Quyết định Số: 396/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 396/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 396/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG HOÀNG VĂN HẢI, GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT, TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 396/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 396/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG HOÀNG VĂN HẢI, GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT, TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 461/TTr-BTTTT, ngày 11 tháng 02 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 497/TTr-BNV, ngày 26 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và ông Hoàng Văn Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, Nguyễn Tấn Dũng VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản