Quyết định số 39/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 39/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư trực thuộc Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2000 Số: 39/2000/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ TRỰC THUỘC VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và các cơ sở nghiên cứu; Với sự thoả thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3615/BKH-DN ngày 13 tháng 6 năm 2000; Xét đề nghị của Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Công văn số 157/CV-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2000 ); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư trực thuộc Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Maý và Thiết bị công nghiệp; Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anhh: INVESTMENT AND TECHNICAL DEVELOPMENT COMPANY, viết tắt là ITD; Trụ sở chính: Số 4, Phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, Hà Nội; Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và của pháp luật. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
  2. - Sản xuất-kinh doanh, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu, công nghệ mới trong ngành máy và thiết bị công nghiệp; -Dịch vụ tư vấn đầu tư, đào tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật và công nghệ thuộc ngành máy và thiết bị công nghiệp vào sản xuất; - Xuất nhập khẩu máy, dụng cụ và thiết bị công nghiệp; Vốn điều lệ của Công ty: 1.846.033.017 đồng. Trong đó: -Vốn ngân sách: 1.497.276.948 đồng; -Vốn tự bổ sung: 348.756.069 đồng. Điều 3. Uỷ quyền cho Viện trưởng Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp quản lý Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư; chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Điều lệ Công ty trình Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp phê duyệt; Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp xem xét, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy định của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Viện trưởng Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, Giám đốc Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG -Như điều 4, -Văn phòng Chính phủ, -Ban ĐMQLDNTW, -Bộ Kế hoạch và Đầu tư, -Bộ Tài chính, -Bộ KHCNMT, -Ngân hàng Nhà nước VN, -Ban TCCBCP,
  3. -UBND thành phố Hà Nội, Lê Quốc Khánh -Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản