Quyết định số 40/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 40/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C ng Hòa xã h i ch nghĩa vi t nam Đ c l p - T do - H nh phúc S : 40/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A BAN CH Đ O TÌM KI M C U N N B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t đ án Quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n đ n năm 2015, t m nhìn đ n năm 2020; Căn c Quy t đ nh s 1091/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c thành l p Ban Ch đ o tìm ki m c u n n c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a Trư ng ban Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Trư ng ban Ban Ch đ o tìm ki m c u n n B giao thông v n t i, Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng các C c : Đư ng sông Vi t Nam, Hàng h i Vi t Nam, Đư ng s t Vi t Nam, Đư ng b Vi t Nam, Hàng không Vi t Nam, S Y t giao thông v n t i, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như Đi u 3; - Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Văn phòng Chính ph ; - U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph ; H Nghĩa Dũng - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu: VT, VT i.TKCN (5). QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A BAN CH Đ O TÌM KI M C U N N B GIAO THÔNG V NT I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 40 /2006/QĐ-BGTVTngày 07 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh vi c t ch c và ho t đ ng c a Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i (sau đây g i t t là Ban Ch đ o). 2. Quy ch này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng tìm ki m c u n n thu c ngành Giao thông v n t i. Đi u 2. Trách nhi m hi p đ ng tìm ki m c u n n 1. Các cơ quan, t ch c và cá nhân có trách nhi m cung c p đ y đ , nhanh và chính xác m i thông tin liên quan đ n công tác tìm ki m c u n n; 2. Ch p hành s ch đ o c a Ban Ch đ o v ph i h p và hi p đ ng ch t ch gi a các l c lư ng đ đáp ng k p th i yêu c u tìm ki m c u n n khi có tình hu ng x y ra; 3. Đ i v i tai n n x y ra t i vùng giáp ranh c a hai hay nhi u qu c gia ho c theo đ ngh c a qu c gia nơi x y ra tai n n, Ban Ch đ o th ng nh t v i các cơ quan, đơn v có liên quan tri n khai tìm ki m c u n n theo quy đ nh c a pháp lu t và các đi u ư c qu c t có liên quan mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 4. Ngoài vi c trưng d ng trang thi t b c a cơ quan, t ch c và cá nhân theo quy đ nh c a Pháp l nh v tình tr ng kh n c p, các t ch c th c hi n vi c tìm ki m c u n n có th thuê trang thi t b c n thi t c a cơ quan, t ch c và cá nhân đ đáp ng k p th i nhi m v đ ra. Chương 2 NHI M V C A BAN CH Đ O Đi u 3. Nhi m v và quy n h n c a Ban Ch đ o 1. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v tìm ki m c u n n trình B trư ng B Giao thông v n t i ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành. 2. Làm đ u m i ti p nh n và x lý thông tin trong công tác tìm ki m c u n n c a B Giao thông v n t i; tham gia cơ quan ch huy c a qu c gia và tr c ti p ch đ o ho t đ ng c a các l c lư ng tìm ki m c u n n thu c B Giao thông v n t i khi x y ra s c . 3. T ch c tri n khai th c hi n các nhi m v c a B Giao thông v n t i trong lĩnh v c tìm ki m c u n n theo k ho ch và yêu c u c a U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n. 4. T ch c xây d ng k ho ch ho t đ ng chung, quy ch ph i h p, hi p đ ng và t ng h p d toán kinh phí tìm ki m c u n n trong ho t đ ng tìm ki m c u n n c a toàn ngành giao thông v n t i. 5. Đ nh kỳ t ch c ki m tra, báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i và U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n v k t qu tri n khai công tác tìm ki m c u n n c a các đơn v trong ngành giao thông v n t i.
  3. 6. T ng k t, rút kinh nghi m công tác tìm ki m c u n n hàng năm. Đ xu t v i các c p có th m quy n khen thư ng nh ng t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c và x lý đ i v i nh ng t ch c, cá nhân có sai ph m trong th c hi n nhi m v tìm ki m c u n n. 7. Ch đ o t ch c di n t p, ph bi n, giáo d c pháp lu t và tham gia h p tác qu c t v tìm ki m c u n n trong ngành giao thông v n t i. 8. Ch đ o, ki m tra các đơn v thu c B Giao thông v n t i l p, tri n khai k ho ch ho t đ ng, k ho ch đào t o, b i dư ng, phát tri n l c lư ng, xây d ng quy ch ph i h p, hi p đ ng và d toán kinh phí hàng năm trong ho t đ ng tìm ki m c u n n chuyên ngành trình c p có th m quy n phê duy t; hư ng d n, ki m tra, vi c tri n khai th c hi n. 9. Ban Ch đ o đư c s d ng con d u B Giao thông v n t i đ gi i quy t các công vi c có liên quan t i công tác tìm ki m c u n n. Đi u 4. Nhi m v , quy n h n c a thành viên Ban Ch đ o 1. Trư ng ban Ban Ch đ o a) Thay m t B trư ng B Giao thông v n t i ch đ o tìm ki m c u n n trong các trư ng h p th m h a do thiên tai, tai n n gây ra trong các lĩnh v c thu c ngành giao thông v n t i. b) Ch trì các cu c h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n và các cu c h p b t thư ng c a Ban Ch đ o. c) Phân công nhi m v cho các thành viên c a Ban Ch đ o và đôn đ c ki m tra, th c hi n. d) Phê duy t k ho ch đ u tư phát tri n dài h n: k ho ch hu n luy n, đào t o, di n t p thư ng xuyên c a ngành giao thông v n t i; k ho ch tìm ki m c u n n, ng phó th m h a thiên tai, s c ; k ho ch đ i ngo i c a Ban Ch đ o. đ) Phân b k ho ch tài chính hàng năm cho các ho t đ ng thư ng xuyên; d tr phương ti n, trang thi t b , v t tư và hàng hóa cho nhi m v tìm ki m c u n n, c u tr . e) Quy t đ nh đi u đ ng và t ch c ph i h p l c lư ng, phương ti n trong ngành giao thông v n t i đ th c hi n tìm ki m c u n n. 2. Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban Ch đ o a) Giúp Trư ng ban Ban Ch đ o gi i quy t các công vi c thư ng xuyên c a Ban Ch đ o theo th m quy n ho c đư c y quy n. b) Ch đ o xây d ng và tri n khai th c hi n các d án đ u tư phát tri n. c) T ch c ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n các k ho ch tìm ki m c u n n, c u tr c a ngành giao thông v n t i. d) Th c hi n các nhi m v khác khi Trư ng ban Ban Ch đ o phân công ho c y quy n. đ) Thay m t Trư ng ban Ban Ch đ o gi i quy t các công vi c khi Trư ng ban Ban Ch đ o đi v ng. 3. Các Phó Trư ng ban và các y viên Ban Ch đ o a) Th c hi n các nhi m v đư c Trư ng ban Ban Ch đ o phân công.
  4. b) Ki m tra, đôn đ c, ch đ o các l c lư ng thu c quy n v k ho ch tìm ki m c u n n, c u tr ; t ch c đào t o, hu n luy n, qu n lý phương ti n, thi t b ; giúp Trư ng ban Ban Ch đ o gi i quy t các công vi c liên quan. c) Ch đ ng t ch c th c hi n và ph i h p v i các ngành, đ a phương có liên quan x lý k p th i các tình hu ng tìm ki m c u n n thu c chuyên ngành c a mình, báo cáo Trư ng ban Ban Ch đ o. 4. B ph n thư ng tr c, giúp vi c a) Thư ng xuyên n m b t tình hình m i m t v tìm ki m c u n n, c u tr ; tham mưu cho Ban Ch đ o ch đ o, đi u hành, ph i h p các nhi m v thư ng xuyên và nh ng nhi m v đ t xu t đ m b o x lý k p th i, có hi u qu các tình hu ng tìm ki m c u n n, c u h . b) Xây d ng k ho ch quý, năm cho ho t đ ng c a Ban Ch đ o; chu n b các báo cáo theo yêu c u c a Ban Ch đ o. c) L p k ho ch ch đ o, ph i h p, hi p đ ng l c lư ng tìm ki m c u n n c a ngành giao thông v n t i theo các tình hu ng d ki n đã đư c phê duy t. d) Giúp Ban Ch đ o ch đ o, t ch c hu n luy n, đào t o, di n t p tìm ki m c u n n; tri n khai các d án v t ch c đ u tư phát tri n ph c v công tác tìm ki m c u n n; nghiên c u khoa h c. đ) Qu n lý công văn, tài li u theo ch đ c a nhà nư c. e) Ki m tra, đôn đ c các cơ quan chuyên ngành thu c B Giao thông v n t i th c hi n các nhi m v tìm ki m c u n n, c u h đư c giao; ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c qu n lý xây d ng, hu n luy n, trang b cho các l c lư ng tìm ki m c u n n, c u tr chuyên ngành. g) Nghiên c u, đ xu t v i Ban Ch đ o tham gia các Công ư c qu c t có liên quan; các ho t đ ng đ i ngo i trong ho t đ ng tìm ki m c u n n. h) Chu n b n i dung và t ch c các h i ngh , h i th o, cu c h p c a Ban Ch đ o do Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban ch trì. i) Hư ng d n các cơ quan chuyên ngành l p k ho ch tài chính cho các ho t đ ng thư ng xuyên, đ t xu t v tìm ki m c u n n. Chương 3 T CH C C A CÁC CƠ QUAN TÌM KI M C U N N CHUYÊN NGÀNH Đi u 5. Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành Các C c qu n lý chuyên ngành và S Y t giao thông v n t i thành l p Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành ho t đ ng chung v i Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão chuyên ngành. Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành đư c tăng cư ng m t s chuyên viên chuyên ngành, bi t phái ng n h n, dài h n thu c các đơn v c p dư i. Chuyên viên bi t phái ch u s qu n lý phân công nhi m v c a Trư ng ban Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành; th i gian bi t phái do Trư ng ban Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành th ng nh t v i các cơ quan c ngư i quy đ nh; trong th i gian bi t phái Trư ng ban Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành có quy n ki n ngh v i các cơ quan c ngư i tăng ho c rút ng n th i gian bi t phái.
  5. Đi u 6. Trung tâm ph i h p Tìm ki m c u n n chuyên ngành 1. Trung tâm ph i h p Tìm ki m c u n n chuyên ngành tr c thu c các C c qu n lý chuyên ngành là cơ quan chuyên trách có t ch c và biên ch riêng thu c biên ch c a các C c qu n lý chuyên ngành, ch u trách nhi m ph i h p tìm ki m c u n n chuyên ngành. 2. Vi c l p m i các Trung tâm ph i h p Tìm ki m c u n n chuyên ngành do B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh sau khi th ng nh t v i U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n. Chương 4 CH Đ BÁO CÁO Đi u 7. Báo cáo công tác tìm ki m c u n n, c u h Báo cáo công tác tìm ki m c u n n, c u h ph i phân tích, đánh giá, t ng k t các nguyên nhân khách quan, ch quan liên quan đ n công tác tìm ki m c u n n, c u h . N i dung báo cáo ph i trung th c, chính xác, ph n ánh đ y đ quá trình tìm ki m c u n n, c u h , k t qu tìm ki m c u n n, c u h . Báo cáo công tác tìm ki m c u n n, c u h bao g m: Báo cáo kh n và Báo cáo đ nh kỳ (tháng, quý, năm). Ban Ch đ o th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh c a U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n. Đi u 8. Báo cáo kh n 1. Trung tâm ph i h p Tìm ki m c u n n chuyên ngành ph i g i ngay Báo cáo kh n cho Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành và thông tin k p th i cho Ban Ch huy Tìm ki m c u n n đ a phương nơi x y ra th m h a do thiên tai, tai n n; 2. Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành sau khi nh n đư c Báo cáo kh n ho c bi t tin v th m h a do thiên tai, tai n n có trách nhi m chuy n ngay Báo cáo kh n này ho c các thông tin đó cho các cơ quan t ch c sau: a) Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n c a B Giao thông v n t i; b) Các t ch c, cá nhân qu n lý ho c khai thác các công trình, thi t b , n u th m h a do thiên tai, tai n n gây hư h ng, t n th t cho công trình, thi t b này; c) S Tài nguyên và môi trư ng, S Thu s n n u th m h a do thiên tai, tai n n gây ra ho c có kh năng gây ra s c môi trư ng ho c t n h i ngu n l i thu s n. 3. Báo cáo kh n có th đư c g i b ng m t trong nh ng phương th c thông tin liên l c như đi n tín, fax, telex hay thư đi n t (e-mail). Đi u 9. Báo cáo đ nh kỳ Các Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành; các Trung tâm ph i h p Tìm ki m c u n n chuyên ngành đ u ph i th c hi n báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh sau: 1. Trung tâm ph i h p Tìm ki m c u n n chuyên ngành l p s theo dõi l c lư ng, phương ti n và ch đ tr c; hàng tháng, quý, năm ph i báo cáo b ng văn b n và g i v Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành. Th i gian g i Báo cáo tháng ch m nh t vào ngày m ng 5 c a tháng sau ph i g i báo cáo c a tháng trư c đó; th i gian g i Báo cáo quý ch m nh t
  6. vào ngày 10 tháng đ u c a Quý sau ph i g i báo cáo c a Quý trư c đó; th i gian g i Báo cáo năm ch m nh t vào ngày 15 tháng 01 năm sau ph i g i báo cáo c a năm trư c. 2. Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành hàng quý, năm ph i báo cáo Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n c a B Giao thông v n t i b ng văn b n. Th i gian g i Báo cáo quý ch m nh t vào ngày 15 tháng đ u c a Quý sau ph i g i báo cáo c a Quý trư c đó và Báo cáo năm ch m nh t vào ngày 20 tháng 01 năm sau ph i g i báo cáo c a năm trư c. Chương 5 TÀI CHÍNH Đi u 10. Ban Ch đ o là đ u m i k ho ch ngân sách Nhà nư c v tìm ki m c u n n toàn ngành giao thông v n t i. Đi u 11. Vi c l p, th c hi n và quy t toán ngân sách c a Ban Ch đ o, các Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n chuyên ngành và các Trung tâm ph i h p Tìm ki m c u n n chuyên ngành th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 12. 1. Vi c s a đ i, b sung Quy ch này do B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh căn c vào đ ngh c a Ban Ch đ o. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh các t ch c, cá nhân báo cáo k p th i B Giao thông v n t i xem xét, đi u ch nh cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản