Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Dương Toán | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
4
lượt xem
0
download

Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN

.vn<br /> nam<br /> <br /> www<br /> <br /> tViet<br /> .Lua<br /> <br /> (Chi tiSt trong Danh rn\lc kern theo).<br /> Di~u 2. Giao V\l truemg V\l Khoa hQc va Cong ngh~ cac ng8.nh K nh tS _<br /> Ky thu~t ph6i hgp v6'i V\l truemg V\l KS ho~ch - T6ng hgp, Van ph' ng Cac<br /> chuang trinh trQng diSrn cfip Nha nu6'c t6 chuc cac HQi dBng khoa hQc a cong<br /> ngh~ tuySn chQn va T6 thdrn dinh nQi dung va kinh phi cac nhi~rn V\l neu t~i<br /> Di@u1 theo quy dinh hi~n hanh.<br /> Di~u 3. Cac Ong/Ba V\l truemg V\l Khoa hQCva cong ngh~ cac ng'<br /> Kinh<br /> tS - Ky thu~t, V\l truemg V\l KS ho~ch - T6ng hgp, Giam d6c Van ph ng cac<br /> Chuang trinh trQng diSrn cfip Nha nu6'c va Thu truO'ng cac dan vi co Ii n quan<br /> chiu trach nhi~rn thi hanh QuySt dinh nay.<br /> Noi nh~r':<br /> - Nhu Dieu 3;<br /> - Luu VT, KHTH.<br /> <br /> .vn<br /> nam<br /> <br /> w<br /> <br /> Viet<br /> Luat<br /> ww.<br /> <br /> Trio Quae Khaoh<br /> <br /> v ...rQ~---" ,(~-",<br /> (.<br /> ~<br /> •......<br /> <br /> ~<br /> <br /> _<br /> <br /> .::.<br /> <br /> .::.<br /> <br /> x,..<br /> <br /> DANH MVC D~' '\").;;. ~,-' ·,,~o<br /> THUQCCHUI<br /> . ~~H-'AO<br /> <br /> VYKH~C~VEQUY>
Đồng bộ tài khoản