Quyết định số 395/1998/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định số 395/1998/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 395/1998/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan do Bộ Khoa Hoc,Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 395/1998/QĐ-BKHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 395/1998/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH B O V MÔI TRƯ NG TRONG VI C TÌM KI M, THĂM DÒ, PHÁT TRI N M , KHAI THÁC, TÀNG TR , V N CHUY N, CH BI N D U KHÍ VÀ CÁC DNCH V LIÊN QUAN B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/5/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh 84/CP ngày 17/12/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t D u khí; Căn c Công văn s 4180/KGVX ngày 20/8/1997 c a Văn phòng Chính ph v vi c ban hành Quy ch B o v môi trư ng trong công nghi p d u khí; Xét ngh c a C c trư ng C c Môi trư ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch B o v môi trư ng trong vi c tìm ki m, thăm dò, phát tri n m , khai thác, tàng tr , v n chuy n, ch bi n d u khí và các d ch v liên quan. i u 2: C c trư ng C c Môi trư ng, T ng Giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam, Giám c các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các t ch c d u khí ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký. Chu Tu n Nh ( ã ký) QUY CH
 2. B O V MÔI TRƯ NG TRONG VI C TÌM KI M, THĂM DÒ, PHÁT TRI N M , KHAI THÁC, TÀNG TR , V N CHUY N, CH BI N D U KHÍ VÀ CÁC DNCH V LIÊN QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 395/1998/Q - BKHCNMT ngày 10 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này ư c ban hành nh m ngăn ng a ô nhi m môi trư ng và gi m n m c th p nh t các tác ng x u n môi trư ng do các ho t ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m , khai thác, tàng tr , v n chuy n, ch bi n d u khí (hóa l ng khí, l c d u) và d ch v liên quan tr c ti p n các ho t ng này. i u 2. Trong quy ch này, ngoài các thu t ng ư c nh nghĩa trong Lu t D u khí và Lu t B o v môi trư ng, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. T ch c d u khí ư c hi u là các t ch c, cá nhân ti n hành các ho t ng d u khí bao g m: - Doanh nghi p Nhà nư c, - Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Công ty, - Doanh nghi p tư nhân ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p tư nhân, - H p tác xã, - Xí nghi p có v n u tư nư c ngoài 2. Công trình d u khí là các lo i giàn, công trình di ng hay c nh, các phương ti n và các k t c u khác ư c s d ng trên t li n ho c trên bi n nh m ph c v cho ho t ng d u khí. 3. Ch t th i s n xu t là các ch t khí, l ng và r n ư c lo i ra khi ti n hành các ho t ng d u khí. 4. Ch t th i sinh ho t bao g m các ch t th i l ng, r n và các lo i ch t th i khác ư c lo i ra trong quá trình sinh ho t c a ngư i t i các a i m ho c công trình tìm ki m, thăm dò, khai thác, phát tri n m , tàng tr , v n chuy n, ch bi n d u khí và các d ch v liên quan. i u 3. Quy ch này áp d ng i v i: 1. T t c các t ch c d u khí th c hi n vi c tìm ki m thăm dò, khai thác, phát tri n m , tàng tr , v n chuy n, ch bi n d u khí và các d ch v liên quan trên t li n, h i o, vùng nư c n i th y, vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam;
 3. 2. Các công trình c a t ch c, cá nhân Vi t Nam ph c v cho các ho t ng d u khí trên cơ s h p tác v i nư c ngoài nh ng nơi không thu c quy n tài phán c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tr khi các i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là m t bên ký k t ho c tham gia có quy nh khác. i u 4. Các t ch c d u khí ph i có cán b chuyên trách v b o v môi trư ng và trong trư ng h p c n thi t ph i thành l p b ph n chuyên trách v b o v môi trư ng. i u 5. Trong quá trình th c hi n d án d u khí, các t ch c d u khí ph i có trách nhi m sau ây: 1. Không th i ra môi trư ng các ch t th i khí, l ng, r n vư t quá Tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành, c bi t là các ch t th i nguy h i. 2. Th c hi n ho t ng quan tr c và phân tích môi trư ng (monitoring môi trư ng), chương trình giám sát môi trư ng theo Quy t nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê chuNn Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i d án, cơ s . 3. L p và trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng các báo cáo v công tác b o v môi trư ng, s c môi trư ng phù h p v i i u 7 c a Quy ch này. 4. N p phí liên quan n b o v môi trư ng theo quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. i u 6. Khi k t thúc d án d u khí, các t ch c d u khí ph i tháo d các công trình c nh, d n s ch nơi ã ti n hành d án và báo cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 7. Th th c l p các báo cáo v b o v môi trư ng ư c quy nh như sau: 1. Hàng năm t ch c d u khí ph i l p và g i báo cáo v b o v môi trư ng, k c các tài li u quan tr c và phân tích môi trư ng (monitoring), giám sát môi trư ng cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng t i nơi t ch c d u khí ti n hành ho t ng trong vòng 15 ngày u c a năm sau. N i dung c a báo cáo v b o v môi trư ng c n ph n ánh ư c vi c th c hi n Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c phê duy t. 2. Trong trư ng h p có s c gây tác h i l n n môi trư ng như quy nh t i các i u 37, 38 c a Quy ch này, sau khi hoàn thành x lý ô nhi m, t ch c d u khí ph i l p báo cáo trình B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v nguyên nhân s c , quá trình x lý, h u qu môi trư ng. 3. Khi k t thúc d án d u khí, t ch c d u khí ph i l p và trình báo cáo v b o v môi trư ng trong quá trình ti n hành d án cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng t i nơi t ch c d u khí ti n hành ho t ng. N i dung c a báo cáo này c n ph n ánh ư c vi c th c hi n Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c phê duy t. i u 8. Các t ch c d u khí l p và trình Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, k ho ch ng phó s c tràn d u theo quy nh sau:
 4. 1. L p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng theo các quy nh c a Ngh nh 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng và các văn b n hư ng d n liên quan. 2. N i dung, th t c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng sơ b , báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng chi ti t cho t ng lo i ho t ng d u khí ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v b o v môi trư ng. 3. L p k ho ch ng phó s c tràn d u, trong ó d ki n y các r i ro có th gây ra s c , xu t các bi n pháp s áp d ng h n ch n m c th p nh t kh năng gây ô nhi m môi trư ng, phương án huy ng nhân l c và trang thi t b thích ng x lý k p th i khi s c xNy ra. Chương 2: TÌM KI M, THĂM DÒ, PHÁT TRI N M VÀ KHAI THÁC D U KHÍ i u 9. H th ng ư ng giao thông, các công trình c nh và các thi t b c n thi t cho vi c tri n khai kh o sát, tìm ki m thăm dò, phát tri n m , khai thác ph i ư c thi t k , xây d ng m b o gi m n m c th p nh t các tác ng x u n môi trư ng, c bi t nh ng vùng nh y c m môi trư ng. i u 10. Khi ti n hành các ho t ng gây n , t ch c d u khí ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh s 27/CP ngày 20/4/1995 c a Chính ph và Thông tư s 11 TT/CNCL ngày 13/3/1996 c a B Công nghi p hư ng d n th c hi n Ngh nh s 27/CP ngày 20/4/1995 c a Chính ph v qu n lý, s n xu t, cung ng và s d ng v t li u n công nghi p i u 11. Vi c kh ng ch các ho t ng gây n , gây n ư c quy nh như sau: 1. Ch ư c ti n hành các v gây n a ch n trên t li n phù h p v i n i dung báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng phê duy t. 2. T ch c d u khí ph i xin phép chính quy n a phương trư c khi ti n hành các ho t ng gây n ít nh t là 30 ngày (không bao g m gây n trong lòng gi ng khoan nh m th v a và các ho t ng thư ng nh t khác như c t ng ch ng ...). Sau khi ư c phép, t ch c d u khí ph i thông báo cho các t ch c, cá nhân ang ho t ng nh ng vùng liên quan n khu v c gây n bi t và khi ti n hành gây n ph i có các bi n báo hi u t t i các nơi thích h p. 3. C m gây n a ch n, cho máy bay bay th p, gây n t ng t nh ng khu b o t n qu c gia v ng v t quý hi m, trong mùa làm t ho c sinh s n,. 4. T ch c d u khí ph i b i thư ng y các thi t h i do các ho t ng gây n ã gây thi t h i cho ngư i, ng, th c v t, công trình xây d ng như ư ng giao thông, nhà c a... theo quy nh c a pháp lu t.
 5. i u 12. Vi c s d ng các dung d ch khoan, các hóa ch t gây c h i ho c nguy hi m ph i ư c phép c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Căn c xem xét c p phép là ch ng ch c h i i v i các thí nghi m ư c ti n hành trong i u ki n môi trư ng Vi t Nam do cơ quan chuyên môn c a Vi t Nam ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giao trách nhi m c p ho c gi y phép cho s d ng m t nư c phù h p v i i u ki n s d ng Vi t Nam. i u 13. Nghiêm c m s d ng dung d ch khoan n n d u diesel. Không s d ng dung d ch khoan n n d u. Trong trư ng h p c n thi t, theo ngh c a T ng công ty D u khí Vi t Nam, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét cho phép s d ng dung d ch khoan n n d u. i u 14. Vi c s d ng ch t phóng x trong các ho t ng d u khí ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v An toàn và Ki m soát b c x và tuân theo TCVN 4985-89 - "Quy ph m v n chuy n an toàn ch t phóng x ", TCVN 4397-87- "Quy ph m an toàn b c x ion hóa". i u 15. Vi c th i các ch t th i s n xu t t các công trình d u khí bi n nh ng nơi thu c quy n tài phán c a nư c CHXHCN Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh sau: 1. Không th i xu ng bi n c n d u và d u th i, các dung d ch khoan th i n n d u, các ch t r n ch a d u, các ch t th i l ng và r n c h i khác. Các ch t th i nói trên ph i ư c thu gom, v n chuy n vào t li n x lý theo quy nh. 2. Ch ư c phép th i xu ng bi n các lo i nư c th i, mùn khoan có hàm lư ng d u theo quy nh c a ph l c kèm theo Quy ch này và các hoá ch t c h i dư i m c cho phép theo Tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam. i u 16 Vi c th i các ch t th i sinh ho t t các công trình d u khí bi n nh ng nơi thu c quy n tài phán c a nư c CHXHCN Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh sau: 1. Không th i xu ng bi n các lo i rác th i khó phân hu như v h p, chai l , túi nh a... Các lo i rác th i trên ph i ư c thu gom, v n chuy n vào t li n x lý theo quy nh. 2. Các ch t th i r n như g , gi y có th t và tro ư c phép th i xu ng bi n, n u không c h i và không nhi m d u. 3. Các lo i ăn th a ư c phép th i th ng xu ng bi n sau khi ã ư c nghi n thành h t có ư ng kính nh hơn 25mm. i u 17. Vi c thu gom và x lý các ch t th i r n và l ng t các công trình d u khí trên t li n ph i tuân theo các quy nh sau: 1. Các ch t th i r n ph i ư c thu gom vào các phương ti n hay thi t b ch a thích h p, sau ó ph i ư c x lý ho c chôn l p bãi th i theo các tiêu chuNn ã ư c quy nh và ph i th c hi n theo hư ng d n c a chính quy n a phương.
 6. 2. Các ch t th i l ng gây ô nhi m ph i ư c thu gom trong các b ch a sau ó x lý t tiêu chuNn môi trư ng. Các b ch a này ph i ư c thi t k và xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. 3. Nư c v a khai thác ph i ư c thu gom và ch a trong các khu v c riêng bi t và trư c khi th i ra môi trư ng xung quanh ph i ư c x lý phù h p v i TCVN 5945- 1995- Nư c th i công nghi p- Tiêu chuNn th i. i u 18. 1. C m th i tr c ti p khí hydrocacbon vào môi trư ng xung quanh khi chưa ư c phép c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng. 2. Khi không có kh năng thu gom s d ng, khí hydrocacbon ph i ư c t cháy hoàn toàn t i tháp t. Tháp t ph i thi t k t tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. Chương 3: TÀNG TR , V N CHUY N D U KHÍ i u 19. Các t ch c d u khí l p k ho ch phòng ch ng s c cháy, n và trình cơ quan phòng ch ng cháy, n thu c B N i v phê duy t xin c p phép xây d ng công trình. i u 20. 1. Các b ch a, tr m n p và nh n, các ng d n d u, khí ph i ư c thi t k , xây d ng theo các tiêu chuNn Vi t Nam ho c tiêu chuNn qu c t (API, ASME, BS...) ã ư c Vi t Nam công nh n; Th c hi n chương trình ki m tra, giám sát thư ng xuyên trong quá trình v n hành các thi t b này. 2. Các b ch a d u n i (floating units) ph i ư c xây d ng và trang b phù h p v i TCVN 04044-85 -"Quy ph m ngăn ng a ô nhi m bi n do t u gây ra'' và các công ư c qu c t khác mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. i u 21. Vi c thi t k , thi công ư ng ng d n d u, khí ngoài bi n ph i tuân theo các quy nh sau: 1. Khi l a ch n tuy n ng ph i m b o gi m n m c th p nh t các tác ng x u n môi trư ng. C m xây d ng các tuy n ng d n d u, khí qua khu v c b o t n qu c gia ho c khu v c c bi t nh y c m môi trư ng n u không ư c phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng 2. Khi xây d ng các ư ng ng ph i áp d ng các bi n pháp thích h p ngăn ng a và h n ch ô nhi m môi trư ng bi n (môi trư ng nư c, áy bi n) do vi c thi công và th i các ch t th i gây ra.
 7. 3. Khi ư c phép s d ng ch t n , ch t phóng x phù h p v i Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ph i tuân theo các quy nh t i các i u 10, i u 11 và i u 14 Quy ch này. 4. ư ng ng ư c phép chôn xu ng áy bi n n u không gây nh hư ng x u nc u trúc áy bi n và i u ki n sinh thái t nhiên c a d i ven b . i u 22. Vi c thi t k , thi công ư ng ng d n d u, khí trên t li n ph i tuân theo các quy nh sau: 1. Hành lang và tuy n ng ph i ư c l a ch n không vi ph m n các khu v c b o t n thiên nhiên, danh lam th ng c nh, di tích l ch s , văn hoá và vùng c bi t nh y c m môi trư ng. 2. Gi m n m c th p nh t các tác ng x u n môi trư ng và c nh quan thiên nhiên, phá hu các công trình ki n trúc, văn hoá và gây c n tr giao thông. 3. Khi ư c phép s d ng ch t n , ch t phóng x phù h p v i Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c phê duy t ph i tuân theo i u 10, i u 11 và i u 14 Quy ch này. i u 23. 1. Khi xây d ng các ư ng ng d n d u, khí trên t li n ho c g n b , ch t l ng dùng th thu l c các ư ng ng d n d u, khí ph i ư c thu gom vào nơi riêng bi t và ph i ư c x lý trư c khi th i ra môi trư ng xung quanh phù h p v i Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c phê duy t. 2. Các hóa ch t dùng th thu l c ph i ư c phép c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Căn c xem xét c p phép là ch ng ch c h i i v i các thí nghi m ư c ti n hành trong i u ki n môi trư ng Vi t Nam do cơ quan chuyên môn c a Vi t Nam ư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng giao trách nhi m c p ho c gi y phép cho s d ng m t nư c ngoài phù h p v i i u ki n s d ng Vi t Nam. i u 24. Trong quá trình ho t ng, vi c xúc r a các b ch a , ư ng ng d n d u, khí và x lý các ch t th i sinh ra t quá trình xúc r a ph i th c hi n theo úng phương án k thu t ã ư c cơ quan Qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng phê duy t. Chương 4: CH BI N D U KHÍ i u 25. Các t ch c d u khí l p k ho ch phòng ch ng s c cháy, n và trình Cơ quan Phòng ch ng cháy, n thu c B N i V phê duy t ư c c p phép xây d ng công trình.
 8. i u 26. Khi l a ch n v trí c a nhà máy ch bi n d u khí ph i m b o gi m n m c th p nh t các tác ng x u n môi trư ng, m b o cho các d ch v b o v môi trư ng t i ch , c bi t trong trư ng h p có s c môi trư ng. i u 27. Công ngh ch bi n và các quy trình v n hành, giám sát, ng c u s c môi trư ng...c a nhà máy ch bi n d u khí ph i ư c l a ch n, m b o gi m n m c t i thi u vi c th i các ch t th i khí, l ng, r n vào môi trư ng và ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v chuy n giao công ngh . i u 28. Các bi n pháp v n chuy n nguyên li u n và s n phNm i t nhà máy l c d u ph i ư c l a ch n, m b o gi m n m c t i a r i ro xu t hi n s c tràn d u do tai n n v n chuy n. i u 29. Nhà máy l c d u ph i có các bi n pháp thích h p (như che ch n, p b , khoanh vùng...) ngăn ng a ô nhi m nư c m t và nư c dư i t do mưa r a trôi nguyên li u, các s n phNm, do rò r d u, tràn d u t các thi t b x lý, phương ti n tàng tr , v n chuy n gây ra. i u 30. 1. Các ch t th i khí, l ng, r n c a nhà máy ch bi n d u khí ph i ư c x lý phù h p v i các tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam, ho c ư c phép c a B Khoa h c công ngh và Môi trư ng trong trư ng h p chưa có tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam, trư c khi th i ra môi trư ng xung quanh. 2. Các bãi thu gom ch t th i l ng, r n c a nhà máy ch bi n d u khí ph i ư c thi t k , x lý m b o không gây ô nhi m môi trư ng. Chương 5: CÁC HO T NG DNCH V i u 31. Các phương ti n v n t i c a các t ch c d u khí ho t ng trên b , trên sông, trên bi n ph i tuân th lu t pháp Vi t Nam, Công ư c Qu c t v ngăn ng a ô nhi m bi n do tàu gây ra (MARPOL 73/78) và các Công ư c qu c t liên quan khác mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. i u 32. Các lo i tàu thuy n tham gia ho t ng d u khí trên bi n ph i tuân th các quy nh sau: 1. Có trang thi t b ngăn ng a ô nhi m phù h p v i TCVN 04044-85 - "Quy ph m ngăn ng a ô nhi m bi n do tàu gây ra" ư c cơ quan ăng ki m ki m tra và c p gi y ch ng nh n. N u là tàu nư c ngoài ph i có các lo i gi y ch ng nh n qu c t v ch ng ô nhi m do d u cũng như do nư c th i gây ra và ư c ăng ki m Vi t Nam xác nh n. 2. Có văn b n quy ph m hư ng d n ngăn ng a ô nhi m do các ch t c h i k c nư c th i sinh ho t, ng th i ph i có các văn b n hư ng d n vi c thu gom lên t u các ch t th i và giao nh n d u.
 9. 3. Có m t giám sát viên ô nhi m giúp thuy n trư ng giám sát các ho t ng th i d u cũng như th i các ch t khác nh m ngăn ng a vi c th i không úng quy nh. 4. Có s ghi chép theo dõi vi c giao nh n d u và các ch t, s ph i ư c ghi chép y các s li u giao nh n cũng như k t qu ki m tra, ư c lưu tr và trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng khi có yêu c u. i u 33. Các căn c d ch v d u khí trên b ph i tuân th các quy nh sau: 1. Không th i tr c ti p ra môi trư ng xung quanh các lo i d u m , hoá ch t c h i, khí th i và nư c th i có ch a các ch t c h i vư t quá m c cho phép c a các Tiêu chuNn Vi t Nam v khí th i, nư c th i công nghi p cũng như sinh ho t. 2. Ph i thu gom, x lý các ch t th i s n xu t và sinh ho t trong quá trình ho t ng theo quy nh. 3. Các căn c d ch v làm nhi m v ti p nh n, tàng tr , x lý ch t th i t công nghi p d u khí ph i có bãi th i, công ngh x lý phù h p theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng và pháp lu t có liên quan khác. Nghiêm c m vi c ti p nh n và x lý các lo i ch t th i có ngu n g c t nư c ngoài nh p vào. 4. Vi c b o qu n, tàng tr , v n chuy n các ch t phóng x ph i tuân theo pháp lu t v An toàn và Ki m soát b c x , ng th i ph i tuân theo các Tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN- 4586-97( Quy ph m an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n ) TCVN- 4397-87( Quy ph m an toàn v b c x ion hóa) TCVN- 4985-89( Quy nh v n chuy n an toàn ch t phóng x ) i u 34. Bãi th i ch a các ch t th i t công nghi p d u khí ph i ư c thi t k , xây d ng và v n hành m b o không gây ô nhi m môi trư ng. Vi c c p phép cho xây d ng các bãi th i này ch dư c th c hi n khi báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 35. C ng d ch v d u khí ph i áp ng các yêu c u ư c quy nh t i i u 33 c a Quy ch này, ph i có k h ach ng c u s c tràn d u và k h ach phòng ch ng cháy ơc cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Chương 6: KH C PH C Ô NHI M MÔI TRƯ NG, SUY THOÁI MÔI TRƯ NG, S C MÔI TRƯ NG i u 36. 1. Trong quá trình tri n khai các d án d u khí, t ch c d u khí ph i duy trì y nhân l c, trang thi t b và m i liên h v i các cơ quan h u quan k c v i các chính quy n a phương và các t ch c nư c ngoài có th qu n lý, gi m n m c th p nh t thi t h i có th x y ra do s c môi trư ng.
 10. 2. T ch c d u khí ang khai thác d u khí ngoài bi n ph i m b o: 2.1 Trên m i giàn khai thác, tr m ti p nh n và phân ph i d u có s n các trang, thi t b s n sàng ng c u t i ch s c tràn d u dư i 15 t n. 2.2 Kh năng phóng xu ng bi n các thi t b ng c u i v i s c tràn d u dư i 500 t n trong vòng 24 gi . i u 37. 1. Khi xNy ra các s c gây t n h i l n n môi trư ng như tràn d u do phun trào (blow-out) ho c t b n i ch a d u, rò r khí c ho c xNy ra n ..., t ch c d u khí ph i khNn trương th c hi n các bi n pháp ng c u c n thi t, ng th i thông báo ngay cho U ban Nhân dân t nh nơi x y ra s c , B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan h u quan khác theo k ho ch ng c u s c tràn d u ã ư c phê duy t. 2. T ng công ty D u khí Vi t Nam có trách nhi m l p k ho ch ng c u chung cho các ho t ng c a các ơn v thành viên, các nhà th u c a T ng công ty D u khí Vi t Nam, các ơn v liên doanh có v n góp c a T ng công ty D u khí Vi t Nam nh m ph i h p hành ng gi a các t ch c d u khí, các cơ quan có liên quan cũng như v i U ban Nhân dân a phương nơi x y ra s c và các t ch c ng c u nư c ngoài m b o ng c u ư c nhanh chóng và có hi u qu t t nh t. i u 38. Khi x y ra s c tràn d u t i các công trình d u khí bi n v i lư ng d u tràn trên 2 t n, t ch c d u khí ph i thông báo ngay cho B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và U ban Nhân dân t nh t i nơi có s c . Báo cáo y v s c tràn d u ph i ư c l p và trình n p B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và U ban Nhân dân t nh nơi có s c trong vòng 15 ngày sau khi kh c ph c xong s c . i u 39. Vi c s d ng các ch t phân tán x lý d u tràn ph i tuân theo các th t c nêu trong k ho ch ng c u s c tràn d u ã ư c phê duy t và ph i tuân theo các yêu c u sau: 1. Ch ư c s d ng ch t phân tán x lý d u tràn sau khi xét th y áp d ng các bi n pháp khác thu h i d u tràn không phù h p. 2. Ch ư c s d ng nh ng lo i ch t phân tán ã ăng ký và ư c phép c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Khi s d ng ph i th n tr ng tránh dùng ch t phân tán quá m c cho phép. 3. C m dùng ch t phân tán trong sông, vùng c a sông, vùng nư c bi n ven b có sâu nh hơn 20m ho c cách b dư i 2 km và các vùng sinh thái nh y c m khác. 4. Vi c s d ng ch t phân tán ph i ư c phép c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Trong trư ng h p khNn c p khi d u tràn ang có nguy cơ e do nghiêm tr ng n tính m ng con ngư i, tài s n, tài nguyên, t ch c d u khí có th s d ng ch t phân tán ã ăng ký trong k ho ch ng c u s c tràn d u ã ư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng phê duy t.
 11. 5. Sau khi s d ng ch t phân tán t ch c d u khí ph i báo cáo chi ti t cho B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng v s c xNy ra, v s d ng ch t phân tán và h u qu . Chương 7: THANH TRA, KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 40. oàn thanh tra ho c thanh tra viên chuyên ngành v b o v môi trư ng có quy n n các t ch c d u khí : 1. Ki m tra các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n và tài li u liên quan t i phòng ch ng ô nhi m môi trư ng; 2. Ki m tra s ghi chép các ho t ng v qu n lý môi trư ng, sao chép các tài li u c n thi t và yêu c u nh ng ngư i ch u trách nhi m c a t ch c d u khí xác nh n sao y b n chính; 3. Thanh tra vi c b o qu n, s d ng và tình tr ng ho t ng c a các trang thi t b phòng ch ng ô nhi m; 4. Thu th p các lo i m u c n thi t có liên quan n công tác b o v môi trư ng; 5. ThNm tra các s vi c và thNm v n nh ng ngư i có liên quan n các s c ô nhi m; 6. Phát hi n và gi i quy t t i ch các các v n có liên quan ho c ki n ngh cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 7. X ph t theo quy nh c a pháp lu t. i u 41. 1. T ch c d u khí ph i t o i u ki n thu n l i cho oàn thanh tra ho c thanh tra viên làm vi c cũng như cung c p m i thông tin c n thi t. 2. T ch c d u khí có quy n khi u n i v i ngư i ã ra quy t nh thanh tra v k t lu n và bi n pháp x lý c a oàn thanh tra ho c thanh tra viên. Trong trư ng h p không ng ý v i ý ki n gi i quy t khi u n i ó, t ch c d u khí có quy n khi u n i lên c p trên tr c ti p c a ngư i ã ra quy t nh ho c kh i ki n v vi c t i Toà án có thNm quy n 3. Trong trư ng h p thanh tra ư c ti n hành t i m t t ch c d u khí có v n u tư nư c ngoài thì các khi u n i ư c gi i quy t theo Lu t u tư nư c ngoài. i u 42. 1. Trong quá trình ti n hành các d án d u khí, t ch c d u khí gây ra suy thoái môi trư ng, ô nhi m môi trư ng, s c môi trư ng ngoài vi c ch u ph t ph i có trách nhi m b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
 12. 2. T ch c d u khí gây ô nhi m môi trư ng ph i tr các chi phí làm s ch môi trư ng, kh c ph c s c môi trư ng cho b t kỳ t ch c, cá nhân nào ã th c hi n công vi c kh c ph c và làm s ch ó. 3. T ch c d u khí ph i th c hi n vi c n bù k p th i cho các t ch c, cá nhân v nh ng thi t h i do suy thoái môi trư ng, ô nhi m môi trư ng, s c môi trư ng do mình gây ra và v chi phí ã b ra làm s ch và kh c ph c s c môi trư ng. i u 43. T ch c d u khí không có b n ph n b i thư ng thi t h i ho c tr chi phí làm s ch môi trư ng khi s c môi trư ng x y ra do : - Thiên tai, - Chi n tranh ho c hành ng kh ng b , - Hành ng ho c thi u sót c a bên th ba không liên quan n ho t ng c a t ch c d u khí. i u 44. M i t ch c ho c cá nhân th c hi n t t các quy nh cu Quy ch này, có công trong vi c ngăn ng a ô nhi m, ng c u s c môi trư ng ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 45. B t kỳ t ch c ho c cá nhân nào vi ph m Quy ch này tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu gây ra s b x lý theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam . Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 46 . Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng có trách nhi m hư ng d n, thanh tra, giám sát vi c th c hi n Quy ch này theo ch c năng và quy n h n c a mình. i u 47 . T ng công ty D u khí Vi t Nam ư c giao trách nhi m hư ng d n, giám sát, ki m tra vi c th c hi n quy ch này i v i các Nhà th u theo quy nh trong H p ng d u khí. i u 48. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng quy nh trư c ây trái v i n i dung quy nh t i Quy ch B o v môi trư ng trong vi c tìm ki m, thăm dò, khai thác, phát tri n m , tàng tr , v n chuy n, ch bi n d u khí và các d ch v liên quan thì vi c áp d ng s ư c th c hi n theo Quy ch này. PH L C QUY NNH T M TH I V HÀM LƯ NG D U CHO PHÉP TRONG NƯ C TH I VÀ TRONG MÙN KHOAN (Áp d ng cho các công trình d u khí ho t ng t i vùng bi n Vi t Nam trong khi chưa ban hành tiêu chu n vi t nam có liên quan) i tư ng th i Gi i h n Ghi chú
 13. Nư c th i 15mg/l V i nư c khai thác, ây là gi i A. Nư c khai thác B KHCN&MT h n c c i trung s có quy nh bình 24gi 1. Vùng cách b trong vòng 12 h i lý c th cho t ng trư ng h p - Thông thư ng 40 mg/l - Nh ng vùng c n b o v c bi t 1mg/l 2.Vùng cách b ngoài 12 h i lý 15 mg/l B. Các lo i nư c khác 1. Vùng cách b trong vòng 3 h i lý 2. Vùng cách b ngoài 3 h i lý Mùn khoan C m th i B KHCN&MT có th xem xét m 1. Vùng cách b 3 h i lý 10g/1kg mùn r ng các gi i h n khoan khô này cho t ng 2. Vùng cách b ngoài 3 h i lý trư ng h p c th (áp d ng cho dung d ch khoan n n d u)
Đồng bộ tài khoản