Quyết định số 382/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
5
download

Quyết định số 382/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 382/QĐ-UBDT về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 382/QĐ-UBDT

 1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 382/Q -UBDT Hà N i, 08 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A Y BAN DÂN T C TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 9/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban Dân t c; Căn c Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 c a Chính ph v ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Xét ngh c a V trư ng V Chính sách Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a y ban Dân t c th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các V trư ng, th trư ng các ơn v tr c thu c, Trư ng Ban Dân t c các t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A Y BAN DÂN T C
 2. TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 382/Q -UBDT ngày 08/12/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c) H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X ã ban hành Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 v Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng v nông nghi p, nông dân, nông thôn. th c hi n Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008, c a Chính ph , y ban Dân t c xây d ng Chương trình hành ng v i các n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH: 1. M c tiêu: T ch c th c hi n hi u qu nh ng nhi m v Chính ph ã giao cho y ban Dân t c t i Chương trình hành ng c a Chính ph nh m t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t Trung ương v nông nghi p, nông dân, nông thôn vùng ng bào dân t c và mi n núi. 2. Yêu c u: C th hóa các nhi m v ư c Chính ph giao thành các cơ ch , chính sách, k ho ch, chương trình, d án phù h p v i t ng i tư ng, a bàn và phân công t ch c th c hi n hi u qu nh ng nhi m v ó. II. NH NG NHI M V CH Y U: 1. T ch c quán tri t Ngh quy t: a) T ch c quán tri t Ngh quy t và Chương trình hành ng c a Chính ph , c a y ban Dân t c n toàn th cán b , công ch c, viên ch c trong y ban, n cơ quan công tác dân t c các t nh trong c nư c. b) y ban Dân t c ph i h p v i B Văn hóa Thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, các báo, t p chí tuyên truy n, giáo d c, ph bi n sâu r ng Ngh quy t Trung ương 7 khóa X trong vùng ng bào dân t c và mi n núi. Tuyên truy n quán tri t Ngh quy t g n v i vi c th c hi n chính sách dân t c v nông nghi p, nông dân, nông thôn. c) Báo Dân t c và Phát tri n, T p chí Dân t c, Trang tin i n t tr c thu c y ban Dân t c và các báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s , vùng c bi t khó khăn theo Quy t nh s 975/Q -TTg ngày 20/7/2006 c a Th tư ng Chính ph có chuyên m c tuyên truy n v vi c tri n khai Ngh quy t và Chương trình hành ng c a Chính ph ; c a y ban Dân t c vùng ng bào dân t c và mi n núi. 2. Th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v công tác dân t c: 2.1. Rà soát, b sung, hoàn thi n và t ch c th c hi n có hi u qu m t s chính sách c thù cho vùng ng bào dân t c và mi n núi ã ư c Chính ph giao:
 3. a) Hư ng d n các a phương rà soát, ánh giá tình hình phát tri n kinh t - xã h i ba khu v c (I, II, III) theo Quy t nh s 393/2005/Q -UBDT ngày 29/8/2005 c a y ban Dân t c v vi c Ban hành tiêu chí phân nh vùng dân t c thi u s và mi n núi theo trình phát tri n. Cu i năm 2010, công b danh sách các xã vùng DT&MN thu c 3 khu v c sau 5 năm u tư phát tri n (2006-2010). K t qu phân nh 3 khu v c làm cơ s b sung, hoàn ch nh các chính sách cho phù h p v i c i m t ng khu v c. b) T ch c th c hi n chương trình 135 giai o n II (2006-2010) - i u ch nh, b sung, hoàn thi n cơ ch qu n lý chương trình - T năm 2008, hàng năm ti n hành ánh giá xã hoàn thành m c tiêu Chương trình 135, ra kh i tình tr ng xã c bi t khó khăn, t p trung ngu n l c u tư cho nh ng xã còn l i trong Chương trình. - T p trung ch o th c hi n hi u qu d án H tr phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình s n xu t c a ng bào dân t c s m t m c tiêu gi m nghèo; l ng ghép các chương trình, d án chính sách trên a bàn, u tư úng m c tiêu, i tư ng, hi u qu ; u tư xây d ng các trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao, biên gi i năm 2009-2010. - Năm 2008 t ch c sơ k t chương trình; ph i h p v i các nhà tài tr cho chương trình ti n hành ánh giá gi a kỳ. Năm 2010 t ng k t 5 năm th c hi n chương trình giai o n II và xây d ng chương trình ti p theo giai o n 2011-2015. c) T ng k t 4 năm (2004-2008) th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn. xu t v i Th tư ng Chính ph cho ti p t c th c hi n chính sách n năm 2010 xây d ng chính sách ti p theo giai o n 2011-2015. d) Rà soát i tư ng, b sung hoàn ch nh k ho ch và t ch c th c hi n hi u qu chính sách h tr di dân th c hi n nh canh nh cư i v i ng bào dân t c thi u s giai o n 2007-2010 theo Quy t nh s 33/2007/Q -TTg ngày 5/3/2007 c a Th tư ng Chính ph . e) Rà soát, b sung i tư ng th hư ng, t ch c th c hi n hi u qu chính sách cho vay v n phát tri n s n xu t i v i h dân t c thi u s c bi t khó khăn theo Quy t nh s 32/2007/Q -TTg ngày 5/3/2007 và Quy t nh s 126/2008/Q -TTg ngày 15/9/2008 c a Th tư ng Chính ph . g) T ng k t, ánh giá k t qu 5 năm (2006-2010) th c hi n các d án h tr dân t c thi u s có dân s dư i 1.000 ngư i: Brâu, Ơ u, Rơmăm, Pu péo, Sila; Nghiên c u, xu t chính sách h tr các dân t c thi u s r t ít ngư i có i u ki n khó khăn giai o n 2011-2015. h) ánh giá k t qu th c hi n chính sách tr giá, tr cư c theo n i dung Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi,
 4. h i o, vùng ng bào dân t c và Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03/01/2002 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP. i) Hư ng d n, ki m tra ánh giá vi c th c hi n Quy t nh s 74/2008/Q -TTg ngày 9/6/2008 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách h tr gi i quy t t , t s n xu t và gi i quy t vi c làm cho ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn vùng ng b ng sông C u Long giai o n 2008-2010. 2.2. Nghiên c u, xu t xây d ng chính sách, chương trình, d án: a) Xây d ng án Phát tri n ngu n nhân l c vùng ng bào dân t c thi u s giai o n 2011-2020. N i dung tr ng tâm c a án là xu t chính sách v quy ho ch, ào t o con em ng bào dân t c có năng l c, phNm ch t áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa vùng ng bào dân t c và mi n núi; chính sách s d ng, ãi ng cán b dân t c thi u s , cán b công tác vùng dân t c và mi n núi. b) Xây d ng Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã khó khăn vùng dân t c mi n núi giai o n 2011-2015. Trên cơ s k t qu th c hi n Chương trình 135 giai o n II (2006-2010), xu t v i Th tư ng Chính ph ti p t c u tư phát tri n kinh t - xã h i khu v c khó khăn vùng dân t c mi n núi nh m xóa ói gi m nghèo b n v ng, rút ng n d n kho ng cách chênh l ch phát tri n gi a vùng DTMN v i các vùng khác trong c nư c. c) Xây d ng h th ng chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng DTMN giai o n 2011-2015 và nh hư ng h th ng chính sách n năm 2020. Trên cơ s k t qu rà soát, ánh giá h th ng chính sách giai o n 2005-2010, s a i, b sung hoàn ch nh h th ng chính sách phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c mi n núi trong i u ki n Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO). d) Xây d ng chính sách h tr s n xu t cho ng bào vùng dân t c mi n núi do nh hư ng c a thiên tai, d ch b nh. Nh ng năm v a qua vùng dân t c mi n núi thư ng xuyên x y ra thiên tai như lũ l t, s t l t, h n hán, rét m rét h i,… ã gây h u qu nghiêm tr ng n i s ng và s n xu t c a ng bào dân t c. Vì v y c n có chính sách h tr c thù cho khu v c này n nh cu c s ng c a ngư i dân sau thiên tai, d ch b nh. e) Xây d ng chính sách h tr tr c ti p ngư i dân vùng khó khăn thay th chính sách tr giá tr cư c theo Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c và Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03/01/2002 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP. g) Xây d ng chính sách khuy n khích, thu hút các t ch c kinh t , các doanh nghi p n u tư vào vùng ng bào dân t c. h) Xây d ng các d án u tư phát tri n kinh t - xã h i i v i m t s dân t c có t l h nghèo cao, i s ng khó khăn, s n xu t ch m phát tri n: La H , M ng, C ng, Cơ Lao,…
 5. 2.3. Ph i h p v i các B , ngành, a phương rà soát, b sung, hoàn thi n và th c hi n các chính sách vùng dân t c mi n núi v nông nghi p, nông dân, nông thôn. a) Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và các B liên quan tri n khai th c hi n các quy t nh c a Th tư ng Chính ph vùng dân t c: Quy t nh s 24/2008/Q -TTg v ban hành m t s cơ ch chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh vùng b c Trung b và duyên h i mi n Trung n năm 2010; Quy t nh s 25/2008/Q -TTg v ban hành m t s cơ ch chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh Tây Nguyên n năm 2010; Quy t nh s 26/2008/Q -TTg v ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long n năm 2010; Quy t nh s 27/2008/Q -TTg v ban hành m t s cơ ch ; chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh trung du và mi n núi B c b n năm 2010. b) Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qu n lý, ch o, hư ng d n các a phương vùng dân t c mi n núi th c hi n t t các chương trình, chính sách hi n hành t nay n năm 2010; t p trung vào Chương trình 135; quy ho ch n nh s p x p dân cư và nh canh nh cư; chính sách tái nh cư các công trình th y l i, th y i n; nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. c) Kh o sát, ánh giá, t ng h p, rà soát và phân lo i chính sách nông nghi p và phát tri n nông thôn ã ban hành, ang ư c tri n khai vùng dân t c mi n núi; xu t s a i b sung nh ng chính sách chưa phù h p giai o n 2006-2010 và d ki n sau năm 2010. T p trung vào các chính sách h tr thay th gi i quy t thi u t s n xu t cho h nghèo; h tr s n xu t, ch bi n và tiêu th s n phNm nông nghi p; chính sách phát tri n r ng, khuy n nông, khuy n lâm; vay v n tín d ng cho vùng khó khăn; tái nh cư các công trình th y l i, th y i n; phát tri n ngu n nhân l c và ào t o ngành ngh nông thôn vùng dân t c mi n núi. d) Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn nghiên c u, xây d ng h th ng chính sách ng b v nông nghi p và phát tri n nông thôn vùng dân t c mi n núi giai o n 2011-2015 và nh hư ng các chính sách n năm 2020. e) Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn xây d ng Chương trình m c tiêu qu c gia v xây d ng nông thôn m i. y ban Dân t c xu t v n i dung xây d ng nông thôn m i vùng dân t c mi n núi; xây d ng án Phát tri n mô hình liên k t s n xu t gi a h nông dân v i các thành ph n kinh t nông thôn, án An ninh lương th c qu c gia, chính sách khuy n khích cán b , thanh niên, trí th c v nông thôn. g) Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và các B liên quan t ng k t, sơ k t các Quy t nh s 134/2004/Q -TTg; s 304/Q -TTg; s 231/2005/Q - TTg theo phân công c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 586/VPCP-TH ngày 9/6/2008. Tham gia ph i h p t ng k t, ánh giá các chính sách nông nghi p và phát tri n nông thôn vùng dân t c mi n núi hàng năm. h) Ph i h p v i B Qu c Phòng quy ho ch xây d ng phát tri n các khu kinh t qu c phòng trên t li n và trên bi n.
 6. i) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i rà soát, ánh giá và phân lo i chính sách gi m nghèo ã ban hành, ang ư c tri n khai vùng dân t c mi n núi; xu t s a i b sung nh ng chính sách chưa phù h p giai o n 2006-2010 và d ki n n năm 2015, 2020. Xây d ng cơ ch chính sách c thù cho 61 huy n có t l h nghèo cao. k) Ph i h p v i B Văn hóa – Th thao và Du l ch xây d ng án Phát tri n văn hóa nông thôn. l) Ph i h p v i B Xây d ng xây d ng án H tr ngư i nghèo v nhà khu v c nông thôn 2.4. ôn c, ki m tra, ch o th c hi n chính sách dân t c a) Hàng năm, y ban Dân t c xác nh nh ng nhi m v tr ng tâm chính sách dân t c v nông nghi p, nông dân, nông thôn, xây d ng k ho ch ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, các B liên quan và các a phương ki m tra ôn c, t ch c ch o th c hi n nh ng nhi m v ó. b) T ch c các oàn công tác i ki m tra, ánh giá, ôn c a phương th c hi n hi u qu các ch trương, chính sách, căn c vào nhi m v công tác, các chương trình, d án trên a bàn vùng dân t c mi n núi. - y ban Dân t c ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, các B ngành a phương thành l p các oàn i ki m tra, ánh giá nh kỳ và t xu t ph c v cho công tác tham mưu, ch o th c hi n có hi u qu Ngh quy t H i ngh Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân, nông thôn. - Ban Dân t c các t nh tham mưu cho UBND t nh thư ng xuyên t ch c các cu c ki m tra, nh kỳ và t xu t v th c hi n chính sách, chương trình, d án t i a phương, nh t là nh ng a bàn xung y u. c) V i ch c năng qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c dân t c, y ban Dân t c ch trì ho c ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c ti n hành thanh tra v th c hi n chính sách dân t c các B , ngành và a phương. d) T k t qu thanh tra, ki m tra, ánh giá các a phương, y ban Dân t c tham mưu, xu t, b sung hoàn thi n các chính sách và t ch c th c hi n hi u qu chính sách vùng dân t c mi n núi. III. T CH C TH C HI N 1. y ban Dân t c ch o thư ng xuyên công tác xây d ng và t ch c th c hi n các chính sách, các chương trình, d án, t p trung ưu tiên các chính sách phát tri n nông nghi p, nông dân, nông thôn theo tinh th n Ngh quy t s 26-NQ/TW (Khóa X): Phân công ng chí Hà Hùng, Phó Ch nhi m y ban tr c ti p ch o các v , ơn v tr c thu c y ban, Ban Dân t c các t nh th c hi n Chương trình. Hàng năm, y ban Dân t c ti n hành ki m i m, ánh giá và báo cáo k t qu th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 lên Thư ng tr c Chính ph , Ban Bí thư Trung ương ng. nh kỳ sơ k t,
 7. t ng k t, nhân r ng các mô hình t t, khen thư ng, k lu t k p th i các t ch c, cá nhân trong quá trình tri n khai th c hi n Ngh quy t. 2. Các V , các ơn v thu c y ban theo ch c năng, nhi m v , căn c vào Chương trình, xây d ng k ho ch, ch ng tham mưu cho Lãnh o y ban ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương rà soát, xây d ng, b sung hoàn thi n các quy ho ch, k ho ch, chính sách, chương trình, d án theo phân công c a B trư ng – Ch nhi m y ban (ph l c kèm theo). 3. Ban Dân t c các t nh có trách nhi m tham mưu cho T nh y, UBND t nh v th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 – Khóa X trong lĩnh v c công tác dân t c cho phù h p v i tình hình th c t c a a phương; b sung hoàn thi n cơ ch , chính sách dân t c và có bi n pháp th c hi n hi u qu nh ng nhi m v ó th c hi n th ng l i Ngh quy t Trung ương 7 – Khóa X. 4. V Chính sách Dân t c là ơn v thư ng tr c, ch u trách nhi m tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m y ban theo dõi, t ng h p tình hình, nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo vi c th c hi n Ngh quy t. PH L C CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A Y BAN DÂN T C TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 382/Q -UBDT ngày 8 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m UBDT) TT N I DUNG CÔNG ƠN VN ƠN VN TH I HÌNH VI C CH TRÌ PH I H P GIAN TH C HOÀN VĂN B N THÀNH I T CH C QUÁN TRI T NGHN QUY T 1 T ch c quán tri t Ngh V Tuyên Các V a Quý K ho ch quy t n cán b , công truy n phương, Báo IV/2008 tri n khai ch c y ban DT&PT, th c hi n T p chí DT, Trư ng cán b dân t c, 2 Quán tri t Ngh quy t Trung tâm n các cơ quan công Thông tin tác dân t c a phương 3 Có chuyên trang, Báo V Tuyên Quý Chuyên chuyên m c tuyên DT&PT, truy n IV/2008 trang, truy n Ngh quy t T p chí chuyên Dân t c, m c trên Trung tâm báo, t p
 8. thông tin chí, trang tin i n t II RÀ SOÁT VÀ T CH C TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH C THÙ VÙNG DÂN T C MI N NÚI 1 ánh giá tình hình phát V CSDT Các V a Quý - Báo cáo tri n kinh t - xã h i 3 phương, V IV/2010 Th tư ng khu v c vùng DTMN KHTC CP - Các văn b n hư ng d n 2 Ti p t c th c hi n và V CSDT Các V , ơn n năm - Báo cáo t ng k t CT135 giai v c a UB 2010 Th tư ng o n II và Chương trình CP Trung tâm c m xã vùng DTMN - Các văn b n hư ng d n 3 T ng k t 4 năm (2004- V CSDT Các V , ơn Quý - Báo cáo 2008) th c hi n Quy t v c a UB I/2009 Th tư ng nh s 134/2004/Q - CP TTg c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn 4 T ch c th c hi n V CSDT Các V , ơn T năm - Báo cáo Quy t nh s v c a UB 2008 n Th tư ng 33/2007/Q -TTg c a năm 2010 CP Th tư ng CP v chính sách h tr di dân th c hi n nh canh nh cư i v i ng bào DTTS giai o n 2007-2010 5 T ch c th c hi n V CSDT Các V , ơn T năm - Báo cáo Quy t nh s v c a UB 2008 n Th tư ng 32/2007/Q -TTg c a năm 2010 CP Th tư ng CP v chính sách cho vay v n phát tri n s n xu t i v i h DTTS c bi t khó khăn 6 T ng k t, ánh giá k t V CSDT Các V , ơn Quý - Báo cáo qu th c hi n chính v c a UB IV/2009 Th tư ng
 9. sách tr giá tr cư c CP theo Ngh nh s 20 và 02 - Các văn b n hư ng d n 7 T ch c th c hi n và V CSDT Các V a Quý - Báo cáo t ng k t các d án h phương I và IV/2010 Th tư ng tr DTTS có s dân II CP dư i 1.000 ngư i: Brâu, Ơ u, Rơ măm, Si la, - Các văn Pu péo b n hư ng d n 8 Hư ng d n, ki m tra, V CSDT V a Quý - Báo cáo t ng k t, ánh giá k t phương III IV/2010 Th tư ng qu th c hi n Quy t CP nh s 74/2008/Q - TTg c a Th tư ng CP - Các văn v m t s chính sách h b n hư ng tr gi i quy t t , t d n s n xu t và gi i quy t vi c làm cho ng bào DTTS nghèo, i s ng khó khăn vùng ng b ng sông C u Long giai o n 2008-2010 III NGHIÊN C U, XÂY D NG CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN N NĂM 2020 1 Xây d ng án phát V CSDT Các V , ơn Quý - Quy t tri n ngu n nhân l c v c a UB II/2010 nh c a vùng DTMN giai o n Th tư ng 2011-2020 CP - Thông tư hư ng d n 2 Xây d ng Chương trình V CSDT Các V , ơn Quý - Quy t phát tri n kinh t - xã v c a UB II/2010 nh c a h i các xã khó khăn Th tư ng vùng DTMN giai o n CP 2011-2015 - Các Thông tư hư ng d n 3 Rà soát, xây d ng b V CSDT Các V , ơn Quý - Các sung hoàn ch nh h v c a UB II/2010 Quy t nh th ng chính sách phát c a Th tri n kinh t - xã h i tư ng CP vùng DTMN giai o n
 10. 2011-2015 - Các Thông tư hư ng d n 4 Xây d ng chính sách h V KHTC Các V , ơn Quý - Quy t tr s n xu t và i s ng v c a UB II/2009 nh c a cho ng bào vùng Th tư ng DTMN do nh hư ng CP c a thiên tai, d ch b nh - Thông tư hư ng d n 5 Xây d ng chính sách h V CSDT Các V , ơn Quý - Ngh tr tr c ti p cho ngư i v c a UB IV/2008 nh c a dân vùng khó khăn thay CP th Ngh nh s 20 và 02 - Thông tư hư ng d n 6 Xây d ng chính sách V KHTC Các V , ơn Quý - Quy t khuy n khích thu hút v c a UB IV/2009 nh c a các t ch c kinh t , các Th tư ng doanh nghi p u tư CP vào vùng DTMN - Thông tư hư ng d n 7 Xây d ng các d án u V a Các V , ơn Quý - Các tư phát tri n KTXH i phương I v c a UB IV/2009 Quy t nh v i m t s dân t c có t c a Th l h nghèo cao, i tư ng CP s ng khó khăn, s n xu t ch m phát tri n: La H , - Các M ng, C ng, C Lao Thông tư hư ng d n IV PH I H P V I CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG XÂY D NG, T CH C TH C HI N CHÍNH SÁCH 1 Ph i h p B NNPTNT V KHTC Các V , ơn T năm - Báo cáo và các B ngành liên v c a UB 2008-2010 Th tư ng quan ch o tri n khai CP th c hi n các Q s 24/2008/Q -TTg, s 25/2008/Q -TTg, s 26/2008/Q -TTg, s 27/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph 2 Ph i h p v i B V CSDT Các V , ơn T năm - Các văn NNPTNT tăng cư ng v c a UB 2008-2010 b n hư ng ch o, hư ng d n các d n a phương vùng
 11. DTMN th c hi n các chính sách, chương trình v nông nghi p và phát tri n nông thôn 3 Ph i h p v i B V CSDT Các V , ơn T năm - Báo cáo NNPTNT kh o sát, rà v c a UB 2008-2010 Th tư ng soát, ánh giá, phân CP lo i, s a i, b sung chính sách phát tri n nông nghi p và phát tri n nông thôn ang th c hi n vùng DTMN 4 Ph i h p v i B V CSDT Các V , ơn Quý I- - T trình NNPTNT nghiên c u v c a UB IV/2008 Th tư ng xây d ng h th ng CP chính sách v nông nghi p, phát tri n nông - Các thôn vùng DTMN giai Quy t nh o n 2011-2015 c a Th tư ng CP - Các Thông tư hư ng d n 5 Ph i h p v i B Nông V CSDT Các V , ơn Quý II - Quy t nghi p và Phát tri n v c a UB năm 2009 nh c a Nông thôn xây d ng Th tư ng Chương trình m c tiêu CP qu c gia v xây d ng mô hình nông thôn m i 6 Ph i h p v i B V CSDT Các V , ơn T năm - Báo cáo NNPTNT sơ k t, t ng v c a UB 2008-2010 Th tư ng k t các Quy t nh c a CP Th tư ng CP: Q 134, Q 304/2005/Q -TTg, Q 231/2005/Q -TTg 7 T ch c th c hi n hi u V CSDT Các V , ơn T năm - Báo cáo qu Chương trình ph i v c a UB 2008-2010 Th tư ng h p ho t ng gi a CP UBDT và B NNPTNT giai o n 2008-2011 8 Ph i h p v i B Qu c V CSDT Các V , ơn Quý II - Quy t phòng quy ho ch xây v c a UB năm 2009 nh c a d ng phát tri n các khu Th tư ng kinh t qu c phòng CP
 12. 9 Ph i h p v i B Lao V CSDT Các V , ơn Quý IV - Ngh ng – Thương binh và v c a UB năm 2009 quy t c a Xã h i xây d ng cơ ch Chính ph chính sách c thù cho 61 huy n có t l h nghèo cao n năm 2020 10 Ph i h p v i B Văn V Tuyên Các V , ơn Quý II - Quy t hóa – Th thao và Du truy n v c a UB năm 2009 nh c a l ch xây d ng án Th tư ng Phát tri n Văn hóa nông CP thôn 11 Ph i h p v i B Xây V CSDT Các V , ơn Quý I năm - Quy t d ng xây d ng án v c a UB 2009 nh c a H tr ngư i nghèo v Th tư ng nhà khu v c nông CP thôn V ÔN C, KI M TRA ÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH DÂN T C 1 ôn c, ki m tra, ánh V CSDT, Các V , ơn T năm - Báo cáo giá vi c th c hi n chính các V F v c a UB 2008-2010 Th tư ng sách, chương trình, d I, II, III CP án vùng DTMN 2 T ch c thanh tra v Thanh tra Các V , ơn T năm - Báo cáo th c hi n Chính sách UB v c a UB 2008-2010 Th tư ng dân t c B ngành, a CP phương
Đồng bộ tài khoản