Quyết định Số: 3754/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 3754/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐÓNG MỚI, SẢN XUẤT, SƠN SỬA PHƯƠNG TIỆN, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 3754/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3754/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐÓNG MỚI, SẢN XUẤT, SƠN SỬA PHƯƠNG TIỆN, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Pháp lệnh số 09/L-CTN ngày 20/3/1993 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về việc Phòng, chống lụt, bão; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-GTVT ngày 02/10/2009 của Bộ GTVT về việc giao kế hoạch đóng mới, sản xuất, sơn sửa phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão năm 2009; Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ Giao thông vận tải. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao kế hoạch bổ sung sản xuất bản mặt thép cầu Bailey cho Khu Quản lý đường bộ IV để phục vụ công tác phòng chống lụt bão và đảm bảo giao thông. - Nguồn vốn: Sử dụng kinh phí PCLB và TKCN của Bộ GTVT năm 2009 và không vượt quá 3,414 tỷ đồng. Điều 2. Tổ chức thực hiện: - Giá và thiết kế kỹ thuật áp dụng theo Quyết định số 2426/QĐ-CĐBVN ngày 06/11/2009 Cục Đường bộ Việt Nam. - Giao Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu, Khu Quản lý đường bộ IV lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm về sản
  2. xuất phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác PCLB của Bộ GTVT và báo cáo Bộ để triển khai. Điều 3. Các ông Trưởng Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, TGĐ Khu QLĐB IV và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Kho bạc NN Trung ương; - Kho bạc NN nơi đơn vị giao Nguyễn Hồng Trường dịch; - Lưu VT, PCLB&TKCN (08 bản). PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐÓNG MỚI, SẢN XUẤT, SƠN SỬA PHƯƠNG TIỆN, VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2009 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BGTVT ngày /09/2009) Đơn vị tính: Triệu đồng Số Đơn Khối Kinh phí Tên đơn vị TT vị lượng I Khu Quản lý đường bộ II 16.000 Kế hoạch chuyển tiếp năm 2008 4.900 1 Đóng mới ca nô 239cv-17,3m cái 01 3.200 2 Sản xuất mặt cầu thép dầm Bailey 1.700 Kế hoạch làm mới năm 2009 11.100 1 Đóng mới ca nô 239cv-17,3m cái 01 3.200 2 Đóng mới phà tự hành cái 01 4.600 3 Sửa chữa nhà kho 800
  3. 4 Sản xuất 5.000 – 6.000 rọ thép cái 5.000 2.500 II Khu Quản lý đường bộ IV 12.500 Sơn sửa, sản xuất mặt thép, cầu dẫn 11.000 1 dầm Bailey 2 Sản xuất 3.000 – 4.000 rọ thép cái 4.000 1.500 III Khu Quản lý đường bộ V 2.500 Sơn sửa, sản xuất bổ sung mặt cầu 1.500 1 thép dầm Bailey 2 Sản xuất 2.000 – 3.000 rọ thép cái 3.000 1.000
Đồng bộ tài khoản