Quyết định số 39/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn về lợn sữa và lợn choai có tỷ lệ nạc cao lạnh đông xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định số 39/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn về lợn sữa và lợn choai có tỷ lệ nạc cao lạnh đông xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 39/2002/qđ-bnn về việc ban hành tiêu chuẩn về lợn sữa và lợn choai có tỷ lệ nạc cao lạnh đông xuất khẩu do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn về lợn sữa và lợn choai có tỷ lệ nạc cao lạnh đông xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 39/2002/QĐ-BNN Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2002 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N V L N S A VÀ L N CHOAI CÓ T L N C CAO L NH ĐÔNG XU T KH U B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh đ nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t đ nh s : 135/QĐ - BNN - KHCN c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành ngày 01/10/1999 v vi c ban hành Quy ch l p, xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m; QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành tiêu chu n: -10TCN 508-2002: L n s a l nh đông xu t kh u -10TCN 526-2002: L n choai có t l n c cao đông l nh đông xu t kh u. Đi u 2: Quy t đ nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Đi u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ----------------------------------------------- TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN-509-2002 L N CHOAI CÓ T L N C CAO L NH ĐÔNG XU T KH U
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÀ N I-2002
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN-509-2002 L N CHOAI L NH ĐÔNG XU T KH U The frozen high lean meat medium pig for export 1. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tiêu chu n này: - Qui đ nh yêu c u k thu t, phương pháp th , bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n l n choai l nh đông xu t kh u; - Đư c áp d ng cho các cơ s tham gia xu t kh u l n choai l nh đông thu c m i thành ph n kinh t trong ph m vi c nư c c nư c. 1.2. L n choai l nh đông xu t kh u ph i s n xu t theo đúng qui trình công ngh đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. 2. YÊU C U K THU T 2.1. Nguyên li u: 2.1.1. L n choai l nh đông xu t kh u đư c ch bi n t l n s ng, l y t gi ng l n thương ph m ngo i thu n và nhi u máu ngo i ,có đ tu i không quá 120 ngày và có kh i lư ng hơi t 34 đ n 47kg, đ m b o đ y đ đi u ki n v sinh thú y theo qui đ nh c a Pháp l nh Thú y. 2.1.2. Ngo i hình: L n ph i có lông mư t, m t tr ng, chân cao, không b b nh ngoài da, b m tím và gãy xương. 2.1.3. L n ph i đư c thu mua, v n chuy n nh nhàng. Xe v n chuy n l n ph i thoáng mát, đ m b o v sinh. Không v n chuy n l n vào th i gian n ng nóng. 2.1.4. L n trư c khi đưa vào gi t m ph i theo qui đ nh c a Pháp l nh Thú y. 2.2. Thành ph m. CÁC CH TIÊU CH T LƯ NG C A L N CHOAI L NH ĐÔNG XU T KH U ĐƯ C QUI Đ NH TRONG B NG SAU ĐÂY: Ch tiêu Yêu c u 2.2.1. C m quan: - Ph i đ nh hình g n, đ p, 2 chân sau g p khúc và song song v i mình, hai chân trư c quay v phía sau ho c v phía trư c 2.2.1.1. Tr ng thái l nh (theo yêu c u c a khách hàng); đông - S n ph m ph i s ch, m t kh i đ nh hình đông c ng, đanh, khi gõ có ti ng vang, tu xương ng ph i đông c ng; a. D ng bên ngoài - Trên da t i vùng mông c a l n ph i có d u ki m soát gi t m c a Trung tâm Thú y vùng và ký hi u c a cơ s s n xu t đã đư c nư c nh p kh u ch p nh n; - Cho phép có tuy t r i rác trên b m t; - Không đư c phép:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Bi n d ng do c p đông, có băng đá, cháy l nh, ti t d ch, n m m c, v t nh đen và t p ch t l ; + C p đông trên m t l n, b rã đông. b. Màu s c - Da có màu tr ng đ n tr ng h ng; - M có màu tr ng đ c; - Th t màu h ng đ tươi; - Không cho phép s n ph m b bi n màu. 2.2.1.2. tr ng thái gi i - Ph i lo i b h t lông, móng chân ngoài và làm s ch tai, răng, đông lư i; a. D ng bên ngoài - Đư ng m b ng th ng t đ u đ n h u môn. B n i t ng, m lá nhưng đ nguyên đuôi, lư i và tai; - Ph i x d c chính gi a xương s ng t đ u th ng đ n xương cùng, phanh hàm ch, b óc và tu s ng nhưng không làm đ t da; - Không cho phép: th t b b m d p, t máu, rách da xây xư c, b nh ngoài da, sót lông, gãy đuôi, gãy tai, gãy lư i, gãy xương và có t p ch t l . b. Tr ng thái - Th t ph i ch c, dai, có đ đàn h i, khi n ngón tay v t lún m t đi t t và không đ l i d u lún trên b m t. M t th t m n, không ư t; - M đ nh hình, m n, m m, dai; - Da dai; - Không cho phép th t có mô cơ b nhão và ư t. c. Màu s c - Da ph i có màu tr ng đ n ph t h ng; - M màu tr ng đ c; - Tu xương ng màu h ng nh t; - Th t màu h ng đ n đ tươi đ c trưng c a s n ph m th t l nh đông; - Không cho phép th t b bi n thành màu xám, m màu vàng, da màu vàng và vàng nâu. 2.2.1.3. Tr ng thái khi - Th t thơm, ng t đ m đ c trưng c a s n ph m th t l nh đông; làm chín. - Không cho phép th t có mùi chua, ôi, khét và mùi l . a. Mùi, v b. Nư c lu c - Trong, có váng m to. 2.2.2. Lý, hoá: 2.2.2.1. Kh i lư ng t nh m i con sau khi c p
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đông T 20 đ n 32kg. 2.2.2.2. Nhi t đ đ sâu 6 cm c a s n ph m không cao hơn. -120C. 2.2.2.3. Hàm lư ng Theo TCVN: 4377 - 1993 amoniac (NH3), axit bay hơi, đ PH, ph n ng nư c lu c th t v i đ ng sunfat. 2.2.3. V sinh th c Ph i đáp ng các ch tiêu v sinh an toàn th c ph m c a nư c ph m. nh p kh u. 3. PHƯƠNG PHÁP TH Theo TCVN 4377 - 1993. 4. BAO GÓI, GHI NHÃN, B O QU N, V N CHUY N 4.1. Bao gói: a. 4.1.1. Bao bì: b. Túi Pôlyêtylen (PE) đư c s n xu t t nh a nguyên sinh, màu tr ng trong, dai, s ch, đ m b o v sinh, không có mùi l , dùng đ bao gói s n ph m l nh đông nhi t đ không cao hơn (-180C). Bao Pôlyprôtylen (PP) đư c s n xu t t nh a nguyên sinh, màu tr ng, s ch, đ m b o v sinh và không có mùi l . 4.1.2. Bao gói: M i s n ph m đư c bao gói trong túi PE, ngoài bao PP bu c ho c khâu kín. 4.2. Ghi nhãn: - Nhãn hi u trên bao PP ph i rõ ràng và in lo i m c có đ bám dính t t (-180C) đ n (-220C ), không có mùi làm nh hư ng ch t lư ng c a s n ph m: - N i dung ghi nhãn và ngôn ng s d ng trên nhãn th c hi n theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành v Qui ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. Trên bao PP ph i ghi thêm như sau: + S hi u c a cơ s s n xu t đã đư c nư c nh p kh u ch p nh n; + S lư ng l n choai đã s n xu t trong m t ngày c a lô hàng. 4.3. B o qu n: - L n choai l nh đông ph i đư c b o qu n trong kho l nh đông chuyên dùng, đ m b o v sinh và không có mùi l . Nhi t đ phòng kho l nh trong quá trình b o qu n ph i đ t t (-18 0C) đ n (-220C).
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Kho l nh ph i có b c kê cách m t sàn c a kho 0,3m và x p hàng cách tư ng 0,5m cách dàn l nh 0,5m có hàng l i đ đ m b o vi c lưu chuy n không khí l nh ti p xúc đ u v i s n ph m. 4. 4. V n chuy n: - S n ph m l n choai đư c b c x p nh nhàng, ph i đư c v n chuy n b ng xe l nh, container l nh, tàu l nh chuyên dùng, đ m b o v sinh và không có mùi l . - Nhi t đ Phòng l nh c a xe, container l nh, h m l nh c a tàu trong quá trình v n chuy n ph i đ t t (-180C) đ n (-220C).
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN-508-2002 L N S A L NH ĐÔNG XU T KH U
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÀ N I-2002 TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN-508-2002 L N S A L NH ĐÔNG XU T KH U The exported frozen sukling pig 1 . PH M VI ÁP D NG 1.1.Tiêu chu n này: - Qui đ nh yêu c u k thu t, phương pháp th , bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n l n s a l nh đông xu t kh u; - Đư c áp d ng cho các cơ s tham gia xu t kh u l n s a l nh đông thu c m i thành ph n kinh t trong ph m vi c nư c. 1.2. L n s a l nh đông xu t kh u ph i s n xu t theo đúng qui trình công ngh đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. 2 . YÊU C U K THU T 2.1. Nguyên li u: 2.1.1. L n s a đư c s n xu t t l n con thương ph m: l n n i ho c l n ngo i lai n i, có đ tu i t 30 đ n 60 ngày, kh i lư ng l n hơi ph i đ t t 3,0 đ n 9,0 kg và có đ đi u ki n v v sinh thú y theo qui đ nh c a Pháp l nh Thú y.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1.2. Ngo i hình: + Ph i có lông màu đ c trưng c a gi ng, b b m, lông mư t, da bóng, nguyên đuôi; + Không dùng nh ng con l n b b nh ngoài da, b m tím, gãy xương, d d ng. 2.1.3. V n chuy n: - L n ph i đư c v n chuy n nh nhàng. Xe v n chuy n ph i r ng rãi, thoáng mát, đ m b o v sinh thú y; - Không v n chuy n l n vào th i gian n ng nóng. 2.1.4. Ph i th c hi n đ y đ các qui đ nh c a Pháp l nh Thú y khi đưa l n vào gi t m . 2 .2 . Thành ph m: CÁC CH TIÊU CH T LƯ NG C A L N S A L NH D NG XU T KH U ĐƯ C QUY Đ NH TRONG B NG SAU ĐÂY: Ch tiêu Yêu c u 2.2.1. C m quan: - M t kh i đ nh hình, tròn, g n, đ p t nhiên, 2 chân trư c và 2 chân sau thu g n và g p vào nhau; 2.2.1.1. Tr ng thái l nh - L n ph i s ch, khô, khi gõ đanh và có ti ng vang, tu đông xương ng ph i đông c ng; D ng bên ngoài - Trên da t i vùng mông ph i có d u ki m soát gi t m c a Trung tâm Thú y vùng và s hi u c a cơ s s n xu t đã đư c nư c nh p kh u ch p nh n; - Cho phép có ít tuy t trên b m t và ít d ch phía dư i b ng. - Không cho phép: + B cháy l nh, băng đá, bi n d ng, n m m c, v t nh đen và t p ch t l ; + Đư c c p đông trên m t l n và b rã đông. b- Màu s c Da màu tr ng h ng t nhiên c a s n ph m; D ch phía b ng ph i có màu h ng đ tươi; Không cho phép da b bi n màu, d ch có màu đ s m. 2.2.1.2 Tr ng thái gi i đông a- D ng bên ngoài - Ph i lo i b h t lông, móng chân ngoài, làm s ch tai, răng, lư i; - Đư ng m b ng ph i cách n t ch m hàm ch t 1-2cm và th ng đ n h u môn; - L n ph i nguyên hình d ng, s ch, ch b n i t ng, nhưng đ nguyên đ ng m ch ch , th n, màng th n và đuôi; - Không cho phép sót lông, da b rách, xây xư c, th t b b m tím,
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gãy xương, gãy đuôi, gãy tai và có t p ch t l . b- Tr ng thái - Th t ph i ch c, dai và có tính đàn h i t t, sau khi n ngón tay không đ l i d u lún trên b m t th t; - M đ nh hình m m dai, da dai. c- Màu s c - Th t màu h ng đ tươi, đ c trưng màu c a s n ph m ; - M màu tr ng đ c; - Da màu tr ng t nhiên c a s n ph m; - T y xương ng màu h ng nh t; - Không cho phép th t, da, m , t y b bi n màu. 2.2.1.3. Tr ng thái làm - Mùi th t thơm và v ng t đ m đ c trưng v i s n ph m; chín: - Không cho phép có mùi ôi, chua khét và mùi v l khác. a. Mùi, v b. Nư c lu c th t Ph i trong và có váng m to. 2.2.2. Lý, hoá: (- 120C ) a. Nhi t đ sâu 4cm c a s n ph m không cao hơn b. Kh i lư ng t nh m i T 2,0 đ n 6,0 kg con sau khi c p đông c. Hàm lư ng amoniac, Theo TCVN: 4377-1993. axít bay hơi, đ PH, ph n ng nư c lu c th t v i đ ng sunfat: 2.2..3. CÁC CH TIÊU V Ph i đáp ng yêu c u v sinh an toàn th c ph m c a nư c SINH TH C PH M. nh p kh u. 3. PHƯƠNG PHÁP TH Theo TCVN: 4377- 1993. 4. BAO GÓI, GHI NHÃN, B O QU N, V N CHUY N. 4.1. Bao gói: 4.1.1. Bao bì: Ph i đ t các yêu c u ch t lư ng theo qui đ nh sau đây: Màng m ng Polyêtylen (PE): ph i làm t nh a nguyên sinh, dai, màu tr ng trong dùng đ bao gói và b o qu n s n ph m l nh đông nhi t đ không cao hơn (-180C) Thùng carton:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Ph i làm b ng carton làn sóng 5 l p, m i thùng có 2 đ m lót làm b ng carton làn sóng 3 l p, 2 m t ngoài c a thùng và đ m lót đ u ph i tráng parafin; + Ph i khô, s ch, không m c, xư c, hoen, . L p sáp trên hai m t thùng và đ m lót ph i đ u kh p, không có mùi hôi, không b th m nư c. Các góc ph i vuông v n, v t c t không xơ xư c, hai n p l n khi ghép l i ph i khít nhau. + Toàn b hai m t thùng ph i b ng ph ng, không bong, r p. Đ k t dính c a các l p gi y ph i b n, ch c nhi t đ không cao hơn (-180C). + Mép thùng ph i r ng 5cm, ghép b ng ghim, kho ng cách gi a các ghim ph i đ u nhau. Ghim ghép thùng ph i đ m b o không b g trong đi u ki n m ư t; + Kích thư c c a thùng ph thu c vào s con và kh i lư ng l n s a c n đóng gói trong m i thùng; 4.1.2. Đai n p đư c làm t nh a dai, dây đai ph i m ng, không b dòn gãy khi nhi t đ không cao hơn (-180C). ĐÓNG GÓI: - T ng con l n đư c gói ch t trong màng m ng PE; S con và kh i lư ng t nh trong m i thùng carton đư c đóng gói theo yêu c u c a khách hàng; - M i thùng đư c đai n p hai đai ngang và hai đai d c đ m b o ch c ch n trong quá trình v n chuy n hàng hoá. 4.2 . Ghi nhãn: - Nhãn hi u trên thùng carton ph i in rõ ràng b ng lo i m c không phai nhòe, không nh hư ng đ n ch t lư ng s n ph m; - N i dung ký mã hi u và ngôn ng ghi nhãn theo Quy t đ nh s 178/1999/QD-TTg ban hành ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; - Trên m i thùng l n s a l nh đông ngoài ra ph i ghi thêm như sau: + S hi u c a cơ s s n xu t đã đư c đăng ký v i nư c nh p kh u; + S lư ng l n s a l nh đông đư c s n xu t trong m t ngày c a lô hàng. 4.3. B o qu n: L n s a l nh đông ph i đư c b o qu n trong kho l nh chuyên dùng, đ m b o v sinh và không có mùi l . Nhi t đ phòng kho l nh trong khi b o qu n hàng ph i đ t t (-180C )đ n (- 220C). Hàng x p trong kho l nh ph i có b c kê cách m t sàn 0,3 mét, cách tư ng 0,5 mét, cách dàn l nh 0,5 mét và có hàng l i đ không khí l nh lưu chuy n ti p xúc đ u v i s n ph m. Các thùng l n s a đư c phép x p ch ng lên nhau nhưng không cao hơn 2,5 mét và phía trên cùng đư c ph kín b ng b t ch t d o. 4.4. V n chuy n: L n s a l nh đông ph i b c x p nh nhàng, c n th n, đư c v n chuy n b ng xe l nh, container l nh, tàu l nh chuyên dùng, đ m b o v sinh và không có mùi l . Nhi t đ phòng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. l nh c a xe, container l nh, h m l nh c a tàu trong quá trình v n chuy n ph i đ t t (-180C) đ n (-220C).
Đồng bộ tài khoản