Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG THÁP c l p - T do – H nh phúc ------- --------- S : 37/2008/Q -UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 24 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C CHI CH PH C P I V I CÁN B , CÔNG CH C LÀM NHI M V TI P NH N VÀ TR K T QU THEO CƠ CH M T C A, CƠ CH M T C A LIÊN THÔNG CÁC NGÀNH, CÁC C P Y BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch th c hi n cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Căn c Quy t nh s 1602/Q -UBND-HC ngày 16 tháng 10 năm 2007 c a U ban nhân dân T nh v vi c th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i các cơ quan hành chính nhà nư c thu c t nh ng Tháp; Xét ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Quy nh m c chi ch ph c p i v i cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu các c p trong t nh ng Tháp, c th như sau: 1. i tư ng: a) Công ch c làm nhi m v t i B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c Văn phòng các s , ban, ngành và cơ quan hành chính tr c thu c y ban nhân dân t nh ng Tháp. b) Công ch c làm nhi m v t i B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p huy n. c) Cán b , công ch c làm nhi m v t i B ph n ti p nh n và tr k t qu thu c y ban nhân dân c p xã. 2. M c chi: a) M c chi ph c p i v i cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu các c p trong t nh ng Tháp: M c 200.000 ng/ngư i/tháng cho cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu các c p theo Quy t nh s 127/2007/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph .
  2. b) i v i cán b , công ch c các ơn v có t ch c làm vi c ngày th b y thì cán b , công ch c làm vi c ư c hư ng ch tr lương làm thêm gi theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v và B Tài chính. i u 2. Kinh phí th c hi n ch v vi c ph c p i v i cán b , công ch c làm vi c t i b ph n ti p nh n và tr k t qu các c p: T nh, huy n, xã trong t nh ng Tháp qu n lý; s d ng úng nh m c, tiêu chuNn, ch quy nh và s d ng trong ph m vi d toán chi ngân sách hàng năm ư c c p có thNm quy n giao theo phân c p ngân sách. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Giao Giám c các s : Tài chính, N i v tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh văn phòng y ban nhân dân T nh, Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - VPCP I,II; - C c Ki m tra văn b n B Tư Pháp; - B Tài chính; -B N iv ; - CT& các PCT/UBND T nh; - Lưu VT+NC(PPLT, TH) KH. Trương Ng c Hân PH L C DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ƠN VN, NA PHƯƠNG LÀM VI C NGÀY TH 7 HÀNG TU N THEO QUY NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Kèm theo Quy t nh s : 37/2008/Q -UBND ngày 24/9/2008 c a U ban nhân dân t nh ng Tháp) I. C p t nh: 1. S K ho ch và u tư; 2. S Tư pháp; 3. S Tài nguyên và Môi trư ng; 4. S Xây d ng; 5. S Giao thông V n t i;
  3. II. C p huy n: 11/11 huy n, th xã, thành ph . III. C p xã: 142/142 xã, phư ng, th tr n./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản