Quyết định số 36/VGCP-CNTDDV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
259
lượt xem
52
download

Quyết định số 36/VGCP-CNTDDV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/VGCP-CNTDDV về cước vận tải hàng hóa bằng ôtô do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/VGCP-CNTDDV

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/VGCP-CNTDDV Hà N i, ngày 08 tháng 5 năm 1997 QUY T NNH V CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG ÔTÔ TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 5 tháng 1 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Quy t nh s 137/H BT ngày 24 tháng 4 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Căn c Thông tư liên B s 04/LB-VGCP-GTVT ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Ban V t giá Chính ph và B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý giá cư c v n t i ư ng b ; Sau khi trao i v i B Giao thông v n t i và các ngành liên quan, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này bi u cư c và hư ng d n tính cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô áp d ng trong các trư ng h p thanh toán b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c và cư c v n chuy n các m t hàng th c hi n chính sách mi n núi. i u 2. Cư c v n t i hàng hoá b ng ôtô quy nh trong bi u cư c nói t i i u 1 là m c cư c t i a; căn c i u ki n khai thác và chi phí v n t i th c t t i a phương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c cư c c th áp d ng trong ph m vi t nh, thành ph , nhưng không ư c cao hơn m c cư c quy nh trên. Trư ng h p c n quy nh cao hơn m c cư c t i a ph i ư c s ng ý c a Ban V t giá Chính ph . i u 3. Ngoài các i tư ng áp d ng nói t i i u 1, các ch hàng và ch phương ti n có th v n d ng các quy nh v m c cư c và hư ng d n tính cư c ban hành kèm theo quy t nh này tho thu n m c cư c v n chuy n hàng hoá b ng ôtô thu c các i tư ng khác. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 6 năm 1997 và ư c áp d ng i v i toàn b hàng hoá v n chuy n t sau th i i m trên (bao g m c các H p ng v n chuy n ã ư c ký trư c ngày 01 tháng 6 năm 1997 nhưng chưa th c hi n vi c v n chuy n). Các quy nh v cư c v n t i hàng hoá b ng ôtô do Ban V t giá Chính ph quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b .
  2. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) BI U CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG ÔTÔ (Ban hành kèm theo Q s 36/VGCP-CNTDDV ngày 8 tháng 5 năm 1997 c a Ban V t giá Chính ph ) Cư c ph thông: a. Cư c hàng b c 1: t, cát, s i, g ch các lo i. ơn v : ng/t n,km Lo i ư ng C ly 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 5.600 5.940 7.722 9.653 1.584 2 3.000 3.180 4.134 5.168 6.718 3 2.200 2.332 3.032 3.790 4.927 4 1.800 1.910 2.483 3.104 4.035 5 1.530 1.622 2.107 2.634 3.424 6 1.300 1.378 1.792 2.240 2.912 7 1.200 1.272 1.654 2.068 2.688 8 1.120 1.188 1.545 1.931 2.510 9 1.060 1.124 1.462 1.828 2.376 10 1.030 1.092 1.420 1.775 2.308 11 937 1.012 1.336 1.670 2.171 12 864 942 1.244 1.555 2.022 13 840 907 1.206 1.508 1.960 14 807 880 1.170 1.463 1.902 15 794 865 1.150 1.438 1.869
  3. 16 773 835 1.111 1.389 1.806 17 755 823 1.095 1.369 1.780 18 735 801 1.065 1.331 1.730 19 717 782 1.040 1.300 1.690 20 706 770 1.024 1.280 1.664 21 684 746 992 1.260 1.638 22 657 723 971 1.292 1.731 23 640 704 950 1.264 1.694 24 620 682 921 1.225 1.654 25 604 665 898 1.203 1.624 26 590 649 876 1.174 1.585 27 572 635 857 1.148 1.550 28 556 617 833 1.125 1.530 29 540 600 810 1.094 1.488 30 525 583 787 1.062 1.449 31- 35 511 574 776 1.048 1.436 36- 40 498 560 767 1.035 1.420 41- 45 487 548 756 1.021 1.409 46- 50 477 537 745 1.006 1.398 51- 55 468 527 733 990 1.386 56- 60 460 518 725 979 1.371 61- 70 453 510 714 967 1.354 71- 80 447 503 705 956 1.338 81- 90 442 498 698 946 1.325 91-100 438 493 692 938 1.314 T 101 km tr lên 435 489 686 930 1.304 b. Cư c hàng b c 2: + Ngói, lương th c óng bao, á các lo i, g cây, than các lo i, các lo i qu ng, các kim lo i (thanh, th i, d m, t m, lá, ng, dây, cu n...) ư c tính b ng 1,10 l n cư c hàng b c 1.
  4. + G cây ch b ng phương ti n có thi t b t nâng h ư c tăng thêm 15% cư c hàng b c 2. c. Cư c hàng b c 3: + Lương th c r i; xi măng; vôi các lo i; mu i các lo i; phân bón các lo i; xăng d u; thu c tr sâu, tr d ch, thu c ch ng m i m t; sách; báo; gi y vi t; thu c ch a b nh, d ng c y t ; gi ng cây tr ng; các lo i v t tư, máy móc, thi t b chuyên ngành; các lo i hàng dơ bNn c h i ư c tính b ng 1,30 l n cư c hàng b c 1. + Mu i iôt, mu i r i, xăng d u ch b ng xe Stec ư c tăng thêm 20% cư c hàng b c 3 và không ư c tính các kho n ph phí nào khác. HƯ NG D N TÍNH CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG ÔTÔ (Ban hành kèm theo Q s 36/VGCP-CNTDDVngày 8 tháng 5 năm 1997 c a Ban V t giá Chính ph ) 1. Ph m vi áp d ng: Nh ng quy nh v cư c v n t i hàng hoá b ng ôtô trong b n hư ng d n này ư c áp d ng trong các trư ng h p thanh toán b ng ngu n v n ngân sách và tính tr cư c v n chuy n các m t hàng th c hi n chính sách mi n núi c a Nhà nư c ng th i làm căn c cho các doanh nghi p tham kh o trong vi c tho thu n cư c v n t i hàng hoá trong các trư ng h p khác. M c cư c quy nh t i Q s 36/VGCP-CNTDDV ngày 08/5/1997 là m c cư c t i a; các a phương căn c vào tình hình th c t c a a phương quy nh m c cư c c th cho phù h p v i th trư ng cư c v n t i t i a phương. 2. Nh ng quy nh chung: 2.1. Tr ng lư ng hàng hoá tính cư c: - Tr ng lư ng hàng hoá tính cư c là tr ng lư ng hàng hoá th c t v n chuy n k c bao bì (tr tr ng lư ng v t lư ng kê, chèn lót, ch ng bu c). - ơn v tr ng lư ng tính cư c là T n (T). - M t s trư ng h p quy nh tr ng lư ng tính cư c như sau: Trư ng h p ch hàng có s lư ng hàng hoá c n v n chuy n nh hơn tr ng t i ăng ký c a phương ti n; ho c có s lư ng hàng hoá ã x p y thùng xe nhưng v n chưa s d ng h t tr ng t i ăng ký c a xe thì tr ng lư ng tính cư c ư c tính như sau: + N u hàng hoá v n chuy n ch x p ư c dư i 50% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 80% tr ng t i ăng ký phương ti n.
  5. + N u hàng hoá v n chuy n ch x p ư c t 50% n 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 90% tr ng t i ăng ký phương ti n. + N u hàng hoá v n chuy n x p ư c trên 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng tr ng lư ng hàng hoá th c ch . 2.2. Kho ng cách tính cư c: - Kho ng cách tính cư c là kho ng cách th c t v n chuy n có hàng. - N u kho ng cách v n chuy n t nơi g i hàng n nơi nh n hàng có nhi u tuy n v n chuy n khác nhau thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách tuy n ng n nh t. Trư ng h p trên tuy n ư ng ng n nh t không m b o an toàn cho phương ti n và hàng hoá thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách th c t v n chuy n, nhưng hai bên ph i ghi vào h p ng v n chuy n, ho c ch ng t h p l khác. - ơn v kho ng cách tính cư c là kilômet (vi t t t Km). - Kho ng cách tính cư c t i thi u là 1 Km. - Quy tròn kho ng cách tính cư c: S l dư i 0,5 Km không tính, t 0,5 Km n dư i 1 Km ư c tính là 1 Km. 2.3. Lo i ư ng tính cư c: - ư ng ư c chia 5 lo i theo b ng phân c p lo i ư ng c a B Giao thông v n t i: ư ng do a phương qu n lý thì UBND t nh, thành ph tr c thu c TW căn c vào tiêu chuNn quy nh phân c p lo i ư ng c a B GTVT công b lo i ư ng áp d ng trong ph m vi a phương. - V n chuy n hàng hoá trên tuy n ư ng m i khai thông chưa x p lo i, chưa công b c lý thì hai bên ch hàng và ch phương ti n căn c vào tiêu chuNn hi n hành c a B GTVT tho thu n ghi vào h p ng v n chuy n. - M c cư c v n chuy n hàng hoá trên ư ng x u hơn ư ng lo i 5 (k c ư ng m i khai thông) ư c tăng 20% so v i m c cư c ư ng lo i 5; vư t quá 20% ph i ư c s ng ý c a Ban V t giá Chính ph . 3. Các lo i cư c: 3.1. Cư c ph thông: Các lo i ơn giá cư c trong bi u cư c này quy nh cho hàng b c 1; 5 lo i ư ng và 41 c ly v n chuy n. Hàng b c 2, b c 3 ư c tính theo h s i v i hàng b c 1. ơn v tính cư c ph thông là ng/t n kilômet ( /TKm).
  6. Tính cư c theo các c ly: - V n chuy n hàng hoá trên cùng m t lo i ư ng: V n chuy n hàng hoá c lý nào, lo i ư ng nào thì s d ng ơn giá cư c c ly, lo i ư ng ó tính cư c. Ví d 1: V n chuy n 5 t n than á (hàng b c 1) c ly 30 Km, trên ư ng lo i 1. Tính cư c như sau: ơn giá cư c c ly 30 Km, hàng b c 1, ư ng lo i 1 là: 525 /TKm. Cư c ư c thu là: 525 /TKm x 30 Km x 5 T = 78.750 . - V n chuy n hàng hoá trên ch ng ư ng g m nhi u lo i ư ng khác nhau thì dùng ơn giá cư c c a kho ng cách toàn ch ng ư ng, ng v i t ng lo i ư ng tính cư c cho t ng o n ư ng r i c ng l i. Ví d 2: V n chuy n 5 t n than á (hàng b c 1) kho ng cách v n chuy n 140 Km; trong ó g m 70 Km ư ng lo i 1, 30 Km ư ng lo i 2, 40 Km ư ng lo i 3, 5 Km ư ng c bi t x u. Tính cư c như sau: + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 2, hàng b c 1, tính cư c cho 70 Km ư ng lo i 1: 435 /TKm x 70 Km x 5T = 152.250 + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 2, hàng b c 1 tính cư c cho 30 Km ư ng lo i 2: 489 /TKm x 30 Km x 5T = 73.350 + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 3, hàng b c 1 tính cư c cho 40 Km ư ng lo i 3: 686 /TKm x 40 Km x 5T = 137.200 + Dùng ơn giá cư c c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 5, hàng b c 1 và tăng 20% (b ng 1,20 l n) tính cư c cho 5 Km ư ng c bi t x u: 1.304 /TKm x 1,20 x 5 Km x 5T = 39.120 Cư c thu toàn ch ng ư ng là: 152.250 + 73.350 + 137.200 + 39.120 = 401.920 3.2. Các lo i cư c khác: - Cư c v n chuy n hàng hoá k t h p chi u v : M t ch hàng v a có hàng i v a có hàng v trong m t vòng quay phương ti n ư c gi m 10% ti n cư c c a s hàng v n chuy n chi u v .
  7. - Cư c v n chuy n hàng b ng phương ti n có thi t b t x p d hàng: + Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b t (xe ben), xe có thi t b nâng h (xe deo) ư c tăng 15% (b ng 1,15 l n) cư c ph thông. + Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b hút x (xe Stec) ư c tăng 20% (b ng 1,20 l n) cư c ph thông. Ngoài ra, m i l n s d ng thi t b t , thi t b hút x ư c tính thêm 1.500 /T hàng; thi t b nâng h ư c tính thêm 2.000 /T hàng. - Cư c v n chuy n hàng hoá trong Container tính theo cư c ph thông. B c hàng tính cư c là hàng b c 3 cho t t c các lo i hàng. Tr ng lư ng tính cư c là tr ng t i ăng ký Container. - Cư c v n chuy n hàng quá kh , quá n ng (áp d ng cho phương ti n v n t i thông thư ng): Hàng quá n ng là lo i hàng mà m i ki n hàng có tr ng lư ng trên 5 t n và không tháo r i ư c. Hàng quá kh là lo i hàng mà m i ki n hàng có chi u r ng quá m i bên thành xe 0,3m tính t u (ho c uôi xe), chi u cao quá 3,2m tính t m t t. Cư c v n chuy n hàng quá kh , quá n ng ư c tăng 20% (b ng 1,20 l n) so v i cư c ph thông. - V n chuy n hàng quá kh , quá n ng c bi t ph i s d ng phương ti n v n t i c ch ng do B GTVT quy nh. - i v i m t ki n hàng v a quá kh v a quá n ng ho c v a quá kh v a thi u t i, ch phương ti n ch ư c thu m t m c cư c quá kh ho c thi u t i ho c quá n ng (do ch phương ti n t ch n) không ư c tính c hai m c cư c r i c ng l i thu cư c. 4. Các lo i ph phí: 4.1. Phí huy ng phương ti n: Quãng ư ng huy ng có chi u dài dư i 3Km không tính huy ng phí. Khi phương ti n v n t i ư c huy ng t bãi xe (tr s c a ơn v v n t i, i xe) i xa trên 3Km n a i m khác làm vi c m t th i gian. Sao ó phương ti n v n t i l i v nơi xu t phát ban u, thì ư c tính ti n huy ng phương ti n. Phí huy ng phương ti n ư c tính theo công th c sau: T ng s ti n huy ng phí = [(T ng s km xe ch y - 3 km xe ch y u x 2) - (s km xe ch y có hàng x 2)] x ơn giá cư c hàng b c 1, ư ng
  8. lo i 1 c ly trên 100 km x Tr ng t i ăng ký phương ti n 4.2. Phí phương ti n ch i: - Th i gian x p d làm th t c giao nh n trong m t chuy n v n chuy n là 1 gi , quá th i gian quy nh trên, bên nào gây nên ch m tr thì bên ó ph i tr ti n ch i (k c ch phương ti n ưa xe n thi u so v i kh i lư ng v n chuy n ghi trong h p ng). - Phí ch i quy nh cho các lo i xe là 15.000 /t n-xe-gi và 6.000 /t n-moóc- gi . - Vi c quy tròn s l như sau: Dư i 15 không tính; T 15 phút n 30 phút tính 30 phút; Trên 30 phút tính là 1 gi . 4.3. Phí chèn lót, ch ng bu c hàng hoá: Nh ng hàng hoá (hàng c ng k nh, tinh vi, d v , hàng n ng, hàng r i...) khi v n chuy n òi h i ph i chèn lót, ch ng bu c thì ngoài ti n cư c, ch phương ti n ư c thu thêm phí chèn lót, ch ng bu c bao g m ti n công, kh u hao v t li u d ng c . Phí chèn lót, ch ng bu c do ch hàng và ch phương ti n tho thu n ghi vào h p ng v n chuy n. Ch phương ti n v n t i ch u trách nhi m cung c p v t li u d ng c nhân l c th c hi n các công vi c chèn lót, ch ng bu c hàng hoá. 4.4. Phí v sinh phương ti n: Phương ti n v n t i ưa n x p hàng hoá ph i ư c quét d n s ch s ; v sinh thông thư ng do bên v n t i m nhi m không tính ti n. Trư ng h p v n chuy n hàng hoá là các lo i vôi, xi măng r i, phân m r i, phân lân r i, mu i, than Na Dương, than luy n, than nh a các lo i thu c ch ng m c.... thì ch hàng ph i tr ti n làm v sinh cho bên ch phương ti n theo giá tho thu n gi a hai bên.
Đồng bộ tài khoản