Quyết định số 3746/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 3746/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3746/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng máy bơm chữa cháy trên xe mô tô 3 bánh do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3746/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TÂN c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 3746/2006/Q -UBND Bình Tân, ngày 11 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V QU N LÝ, S D NG MÁY BƠM CH A CHÁY TRÊN XE MÔ TÔ 3 BÁNH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ch th s 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch o và th c hi n có hi u qu công tác phòng cháy và ch a cháy; Căn c Ch th s 07/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v công tác phòng cháy, ch a cháy năm 2006 và ti p t c tri n khai Lu t Phòng cháy và ch a cháy trên a bàn thành ph H Chí Minh. Căn c Công văn s 75/TP ngày 12 tháng 7 năm 2006 c a Phòng Tư pháp qu n v th m nh văn b n; Xét ngh c a Trư ng Công an qu n và i trư ng i C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ph trách a bàn qu n Bình Tân (thu c phòng PC23 Công an thành ph ), QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh t m th i v qu n lý s d ng máy bơm ch a cháy trên xe mô tô 3 bánh”. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 07 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Công an qu n, i trư ng i C nh sát Phòng cháy ch a cháy qu n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng, các phòng ban qu n lý Nhà nư c, ơn v s nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Huỳnh Văn Chính QUY NNH T M TH I V QU N LÝ, S D NG XE MÔ TÔ 3 BÁNH CH A CHÁY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3746/2006/Q -UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. S c n thi t ph i trang b xe mô tô ch a cháy 3 bánh 1. Hi n nay qu n Bình Tân có nhi u ư ng h m nh t 1,5 n 3m, xe ch a cháy chuyên nghi p không vào ư c, theo th ng kê có 105 h m, v i chi u dài 24.462m xe ch a cháy chuyên nghi p không vào ư c. 2. S t n t i nhi u năm qua i v i các cơ s s n xu t n m xen k trong a bàn dân cư, nh t là các cơ s s n xu t kinh doanh, có nhi u m t hàng d cháy, ti m Nn nguy cơ cháy cao. 3. Nh m th c hi n có hi u qu các bi n pháp phòng cháy ch a cháy, k p th i x lý các v cháy v a m i phát sinh t i khu dân cư có ư ng h m nh xe ch a cháy không vào ư c, h n ch n m c th p nh t các v cháy l n b o v an toàn tính m ng, tài s n c a nhân dân trên a bàn qu n. i u 2. Ph m vi áp d ng 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i xe mô tô 3 bánh có trang b phương ti n ch a cháy ch a cháy khu dân cư có ư ng h m nh xe ch a cháy chuyên nghi p không vào ư c nh m gi i quy t k p th i các v cháy v a m i phát sinh. 2. i tư ng b o qu n, s d ng, v n hành máy bơm ch a cháy trên xe mô tô 3 bánh ph i tuân th th c hi n theo các quy nh cơ b n c a Quy nh này. 3. Quy nh này ư c áp d ng cho các l c lư ng khác cùng tham gia ch a cháy. 4. Nghiêm c m vi c s d ng không úng m c ích xe mô tô ch a cháy 3 bánh và máy bơm ch a cháy trên xe. i u 3. Thành l p l c lư ng 1. y ban nhân dân phư ng ban hành quy t nh thành l p T g m 6 ngư i tr c ti p tham gia b o qu n, v n hành, s d ng xe mô tô ch a cháy 3 bánh thu c a bàn t ng
  3. phư ng, tham gia T này l y t l c lư ng c nh sát khu v c c a Công an phư ng và ch u s ch o tr c ti p c a y ban nhân dân phư ng, y ban nhân dân qu n và Công an qu n. 2. Khi có s c x y ra T này tr c ti p ch u trách nhi m s d ng phương ti n xe mô tô ch a cháy 3 bánh và yêu c u các l c lư ng khác h tr tham gia. Chương 2: TRÁCH NHI M QU N LÝ CH O I U HÀNH S D NG B O DƯ NG XE MÔ TÔ CH A CHÁY 3 BÁNH PH C V T T CÔNG TÁC CH A CHÁY i u 4. y ban nhân dân 10 phư ng 1. y ban nhân dân phư ng ch u trách nhi m ch o, ki m tra vi c v n hành s d ng, b o dư ng i v i ơn v (Công an phư ng) ư c giao tr c ti p qu n lý s d ng xe mô tô ch a cháy 3 bánh. 2. Căn c t ch c l c lư ng, phương ti n trang b , xu t y ban nhân dân qu n b sung kinh phí duy trì ho t ng c a l c lư ng này, các ch b o dư ng, v n hành xe và phương ti n ch a cháy trên xe nh kỳ. 3. T ch c tuyên truy n v n ng nhân dân tham gia công tác phòng cháy ch a cháy và th c hi n t t Quy nh này. i u 5. Phòng Tài chính - K ho ch qu n Căn c theo ch hi n hành, căn c t ch c l c lư ng, trang b phương ti n c a t ng phư ng, Phòng Tài chính - K ho ch qu n xu t b sung kinh phí cho các phư ng t ngu n ngân sách c a qu n phê duy t. i u 6. Công an các c p 1. Công an qu n thư ng xuyên t ch c ki m tra, hư ng d n trong vi c t ch c b o qu n, v n hành, s d ng xe mô tô ch a cháy 3 bánh, k p th i ch n ch nh sai xót trong quá trình v n hành b o dư ng s n sàng ph c v t t công tác ch a cháy. 2. Hàng năm Công an qu n ph i h p i C nh sát Phòng cháy ch a cháy (thu c Phòng PC23 - Công an thành ph ) ph trách trên a bàn qu n Bình Tân t p hu n nâng cao k thu t nghi p v cho l c lư ng ch a cháy b ng xe mô tô ch a cháy 3 bánh. m b o th c hi n phương án ch a cháy t i ch th t s hi u qu , có s ph i h p ch t ch v i các l c lư ng liên quan a bàn giáp ranh. 3. Công an phư ng là cơ quan tr c ti p b o qu n, v n hành s d ng xe mô tô ch a cháy 3 bánh. Trư ng Công an phư ng ph i t ch c qu n lý, s d ng, b o dư ng xe mô tô ch a cháy 3 bánh theo úng quy nh k thu t v n hành, b o dư ng và thao tác ch a cháy do Công an qu n và i C nh sát Phòng cháy ch a cháy hư ng d n (có văn b n kèm theo).
  4. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 7. Khen thư ng Cơ quan, t ch c, cá nhân th c hi n t t Quy nh này ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 8. X lý vi ph m Cá nhân, t ch c có trách nhi m trong vi c b o qu n, s d ng v n hành xe mô tô ch a cháy 3 bánh, ch a cháy khi có s c cháy x y ra mà không v n hành ư c xe mô tô ch a cháy 3 bánh, cháy lây lan thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n thì s b x ph t hành chính ho c s truy c u trách nhi m hình s . i u 9. Giao Công an qu n ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các n i dung v qu n lý, b o qu n, v n hành, s d ng xe mô tô ch a cháy 3 bánh, k p th i ghi nh n nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n, xu t y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Huỳnh Văn Chính
Đồng bộ tài khoản