Quyết định số 40/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 40/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2005/QĐ-BGTVT về việc công bố luồng chuyên dùng Trường Thọ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 40/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C CÔNG B LU NG CHUYÊN DÙNG TRƯ NG TH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 06 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quang ngang B ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B GTVT; Căn c Quy t nh s 27/2005/Q -BGTVT ngày 17/05/2005 c a B trư ng B Giao thông V n t i v qu n lý ư ng th y n i a; Xét T trình s 1519/TTr-C S ngày 05/08/2005 c a C c ư ng sông Vi t Nam và T trình s 327/KVMN-XDCB ngày 21/07/2005 c a Công ty kho v n Mi n Nam ngh B GTVT công b lu ng chuyên dùng Tru ng Th ; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1: Nay công b lu ng chuyên dùng Trư ng Th (Kênh Xi măng Hà Tiên) là lu ng v n t i th y chuyên dùng v i các n i dung sau: - Lo i ư ng th y n i a: Lu ng chuyên dùng; - Chi u dài lu ng: 1,8 km ( T Km 0 là i m ti p giáp gi a tim lu ng sông Sài Gòn và tim lu ng chuyên dùng Trư ng Th n Km 1 + 800); - C p k thu t: C p 3 (Theo TCVN 5664 – 1992); i u 2: Giám c Công ty kho v n Mi n Nam có trách nhi m t ch c qu n lý, b o trì, m b o an toàn cho các phương ti n v n t i th y v n hành trên o n sông này. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch u tư, Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S GTCC thành ph H Chí Minh, Giám c Công ty kho v n Mi n Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản