Quyết định số 3932/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 3932/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3932/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 15, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3932/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do - H nh phúc ------- --------- S : 3932/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 15, QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i T trình s 535/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 và S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 7122/TTr-TNMT-KH ngày 04 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 15, qu n Phú Nhu n v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch n năm 2005 năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n Di n Cơ c u Cơ c u tích tích (%) (%) (ha) (ha) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH TT 23,19 100,0 23,19 100,0 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 23,19 100,0 23,19 100,0 2.1 t OTC 15,32 66,06 14,62 63,05 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 15,32 100,0 14,62 100,0 2.2 t chuyên dùng CDG 7,60 32,77 8,30 35,80 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,89 11,71 0,84 10,18 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,09 1,18 0,09 1,08
  2. t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,88 11,58 0,83 10,05 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,88 100,0 0,83 100,0 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 5,74 75,53 6,53 78,69 2.2.4.1 t giao thông DGT 4,91 85,54 5,74 87,88 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,02 0,29 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,12 2,09 0,07 1,12 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,71 12,37 0,70 10,71 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,27 1,16 0,27 1,15 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Giai o n Th t Lo i t Mã 2006 - 2010 1 2 3 4 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t 3 chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s PN0(a)/PN1(a) d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t có m c ích công c ng không thu ti n s d ng 3.4 CC0(a)/PN1(a) t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang PKT(a)/OTC 0,05
  3. t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,05 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,02 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,03 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Giai o n 2006 - Th t Lo i t ph i thu h i Mã 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 0,90 2.1 t OTC 0,75 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 0,75 2.2 t chuyên dùng CDG 0,15 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,05 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,05 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,06 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,003 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 26 tháng 8 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n Phú Nhu n do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 18 tháng 8 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n Phú Nhu n v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch:
  4. ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 2 t phi nông nghi p PNN 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 2.1 t OTC 15,25 15,28 15,24 15,17 14,62 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 15,25 15,28 15,24 15,17 14,62 2.2 t chuyên dùng CDG 7,67 7,65 7,69 7,75 8,30 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,87 0,85 0,85 0,85 0,84 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,86 0,84 0,84 0,84 0,83 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,86 0,84 0,84 0,84 0,83 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây d ng, g m s SKX 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 5,85 5,86 5,90 5,97 6,53 2.2.4.1 t giao thông DGT 5,03 5,06 5,11 5,17 5,74 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n NL, truy n thông DNT 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha
  5. Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang 3 t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan t công trình s nghi p 3.2 không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh t có m c ích công c ng 3.4 không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông su i và m t nư c CD t phi nông nghi p không 4 0,05 0,05 ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng 0,05 0,05 t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 0,02 0,02 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,03 0,03 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông su i và m t nư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 t phi nông nghi p 0,90 0,12 0,10 0,04 0,06 0,57 2.1 t 0,75 0,07 0,03 0,04 0,06 0,55 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 0,75 0,07 0,03 0,04 0,06 0,55
  6. 2.2 t chuyên dùng 0,15 0,05 0,07 0,01 0,02 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,05 0,02 0,02 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 0,05 0,02 0,02 0,01 nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,06 0,01 0,03 0,01 0,00 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,00 0,00 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Phú Nhu n có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 15, qu n Phú Nhu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản