Quyết định số 39/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 39/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THÔNG VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 39/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM NG C U KH N C P MÁY TÍNH VI T NAM B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 339/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 370/Q -TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v các ơn v s nghi p thu c B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Giám c Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Trung tâm ng c u khNn c p máy tính Vi t Nam (VNCERT) là ơn v tr c thu c B Thông tin và Truy n thông, th c hi n ch c năng i u ph i các ho t ng ng c u s c máy tính trong toàn qu c; c nh báo k p th i các v n v an toàn m ng máy tính; xây d ng, ph i h p xây d ng các tiêu chuNn k thu t v an toàn m ng máy tính; thúc Ny hình thành h th ng các trung tâm ng c u khNn c p máy tính (CERT) trong các cơ quan, t ch c, doanh nghi p; là u m i th c hi n h p tác v i các t ch c CERT nư c ngoài. Trung tâm ng c u khNn c p máy tính Vi t Nam là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch theo qui nh c a pháp lu t; có tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Trung tâm ng c u khNn c p máy tính Vi t Nam có các nhi m v và quy n h n sau:
  2. 1. i u ph i các ho t ng ng c u m ng Internet qu c gia phòng, ch ng s c m ng và tham gia ch ng t i ph m, ch ng kh ng b trên m ng Internet trong ph m vi qu c gia và trong khuôn kh h p tác qu c t . i u ph i và hư ng d n các t ch c, doanh nghi p cung c p d ch v Internet trong vi c x lý s c , trong vi c th c hi n nghĩa v x lý và lưu tr s li u g c cung c p thông tin cho m c ích m b o an toàn m ng Internet qu c gia. i u ph i các t ch c, doanh nghi p cung c p d ch v v an toàn m ng trong nư c theo quy nh x lý các s c l n trên m ng Internet qu c gia. Ph i h p qu c t trong i u ph i x lý s c t nư c ngoài vào ho c t trong nư c ra; 2. T ch c thu th p thông tin v an toàn m ng Internet. Th ng kê, t ng h p phân tích các s li u v an toàn m ng Internet qu c gia giúp cho các ho t ng qu n lý nhà nư c v an toàn b o m t trong các ho t ng công ngh thông tin và truy n thông. Theo dõi phát hi n nh ng nguy cơ và các s c an toàn m ng máy tính c nh báo s m cho các cơ quan h u quan và cho c ng ng; tham gia công tác qu n lý an toàn b o m t trong các ho t ng công ngh thông tin và truy n thông; 3. Thu th p, ánh giá các công ngh và gi i pháp m b o an toàn m ng máy tính m i nh t khuy n cáo r ng rãi. T ch c nghiên c u thư ng xuyên làm ch các k thu t m i ng th i phát tri n các gi i pháp, k thu t riêng c a Vi t Nam v an toàn m ng máy tính xu t gi i pháp ph c v x lý khNn c p s c m ng và khuy n cáo các bi n pháp phòng; 4. T ch c nghiên c u và ph i h p v i các ơn v ch c năng xây d ng các tiêu chuNn và quy chuNn k thu t v an toàn m ng máy tính, bao g m các tiêu chuNn k thu t cho h th ng thông tin, chuNn v khung ào t o b i dư ng ngư i s d ng m ng, các quy trình phòng ch ng và x lý s c và các văn b n pháp quy khác v an toàn m ng máy tính; 5. Ho t ng thúc Ny năng l c ng c u khNn c p máy tính và hình thành h th ng các CERT trong các cơ quan, t ch c, doanh nghi p. Tuyên truy n nâng cao nh n th c c ng ng v an toàn thông tin máy tính; phát hành các n phNm v an toàn m ng máy tính theo quy nh c a pháp lu t; 6. Tham gia, h p tác v i các t ch c CERT trên th gi i. Là u m i trao i thông tin v i các trung tâm an toàn m ng qu c t . Tham gia các di n àn, ho t ng ào t o và h i th o qu c t thu c lĩnh v c liên quan. ư c ph i h p, h p tác v i các t ch c qu c t khai thác thông tin, k thu t và tri th c phòng, ch ng s c và t i ph m m ng, qu ng bá v an toàn m ng máy tính Vi t Nam và tranh th s giúp qu c t nâng cao năng l c m b o an toàn m ng c a Vi t Nam; 7. Tham gia công tác qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a các hi p h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c an toàn thông tin trên m ng máy tính. ư c quy n yêu c u các t ch c, cá nhân ho t ng trên m ng Internet qu c gia cung c p các thông tin và các s li u th ng kê liên quan t i v n an toàn m ng;
  3. 8. Cung c p các d ch v ánh giá v k thu t an toàn m ng cho các h th ng thông tin và cho các s n phNm, công ngh m b o an toàn thông tin dùng trong m ng máy tính. Ki m tra ánh giá, công nh n t tiêu chuNn cho các t ch c làm d ch v ng c u máy tính và an toàn m ng máy tính. T ch c các d ch v v ào t o b i dư ng k thu t xây d ng m ng và an toàn m ng máy tính, ki m tra sát h ch và c p ch ng ch v trình qu n tr m ng và m b o an toàn m ng máy tính theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c và phân c p c a B Thông tin và Truy n thông; 9. Cung c p các d ch v khác trong các lĩnh v c tư v n, nghiên c u, tri n khai, s n xu t, lưu tr và cung c p thông tin ph c v an toàn m ng máy tính; t o thêm các ngu n thu nh m m r ng ph m vi và quy mô ho t ng phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm và theo qui nh c a pháp lu t, b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao; 10. ư c thu, qu n lý và s d ng phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t; 11. Qu n lý v t ch c công ch c, viên ch c và tài s n c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch Trung tâm ng c u khNn c p máy tính Vi t Nam có Giám c, các Phó giám c, b máy giúp vi c và các ơn v tr c thu c. Giám c ch u trách nhi m trư c B trư ng v k t qu th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy t nh này. Phó Giám c giúp Giám c ch o, i u hành các m t công tác c a Trung tâm và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. Cơ c u t ch c: - Phòng Hành chính - T ng h p - Phòng K ho ch và K toán - Phòng Nghi p v - Phòng K thu t h th ng - Phòng Nghiên c u - Phát tri n - Phòng Tư v n - ào t o - Chi nhánh t i thành ph H Chí Minh
  4. - Chi nhánh t i thành ph à N ng Chi nhánh t i thành ph H Chí Minh và t i thành ph à N ng có con d u và tài kho n riêng giao d ch theo qui nh c a pháp lu t. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng, các chi nhánh và m i quan h công tác gi a các ơn v c a Trung tâm do Giám c Trung tâm quy nh. Biên ch cán b , viên ch c c a Trung tâm do Giám c Trung tâm xây d ng trình B trư ng quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 13/2006/Q -BBCVT ngày 28 tháng 4 năm 2006 c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm ng c u khNn c p máy tính Vi t Nam. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Giám c Trung tâm ng c u khNn c p máy tính Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - UBND TP. Hà N i, TP. H Chí Minh, TP. à N ng; - Công an, Ngân hàng, Kho b c TP. Hà N i, TP. H Chí Minh, TP. à N ng; Lê Doãn H p - S TTTT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản