Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 38/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH KINH DOANH DNCH V THI T K PHƯƠNG TI N V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 125/2004/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Khoa h c - Công ngh và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1.Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3.V trư ng các V , C c trư ng các C c, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Đào Đình Bình ( ã ký) QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH KINH DOANH DNCH V THI T K PHƯƠNG TI N V N T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2005/Q -BGTVT ngày 09 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. i u 1.Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh i tư ng, i u ki n, th t c, thNm quy n qu n lý và c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i. 2. Kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i trong Quy ch này bao g m: a) Thi t k tàu bi n; b) Thi t k tàu bay; c) Thi t k phương ti n thu n i a; d) Thi t k phương ti n giao thông ư ng b ; ) Thi t k phương ti n giao thông ư ng s t. 3. Ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam có nhu c u ư c c p ch ng ch , có các i u ki n quy nh t i i u 2 c a Quy ch này. i u 2. i u ki n c p ch ng ch Cá nhân ch ư c c p ch ng ch khi có các i u ki n sau ây: 1. Có y năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t; i v i công dân Vi t Nam ph i có ch ng minh thư nhân dân, i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i có h chi u và gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 2. Có tiêu chuNn quy nh t i i u 3 c a Quy ch này. 3. Có h sơ h p l theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. 4. N p l phí c p ch ng ch theo quy nh. i u 3.Tiêu chu n ngh nghi p 1. Có b ng t t nghi p t b c i h c tr lên do các cơ s ào t o c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài c p. Chuyên ngành ư c ào t o ph i phù h p v i n i dung xin c p ch ng ch . 2. Có ít nh t 3 (ba) năm làm vi c trong ngành xin ư c c p ch ng ch . i u 4.Th m quy n c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i 1. B Giao thông v n t i th ng nh t qu n lý v vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i trong ph m vi c nư c; quy nh n i dung
  3. và th ng nh t phát hành ch ng ch ; ki m tra, thanh tra vi c c p ch ng ch theo Quy ch này. 2. C c Hàng h i Vi t Nam th c hi n vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k tàu bi n. 3. C c ư ng s t Vi t Nam th c hi n vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n giao thông ư ng s t. 4. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i hàng không. 5. S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n giao thông ư ng b và phương ti n thu n i a cho các cá nhân cư trú t i a phương. i u 5.M u và giá tr s d ng c a ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i 1. M u ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i s d ng th ng nh t trên toàn qu c, quy nh t i Ph l c s 3 ban hành kèm theo Quy ch này. 2. Ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i có giá tr s d ng trong th i h n 5 năm k t ngày c p. 3. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i ư c phép hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 6.Nhi m v , quy n h n c a cơ quan c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i 1. Nhi m v a) T ch c ti p nh n h sơ, trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ n u xét th y chưa h p l ph i có văn b n yêu c u ngư i xin c p ch ng ch s a i, b sung (văn b n ghi rõ lý do và hư ng d n cách s a i, b sung). C p ch ng ch úng th i h n quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Quy ch này. b) Ki m tra vi c hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i c a ngư i ư c c p ch ng ch theo n i dung ch ng ch ã ư c c p. c) Gi i quy t các khi u n i v vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i theo thNm quy n. d) Lưu tr h sơ g c. ) nh kỳ báo cáo B Giao thông v n t i v tình hình c p ch ng ch và ho t ng hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i trong ph m vi qu n lý.
  4. 2. Quy n h n a) Ki m tra h sơ theo úng quy nh t i i u 8 c a Quy ch này c p ch ng ch . b) Không c p ch ng ch khi ngư i xin c p không các i u ki n và tiêu chuNn ngh nghi p quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy ch này. c) Thu h i ch ng ch ãc p i v i ngư i vi ph m các quy nh c a Quy ch này. d) Yêu c u các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 7.Quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i 1. Quy n h n a) ư c s d ng ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i ăng ký kinh doanh và ho t ng kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i theo quy nh c a pháp lu t. Ngư i có ch ng ch hành ngh ch ư c ăng ký trong h sơ ăng ký kinh doanh c a m t cơ s kinh doanh. b) ngh gia h n ho c b sung n i dung ch ng ch khi có i u ki n và tiêu chuNn theo quy nh c a Quy ch này. c) Yêu c u cơ quan c p ch ng ch , các t ch c có liên quan th c hi n úng quy nh; khi u n i, t cáo, kh i ki n cá nhân, t ch c làm sai quy nh t i Quy ch này. 2. Trách nhi m a) Hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i theo úng n i dung ã ghi trong ch ng ch . b) Tuân th các quy nh c a pháp lu t v giao thông v n t i có liên quan trong vi c thi t k phương ti n v n t i. c) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng s n phNm thi t k do mình th c hi n; th c hi n ch b o hi m ngh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. d) Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i, không ư c s a ch a n i dung ch ng ch ã ư c c p. ) Xu t trình ch ng ch và ch p hành vi c ki m tra, thanh tra v ho t ng hành ngh thi t k phương ti n v n t i theo yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n. i u 8.H sơ xin c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i
  5. H sơ xin c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i bao g m: 1. ơn ngh c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i theo m u t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Quy ch này, kèm theo 02 nh màu c 3x4 ch p trong th i gian không quá 6 tháng trư c ngày n p h sơ. 2. B n sao h p pháp các văn b ng, ch ng ch liên quan n n i dung xin c p ch ng ch hành ngh , n u là văn b ng, ch ng ch do nư c ngoài c p ph i d ch ra ti ng Vi t và có công ch ng. 3. B n khai kinh nghi m chuyên môn theo m u quy nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Quy ch này. i u 9.Th t c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i 1. Ngư i ngh c p ch ng ch n p t i cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch 01 b h sơ theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. 2. Cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch xem xét và c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , trư ng h p không c p ph i thông báo lý do và tr l i h sơ cho ngư i xin c p ch ng ch . 3. Ngư i ư c c p ch ng ch n p l phí c p ch ng ch t i cơ quan c p ch ng ch theo quy nh. i u 10.C p l i ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v nt i 1. Ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i ư c c p l i trong nh ng trư ng h p sau: a) Ch ng ch h t h n s d ng; b) Ch ng ch b m t; c) Ch ng ch b rách, nát; d) B sung n i dung hành ngh . 2. i u ki n ư c c p l i ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i: a) Có ơn ngh c p ch ng ch hành ngh ; b) Có ch ng ch cũ, trư ng h p m t ch ng ch thì ph i có gi y xác nh n c a cơ quan công an ho c chính quy n a phương;
  6. c) Có b n khai k t qu hành ngh theo ch ng ch ã ư c c p; d) Không vi ph m các quy nh t i Quy ch này và pháp lu t có liên quan; ) i v i trư ng h p ngh b sung n i dung hành ngh thì ph i có thêm b n sao văn b ng ch ng ch liên quan n n i dung xin b sung. 3. Trong trư ng h p ch ng ch b m t ho c rách nát ngh c p l i thì n i dung và th i h n c a ch ng ch m i ph i ghi theo úng n i dung và th i h n c a ch ng ch cũ. 4. Cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch ti p nh n h sơ và c p l i ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p không c p ph i thông báo lý do và tr l i h sơ cho ngư i xin c p l i ch ng ch . i u 11.Ki m tra, thanh tra vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i 1. V Khoa h c - Công ngh là cơ quan tham mưu giúp B trư ng B Giao thông v n t i ch o và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c. 2. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m th c hi n ki m tra, thanh tra các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n giao thông ư ng b t i a phương. 3. C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m th c hi n ki m tra, thanh tra các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n thu n i a t i a phương. i u 12.Thu h i ch ng ch 1. Cơ quan c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i có quy n thu h i ch ng ch và thông báo cho các cơ quan có liên quan bi t n u cá nhân hành ngh thi t k phương ti n v n t i vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây: a) Khai báo không trung th c trong h sơ xin c p ch ng ch ; b) S a ch a n i dung ch ng ch ã ư c c p; c) Hành ngh không úng v i n i dung ghi trong ch ng ch ; cho ngư i khác thuê ho c mư n ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i. 2. T ch c, cá nhân có liên quan n vi c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i n u làm sai các quy nh c a Quy ch này ho c các quy nh c a pháp lu t có liên quan thì tuỳ m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . N u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  7. PH L C S 1 (Kèm theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2005/Q -BGTVT ngày 09 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN C P CH NG CH HÀNH NGH KINH DOANH DNCH V THI T K PHƯƠNG TI N V N T I Kính g i :.................................................... 1. H và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Qu c t ch: 5. S ch ng minh thư nhân dân, ngày c p, nơi c p (s h chi u và gi y t h p l theo quy nh): 6. a ch thư ng trú: 7. Trình chuyên môn: .................................(Văn b ng, ch ng ch ã ư c c p) 8. Kinh nghi m ngh nghi p: - Th i gian ã tham gia thi t k : - S phương ti n v n t i ã c l p thi t k : - S phương ti n v n t i ã tham gia thi t k : 9. ã ư c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i s ........., ngày.........tháng....... năm........ ( i v i trư ng h p xin c p l i). ngh ư c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i v i các n i dung thi t k sau: -... -... Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ghi trong t khai này và cam k t hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i theo úng ch ng ch ư c c p và tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan.
  8. .........., ngày.... tháng...... năm..... Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) PH L C S 2 (Kèm theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2005/Q -BGTVT ngày 09 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) B N KHAI KINH NGHI M CHUYÊN MÔN V THI T K PHƯƠNG TI N V N T I 1. H và tên: 2. Quá trình ho t ng chuyên môn thi t k : STT Th i gian ho t ng chuyên môn N i dung công vi c v T ánh giá năng v thi t k phương ti n v n t i. thi t k ã làm? Ch l c thi t k c a trì ho c tham gia thi t b n thân. (T .... n.... tham gia thi t k k ho c c l p thi t phương ti n v n t i cơ quan, t k ? (tên phương ti n, ch c nào? ho c c l p thi t k n u có) ?) Tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung b n t khai này. Xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý ......., ngày.... tháng..... năm .... tr c ti p. Trư ng h p không làm vi c trong cơ quan, t ch c thì ph i xu t trình Ngư i khai h p ng kinh t ch ng minh nh ng công vi c ã th c hi n. (Ký và ghi rõ h , tên) PH L C S 3 (Kèm theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2005/Q -BGTVTngày 09 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) M U CH NG CH HÀNH NGH KINH DOANH DNCH V THI T K PHƯƠNG TI N V N T I Trách nhi m c a ngư i ư c c p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ch ng ch : VI T NAM c l p - T do - H nh phúc - Ch ư c hành ngh thi t k phương CH NG CH ti n v n t i theo n i dung ghi trong Hành ngh kinh doanh d ch v thi t k
  9. ch ng ch này. phương ti n v n t i - Ch ư c ăng ký trong h sơ ăng ký kinh doanh c a m t cơ s kinh doanh. - Không cho thuê, mư n ch ng ch này hành ngh thi t k phương Trang 1 (màu ) ti n v n t i. - Không tN y xoá, s a ch a n i dung ch ng ch . Trang 4 (màu ) Ghi chú: Ch ng ch hành ngh có 4 trang, kích thư c 85mm x 130mm C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA - ư c hành ngh thi t k :........ VI T NAM c l p - T do - H nh phúc CH NG CH Hành ngh kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i nh 3x4 Ch ng ch này có giá tr trong ph m vi (có óng d u c a cơ quan c p ch ng ch ) c nư c n ngày..... tháng.... năm.... - C p cho ông (bà): ....., ngày.... tháng.... năm.... - Ngày sinh: - Qu c t ch: Cơ quan c p ch ng ch - S CMTND:... c p ngày... t i (ho c h chi u): ........................... - Nơi thư ng trú: - Ch hi n t i: (Th trư ng cơ quan ký, ghi rõ ch c - Trình chuyên môn: v , h tên, óng d u) S …………./ Trang 3 (màu tr ng) Trang 2 (màu tr ng)
Đồng bộ tài khoản