Quyết định số 3745/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 3745/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3745/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3745/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH H TR DOANH NGHI P, CƠ S S N XU T, CH BI N TH C PH M ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 22000 TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh quy t s 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i; Căn c Quy t nh s 243/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i; Căn c Quy t nh s 43/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch hành ng qu c gia b o m v sinh an toàn th c ph m n năm 2010; Căn c K ho ch s 47/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2006 c a UBND Thành ph v tri n khai chương trình hành ng m b o v sinh an toàn th c ph m trên a bàn Thành ph giai o n 2006- 2010; Xét ngh c a S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 428/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch h tr doanh nghi p, cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Th trư ng các S , Ban, ngành, oàn th , Hi p h i, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, T ng Giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p, các cơ s s n xu t trên a bàn Thành ph và các thành viên Ban Ch o áp d ng ISO Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c: TU, H ND TP; ( báo cáo) - B Khoa h c và Công ngh ( báo cáo); - Ch t ch UBND Thành ph ( báo cáo); - Các /c PCT UBND thành ph ; - CVP, các PVP UBND TP; Nguy n Huy Tư ng - Phòng: VHKH, KT, TH, CTq; - Lưu: VT, CTh (02b).
  2. QUY NNH H TR DOANH NGHI P, CƠ S S N XU T CH BI N TH C PH M ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 22000 TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3745/Q -UBND ngày 23 tháng 7 năm 2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích Thúc Ny vi c áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 trong s n xu t, ch bi n th c phNm giúp các doanh nghi p s n xu t, b o qu n và phân ph i nh ng s n phNm m b o tiêu chuNn v sinh th c phNm, tăng kh năng c nh tranh trong b i c nh h i nh p, giúp ngư i tiêu dùng ư c s d ng các lo i th c phNm an toàn. i u 2. i tư ng, ph m vi i u ch nh Các doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh liên quan n lĩnh v c s n xu t, ch bi n, b o qu n và phân ph i th c phNm thu c m i thành ph n kinh t óng trên a bàn Thành ph Hà N i có d án áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 ư c l a ch n theo các tiêu chí c a Quy nh này. i u 3. Gi i thích t ng Trong quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tiêu chuNn ISO 22000: là b tiêu chuNn qu c t v qu n lý an toàn th c phNm, quy nh các yêu c u i v i h th ng qu n lý an toàn th c phNm trong ó t ch c trong chu i th c phNm c n ph i ch ng t kh năng ki m soát ư c m i nguy h i v an toàn th c phNm m b o r ng th c phNm an toàn cho ngư i tiêu dùng. Tiêu chuNn này òi h i xác nh và ánh giá ư c t t c các m i nguy h i có th x y ra trong chu i th c phNm, k c m i nguy h i có th x y ra do cách th c và i u ki n ch bi n. Do ó, tiêu chuNn này giúp t ch c xác nh và ch ng minh b ng văn b n vi c m t t ch c c n ki m soát nh ng m i nguy h i nh t nh nào. 2. An toàn th c phNm: ch ra th c phNm s không gây nguy h i cho ngư i tiêu dùng khi ư c ch bi n ho c ăn theo úng m c ích s d ng d ki n. 3. Chu i th c phNm: trình t các giai o n và ho t ng liên quan n s n xu t, ch bi n, phân ph i, b o qu n và s d ng th c phNm và thành ph n c a th c phNm ó, t khâu sơ ch n tiêu dùng. 4. M i nguy h i v an toàn th c phNm: tác nhân sinh h c, hóa h c ho c v t lý trong th c phNm, ho c tình tr ng c a th c phNm, có kh năng gây nh hư ng x u i v i s c kh e. 5. H th ng qu n lý an toàn th c phNm (HTQLATTP): m t ph n c a h th ng qu n lý nói chung bao g m cơ c u t ch c, các ho t ng l p k ho ch, trách nhi m, quy t c, th t c, quá trình và ngu n l c xây d ng và th c hi n, xem xét và duy trì chính sách an toàn th c phNm. 6. ánh giá HTQLATTP: quá trình ki m tra xác nh n m t cách có h th ng và ư c l p thành văn b n có ư c các ch ng c và ánh giá m t cách khách quan các ch ng c nh m xác nh xem HTQLATTP c a t ch c có phù h p v i chuNn c ánh giá HTQLATTP do t ch c l p ra hay không và thông báo k t qu c a quá trình này cho lãnh o. i u 4. Nguyên t c h tr
  3. Quy nh này ch h tr 01 l n cho các doanh nghi p, cơ s s n xu t ch bi n th c phNm n khi ư c c p gi y ch ng nh n phù h p v i các yêu c u c a tiêu chuNn ISO 22000 do t ch c ch ng nh n s phù h p c p. i u 5. Ngu n kinh phí h tr Kinh phí h tr doanh nghi p, các cơ s s n xu t ch bi n th c phNm áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 ư c l y t kinh phí s nghi p khoa h c c a Thành ph . Chương 2. CÁC QUY NNH C TH i u 6. i u ki n h tr 1. Công ngh , thi t b c a d án ph i m b o các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; a i m cơ s s n xu t phù h p v i quy ho ch c a Thành ph ; 2. Doanh nghi p, cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm ph i áp ng các yêu c u sau: - ã ăng ký n p thu ; - Ho t ng úng ngành ngh trong ăng ký kinh doanh; - Có ngu n l c (nhân l c, kinh phí …) m b o cho vi c áp d ng h th ng. - áp ng yêu c u c a h sơ theo quy nh. i u 7. N i dung h tr 1. Chi cho vi c t ch c ánh giá th c tr ng v qu n lý v sinh an toàn th c phNm; 2. Chi cho vi c xây d ng h th ng văn b n, quy trình HTQLATTP theo tiêu chuNn TCVN ISO 22000. 3. Chi cho vi c xây d ng quy trình t ch c ki m tra, ki m soát, ánh giá n i b v vi c áp d ng HTQLATTP theo tiêu chuNn TCVN ISO 22000. 4. Chi cho các ho t ng ph c v cho vi c ánh giá, c p gi y ch ng nh n c a t ch c ch ng nh n. i u 8. M c h tr M c h tr kinh phí th c hi n xây d ng HTATTP ISO 22000 là 60 tri u ng/01 d án. i u 9. Hình th c h tr Kinh phí h tr ư c c p làm 2 t: t 1: C p 40 tri u ng sau khi ư c UBND Thành ph phê duy t. t 2: C p n t 20 tri u ng còn l i sau khi ư c c p gi y ch ng nh n phù h p v i các yêu c u c a tiêu chuNn ISO 22000 do t ch c ch ng nh n c p. i u 10. Th t c h tr
  4. Hàng năm, sau khi có công văn thông báo ăng ký k ho ch áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 c a S Khoa h c và Công ngh Hà N i, các doanh nghi p l p h sơ ăng ký g m: - ơn ăng ký d án áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 theo m u ban hành kèm theo Quy nh này; - Thuy t minh d án áp d ng tiêu chuNn ISO 22000; - Các th t c khác t i kho n 2 i u 6 c a quy nh này. Chương 3. TRÁCH NHI M C A BAN CH O ISO THÀNH PH , CÁC S , BAN, NGÀNH VÀ DOANH NGHI P i u 11. Ban ch o ISO Thành ph 1. Nghiên c u, xu t các ch trương, chính sách, chương trình, k ho ch và gi i pháp Ny m nh áp d ng ISO 22000. 2. Ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra, ánh giá tình hình tri n khai và h tr áp d ng ISO 22000 t i các doanh nghi p, cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm trên a bàn. 3. Giúp y ban nhân dân Thành ph xây d ng các d th o quy t nh, ch th liên quan n vi c áp d ng ISO 22000 trên a bàn. 4. Trình y ban nhân dân thành ph các báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình th c hi n chương trình, k ho ch công tác áp d ng ISO 22000. 5. Ch o công tác sơ k t, t ng k t ho t ng tri n khai và h tr áp d ng ISO 22000 cho các doanh nghi p trên a bàn. i u 12. S Khoa h c và Công ngh 1. Là cơ quan Thư ng tr c chương trình, ch trì ph i h p v i các S Tài chính, K ho ch và u tư t ng h p kinh phí h tr hàng năm, trình UBND Thành ph phê duy t. 2. Ch trì, ph i h p v i S Tài chính t ch c thNm nh, trình UBND Thành ph phê duy t n i dung và m c h tr cho các d án. Ph i h p hư ng d n doanh nghi p l p d toán và quy t toán tài chính theo úng quy nh hi n hành. 3. Ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n h tr cho doanh nghi p. i u 13. S Tài chính 1. Ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh , S K ho ch và u tư xây d ng k ho ch và t ng h p kinh phí hàng năm, t ch c thNm nh n i dung và m c h tr cho các d án trình UBND Thành ph phê duy t. Ph i h p hư ng d n doanh nghi p l p d toán và quy t toán tài chính theo úng quy nh hi n hành. 2. Ti n hành c p phát kinh phí theo k ho ch ã ư c phê duy t. i u 14. Các S , Ban, ngành liên quan
  5. Căn c ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Thư ng tr c chương trình t ch c ki m tra, ôn c các doanh nghi p có d án áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 th c hi n úng ti n và m b o ch t lư ng. i u 15. Các doanh nghi p, b nh vi n, cơ s s n xu t 1. ChuNn b y ngu n (nhân l c, kinh phí) th c hi n d án t k t qu t t. 2. S d ng kinh phí ngân sách h tr cho d án áp d ng tiêu chuNn ISO 22000 úng n i dung án ư c phê duy t và có hi u qu . 3. Hoàn thi n y h sơ ư c h tr theo úng quy nh. 4. Tuân th ch báo cáo, t o i u ki n thu n l i cho cơ quan qu n lý nhà nư c ki m tra vi c s d ng kinh phí ngân sách h tr khi có yêu c u. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 16. T ch c th c hi n 1. Ban Ch o ISO Thành ph , các S , Ban, ngành có liên quan trong ph m vi nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra theo dõi ch t ch vi c th c hi n Quy nh này. 2. Các doanh nghi p, cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm có d án áp d ng ISO 22000 có trách nhi m th c hi n nghiêm các Quy nh này. 3. Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có phát sinh c n s a i, b sung cho phù h p, S Khoa h c và Công ngh - cơ quan Thư ng tr c chương trình ch u trách nhi m t ng h p, trình y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Huy Tư ng M U ƠN NGHN H TR D ÁN ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 22000 Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- Hà N i, ngày tháng năm 2009 ƠN NGHN
  6. H TR D ÁN ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 22000 Kính g i: S Khoa h c và Công ngh Hà N i Tên doanh nghi p (ti ng vi t/ti ng Anh): Tên vi t t t: Giám c: a ch : i n tho i: Fax: E-mail: Website: Ngành ngh kinh doanh (liên quan n d án): Lo i hình ho t ng: Căn c Quy t nh s : ……/Q -UBND ngày …../…./……. c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i ban hành Quy nh H tr doanh nghi p, cơ s s n xu t, ch bi n th c phN m áp d ng tiêu chuN n ISO 22000 trên a bàn; Theo Thông báo t i Công văn s : ……./SKHCN ngày …/…/…….. c a S Khoa h c và Công ngh Hà N i, (Tên ơn v ) mong mu n ư c tham gia và xin g i Quý s h sơ ngh ư c hư ng h tr áp d ng ISO 22000 theo Quy nh c a y ban nhân dân Thành ph . (Tên ơn v ) xin cam oan m b o th c hi n theo úng yêu c u và i u ki n t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh H tr doanh nghi p, cơ s s n xu t, ch bi n th c phN m áp d ng tiêu chuN n ISO 22000 trên a bàn ban hành kèm theo Quy t nh s : ……/Q -UBND ngày …../…./…… c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. Xin trân tr ng c m ơn. Giám c (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - ……. - Lưu.
Đồng bộ tài khoản