Quyết định số 367/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 367/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 367/2006/QĐ-UBND về Đối tuợng chịu thuế giá trị gia tăng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành, để bổ sung Quyết định số 1315/QÐ-CT ngày 10.8.2004 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 367/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 367/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1315/QÐ-CT NGÀY 10.8.2004 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Thông tư số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28.7.2003 của Bộ Tài chính - Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí do dạc bản dồ và quản lý đất đai; Căn cứ Thông tư số 715/2000/TTL-BTC-TCÐC ngày 10.5.2000 của Bộ Tài chính và Tổng cục địa chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc bản đồ; Căn cứ Nghịh định số 158/2003/NÐ-CP ngày 10.12.2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 65/CV-TNMT; Sở Tài chính tại công văn số 104/TC-VG ngày 9.3.2006; QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Bổ sung 10% (mười phần trăm) thuế Giá trị gia tăng vào đơn giá công tác đo đạc, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi những dịch vụ này là đối tuợng chịu thuế giá trị gia tăng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QÐ-CT ngày 10.8.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh). Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng phối hợp tổ chức thực hiện việc bổ sung thuế giá trị gia tăng vào đơn giá công tác đo đạc, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành. Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản