Quyết định số 3726/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 3726/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3726/QĐ-BGTVT về việc thành lập tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3726/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3726/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐNNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY HOẠCH DI DỜI CÁC CẢNG TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son; Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Trưởng ban chỉ đạo về việc "Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son"; Căn cứ thông báo số 219/TB-BCĐ ngày 27/5/2008 của Bộ GTVT thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Ban chỉ đạo và ý kiến của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 7486/UBND-ĐTMT ngày 02/12/2008, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng (sau đây gọi là Tổ công tác) giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son trong quá trình hoạt động của Ban chỉ đạo. Tổ công tác gồm các thành viên sau đây: - Ông Hồ Quang Toàn - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. HCM - Tổ trưởng; - Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Quản lý quy hoạch khu vực 1, Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. HCM - Tổ phó; - Ông Trương Trung Kiên - Trưởng phòng Quản lý quy hoạch khu trung tâm, Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. HCM - Thư ký; - Ông Đỗ Văn Hiền - Cán bộ Phòng Quân chủng, Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng - thành viên;
  2. - Ông Phan Hoàng Hà - Phó Tổng giám đốc Xí nghiệp liên hợp Ba Son, Tổng Cục công nghiệp quốc phòng - thành viên; - Ông Trần Thế Kỷ - Trưởng phòng Quản lý Giao thông thủy, Sở Giao thông vận tải Tp. HCM - thành viên; - Ông Nguyễn Như Bình - Phó trưởng phòng Đăng ký và kinh tế đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM - thành viên; - Ông Nguyễn Tài Tuệ - Trưởng phòng Quản lý công trình - Công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân - thành viên; - Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Trưởng phòng dự án đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn - thành viên; - Ông Huỳnh Văn Cường - Giám đốc Trung tâm kinh doanh Bất động sản Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn - thành viên; - Ông Lê Văn Trụ - Trưởng phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn - thành viên; - Ông Nguyễn Ngọc Tới - Phó trưởng phòng Pháp chế thanh tra, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn - thành viên; - Ông Ngô Anh Vũ - Chuyên viên phòng Quy hoạch 1, Viện Quy hoạch xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển - thành viên; - Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - thành viên. Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ công tác - Tham mưu cho Ban chỉ đạo về quy hoạch chuyển đổi công năng phục vụ di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son. - ChuNn bị nội dung và chương trình các cuộc họp của Ban chỉ đạo. - ChuNn bị, tổng hợp các tài liệu về quy hoạch chuyển đổi công năng liên quan đến công tác di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và N hà máy đóng tàu Ba Son phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo. - Dự thảo văn kiện các cuộc họp của Ban chỉ đạo liên quan đến vấn đề quy hoạch chuyển đổi công năng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công liên quan đến quy hoạch chuyển đổi công năng phục vụ công tác di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và N hà máy đóng tàu Ba Son. Điều 3. Tổ chức thực hiện
  3. 1. Các thành viên Tổ công tác nêu tại điều 1 Quyết định này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 2. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo Tổ phó và các thành viên tổ công tác: a. Tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến: quy hoạch chuyển đổi công năng khu vực các cảng trên Sông Sài Gòn và N hà máy đóng tàu Ba Son; quy hoạch các địa điểm xây dựng dự án di dời trong phạm vi Tp. HCM; b. Phối hợp với các Tổ công tác khác thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao; c. Tổ chức thu thập, lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan, tổng hợp các nội dung thực hiện liên quan đến quy hoạch chuyển đổi công năng phục vụ công tác di dời; tham gia chuNn bị, dự thảo các tài liệu, văn kiện các hội nghị của Ban chỉ đạo. 3. Cục Hàng hải Việt N am là cơ quan phối hợp với Tổ công tác để bảo đảm các điều kiện về công tác và kinh phí hoạt động của Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và N hà máy đóng tàu Ba Son và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Nơi nhận: - N hư Điều 5; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, QP, TN &MT, XD, KH&CN ; - UBN D TP. Hồ Chí Minh; - UBN D các Tỉnh: BR-VT, Đồng N ai; - Cục Hàng hải Việt N am; - Lưu: VT, KHĐT (2). Hồ Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản