Quyết định số 40/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 40/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2000/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu Đoàn Ngoại giao tại Hà nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 40/2000/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU OÀN NGO I GIAO T I HÀ N I, T L 1/2000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban Nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c quy t nh 39/2000/Q -UB ngày 20 tháng 4 năm 2000 c a UBND thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu oàn ngo i giao t i Hà n i - t l 1/2000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu oàn ngo i giao t i Hà n i t l l/2000". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND thành ph , T ng giám c T ng Công ty Xây d ng Hà n i, Giám c các s : K ho ch và u tư, a chính-Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Ki n trúc sư trư ng thành ph , Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã Xuân nh Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên I U L QU N LÝ XÂY D NG
  2. THEO QUI HO CH CHI TI T T I KHU OÀN NGO I GIAO T I HÀ N I - T L 1/2000 (Ban hành kèm theo quy t nh 40/2000/Q -UB, ngày 20 tháng 4 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u l: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng , s ng các công trình theo úng qui ho ch chi ti t khu oàn ngo i giao t i Hà n i ã ư c phê duy t t i Quy t nh 39/2000/Q -UB ngày 20 tháng 4 năm 2000 c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà n i. i u 2: Ngoài nh ng qui nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng t i khu oàn Ngo i giao còn ph i tuân theo nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3:Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: UBND thành ph giao cho UBND huy n T Liêm, UBND xã Xuân nh qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch t i khu oàn Ngo i giao; ph i h p v i Ki n trúc sư trư ng thành ph và các S , Ban, Ngành ch c năng hư ng d n các ch u tư và nhân dân th c hi n u tư xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: 1. Ranh gi i và ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng khu oàn ngo i giao t i Hà n i: Phía B c giáp làng Xuân nh. Phía Tây giáp ư ng quy ho ch d ki n n i t ư ng Thăng Long xu ng phía Nam thành ph . - Phía Nam giáp v i ư ng quy ho ch d ki n m , n i khu v c phát tri n phía Tây thành ph v i trung tâm m i c a Th ô Hà n i. Phía ông giáp v i khu doanh tr i quân i. 2. T ng di n tích n m trong ranh gi i quy ho ch là 62,8 ha. Quy ho ch chi ti t khu oàn ngo i giao ư c phân chia thành các khu ch c năng như sau: A. Khu Ngo i giao oàn: di n tích g m: 540.286m2. G m:
  3. - t tr s i s và TCQT: Di n tích: 100.173m2 Ký hi u: SQ - Nhà cao t ng: Di n tích: 66.593m2 Ký hi u: CT - Nhà bi t th : Di n tích: 51.469m2 Ký hi u: BT - Cây xanh, h nư c: Di n tích: 59.181m2 Ký hi u: CX - Nhà tr , m u giáo: Di n tích: 6.464m2 Ký hi u: NT - ư ng & bãi ô tô: Di n tích: 193.207m2 - Công trình d ch v công c ng: Di n tích: 54.033m2 Ký hi u: CC - Tr m x lý nư c: Di n tích: 4.495m2 Ký hi u: MKT2 - Tr m bi n th i n: Di n tích: 4.671m2 Ký hi u: MKT1 B. Khu v c n m trong khu trung tâm thành ph m i: di n tích: 87.714m2. G m: - Các t ch c Qu c t Di n tích: 33.606m2 Ký hi u: QT. - Nhà cao t ng Di n tích: 46.756m2 Ký hi u: NO - Nhà tr m u giáo Di n tích: 7.352m2 Ký hi u: NT i u 6: t tr s i s quán và t ch c Qu c t : Qui mô khu t xây d ng kho ng : 100.173m2. - Ký hi u : SQ1 - SQ4. -M t xây d ng : 30% - H s s d ng t : 0,9 - Yêu c u v qui ho ch: các i s quán ư c xây d ng trên 4 lô t, t ng cao trung bình kho ng 3 t ng. - Ch c năng: khu v c này xây d ng các tr s làm vi c và giao d ch c a các is quán. i u 7: t nhà cao t ng thu c khu Ngo i giao oàn: - Qui mô khu t xây d ng kho ng : 66.593m2. - Ký hi u : CT1 - CT3. -M t xây d ng : 20,58%
  4. - H s s d ng t : 1,79 - Yêu c u v qui ho ch: t ng cao trung bình kho ng 8,7 t ng. - Ch c năng: khu v c này xây d ng các nhà cao t ng ki u căn h cho thuê. i u 8: t nhà bi t th : - Qui mô khu t xây d ng kho ng : 51.469m2. - Ký hi u : BT1 - BT7. -M t xây d ng : 11,90% - H s s d ng t : 0,24. - Yêu c u v qui ho ch: chi u cao xây d ng trung bình kho ng 2 t ng, v i qui mô d tính 1.000M2 t/1 bi t th . - Ch c năng: khu v c này xây d ng các nhà bi t th dành cho các i s , Trư ng các t ch c Qu c t và tương ương. i u 9: Di n tích cây xanh, h nư c: - Qui mô khu t xây d ng kho ng : 59,181m2 Trong ó: Di n tích t tr ng cây là: 36.143m2 di n tích h nư c là: 23.038m2 - Ký hi u : CX; H i u 10: t nhà tr , m u giáo: g m hai nhà tr : m t nhà tr thu c khu ngo i giao oàn và m t nhà tr thu c khu v c n m trong khu trung tâm thành ph m i. - Qui mô khu t xây d ng : 13.816m2 - Ký hi u : NT1, NT2 -M t xây d ng : 20,55% - H s s d ng t : 0,41 - Yêu c u qui ho ch: chi u cao xây d ng trung bình c a hai nhà tr là kho ng 2 t ng - Ch c năng: khu t xây d ng nhà tr m u giáo ph c v cho con em cán b nư c ngoài công tác t i Vi t nam. i u 11: t ư ng và bãi xe ô tô: bao g m ư ng thành ph , ư ng khu v c và qu ng trư ng, bãi xe - Qui mô khu t xây d ng : 193.207m2
  5. - C t n n m t ư ng: Cao m t ư ng cao nh t: 6,95m Cao m t ư ng th p nh t: 6,70m - d c d c trung bình: 0,02% - d c ngang trung bình: 2% i u 12: t công trình d ch v công c ng: ư c xây d ng trên 5 lô t: - Qui mô khu t xây d ng kho ng : 54.033m2 - Ký hi u : CC1, CC5 . -M t xây d ng : 21,54% - H s s d ng t : 0,54 - Yêu c u qui ho ch : chi u cao xây d ng trung bình c a công trình là kho ng 2,5 t ng. - Ch c năng: là khu xây d ng các d ch v công c ng ph c v cho ho t ng c a toàn b khu Ngo i giao oàn. i u 13: Khu u m i k thu t g m: tr m x lý nư c th i và tr m bi n th i n: - Qui mô khu t xây d ng kho ng : 9. 166m2 - Ký hi u : MKT1, MKT2 -M t xây d ng : 30%. - H s s d ng t : 0,3 - Yêu c u qui ho ch: chi u cao trung bình c a các công trình k thu t u m i là 1 t ng. i u 14: Khu các t ch c Qu c t : - Qui mô khu t xây d ng kho ng : 33.606m2 - Ký hi u : QT -M t xây d ng : 56,16% - H s s d ng t : 2,80 - Yêu c u qui ho ch: khu thương m i giao d ch qu c t ư c xây d ng v i t ng cao trung bình kho ng 5 t ng.
  6. - Ch c năng: trong khu v c này xây d ng các lo i công trình tr s làm vi c, các t ch c qu c t , các văn phòng i di n qu c t và các t ch c phi chính ph , các cơ s ngân hàng, tài chính qu c t . i u 15: t xây d ng nhà cao t ng thu c khu trung tâm thành ph m i: - Qui mô khu t xây d ng kho ng : 46.756m2 - Ký hi u : NO1, NO2, NO3. -M t xây d ng : 21,16 % - H s s d ng t : 1,74 - Yêu c u qui ho ch : t ng cao trung bình c a khu nhà cao t ng kho ng 8,21 t ng. - Ch c năng: trong khu v c này xây d ng các nhà cao t ng ki u căn h , ph n kh i th p t ng có th k t h p làm c a hàng ho c văn phòng giao d ch. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 17: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng, căn c án Quy ho ch chi ti t ư c duy t và qui nh c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 18: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 19: án quy ho ch chi ti t khu oàn ngo i giao Hà n i t l 1/2000 ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, ki m tra, giám sát và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i. - Văn phòng KTST Thành ph . -S a chính - Nhà t - S Xây d ng - UBND huy n T Liêm - T ng công ty Xây d ng Hà n i.
Đồng bộ tài khoản