Quyết định số 3731/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 3731/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3731/QĐ-BGTVT về việc ban hành tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3731/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3731/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH T P BÀI GI NG ĐÀO T O NGHI P V THANH TRA CƠ B N CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thanh tra; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 136/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a Thanh tra giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 700/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành chương trình đào t o nghi p v thanh tra cơ b n chuyên ngành Giao thông v n t i; Căn c k t qu th m đ nh t p bài gi ng nghi p v thanh tra cơ b n chuyên ngành hàng không c a H i đ ng th m đ nh B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a Chánh thanh tra B , V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành t p bài gi ng đào t o nghi p v thanh tra cơ b n chuyên ngành hàng không. Đây là tài li u đ các đơn v đư c giao nhi m v t ch c đào t o, b i dư ng nghi p v đ i v i cán b , công ch c, viên ch c làm công tác thanh tra hàng không. H c viên t t nghi p khoá h c đư c c p ch ng ch t t nghi p, làm cơ s cho vi c b nhi m, chuy n ng ch thanh tra viên và c p th ki m tra giao thông v n t i theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Giám đ c H c vi n Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Như đi u 3; - B trư ng (đ báo cáo); - Thanh tra Chính ph (đ báo cáo); - Lưu: VT, TTr (6b), TCCB (2b). Tr n Doãn Th
Đồng bộ tài khoản