Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 39/2006/Q - BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH B SUNG CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Chương trình b túc, b i dư ng thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a” b sung vào “Chương trình ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a” ã ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2004/Q -BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam trong ph m vi trách nhi m c a mình t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các v liên quan, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : GD& T, L TB&XH, CA, QP, TS; TP tr c thu c TW; - UB An toàn giao thông Qu c gia; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) ; - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu VT, TCCB. H Nghĩa Dũng B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHIÃ
  2. VI T NAM c l p - T do - H nh phúc CHƯƠNG TRÌNH B TÚC, B I DƯ NG THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 39 /2006/Q - BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i ) A. CHƯƠNG TRÌNH B TÚC C P B NG THUY N TRƯ NG H NG BA H N CH I. Quy nh chung 1. Th i gian toàn khóa: 47 gi (07 ngày) 2. i u ki n tuy n sinh: theo quy nh hi n hành và i tư ng là nh ng ngư i ã có ch ng ch th y th , ch ng ch lái phương ti n (k c ư c ào t o theo chương trình h n ch ) có th i gian làm ch c danh thu th ho c ngư i lái phương ti n t 36 tháng tr lên. II. M c tiêu Sau khi hoàn thành chương trình và t yêu c u bài thi cu i khóa, h c viên ư c c p b ng thuy n trư ng h ng ba h n ch (T3 HC). III. N i dung chương trình và phân ph i th i gian 1. Chương trình b túc S TH I GIAN CÁC HO T NG VÀ N I DUNG B TÚC GHI CHÚ TT ( Gi h c ) I CÁC HO T NG CHUNG 10 1 Khai gi ng, b gi ng 2 2 Ôn t p và thi 8 II N I DUNG B TÚC 37 16 gi th c hành 1 An toàn cơ b n và sơ c u 8 8 gi th c hành 2 Pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a 15 3 i u ng tàu 6 4 Th c hành i u ng 8 8 gi th c hành TH I GIAN TOÀN KHOÁ 47 16 gi th c hành 2. Thi k t thúc khóa h c
  3. S N I DUNG THI HÌNH TH C TT 1 Pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a Tr c nghi m 2 Th c hành i u ng Th c hành B. CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG C P CH NG CH THU TH I. Quy nh chung 1. Th i gian b i dư ng: 30 gi (4 ngày). 2. i u ki n tuy n sinh: theo quy nh hi n hành. II. M c tiêu H c viên h c xong chương trình này và ki m tra k t thúc khóa h c t yêu c u ư c c p ch ng ch thu th (chương trình h n ch ), có th m nhi m ch c danh thu th trên phương ti n thu n i a. III. N i dung chương trình và phân ph i th i gian 1. Chương trình b i dư ng TH I S GIAN N I DUNG B I DƯ NG GHI CHÚ TT ( Gi h c) 1 An toàn cơ b n và sơ c u 4 4 gi th c hành 2 Pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a 8 3 Lu ng ch y tàu thuy n 3 4 V n t i (lên xu ng hành khách, b o qu n, x p d 3 hàng hóa) 5 Thu nghi p cơ b n 7 7 gi th c hành Ki m tra k t thúc khoá h c 5 TH I GIAN TOÀN KHOÁ 30 11 gi th c hành 2. Ki m tra k t thúc khóa h c S N I DUNG KI M TRA HÌNH TH C TT 1 Pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a Tr c nghi m 2 Thu nghi p cơ b n V n áp + Th c hành
  4. C. CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG C P CH NG CH LÁI PHƯƠNG TI N I. Quy nh chung 1. Th i gian b i dư ng: 30 gi (4 ngày). 2. i u ki n tuy n sinh: theo quy nh hi n hành. II. M c tiêu H c viên h c xong chương trình này và ki m tra k t thúc khóa h c t yêu c u ư c c p ch ng ch lái phương ti n (chương trình h n ch ), có th i u khi n phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n ho c phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i. III. N i dung chương trình và phân ph i th i gian 1. Chương trình b i dư ng S TH I N I DUNG B I DƯ NG GIAN GHI CHÚ TT ( Gi h c) 1 An toàn cơ b n và sơ c u 4 4 gi th c hành 2 Pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a 8 3 i u ng 3 4 Lu ng ch y tàu thuy n 2 5 V n t i hàng hoá và hành khách 2 6 Thu nghi p cơ b n 3 3 gi th c hành 7 Th c hành i u ng 3 3 gi th c hành Ki m tra k t thúc khoá b i dư ng 5 TH I GIAN TOÀN KHOÁ 30 10 gi th c hành 2. Ki m tra k t thúc khóa h c S N I DUNG KI M TRA HÌNH TH C TT 1 Pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a Tr c nghi m 2 Th c hành i u ng Th c hành D. CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG C P CH NG CH TH MÁY I. Quy nh chung
  5. 1. Th i gian b i dư ng: 30 gi (4 ngày). 2. i u ki n tuy n sinh: theo quy nh hi n hành. II. M c tiêu H c viên h c xong chương trình này và ki m tra k t thúc khóa h c t yêu c u ư c c p ch ng ch th máy (chương trình h n ch ), có th m nhi m ch c danh th máy trên phương ti n thu n i a. III. N i dung chương trình và phân ph i th i gian 1. Chương trình b i dư ng S TH I GIAN N I DUNG B I DƯ NG GHI CHÚ TT ( Gi h c) 1 An toàn cơ b n và sơ c u 4 4 gi th c hành 2 Pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a 3 3 C u t o, nguyên lý ho t ng, chăm sóc, b o qu n, 12 quy trình v n hành máy, i n tàu 4 Th c hành máy, i n 6 6 gi th c hành Ki m tra k t thúc khoá b i dư ng 5 TH I GIAN TOÀN KHOÁ 30 10 gi th c hành 2. Ki m tra k t thúc khóa h c S N I DUNG KI M TRA HÌNH TH C TT 1 Lý thuy t t ng h p Vi t 2 V n hành máy Th c hành . CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG C P CH NG CH AN TOÀN LÀM VI C TRÊN PHƯƠNG TI N CH D U (g i t t là ch ng ch an toàn ch d u) I. Quy nh chung 1. Th i gian b i dư ng: 46 gi (6 ngày). 2. i u ki n tuy n sinh: theo quy nh hi n hành và là thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. II. M c tiêu
  6. H c viên h c xong chương trình này và ki m tra k t thúc khóa h c t yêu c u ư c c p ch ng ch an toàn ch d u, có th làm vi c trên phương ti n ch d u. Nh ng ki n th c và kh năng t ư c bao g m: - Bi t tính ch t hóa lý c a d u và ô nhi m do d u gây ra; - N m ch c quy nh an toàn ch d u và bi t cách x lý khi g p s c ; - Hi u c u trúc, trang thi t b phương ti n ch d u; - ChuNn b , b o qu n, b o dư ng, v n hành h th ng, thi t b ch a ng, v n chuy n d u. III. N i dung chương trình và phân ph i th i gian 1. Chương trình b i dư ng S TH I GIAN N I DUNG B I DƯ NG GHI CHÚ TT ( Gi h c) 1 Gi i thi u v d u 10 - Khái ni m, tính ch t, các thu t ng - Ô nhi m do d u gây ra 2 An toàn làm vi c trên phương ti n ch d u 14 4 gi th c hành - Các quy nh v an toàn - Công tác an toàn phòng ch ng cháy n - Th c hành ng c u khi có tình hu ng cháy, n , ng c 3 V n hành h th ng làm hàng trên phương ti n ch 16 12 gi th c hành d u - C u trúc, trang thi t b phương ti n ch d u - V n hành h th ng làm hàng trên phương ti n ch d u Ki m tra k t thúc khoá b i dư ng 6 TH I GIAN TOÀN KHOÁ 46 16 gi th c hành 2. Ki m tra k t thúc khóa h c S N I DUNG KI M TRA HÌNH TH C TT 1 Lý thuy t t ng h p Vi t 2 V n hành h th ng làm hàng và an toàn, c u Th c hành
  7. sinh, c u h a, phòng c E. CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG C P CH NG CH AN TOÀN LÀM VI C TRÊN PHƯƠNG TI N CH HÓA CH T (g i t t là ch ng ch an toàn ch hóa ch t) I. Quy nh chung 1. Th i gian ào t o: 46 gi (6 ngày). 2. i u ki n tuy n sinh: theo quy nh hi n hành và là thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. II. M c tiêu H c viên h c xong chương trình này và ki m tra k t thúc khóa h c t yêu c u ư c c p ch ng ch an toàn ch hóa ch t, có th làm vi c trên phương ti n ch hóa ch t. Nh ng ki n th c và kh năng t ư c bao g m: - Bi t tính ch t hóa lý c a hóa ch t và ô nhi m do hóa ch t gây ra; - N m ch c quy nh an toàn ch hóa ch t và bi t cách x lý khi g p s c ; - Hi u c u trúc, trang thi t b phương ti n ch hóa ch t; - ChuNn b , b o qu n, b o dư ng, v n hành h th ng, thi t b ch a ng, v n chuy n hóa ch t. III. N i dung chương trình và phân ph i th i gian 1. Chương trình b i dư ng TH I S GIAN N I DUNG B I DƯ NG GHI CHÚ TT ( Gi h c) 1 Gi i thi u v hóa ch t 10 - Khái ni m, tính ch t, các thu t ng - Ô nhi m, c h i do hóa ch t gây ra 2 An toàn làm vi c trên phương ti n ch hóa ch t 14 4 gi th c hành - Các quy nh v an toàn - Công tác an toàn phòng ch ng cháy n - Th c hành ng c u khi có tình hu ng cháy, n , ng c
  8. 3 V n hành h th ng làm hàng trên phương ti n ch hóa 16 12 gi th c hành ch t - C u trúc, trang thi t b phương ti n ch hóa ch t - V n hành h th ng làm hàng trên phương ti n ch hóa ch t Ki m tra k t thúc khoá b i dư ng 6 TH I GIAN TOÀN KHOÁ 46 16 gi th c hành 2. Ki m tra k t thúc khóa h c S N I DUNG KI M TRA HÌNH TH C TT 1 Lý thuy t t ng h p Vi t 2 V n hành h th ng làm hàng và an toàn, c u Th c hành sinh, c u h a, phòng c G. CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG C P CH NG CH AN TOÀN LÀM VI C TRÊN PHƯƠNG TI N CH KHÍ HÓA L NG (g i t t là ch ng ch an toàn ch khí hóa l ng) I. Quy nh chung 1. Th i gian b i dư ng: 46 gi (6 ngày). 2. i u ki n tuy n sinh: theo quy nh hi n hành và là thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. II. M c tiêu H c viên h c xong chương trình này và ki m tra k t thúc khóa h c t yêu c u ư c c p ch ng ch an toàn ch khí hóa l ng, có th làm vi c trên phương ti n ch khí hóa l ng. Nh ng ki n th c và kh năng t ư c bao g m: - Bi t tính ch t hóa lý c a khí hóa l ng và ô nhi m do khí hóa l ng gây ra; - N m ch c quy nh an toàn ch khí hóa l ng và bi t cách x lý khi g p s c ; - Hi u c u trúc, trang thi t b phương ti n ch khí hóa l ng; - ChuNn b , b o qu n, b o dư ng, v n hành h th ng, thi t b ch a ng, v n chuy n khí hóa l ng. III. N i dung chương trình và phân ph i th i gian 1. Chương trình b i dư ng
  9. TH I S GIAN N I DUNG B I DƯ NG GHI CHÚ TT ( Gi h c) 1 Gi i thi u v khí hóa l ng 10 - Khái ni m, tính ch t, các thu t ng - Ô nhi m, c h i do khí hóa l ng gây ra 2 An toàn làm vi c trên phương ti n ch khí hóa l ng 14 4 gi th c hành - Các quy nh v an toàn - Công tác an toàn phòng ch ng cháy n - Th c hành ng c u khi có tình hu ng cháy, n , ng c 3 V n hành h th ng làm hàng trên phương ti n ch 16 12 gi th c hành khí hóa l ng - C u trúc, trang thi t b phương ti n ch khí hóa l ng - V n hành h th ng làm hàng trên phương ti n ch khí hóa l ng Ki m tra k t thúc khoá b i dư ng 6 TH I GIAN TOÀN KHOÁ 46 16 gi th c hành 2. Ki m tra k t thúc khóa h c S N I DUNG KI M TRA HÌNH TH C TT 1 Lý thuy t t ng h p Vi t 2 V n hành h th ng làm hàng và an toàn, c u sinh, c u Th c hành h a, phòng c
Đồng bộ tài khoản