Quyết định số 362/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
12
download

Quyết định số 362/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 362/1998/QĐ-BTC về việc triển khai thí điểm 2 loại hình bảo hiểm nhân thọ: Bảo hiểm và tiết kiệm 5, 10 năm; Bảo hiểm an sinh giáo dục và áp dụng Bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do tai nạn và bảo hiểm chi phí phẫu thuật trong Bảo hiểm nhân thọ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 362/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 362/1998/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM 2 LOẠI HÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO HIỂM VÀ TIẾT KIỆM 5, 10 NĂM; BẢO HIỂM AN SINH GIÁO DỤC VÀ ÁP DỤNG BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN DO TAI NẠN VÀ BẢO HIỂM CHI PHÍ PHẪU THUẬT TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính. Căn cứ Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 về kinh doanh bảo hiểm. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, Tổng Giám đốc Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam tổ chức triển khai thí điểm 2 loại hình bảo hiểm nhân thọ dưới đây: - Bảo hiểm và tiết kiệm 5 năm, 10 năm (BV-NA 4/1998 và BV-NA 5/1998). - Bảo hiểm an sinh giáo dục (BV-NA 6/1998). Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam được phép áp dụng hai điều khoản riêng là Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (BV-NR 1/1998) và Bảo hiểm chi phí phẫu thuật (BV-NR 2/1998) trong bảo hiểm nhân thọ. Điều 2. Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai các loại hình bảo hiểm nhân thọ và các điều khoản bảo hiểm riêng nói trên theo đúng điều khoản, biểu phí và số tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định này và các quy định có liên quan tại Nghị định số 100/CP, Nghị định số 74/CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  2. Điều 4. Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản