Quyết định số 3872/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 3872/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3872/QĐ-BGTVT về việc chuyển giao nguyên trạng toàn bộ trạm thu phí Sông Phan, Quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71 về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3872/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 3872/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NGUYÊN TRẠNG TOÀN BỘ TRẠM THU PHÍ SÔNG PHAN, QUỐC LỘ 1A, TỈNH BÌNH THUẬN THUỘC CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐưỜNG BỘ 71 VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐỒNG NAI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Hợp đồng số 22/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 16/5/2008 giữa Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng; Căn cứ vào văn bản thỏa thuận số 34/HĐ.BOT-CĐBVN-CC1 ngày 25/7/2008 giữa Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai; Căn cứ vào văn bản số 8741/VPCP-KTN ngày 10/12/2008 của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 17/12/2008 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận; Xét đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 5427/CĐBVN-TC ngày 24/12/2008; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng toàn bộ trạm thu phí Sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận do Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 71 trực thuộc Khu Quản lý đường bộ VII – Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (bao gồm tài sản và nhân sự) cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai để thực hiện thu phí từ ngày 01/01/2009. Điều 2. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức việc chuyển giao trạm thu phí Sông Phan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải. Trong quá trình bàn giao không làm ảnh hưởng đến hoạt động thu phí của trạm thu phí Sông Phan. Kết thúc thời gian khai thác theo hợp đồng, trạm thu phí Sông Phan sẽ được chuyển giao cho Cục Đường bộ Việt Nam để tiếp tục quản lý, thu phí theo quy định.
  2. Điều 3. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận thực hiện theo Quyết định số 119/2008/QĐ-BTC ngày 17/12/2008 của Bộ Tài chính. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai tổ chức thông báo, đăng thông tin thời gian bắt đầu thu phí, mức thu trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại địa điểm thu phí trước khi tiếp nhận và tổ chức thu phí. Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ VII, Giám đốc Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 71, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1- Bộ Xây dựng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; - Cục thuế tỉnh Đồng Nai; - Cục thuế tỉnh Bình Thuận; - Kho bạc NN Trung ương; Ngô Thịnh Đức - Kho bạc NN tỉnh Bình Thuận; - Lưu: VT, Vụ TC.
Đồng bộ tài khoản