban nhân dân phư ng, xã, nơi cư trú ho c th trư ng cơ quan, đơn v . 3. Th i h n c p l i sau 05 ngày k t ngày nh n đ h sơ h p l . Đi u 11. Thu h i Ch ng ch Ngư i có Ch ng ch b thu h i trong các trư ng h p phát hi n có hành vi vi ph m quy đ nh c a Quy ch này. Chương 4 TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ Đi u 12. C c Đư ng b Vi t Nam 1. T ch c hư ng d n th c hi n các quy đ nh c a Quy ch này. 2. In, phát hành và th ng nh t qu n lý vi c s d ng phôi Ch ng ch trong ph m vi c nư c; 3. Ban hành tài li u b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b cho ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . 4. T ch c thanh tra, ki m tra, t ng h p công tác b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b trong ph m vi c nư c; báo cáo B Giao thông v n t i theo quy đ nh. Đi u 13. S Giao thông v n t i, Giao thông công chính 1. Ki m tra các khoá h c b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b và c p phôi Ch ng ch cho cơ s đào t o. 2. Lưu gi các tài li u có liên quan đ n công tác qu n lý b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b cho ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . 3. Tháng 1 hàng năm báo cáo B Giao thông v n t i (qua C c Đư ng b Vi t nam) v vi c b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b cho ngư i đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . 3
  4. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng PH L C I M U ĐƠN Đ NGH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B (Kèm theo Quy t đ nh s : 36 /2006/ ngày 31 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) nh C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 3x4 cm Đ cl p-T do - H nh phúc ĐƠN Đ NGH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B Kính g i:…………………………………….……..….…………… Tôi là: (ch in hoa) ………….……Qu c t ch……..…………Nam (n )………….. Sinh ngày……….tháng………..năm..……………………………………………… Nơi cư trú.......……………………………….……………………….……………... Đơn v công tác…………………………….……………………………….……… S Gi y ch ng minh nhân dân (ho c H chi u)............................................... do ………………………………….c p ngày……tháng……năm……………………. Đ ngh cho tôi đư c d khóa b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b đ đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . Tôi xin cam đoan nh ng đi u ghi trên đây là đúng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m. …………..ngày…….tháng……..năm………. Ngư i làm đơn (ký, ghi rõ h và tên) G i kèm theo đơn: - 02 nh màu c 3x4 ch p theo ki u Gi y ch ng minh nhân dân. - B n phôtô Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u. PH L C II M U CH NG CH B I DƯ NG KI N TH C V PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B (Kèm theo Quy t đ nh s : 36 /2006/ ngày 31 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc I. M u Ch ng ch S GTVT(GTCC) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 1. Kích thư c: xxxxxxx/MT c l p - T do - H nh phúc CH NG CH B I DƯ NG KI N TH C - Dài 86 mm; PHÁP LU T GIAO THÔNG Ư NG B - R ng 54 mm; H và tên: nh Ngày sinh: 2. Ch t li u: 3x4 cm Nơi cư trú: d u giáp lai 4 Không th i h n
  5. NH NG I U C N CHÚ Ý 1 - Ph i xu t trình Ch ng ch này khi ngư i làm nhi m v - Gi y lo i t t; ki m tra tr t t an toàn giao thông yêu c u theo quy nh. - Có hoa văn ch ng làm gi ; 2. Nghiêm c m hành vi t y xoá, cho mu n Ch ng ch . - Màu vàng nh t, có vi n đ xung quanh. 3. Trư ng h p b m t, h ng Ch ng ch ph i báo ngay cho a. M t trư c cơ quan qu n lý ư c xem xét gi i quy t. S c p ch ng ch b. M t sau: Ghi chú: 1. S c p Ch ng ch ph c v cho công tác qu n lý ngư i đư c c p, bao g m 8 ký t : - Sáu ký t đ u là ch s t nhiên t nh đ n l n. - Hai ký t cu i là mã s c p Ch ng ch . Mã s c p Ch ng ch quy đ nh cho t ng đ a phương theo mã s đăng ký, c p bi n s xe máy chuyên dùng t i Ph l c II c a Quy đ nh v vi c c p đăng ký, bi n s , ki m tra an toàn k thu t và báo v môi trư ng xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đư ng b ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4381/2001/QĐ - BGTVT. ngày 19/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. In Ch ng ch dùng phông ch Vntime, VntimeH: a) M u c a ch và s là m u đen; b) H và tên ngư i đư c c p là ch in hoa; 3. Đóng d u Ch ng ch : Có hai d u đóng trên Ch ng ch : a) D u m c đ c a cơ s đào t o đóng vào ch ký ngư i c p Ch ng ch theo quy đ nh; b) D u n i c a cơ s đào t o đóng giáp lai vào 1/4 góc dư i bên ph i c a nh. PH L C III M U ĐƠN Đ NGH C P CH NG CH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B (Kèm theo Quy t đ nh s : 36 /2006/ ngày 31 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) nh C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 3x4 cm Đ cl p-T do - H nh phúc d u giáp lai ĐƠN Đ NGH C P CH NG CH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B Kính g i:…………………………………….……..….……………. Tôi là: (ch in hoa) ………………Qu c t ch……..…………Nam (n )………….. Sinh ngày……….tháng………..năm……………………………………………… Nơi cư trú......……………………………….……………………….……………... Đơn v công tác…………………………….……………………………….……… S Gi y ch ng minh nhân dân (ho c H chi u)……………..………...………..do …………………………………………c p ngày....tháng ….năm………………… Hi n đã có: + Gi y phép lái xe ô tô do .....................................c p ngày … tháng … năm......... + B ng ho c Ch ng ch ngh đi u khi n xe máy chuyên dùng do …………………. ……..…………………………………………………..c p ngày....tháng....năm....... Đ ngh cho tôi đư c c p l i Ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b đ đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . 5
  6. Tôi xin cam đoan nh ng đi u ghi trên đây là đúng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m. …………..ngày…….tháng……..năm………. Xác nh n c a cơ quan ch qu n Ngư i làm đơn ho c UBND phư ng, xã (ký, ghi rõ h và tên) G i kèm theo đơn: - 2 nh màu c (3x4)cm ch p theo ki u Gi y ch ng minh nhân dân. - B n phôtô Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u, Gi y phép lái xe, b ng (ho c ch ng ch ) đi u khi n xe máy chuyên dùng.. PH L C IV M U ĐƠN Đ NGH C P L I CH NG CH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B (Kèm theo Quy t đ nh s : 36 /2006/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) nh C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 3x4 cm d u Đ cl p-T do - H nh phúc giáp lai ĐƠN Đ NGH C P L I CH NG CH B I DƯ NG KI N TH C PHÁP LU T GIAO THÔNG ĐƯ NG B Kính g i:…………………………………….……..….……………. Tôi là: (ch in hoa) ………………Qu c t ch……..…………Nam (n )………….. Sinh ngày……….tháng………..năm……………………………………………… Nơi cư trú......……………………………….……………………….……………... Đơn v công tác…………………………….……………………………….……… S Gi y ch ng minh nhân dân (ho c H chi u)……………..……...…………..do …………………………………………c p ngày....tháng ….năm………………… Hi n đã có Ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b do ……. .....................................c p ngày … tháng … năm......... + B ng ho c Ch ng ch ngh đi u khi n xe máy chuyên dùng do …………………. ……..…………………………………………………..c p ngày....tháng....năm....... Đ ngh cho tôi đư c c p l i Ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t giao thông đư ng b đ đi u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b . Tôi xin cam đoan nh ng đi u ghi trên đây là đúng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m. …………..ngày…….tháng……..năm………. Xác nh n c a cơ quan ch qu n Ngư i làm đơn ho c UBND phư ng, xã (ký, ghi rõ h và tên) G i kèm theo đơn: - 2 nh màu c (3x4)cm ch p theo ki u Gi y ch ng minh nhân dân. - B n phôtô Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u, - Ch ng ch b h ng ho c đơn trình báo cáo m t có xác nh n c a cơ quan công an ho c U ban nhân dân phư ng, xã. 6
Đồng bộ tài khoản