Quyết định số 373/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Quyết định số 373/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 373/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 373/2005/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 373/2005/Q -CTN Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 23/CP-XDPL ngày 17/03/2005, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i ông Casset Ludovic Pierre, sinh ngày 10/07/1978 t i thành ph Sens, C ng hoà Pháp Qu c t ch: Pháp. Có tên g i Vi t Nam là: Mã Trí. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và ông Casset Ludovic Pierre ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản