Quyết định số 3746/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
6
download

Quyết định số 3746/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3746/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3746/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH H TR DOANH NGHI P, B NH VI N, CƠ S S N XU T ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 14000 TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 c a B Chính tr v b o v môi trư ng trong th i kỳ y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Căn c Quy t nh s 34/2005/Q -TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 c a B Chính tr v b o v môi trư ng trong th i kỳ y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Căn c Thông tri s 22/TT-TU ngày 04 tháng 8 năm 2005 c a Thành y Hà N i v vi c tăng cư ng công tác b o v môi trư ng Th ô trong th i kỳ y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Căn c Quy t nh s 203/2005/Q -UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c ban hành chương trình hành ng c a Thành ph Hà N i v tăng cư ng công tác b o v môi trư ng Th ô trong th i kỳ y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Xét ngh c a S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 428/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch h tr doanh nghi p, b nh vi n, cơ s s n xu t áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Th trư ng các S , Ban, ngành, oàn th , Hi p h i, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, T ng Giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p, các cơ s s n xu t trên a bàn Thành ph và các thành viên Ban Ch o áp d ng ISO Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c: TU, H ND TP; ( báo cáo) - B Khoa h c và Công ngh ( báo cáo); - Ch t ch UBND Thành ph ( báo cáo); - Các /c PCT UBND thành ph ; - CVP, các PVP UBND TP; Nguy n Huy Tư ng - Phòng: VHKH, KT, L , TH, CTq; - Lưu: VT, CTh (02b). QUY NNH
  2. H TR DOANH NGHI P, B NH VI N VÀ CƠ S S N XU T ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 14000 TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3746/Q -UBND ngày 23 tháng 7 năm 2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích Thúc Ny vi c áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 trong s n xu t, góp ph n gi gìn môi trư ng thành ph xanh, s ch, p. Giúp các doanh nghi p s n xu t nh ng s n phNm có kh năng c nh tranh cao trong b i c nh h i nh p. i u 2. i tư ng, ph m vi i u ch nh Các doanh nghi p, b nh vi n và cơ s s n xu t thu c m i thành ph n kinh t óng trên a bàn Thành ph Hà N i có d án áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 ư c l a ch n theo các tiêu chí c a Quy nh này. i u 3. Gi i thích t ng Trong quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tiêu chuNn ISO 14000: Là b tiêu chuNn qu c t v qu n lý môi trư ng nh m m c ích ti n t i th ng nh t áp d ng H th ng qu n lý môi trư ng (EMS) m b o s phát tri n b n v ng trong t ng qu c gia, trong khu v c và qu c t . B tiêu chuNn ISO 14000 thi t l p m t h th ng qu n lý môi trư ng và cung c p các công c h tr cho các doanh nghi p, giúp các cơ s này nh n th c và qu n lý ư c tác ng c a mình i v i môi trư ng ngăn ng a ô nhi m và liên t c có hành ng c i thi n môi trư ng. ây cũng là cơ s bên th ba ánh giá h th ng qu n lý môi trư ng c a các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v . 2. Môi trư ng: bao g m các y u t t nhiên và v t ch t nhân t o bao quanh con ngư i, có nh hư ng n i s ng, s n xu t, s t n t i, phát tri n c a con ngư i và ng v t. 3. Tác ng môi trư ng: b t kỳ m t s thay i nào gây ra cho môi trư ng, dù là có h i ho c có l i, toàn b ho c t ng ph n do các ho t ng, s n phNm và d ch v c a m t t ch c gây ra. 4. H th ng qu n lý môi trư ng (HTQLMT): m t ph n c a h th ng qu n lý nói chung bao g m cơ c u t ch c, các ho t ng l p k ho ch, trách nhi m, quy t c, th t c, quá trình và ngu n l c xây d ng và th c hi n, xem xét và duy trì chính sách môi trư ng. 5. ánh giá HTQLMT: quá trình ki m tra xác nh n m t cách có h th ng và ư c l p thành văn b n có ư c các ch ng c và ánh giá m t cách khách quan các ch ng c nh m xác nh xem HTQLMT c a t ch c có phù h p v i chuNn c ánh giá HTQLMT do t ch c l p ra hay không và thông báo k t qu c a quá trình này cho lãnh o. i u 4. Nguyên t c h tr 1. Quy nh này ch h tr 01 l n cho các doanh nghi p, các b nh vi n và cơ s s n xu t n khi ư c c p gi y ch ng nh n phù h p v i các yêu c u c a tiêu chuNn ISO 14000 do t ch c ch ng nh n s phù h p c p. 2. Ưu tiêu các d án c a doanh nghi p s n xu t s n phNm ch l c, s n phNm xu t khNu, s n phNm thu c ngành mũi nh n, ưu tiên c a Thành ph ; Các d án thu c m t s lĩnh v c thư ng xuyên gây ra ô nhi m môi trư ng g m: hóa ch t, d t, nhu m, da gi y, gi y, ch bi n th c phNm, khai thác và ch bi n tài nguyên khoáng s n.
  3. i u 5. Ngu n kinh phí h tr Kinh phí h tr doanh nghi p, b nh vi n và các cơ s s n xu t áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 ư c l y t kinh phí s nghi p khoa h c c a Thành ph . Chương 2. CÁC QUY NNH C TH i u 6. i u ki n h tr 1. Công ngh , thi t b c a d án ph i m b o các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; a i m cơ s s n xu t phù h p v i quy ho ch c a Thành ph . 2. Doanh nghi p, cơ s s n xu t ph i áp ng các yêu c u sau: - ã ăng ký n p thu ; - Ho t ng úng ngành ngh trong ăng ký kinh doanh; - Có ngu n l c (nhân l c, kinh phí …) m b o cho vi c áp d ng h th ng. - áp ng yêu c u c a h sơ theo quy nh. i u 7. N i dung h tr 1. Chi cho vi c t ch c ánh giá th c tr ng v qu n lý môi trư ng. 2. Chi cho vi c xây d ng h th ng văn b n, quy trình HTQLMT theo tiêu chuNn TCVN ISO 14000. 3. Chi cho vi c xây d ng quy trình t ch c ki m tra, ki m soát, ánh giá n i b v vi c áp d ng HTQLMT theo tiêu chuNn TCVN ISO 14000. 4. Chi cho các ho t ng ph c v cho vi c ánh giá, c p gi y ch ng nh n c a t ch c ch ng nh n. i u 8. M c h tr M c h tr kinh phí th c hi n xây d ng HTQLMT ISO 14000 cho b nh vi n là 80 tri u ng/01 d án; các doanh nghi p, cơ s s n xu t khác là 60 tri u ng/01 d án. i u 9. Hình th c h tr Kinh phí h tr ư c c p làm 2 t: t 1: C p 60 tri u ng i v i b nh vi n và 40 tri u ng i v i các doanh nghi p, cơ s s n xu t khác sau khi ư c UBND Thành ph phê duy t. t 2: C p 20 tri u ng còn l i sau khi ư c c p gi y ch ng nh n phù h p v i các yêu c u c a tiêu chuNn ISO 14000 do t ch c ch ng nh n c p. i u 10. Th t c h tr Hàng năm, sau khi có công văn thông báo ăng ký k ho ch áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 c a S Khoa h c và Công ngh Hà N i, các doanh nghi p l p h sơ ăng ký g m:
  4. - ơn ăng ký d án áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 theo m u ban hành kèm theo Quy nh này; - Thuy t minh d án áp d ng tiêu chuNn ISO 14000; - Các th t c khác t i kho n 2 i u 6 c a quy nh này. Chương 3. TRÁCH NHI M C A BAN CH O ISO THÀNH PH , CÁC S , BAN, NGÀNH VÀ DOANH NGHI P i u 11. Ban ch o ISO Thành ph 1. Nghiên c u, xu t các ch trương, chính sách, chương trình, k ho ch và gi i pháp Ny m nh áp d ng ISO 14000. 2. Ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra, ánh giá tình hình tri n khai và h tr áp d ng ISO 14000 t i các doanh nghi p, b nh vi n, cơ s s n xu t trên a bàn. 3. Giúp y ban nhân dân Thành ph xây d ng các d th o quy t nh, ch th liên quan n vi c áp d ng ISO 14000 trên a bàn. 4. Trình y ban nhân dân thành ph các báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình th c hi n chương trình, k ho ch công tác áp d ng ISO 14000. 5. Ch o công tác sơ k t, t ng k t ho t ng tri n khai và h tr áp d ng ISO 14000 cho các doanh nghi p trên a bàn. i u 12. S Khoa h c và Công ngh 1. Là cơ quan Thư ng tr c chương trình, ch trì ph i h p v i các S Tài chính, K ho ch và u tư t ng h p kinh phí h tr hàng năm, trình UBND Thành ph phê duy t. 2. Ch trì, ph i h p v i S Tài chính t ch c thNm nh, trình UBND Thành ph phê duy t n i dung và m c h tr cho các d án. Ph i h p hư ng d n doanh nghi p l p d toán và quy t toán tài chính theo úng quy nh hi n hành. 3. Ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n h tr cho doanh nghi p. i u 13. S Tài chính 1. Ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh , S K ho ch và u tư xây d ng k ho ch và t ng h p kinh phí hàng năm, t ch c thNm nh n i dung và m c h tr cho các d án trình UBND Thành ph phê duy t. Ph i h p hư ng d n doanh nghi p l p d toán và quy t toán tài chính theo úng quy nh hi n hành. 2. Ti n hành c p phát kinh phí theo k ho ch ã ư c phê duy t. i u 14. Các S , Ban, ngành liên quan Căn c ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Thư ng tr c chương trình t ch c ki m tra, ôn c các doanh nghi p có d án áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 th c hi n úng ti n và m b o ch t lư ng.
  5. i u 15. Các doanh nghi p, b nh vi n, cơ s s n xu t 1. ChuNn b y ngu n l c (nhân l c, kinh phí) th c hi n d án t k t qu t t. 2. S d ng kinh phí ngân sách h tr cho d án áp d ng tiêu chuNn ISO 14000 úng n i dung án ư c phê duy t và có hi u qu . 3. Hoàn thi n y h sơ ư c h tr theo úng quy nh. 4. Tuân th ch báo cáo, t o i u ki n thu n l i cho cơ quan qu n lý nhà nư c ki m tra vi c s d ng kinh phí ngân sách h tr khi có yêu c u. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 16. T ch c th c hi n 1. Ban Ch o, các S , Ban, ngành có liên quan trong ph m vi nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra theo dõi ch t ch vi c th c hi n Quy nh này. 2. Các doanh nghi p, b nh vi n và cơ s s n xu t kinh doanh có d án áp d ng ISO 14000 có trách nhi m th c hi n nghiêm các Quy nh này. 3. Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có phát sinh c n s a i, b sung cho phù h p, S Khoa h c và Công ngh - cơ quan Thư ng tr c chương trình ch u trách nhi m t ng h p, trình y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Huy Tư ng M U ƠN NGHN H TR D ÁN ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 14000 Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- Hà N i, ngày tháng năm 2009 ƠN NGHN H TR D ÁN ÁP D NG TIÊU CHU N ISO 14000 Kính g i: S Khoa h c và Công ngh Hà N i Tên ơn v (ti ng vi t/ti ng Anh):
  6. Tên vi t t t: Giám c: a ch : i n tho i: Fax: E-mail: Website: Ngành ngh kinh doanh (liên quan n d án): Lo i hình ho t ng: Căn c Quy t nh s : ……/Q -UBND ngày …../…./……. c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i ban hành Quy nh H tr doanh nghi p, b nh vi n, cơ s s n xu t áp d ng tiêu chuN n ISO 14000 trên a bàn; Theo Thông báo t i Công văn s : ……./SKHCN ngày …/…/…….. c a S Khoa h c và Công ngh Hà N i, (Tên ơn v ) mong mu n ư c tham gia và xin g i Quý s h sơ ngh ư c hư ng h tr áp d ng ISO 14000 theo Quy nh c a y ban nhân dân Thành ph . (Tên ơn v ) xin cam oan m b o th c hi n theo úng yêu c u và i u ki n t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh H tr doanh nghi p, b nh vi n, cơ s s n xu t áp d ng tiêu chuN n ISO 14000 trên a bàn ban hành kèm theo Quy t nh s : ……/Q -UBND ngày …../…./…… c a UBND Thành ph Hà N i. Xin trân tr ng c m ơn. Giám c (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - ……. - Lưu.
Đồng bộ tài khoản