Quyết định Số: 360/QĐ-BKH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 360/QĐ-BKH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 360/QĐ-BKH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TƯ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 360/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ Công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; Công văn số 5566/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 và Công văn số 2347/TTg-TCCV ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về
  2. việc triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-BKH ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử Ông Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Tổ công tác thực hiện Đề án 30) thay Ông Trần Tường Lân, nguyên Chánh văn phòng Bộ kiêm Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 đã nhận công tác khác. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Lãnh đạo Bộ; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Văn phòng Bộ (P.TV); Võ Hồng Phúc - Lưu: VT, Vụ TCCB (02bản)
Đồng bộ tài khoản