Quyết định số 384/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 384/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 384/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 384/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 384/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M C THU PHÍ TH M NNH H SƠ VÀ THU L PHÍ C P PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, S D NG TÀI NGUYÊN NƯ C, X NƯ C TH I VÀO NGU N NƯ C VÀ HÀNH NGH KHOAN NƯ C DƯ I T TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 16 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 31/2008/NQ-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c phê duy t án thu phí th m nh h sơ và l phí c p gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i t trên a bàn t nh Ninh Thu n; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 2098/TTr- STNMT ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành quy nh m c thu phí thNm nh h sơ và l phí c p gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i t trên a bàn t nh Ninh Thu n (theo Ph l c ính kèm).
  2. i u 2. i tư ng áp d ng và cơ quan th c hi n thu phí và l phí: 1. Quy t nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và các t ch c, cá nhân nư c ngoài (g i chung là t ch c, cá nhân) khi ư c cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v tài nguyên nư c th c hi n vi c thNm nh h sơ, c p gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i t trên a bàn t nh Ninh Thu n. 2. Cơ quan th c hi n thu phí và l phí là S Tài nguyên và Môi trư ng. i u 3. N i dung qu n lý, s d ng phí thNm nh và l phí c p phép: 1. Cơ quan thu phí thNm nh, l phí c p phép ư c trích l i 15% (mư i lăm ph n trăm) trên t ng s ti n thu phí, l phí trang tr i chi phí cho vi c th c hi n công vi c, d ch v , thu phí, l phí theo ch quy nh. 2. T ng s ti n phí, l phí th c thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích l i theo quy nh trên, s ti n còn l i 85% (tám mươi lăm ph n trăm), cơ quan thu phí, l phí ph i n p vào ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. 3. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí thNm nh, l phí c p phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i t không c p t i Quy t nh này, ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ; th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan PH L C
  3. QUY NNH M C THU PHÍ TH M NNH H SƠ VÀ L PHÍ C P GI Y PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, S D NG TÀI NGUYÊN NƯ C, X NƯ C TH I VÀO NGU N NƯ C VÀ HÀNH NGH KHOAN NƯ C DƯ I T TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 384/2008/Q -UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) I. M C THU PHÍ TH M NNH 1. i v i h sơ ngh c p phép l n u: M c thu STT N I DUNG THU ( ng/h sơ) 1 Phí thNm nh án (ho c thi t k gi ng) thăm dò nư c dư i t a án thi t k gi ng có lưu lư ng nư c dư i 200m3/ngày êm 160.000 án thăm dò có lưu lư ng nư c t 200m3/ngày êm n dư i b 440.000 500m3/ngày êm án thăm dò có lưu lư ng nư c t 500m3/ngày êm n dư i c 1.040.000 1.000m3/ngày êm án thăm dò có lưu lư ng nư c t 1.000m3/ngày êm n dư i d 2.000.000 3.000m3/ngày êm 2 Phí thNm nh báo cáo k t qu thăm dò ánh giá tr lư ng nư c dư i t Báo cáo k t qu thi công gi ng thăm dò có lưu lư ng nư c dư i a 160.000 200m3/ngày êm Báo cáo k t qu thăm dò có lưu lư ng nư c t 200m3/ngày êm b 560.000 n dư i 500m3/ngày êm Báo cáo k t qu thăm dò có lưu lư ng nư c t 500m3/ngày êm c 1.360.000 n dư i 1.000m3/ngày êm Báo cáo k t qu thăm dò có lưu lư ng nư c t 1.000m3/ngày êm d 2.400.000 n dư i 3.000m3/ngày êm 3 Phí thNm nh án, báo cáo khai thác, s d ng nư c dư i t án, báo cáo khai thác nư c dư i t i v i công trình có lưu a 160.000 lư ng nư c dư i 200m3/ngày êm án, báo cáo khai thác nư c dư i t i v i công trình có lưu b 440.000 lư ng nư c t 200m3/ngày êm n dư i 500m3/ngày êm án, báo cáo khai thác nư c dư i t i v i công trình có lưu c 1.040.000 lư ng nư c t 500m3/ngày êm n dư i 1.000m3/ngày êm án, báo cáo khai thác nư c dư i t i v i công trình có lưu d 2.000.000 lư ng nư c t 1.000m3/ngày êm n dư i 3.000m3/ngày êm 4 Phí thNm nh án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t
  4. án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông nghi p v i lưu lư ng dư i 0,1m3/giây; ho c phát i n v i công a 240.000 su t dư i 50kw; ho c cho các m c ích khác v i lưu lư ng dư i 500m3/ngày êm. án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông nghi p v i lưu lư ng t 0,1m3/giây n dư i 0,5m3/giây; ho c b phát i n v i công su t t 50kw n dư i 200kw; ho c cho các 700.000 m c ích khác v i lưu lư ng t 500m3/ngày êm n dư i 3.000m3/ngày êm. án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông nghi p v i lưu lư ng t 0,5m3/giây n dư i 1m3/giây; ho c c phát i n v i công su t t 200kw n dư i 1.000kw ho c cho các 1.760.000 m c ích khác v i lưu lư ng t 3.000m3/ngày êm n dư i 20.000m3/ngày êm. án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông nghi p v i lưu lư ng t 1m3/giây n dư i 2m3/giây; ho c d phát i n v i công su t t 1.000kw n dư i 2.000kw; ho c cho 3.360.000 các m c ích khác v i lưu lư ng t 20.000m3/ngày êm n dư i 50.000m3/ngày êm. 5 Phí thNm nh án, báo cáo x nư c th i vào ngu n nư c, công trình th y l i a án, báo cáo có lưu lư ng x dư i 100m3/ngày êm 200.000 b án, báo cáo có lưu lư ng x t 100 n dư i 500m3/ngày êm 720.000 án, báo cáo có lưu lư ng x t 500 n dư i 2.000m3/ngày c 1.760.000 êm án, báo cáo có lưu lư ng x t 2.000 n dư i 5.000m3/ngày d 3.360.000 êm 6 Phí thNm nh h sơ, i u ki n hành ngh khoan nư c dư i t H sơ ngh c p gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t 560.000 2. i v i h sơ ngh gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép: m c thu b ng 50% (năm mươi ph n trăm) m c thu phí c p phép l n u. II. M C THU L PHÍ C P GI Y PHÉP: 1. M c thu l phí c p gi y phép: thăm dò nư c dư i t; khai thác, s d ng nư c dư i t; khai thác, s d ng nư c m t; x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i t là 100.000 (m t trăm nghìn) ng/m t gi y phép. 2. M c thu l phí gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép: thăm dò nư c dư i t; khai thác, s d ng nư c dư i t; khai thác, s d ng nư c m t; x nư c th i vào ngu n nư c và hành ngh khoan nư c dư i t là 50.000 (năm mươi nghìn) ng/l n./.
Đồng bộ tài khoản